Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku mediátora, resp. na zkoušku z rodinné mediace.

Kniha je rozdělena do tří ucelených celků:

Část první (Mediační styly) a část druhá (Zkouška mediátora) podávají ucelený výklad o mediaci, o jejích principech a historických základech. Čtenář se má naučit užívat základní mediační techniky přesně v tom čase a v té situaci, ve které je to vhodné a potřebné. Výklad je zaměřen na praktickou část zkoušky mediátora.
Část třetí (Teoretické aspekty přípravy na zkoušku z rodinné mediace) a část čtvrtá (Právo, etika, mediace) jsou zařazeny nově z důvodu zvyšujícího se důrazu na prokázání teoretických znalostí jak u zkoušky mediátora, tak u specializační zkoušky z rodinné mediace.
Část pátá (Casebook – modelové případy) byla zařazena rovněž nově a doplňuje předchozí texty o třicet modelových případů, které mohou sloužit pro praktické nácviky, neboť je tvoří zadání pro obě strany sporu a pro mediátora.

autoři: Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 21. 4. 2022, 324 stran
ISBN: 978-80-7676-037-0

Cena: 680 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Předmluva k prvnímu vydání - str. XV
Předmluva k druhému vydání - str. XVIII
Část první Mediační styly  - str. 1
I. Počátky mediace - str. 2
1. Historické hledisko - str. 2
2. Systémové hledisko - str. 5
2.1 Definice konfliktu v počátcích mediace - str. 6
2.2 Podoba a obsah mediačního jednání v počátcích mediace - str. 6
II. Facilitativní mediace - str. 7
1. Historické hledisko - str. 7
1.1 Harvardský model - str. 7
1.2 Definice facilitativní mediace - str. 8
2. Systémové hledisko - str. 9
2.1 Konflikt ve facilitativní mediaci - str. 9
2.2 Pozice a zájmy v konfliktu – teorie principiálního vyjednávání - str. 10
2.3 Důsledky přijetí zásad principiálního vyjednávání - str. 12
3. Principy facilitativní mediace - str. 13
4. Struktura procesu facilitativní mediace - str. 20
4.1 Fáze 0 – „Přípravka“ - str. 21
4.2 Fáze 1 – zahájení mediace: „Proceska“ - str. 23
4.3 Fáze 2 – určení témat a zájmů: „Předmětka“ - str. 27
4.4 Fáze 3 – vzájemné porozumění: „Emočka“ - str. 30
4.5 Fáze 4 – vyjednávací fáze: „Řešička“ - str. 31
4.6 Fáze 5 – vytváření a sepsání dohody, rozloučení aneb „Finálka“ 31
III. Transformativní mediace - str. 33
1. Historické hledisko - str. 33
1.1 Reakce na direktivitu mediátorů - str. 34
1.2 Zachování jedinečnosti účelu mediace - str. 34
1.3 Etablování a definice transformativní mediace - str. 35
2. Systémové hledisko - str. 36
2.1 Konflikt v transformativní mediaci - str. 36
2.2 Cíle transformativní mediace - str. 37
2.3 Průběh transformativní mediace v 37
IV. Modely mediační praxe – shrnutí - str. 39
V.  Evaluativní mediace - str. 39
Část druhá Zkouška mediátora - str. 43
I. Ústní zkouška mediátora aneb jak správně na mediaci - str. 43
1. Kvalifikace mediátora - str. 44
1.1 Kritéria hodnocení schopností mediátora – obecné pojednání - str. 46
1.2 Kritéria hodnocení písemné části zkoušky mediátora - str. 47
1.3 Kritéria hodnocení ústní části zkoušky mediátora - str. 48
1.4 Vyhodnocení zkoušky - str. 49
1.5 Úspěšnost u zkoušky - str. 51
II. Kategorie hodnocení výkonu uchazeče u zkoušky mediátora - str. 52
1. Zahájení mediace - str. 52
2. Úvodní slovo mediátora - str. 54
3. Role mediátora - str. 58
3.1 Nestrannost a neutralita mediátora - str. 58
3.2 Podpora vlastních rozhodnutí stran - str. 59
3.3 Zdržení se nátlaku na dosažení řešení - str. 60
4. Komunikační dovednosti - str. 61
5. Komunikační techniky - str. 66
5.1 Základní komunikační techniky - str. 67
5.2 Empatické porozumění - str. 67
5.3 Aktivní naslouchání - str. 68
5.4 Srovnání shrnutí – parafráze – přerámování - str. 74
5.5 Dotazování - str. 74
5.6 Komunikační projev mediátora - str. 77
6. Práce se vztahy a emocemi - str. 78
6.1 Práce s intenzivními projevy emocí - str. 78
6.2 Další techniky práce s emocemi - str. 81
7. Práce s informacemi - str. 90
7.1 Hlavní sporné otázky – témata - str. 92
7.2 Pozice a zájmy při práci s informacemi - str. 93
7.3 Prostor pro vyjasnění a vyjádření vlastních stanovisek a pohledů a jeho limity - str. 94
7.4 Přerušování stran - str. 94
7.5 Rozdílná témata a časové osy stran - str. 96
