Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 362/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

dnem 1. 1. 2001, vybraná ustanovení 1. 7. 2002 a dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

99/2000 Sb.

 

Oblast: Cenné papíry

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákonů č. 89/1993 Sb., č. 331/1993 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 61/1996 Sb., č. 152/1996 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 70/2000 Sb. a č. 307/2000 Sb.
 • Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

 • Novela zákona o cenných papírech podstatně mění a doplňuje dosavadní zákon především tím, že přebírá řadu ustanovení směrnic platných v EU týkajících se finančního trhu, zejména směrnic o finančních službách, o přijetí cenných papírů na veřejný trh, o prospektu cenného papíru, o garančních systémech pro investory aj.
 • Novela zavádí a definuje některé základní kategorie finančního trhu, což má podstatný význam pro harmonizaci terminologie používané v dalších právních předpisech i pro praxi podnikání na finančním trhu. Jde zejména o tyto kategorie:

  a)

  investiční instrumenty (investiční cenné papíry, instrumenty peněžního trhu, finanční termínové smlouvy, úrokové termínové smlouvy, úrokové a devizové swapy, opce aj.),

  b)

  investiční cenné papíry (zejména akcie a dluhopisy),

  c)

  hlavní a doplňkové investiční služby (např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů, obchodování na vlastní účet, obstarání emise cenných papírů, poradenská činnost, úschova a správa cenných papírů aj.).

 • Novým pojmem je "registrovaný cenný papír", který nahrazuje dřívější "veřejně obchodovatelné cenné papíry" vázané na povolení Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"). Registrace cenného papíru je nyní vázána na schválení prospektu Komisí a na přijetí cenného papíru na veřejný trh (burza nebo RMS), což může ovlivnit i postavení majitelů některých akcií, které jsou dosud "veřejně obchodovatelné", pokud by na veřejný trh nebyly přijaty (viz následující anotaci k zákonu č. 248/1992 Sb.).
 • Zcela nově jsou formulována ustanovení o obchodníkovi s cennými papíry. Musí mít právní formu akciové společnosti, zvyšují se mj. požadavky na jeho základní kapitál i na jeho informační povinnosti. Musí též dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti. Vymezují se hlavní a vedlejší investiční služby, které může poskytovat pouze obchodník s cennými papíry, nikoli jiné osoby podnikající např. živnostensky. Ovládnutí obchodníka v rozsahu 20%, 33% nebo 50% podílu na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vázáno na povolení Komise.
  Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nemůže Komise udělit mj. osobě, která nemá dobrou pověst, potřebnou kvalifikaci nebo zkušenosti, nebo osobě, na které mají kvalifikovanou účast osoby, které nejsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka.
 • Z dalších novinek, které novela přináší uvádíme např. ustanovení o veřejně nabízených cenných papírech, které nejsou registrovány, o veřejné dražbě cenných papírů, o osobě, která může provádět vypořádání obchodů s investičními instrumenty a o obhospodařování cenných papírů obchodníkem s cennými papíry.
 • Pro investory bude mít význam zřízení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který dává zákazníkům obchodníka s cennými papíry obdobné záruky jako již existující systém pojištění vkladů v bankách. Každý obchodník s cennými papíry musí na tvorbu tohoto fondu přispívat.
 • Některá dosavadní ustanovení zákona se rozšiřují a zpřesňují. To se týká např. pravidel chování obchodníka s cennými papíry a zákazu využívat důvěrné informace při obchodování s cennými papíry. Značně rozšířena byla i ustanovení o prospektu cenného papíru, i když jeho náležitosti stanoví až navazující vyhláška.
 • Do zákona byla doplněna i ustanovení týkající se podnikání zahraničních osob v oblasti finančního trhu v tuzemsku.
 • Novela obsahuje zcela nová a zásadní ustanovení, která však budou účinná až po vstupu ČR do EU. Tato ustanovení se týkají např. vzájemného uznávání prospektů i povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, možnosti volného zřizování poboček a volného poskytování přeshraničních investičních služeb v rámci zemí EU aj. Tato ustanovení umožňují domácím subjektům finančního trhu, aby se na jejich účinnost připravily s dostatečným předstihem.
 • Novela obsahuje řadu přechodných ustanovení, která zejména upravují platnost dosavadních povolení k činnostem na finančním trhu a specifikují termín účinnosti některých ustanovení zákona. S výjimkou těchto specifikovaných termínů nabývá zákon účinnosti k 1. lednu 2001.
  Současně s novelou zákona o cenných papírech byly schváleny i potřebné navazující změny zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zákona o Komisi pro cenné papíry, devizového zákona a živnostenského zákona.

B) K zákonu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zpřesňuje se dosavadní úprava obchodů k omezení rizik, které provádějí investiční společnosti při obhospodařování podílových fondů (opční a termínové obchody).
 • Ruší se dosavadní "automatická" veřejná obchodovatelnost akcií investičních fondů a podílových listů uzavřených podílových fondů a nahrazuje se standardním režimem registrace a veřejné nabídky cenných papírů podle novelizovaného zákona o cenných papírech (§ 71 a násl.).
 • Vedle dalších zpřesnění zákona (zákaz omezení převoditelnosti akcií investičního fondu stanovami; náležitosti žádosti o povolení vzniku investiční společnosti, investičního fondu nebo podílového fondu; účetnictví investičních společností) se zavádí podrobná úprava podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním (základní podmínkou pro činnost je povolení Komise pro cenné papíry). Některá ustanovení vztahující se k Evropské unii a Evropskému hospodářskému prostoru nabudou účinnosti až po vstupu ČR do Evropské unie.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

C) K zákonu č. 15/1998 Sb.,   o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

 • Změny zákona o Komisi provedené zákonem č. 362/2000 Sb. ruší dosavadní ustanovení o investičních instrumentech, které jsou nyní upraveny v podstatně změněné podobě v zákoně o cenných papírech (viz výše).

K tomuto zákonu viz též DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.