Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 374/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

účinnost:

6. 1. 2023

zdroj:

částka 170/2022 Sb. rozeslaná dne 7. 12. 2022

Zákon č. 374/2022 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Občanský zákoník - viz níže
 • Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 374/2022 Sb. do tématu:
Občanský zákoník

Anotace:

 • Všechny změny, které obsahuje rozsáhlá novela občanského zákoníku, se týkají části čtvrté Relativní majetková práva, kde se mění ustanovení o:
  • závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (oddíl 1 – obecná ustanovení, oddíl 2 – uzavírání smluv distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, oddíl 3 – dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby),
  • zániku závazků splněním,
  • koupi movité (zejm. záruka za jakost) a nemovité věci,
  • poskytování digitálního obsahu (dosud nebylo upraveno),
  • zájezdu,
  • díle (oddíl 1 – obecná ustanovení, oddíl 3 – stavba jako předmět díla).
 • Řada změn směřuje k posílení postavení spotřebitele, který je zpravidla vůči podnikateli ve slabším postavení.
 • Některé změny:
  • zpřesňují se informace, které je podnikatel povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením spotřebitelské smlouvy – např. celková cena zboží, pravidla pro vyřizování stížností, způsob a čas dodání nebo plnění, údaj o existenci práv z vadného plnění, údaj o záruce za jakost a poprodejním servisu,
  • doplňují se ustanovení o zneužívajících ujednáních (mj. zvýšení ceny, nepřiměřené sankce spotřebitele),
  • v případě, že podnikatel kontaktuje spotřebitele prostřednictvím telefonu, musí svoji nabídku učiněnou během hovoru potvrdit spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě a spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině (povinnost poskytnutí doby na rozmyšlenou),
  • rozšiřují se pravidla pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory,
  • dále se zpřesňují podmínky odstoupení od smlouvy; např. pro smlouvy uzavřené během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo smlouvy uzavřené při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti platí pro odstoupení namísto lhůty čtrnácti dnů lhůta třiceti dnů,
  • záruka za jakost se vymezuje jako jednostranné právní jednání poskytovatele záruky (zejména prodávajícího, výrobce nebo jiné osoby), kterým se zavazuje poskytnout nabyvateli určité plnění, nebude-li mít předmět plnění určité vlastnosti; obsahem záruky může být zejména právo odstoupit od smlouvy („vrácení kupní ceny“), výměna věci, oprava nebo poskytnutí jiné služby související s nápravou neuspokojivého stavu předmětu koupě. Jedná se o dobrovolný závazek poskytovatele záruky,
  • pokud by nastala situace, že by v různých prohlášeních o záruce od téhož poskytovatele byla rozdílná délka záruční doby, platí záruční doba z nich nejdelší,
  • zvláštní pravidla pro prodej zboží (§ 2158) se nově vztahují pouze na spotřebitelské smlouvy a na hmotné movité věci; dále platí, že není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů; má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli (nebo jím určené osobě) předá dopravce; toto pravidlo se však neuplatní v případě, kdy spotřebitel rozhodl, že věc převezme osobně nebo si k přepravě zvolil určitého dopravce, který mu nebyl prodávajícím nabídnut,
  • rozsáhle se mění a doplňují pravidla ohledně jakosti při převzetí zboží a pravidla pro uplatnění práva z vadného plnění,
  • doplňují se dvě ustanovení upravující podrobnosti k záručnímu listu (záruka za jakost) a k právu postihu v případě, že vada byla způsobena konáním nebo opomenutím jiné osoby v témže smluvním řetězci,
  • vkládají se nová ustanovení o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu, přičemž tato nová úprava nijak nemění pravidla pro užívání digitálního obsahu ve vztahu k právům duševního vlastnictví (licence).

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 374/2022 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Publikace k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.