Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Účinnost:

účinnost 1. 1. 2001,
vybraná ustanovení 1. 10. 2000,
1. 7. 2001,
1. 7. 2002

Zdroj:

částka 74/2000 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Důvod úpravy:

Odstranění roztříštěné a nekomplexní právní úpravy (vč. neústavního stavu, kdy povinnosti byly ukládány podzákonnými předpisy dokonce na úrovni směrnic a výnosů MZd). Náprava několikaleté stagnace právní úpravy ochrany životních podmínek a tím její zaostávání za odborným vývojem, potřebami praxe a úpravou platnou v zemích ES. Odstranění duplicity úpravy některých složek ochrany veřejného zdraví s později vydanými zákony (např. zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech).

Anotace:

 • Smyslem a cílem zákona je ochrana tzv. veřejného zdraví, tj. zdraví celé populace, které se opírá zejména o hygienické režimy. Zákon je velmi rozsáhlý a podrobný (osoby provozující uvedené činnosti by s ním měly být dobře seznámeny). Zákon je členěn podle tohoto schématu:
  • Péče o životní a pracovní podmínky

   -

   stanoví hygienické požadavky na vodu (výroba, rozvod, kontrola, požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, koupaliště, sauny),

   -

   podmínky pro výchovu dětí a mladistvých (hygienické podmínky pro provoz škol a dalších objektů a akcí včetně např. škol v přírodě),

   -

   hygienické požadavky na provoz zdravotnických a podobných zařízení (povinnosti osob poskytujících péči),   

   -

   vykonávání epidemiologicky závažných činností,

   -

   povinnosti při výrobě a uvádění potravin do oběhu - zdravotní způsobilost, ověřování znalostí,

   -

   provozování holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních, rekondičních služeb (lékárnička, dezinfekce, sterilizace, přípustnost manipulace na nemocné kůži, mateřských znaméncích, sliznicích apod.),

   -

   poskytování stravovacích služeb (příprava a rozvoz pokrmů, stravování a podávání občerstvení - požadavky na potraviny, prostředí, technologické a pracovní postupy, určení tzv. kritických bodů atd.),

   -

   hygienické požadavky na předměty běžného používání (výrobky, které jsou ve styku s potravinami; hračky; kosmetické prostředky; ostatní výrobky pro děti do věku 3 let) - jsou stanoveny povinnosti výrobců, dovozců a osob uvádějících výrobky do oběhu (balení, značení, návody, uvádění skladby, skladování atd.),

   -

   ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením (např. pozemní komunikace, stroje a zařízení - povinnost technických a organizačních opatření k dodržení hygienických limitů, podmínky pro dočasné překročení limitů); podmínky pro koncerty, taneční zábavy, veřejné produkce s hudbou,

   -

   ochrana zdraví při práci - zařazení do kategorií podle míry rizika (návrh na zařazení podává zaměstnavatel; jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele u rizikových prací druhé až čtvrté kategorie (opatření k měření rizikových faktorů, evidence rizikových prací, používání biologických činitelů a azbestu).

  • Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

   -

   očkování, vyšetření stavu imunity, nosiči choroboplodných zárodků, ochranná dezinfekce a deratizace,

   -

   postup při zjištění výskytu infekčních onemocnění (hlášení, povinná opatření vůči fyzickým a právnickým osobám, karanténa, epidemie, vztah k zahraničí), vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu (povinné testování při dárcovství krve, tkání, orgánů, spermatu a mateřského mléka; případy, kdy testování není podmíněno souhlasem testovaného).

  • Další povinnosti osob v ochraně veřejného zdraví
   - povinnosti osob při podnikatelské činnosti (schvalování technologií a výrobků, informační povinnost vůči odběratelům; předkládání návrhů na výrobu a dovoz vybraných výrobků).
  • Státní správa k ochraně veřejného zdraví

   -

   orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajští hygienici, okresní hygienici, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra), státní zdravotní dozor, oprávnění orgánů zařízení veřejného zdraví (vstup do objektů a zařízení, provádění kontrol, zachovávání mlčenlivosti),

   -

   ukládání pokut (až do výše 3 mil. Kč resp. desetinásobku při opakovaném porušení povinností).

  • Přechod na režim podle tohoto zákona - jsou stanoveny lhůty do kdy jsou vyjmenované osoby povinny přizpůsobit svou činnost podmínkám uvedeným v zákoně, do kdy zůstávají v platnosti dosavadní posudky a rozhodnutí, dále lhůty pro předložení provozních řádů, pro předložení kategorizace rizikových prací, a to pro

   -

   výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání,

   -

   výrobce nebo dovozce kosmetických prostředků,

   -

   výrobce nebo dovozce chemických látek nebo chemických prostředků,

   -

   osoby provozují koupaliště, kadeřnictví, holičství atd. (viz výše "Péče o životní a pracovní podmínky"),

   -

   výrobce pitné vody,

   -

   zaměstnavatele zaměstnanců na pracovištích s výskytem rizikových faktorů.

 • Současně s přijetím komplexního zákona o ochraně veřejného zdraví je novelizován zákon o péči o zdraví lidu, který dosud obsahoval některá ustanovení z této oblasti, zejména
  - v části "Vytváření a ochrana zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce",
  - v částech týkajících se hygienických stanic a některých hygienických režimů.
  Tato ustanovení byla zrušena nebo upravena tak, aby se oba zákony nepřekrývaly.

K tomuto zákonu viz též POLICIE, ARMÁDA, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY, ZAMĚSTNANOST, PŘESTUPKY, STÁTNÍ SPRÁVA a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Zrušený předpis:

 • Zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů č. 210/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 548/1991 Sb., č. 550/1991 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 206/1996 Sb., zákonů č. 14/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., č. 110/1997 Sb. , č. 83/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 132/2000 Sb. a č. 149/2000 Sb.

Související platný předpis:

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (čl. 31)

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.