Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025, 1. 1. 2027

Zákon č. 414/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Vnitřní správa

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 301/2000 Sb.

 • V novele zákona o matrikách se nově upravují, resp. doplňují, ustanovení týkající se zejména:
  • zavedení matričního informačního systému, jeho obsah a pravidla pro vedení tohoto systému,
  • příslušnosti matričního úřadu k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (zrušuje se stávající řešení založené na 14 registrujících matričních úřadech a nově bude možné do registrovaného partnerství vstoupit před kterýmkoli matričním úřadem),
  • stanovení matričních úkonů, které budou nově vykonávat vybrané zastupitelské úřady České republiky s připojením na matriční informační systém,
  • nahlížení do matriční knihy fyzickou nebo právnickou osobou, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění jejích právních nároků v cizině nebo vydávání matričních dokladů takové osobě,
  • zavedení možnosti uzavření manželství v jazyce národnostní menšiny za zákonem stanovených podmínek,
  • příjmení nezletilých dětí, příjmení po osvojení.
 • Některé další změny se týkají:
  • zavedení povinnosti splňovat při vedení matrik pomocí výpočetní techniky požadavky stanovené národním standardem, díky čemuž bude možné tyto údaje následně převést do matričního informačního systému,
  • ověřování doslovných výpisů z matričních knih krajskými úřady (za které zákon o matrikách pro tyto účely považuje i magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně a hl. m. Prahy) a obecními úřady obcí s rozšířenou působností pro použití v cizině,
  • obsahu sbírky listin a vydávání kopie ze sbírky listin,
  • postupu při vydávání matričních dokladů a poskytování údajů z matričního informačního systému,
  • zavedení možnosti vydat matriční doklady a některé další dokumenty (např. osvědčení a vysvědčení pro účely církevního sňatku, resp. sňatku či vstupu do registrovaného partnerství v cizině) v elektronické podobě s tím, že matriční informační systém bude umožňovat ověření jejich platnosti po zadání příslušného identifikátoru daného dokladu,
  • příslušnosti matričního úřadu k zápisu narození a úmrtí, které nastalo v dopravním prostředku, včetně případů, kdy ani po následném dalším šetření nelze zjistit místo narození nebo úmrtí,
  • zrušení podmínky trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci pro možnost uzavření manželství před oddávajícím z této nematriční obce,
  • místa a doby vstupu do registrovaného partnerství,
  • prohlášení o užívání jednoho, popř. dvou jmen osobou po nabytí státního občanství České republiky, má-li v matriční knize v České republice zapsána více než dvě jména,
  • užívání jména/jmen a jména po otci po nabytí státního občanství České republiky,
  • snížení věkové hranice, od které je pro změnu jména či příjmení dítěte vyžadován jeho souhlas, z 15 na 12 let,
  • zápisu příjmení do zvláštní matriky,
  • změny příjmení za trvání manželství,
  • práv osob neslyšících, němých a hluchoslepých, aby jim matriční úřad bezplatně zajistil přítomnost tlumočníka či prostředníka pro úkony, pro něž je to zákonem vyžadováno (např. prohlášení o uzavření manželství či vstoupit do partnerství),
  • oprávnění Ministerstva zahraničních věcí zveřejnit na svých internetových stránkách seznam zastupitelských úřadů České republiky s přístupem do matričního informačního systému,
  • rozšíření zmocnění Ministerstva vnitra ke stanovení postupů při zapisování do matričního informačního systému.
    

B) K zákonu č. 133/2000 Sb.

 • Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel považuje nově i praprarodič.
 • Upřesňuje se ustanovení o zastoupení při ohlašování změny místa trvalého pobytu osoby starší 18 let s duševní poruchou a osoby starší 15 let.
   

C) K zákonu č. 21/2006 Sb.

 • V zákoně o ověřování se upřesňuje, že jako průkaz totožnosti se uznává též průkaz totožnosti občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Zároveň se upouští od prokazování totožnosti řidičským průkazem, protože matriční úřady ani ověřující úřady nemají přístup do evidence řidičských průkazů a nemohou tedy vyhodnotit validitu předkládaného řidičského průkazu.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.