7.6 Využití flipchartu - str. 98
7.7 Metody strukturování obsahu a zvažování priorit - str. 99
8. Hledání řešení - str. 101
8.1 Brainstorming - str. 101
8.2 Kritéria vyhodnocování návrhů řešení - str. 103
9. Podpora vyjednávání - str. 104
9.1 Překonávání slepých uliček - str. 104
9.2 Vyžádání si rady mediátora - str. 106
9.3 Analýza rizik podmínek dohody - str. 107
10.Řízení procesu - str. 108
10.1 Transparentnost a srozumitelnost mediátora - str. 108
10.2 Ověřování spokojenosti stran s průběhem mediace - str. 109
10.3 Nestrannost mediátora - str. 110
Část třetí Teoretické aspekty přípravy na zkoušku z rodinné mediace - str. 111
I. Specifika rodinné mediace - str. 113
1. Pojem a předmět rodinné mediace - str. 113
2. Odlišnosti rodinné mediace od jiných forem práce s rodinou - str. 115
3. Specifika průběhu rodinné mediace - str. 123
3.1 Mocenské a genderové aspekty rodinných konfliktů a jejich vliv na mediaci - str. 124
3.2 Výhody a úskalí využitelnosti mediace při rozpadu rodiny - str. 132
3.3 Vliv kulturních vzorců na rodinnou mediaci - str. 134
3.4 Vliv nepřímých účastníků na rodinnou mediaci - str. 136
4. Vhodnost účasti dítěte na rodinné mediaci - str. 141
5. Vývojové fáze dítěte a jeho potřeby v pojetí vývojové psychologie - str. 146
6. Výchova, styly výchovy - str. 149
7. Geneze vztahu mezi rodiči a dětmi podle teorie vazby - str. 150
8. Reakce dítěte na separaci rodičů - str. 150
9. Rodičovství - str. 152
II. Rodina a konflikty uvnitř rodiny - str. 153
1. Psychologické a sociologické charakteristiky současné rodiny - str. 153
2. Základní funkce rodiny a krize rodiny - str. 154
3. Způsoby rozpadu rodiny - str. 155
3.1 Psychorozvod a jeho fáze - str. 156
3.2 Syndrom zavrženého partnera - str. 157
3.3 Syndrom zavrženého rodiče - str. 157
4. Jednotlivé fáze rozvodu - str. 158
5. Emoce v rodinných konfliktech - str. 159
6. Výhody a úskalí střídavé péče - str. 161
III. Násilí a jeho různé projevy - str. 162
1. Domácí násilí - str. 162
2. Dítě jako osoba ohrožená domácím násilím - str. 164
3. Domácí násilí na seniorech - str. 165
4. Projevy školní šikany a možnosti řešení - str. 165
IV.  Mediace a náhradní rodinná péče - str. 166
1. Formy náhradní rodinné péče - str. 166
2. Zapojení a role dalších účastníků do mediace v případech náhradní rodinné péče - str. 168
Část čtvrtá Právo, etika a mediace - str. 169
I. Právní úprava mediace - str. 169
1. Základy právní úpravy - str. 169
2. K historii právní úpravy mediace v ČR - str. 170
3. Systematika právní úpravy - str. 171
4. Mediace a další alternativní metody v právním řádu ČR - str. 173
5. Svobodný a volný přístup k poskytování mediační služby - str. 177
6. Nepodjatost a nestrannost - str. 179
7. Dobrovolnost - str. 182
8. Mlčenlivost - str. 186
9. Win-win efekt (mediační dohoda) - str. 189
10. Průběh mediace - str. 192
II. Etika a etické kodexy mediátora - str. 193
1. Mediace, profese a etika - str. 193
2. Vztah etiky a svobodné vůle - str. 193
3. Svoboda a dobrovolnost mediace - str. 195
4. Hodnoty a principy jednání - str. 198
5. Regulační model etiky mediátora - str. 198
6. Vývoj etických kodexů mediátora - str. 199
7. Vývoj etiky mediace v dalších částech světa - str. 203
8. Vztah etiky mediace ke společenským normám a stylům mediace - str. 204
9. Kontinuum etiky mediace - str. 206
10. Kritika regulačního modelu etiky mediátora - str. 208
11. V praxi zakotvený kontextuální model etiky mediátora - str. 212
12. Vize formování etiky mediace v České republice - str. 216
III. Právní úprava zkoušky mediátora a odměny mediátora za první setkání - str. 217
1. Organizace zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace - str. 217
1.1 Žádost o vykonání zkoušky a pozvání uchazeče ke zkoušce - str. 217
1.2 Neúčast u zkoušky - str. 219
1.3 Zkušební komise, podjatost - str. 220
1.4 Hodnocení a osvědčení - str. 222
2. Odměna mediátora za první setkání - str. 222
Část pátá Casebook – modelové případy - str. 227
I. Zadání modelových případů pro strany a mediátora - str. 227
II. Jak reflektovat proběhlou modelovou mediaci? - str. 229
Modelové případy - str. 231
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 289

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.