Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 143/2001 Sb.,

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Účinnost:

1. 7. 2001

Zdroj:

částka 58/2001 Sb.

 

Oblast: Hospodářská soutěž

Důvod úpravy:

Dosud platný zákon nebyl plně slučitelný s obdobnými normami platnými v Evropské unii.

Anotace:

 • Zákon se stejně jako dosud vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby včetně jejich sdružení, pokud se účastní přímo či nepřímo hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat; vztahuje se i na nepodnikatele.
 • Stejně jako dosavadní právní úprava, i tento zákon se vztahuje na takové jednání, k němuž došlo v cizině, jehož účinky se projeví na tuzemském trhu.
 • Základem ustanovení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž je tzv. generální klauzule obsažená v § 3 odst. 1, z níž vyplývá, že všechny dohody soutěžitelů, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů nebo jejich sdružení ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné. V odstavci 2 téhož ustanovení je příkladný výčet zakázaných dohod a jednání.
 • Zákon se nedotýká vzniku a existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Pokud však při výkonu těchto práv bude nabyvatel omezen způsobem, který přesahuje rozsah zákonné ochrany těchto práv, půjde o jednání protisoutěžní - tyto dohody budou zakázané.
 • Nebyla převzata dosavadní koncepce tzv. nezakázaných a platných dohod, které ke své účinnosti vyžadovaly schválení Úřadem; zákon vychází shodně jako soutěžní právo ES z obecného zákazu dohod narušujících soutěž, který je doplněn možností požádat o individuální výjimky a celým systémem obecných (tzv. "blokových") výjimek. Blokové výjimky budou převzaty ze systému platného v EU formou vyhlášek (viz § 26 - Zmocňovací ustanovení). Zákon ponechává Úřadu možnost povolit ze zákazu dohod individuální výjimku, mění však podmínky pro udělení této výjimky.
 • Koncepce zákona by měla přispět k rozvoji malých a středních podniků. Obecně jsou tyto podniky ve vztahu ke svým obchodním partnerům zpravidla v ekonomicky nerovném postavení a mají omezenou možnost ovlivňovat obchodní podmínky prodeje vlastních výrobků. Různé formy jejich spolupráce a sdružování jsou proto považovány za žádoucí a prokonkurenční, neboť slouží k vyrovnání tržní síly obchodních partnerů.
 • Zákon definuje tzv. horizontální a vertikální dohody, a stanoví, jaký podíl těchto dohod se nepovažuje za ohrožení hospodářské soutěže.
 • Nově se zavádí vedení kartelového rejstříku obsahujícího seznam dohod, z jejichž zákazu Úřad povolil výjimky. Zápisy v rejstříku budou přístupné veřejnosti.
 • Zákon upřesňuje definici dominantního postavení na podkladě tržní síly, která je souhrnem více kritérií, než jen tržní podíl (podle judikatury Soudního dvora není pro dominantní postavení určující pouze tržní podíl soutěžitele, ale i další kritéria vyplývající např. z jeho hospodářské a finanční síly, bariér vstupu na daný trh pro jeho konkurenty, struktury tohoto trhu apod.). V souladu s evropskou právní úpravou zákon dále zavádí institut tzv. kolektivní - společné dominance, kdy dominantní postavení na trhu může zaujímat společně více soutěžitelů. Zrušuje se dosavadní povinnost monopolních a dominantních soutěžitelů ohlásit Úřadu takovéto postavení.
 • Nejvýznamnější změny přináší úprava spojování soutěžitelů. Zákon nově upravuje spojení podléhající povolení Úřadu, výpočet obratu, jako kritéria pro povinnost notifikace, řízení o spojení, zejména pokud jde o lhůty, ve kterých je Úřad povinen vydat o spojení rozhodnutí, zákaz soutěžitelům uskutečňovat spojení před povolením Úřadu s možností výjimek, možnost zrušení rozhodnutí Úřadem o povolení spojení v případech, kdy soutěžitelé neplní stanovená omezení či závazky a další úpravy.
 • Samostatně jsou řešeny pokuty (vypouští se jednoroční omezující lhůta pro uložení pokuty). Úřad má možnost uložit porušitelům zákona vedle pokuty také opatření k nápravě zjištěných závad, popřípadě uložit pouze toto opatření u méně závažných porušení zákona.
 • Odlišně od dosavadní právní úpravy se u zaměstnanců Úřadu a dalších osob, vykonávajících pro něj práce z titulu pověření, navrhuje časově neomezená povinnost mlčenlivosti o skutečnostech tvořících obchodní tajemství soutěžitelů.

Zrušený předpis (zrušená ustanovení):

 • Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.
 • Čl. I, II a IV zákona č. 286/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.