Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 308/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

12. 7. 2002,
vybraná ustanovení
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a dnem 1. ledna 2003.

Zdroj:

částka 114/2002 Sb.

 

Oblast: Cenné papíry

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

 • Cílem novely zákona č. 15/1998 Sb. bylo zejména odstranění kompetenčních nejasností a přesnější vymezení pravomocí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") v oblasti dozoru nad účastníky kapitálového trhu. Podle novelizovaného znění by Komise měla mj. přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.
 • Novelou by měl být odstraněn dosavadní rozpor, kdy za jedno porušení povinnosti bylo možné uložit pokutu podle dvou různých zákonů zároveň. Byl zaveden nový druh sankce za porušení povinnosti - veřejné napomenutí. Komise má nově možnost zvážit, zda zjištěný delikt vyžaduje zahájení správního řízení.
 • Nově platí, že proti rozhodnutí prezidia Komise v prvním stupni není přípustný opravný prostředek. V rámci informačních povinností byla zavedena nová povinnost pro Komisi - podávat čtvrtletně zprávu Ministerstvu financí o situaci na kapitálovém trhu a o opatřeních, která přijala.
 • Bylo upřesněno postavení prezidia a některé podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia. Povinnost mlčenlivosti byla rozšířena také na zaměstnance Komise, nově je upravena oblast mezinárodní spolupráce.

B)     K zákonu č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

 • Novela zákona o cenných papírech odstraňuje legislativně technické chyby a výkladové problémy. Velmi významná je kompetenční změna, kterou se přesunulo oprávnění k vydávání prováděcích předpisů z Ministerstva financí na Komisi.
 • Nově platí, že pokud byl vydán cenný papír, který sice obsahuje všechny náležitosti, ale nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání a nabyvatel byl v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, byl takovýto cenný papír řádně (platně) vydán. Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním takového cenného papíru, mají nárok na náhradu škody.
 • Při rozhodnutí emitenta o přeměně podoby cenného papíru jsou zpřísněny nároky na uveřejnění některých informací.
 • Nově je upravena oznamovací povinnost emitenta registrovaných akcií (ustanovení nabývá účinnosti až dnem vstupu ČR do EU).
 • Zpřesněna byla úprava postavení osoby agenta. Agent je fyzická osoba, která pro investiční společnosti zprostředkovává nákup a prodej některých investičních instrumentů.
 • Na veřejném trhu mohou být nově obchodovány také podílové listy.
 • Byla zavedena dosud chybějící úprava nucené správy u obchodníka s cennými papíry (upraveny jsou podmínky zavedení nucené správy Komisí, podrobnosti ohledně ukončení nucené správy a osoby nuceného správce; skutečnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku atd.).
 • Pro zvýšení právní jistoty účastníků kapitálového trhu jsou blíže vymezeny pojmy kvalifikační předpoklady, odborná způsobilost a odborná praxe obchodníků s cennými papíry nebo jejich zaměstnanců a managementu.
 • Nově je upraveno působení tzv. ratingových agentur, což jsou subjekty hodnotící kvalitu emisí investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu na území České republiky.
 • Ve vymezených případech dochází k nové úpravě okruhu účastníků řízení (viz např. § 91a odst. 2 zákona o cenných papírech).
 • Nově je také upraveno vydání zákaznického majetku po prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry, kdy platí, že zákaznický majetek není součástí konkursní podstaty.

C) K zákonu č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů

 • Novela výslovně uvádí, že burza cenných papírů (dále jen "burza") pro rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o jeho vyloučení z obchodování a pozastavení obchodování postupuje podle správního řádu.
 • Valná hromada burzy již neschvaluje řád burzovního rozhodčího soudu; burzovní rozhodčí soud zřizuje burza (dříve bylo stanoveno, že tak činí burzovní komora) a je obecněji stanoveno v jakých sporech tyto soudy rozhodují - tzn. rozhodují spory z obchodů s investičními instrumenty.
 • Upřesněno bylo znění, že na řízení o uložení sankce podle § 31 odst. 2 a 6 zákona o burze cenných papírů se vztahuje správní řád.

D)     K zákonu č. 530/1990 Sb., o dluhopisech

 • Novela doplňuje specifikaci způsobu převodu listinného dluhopisu na jméno.
 • Ministerstvo financí již napříště není vázáno návrhem Komise ohledně vydání vyhlášky stanovující podrobnosti způsobu a zákonného krytí hypotečních zástavních listů a komunálních dluhopisů, ale je povinno vydání této vyhlášky s Komisí projednat.
 • Novelou je stanoveno, že Komise v případě zjištění porušení zákona může učinit určité kroky (dřívější znění nebylo jednoznačné v tom, zda Komise tak učinit musí či nikoliv).

E)     K zákonu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Novela stanoví novou povinnost pro investiční společnost, která musí vést zvláštní seznam listinných podílových listů, které nebyly odevzdány při přeměně na zaknihované podílové listy; nově jsou upraveny také podrobnosti ohledně zveřejňování údajů v takovém případě. Výslovně je uvedeno, že práva a povinnosti související s přeměnou podoby podílového listu se nepromlčují.
 • Ministerstvo financí je povinno projednat s Komisí vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob výpočtu hodnot cenných papírů a závazků v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu (§ 17 odst. 4 zákona o IS a IF).
 • Novela doplnila podmínky ohledně neslučitelnosti činností a funkcí v investičních společnostech a fondech.
 • Nově může Komise za určitých podmínek prodloužit lhůtu přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond (maximálně lze však tuto lhůtu prodloužit do konce roku 2003).
 • Zpřesněno je znění zákona ohledně udílení sankcí Komisí osobám, které nepodléhají státnímu dozoru. Novela stanoví, že Komise sankce může stanovit.

F)     K zákonu č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

 • Novela přesouvá kompetenci vydat některé vyhlášky (např. pro stanovení podrobných pravidel pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo fondu) z Ministerstva financí na Komisi pro cenné papíry.

K tomuto zákonu viz též DANĚ, OBCHODNÍ PRÁVO, POPLATKY a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.