Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejich cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkaz komentují a doplňují v příloze.
Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.

Právní stav publikace je k 1. 8. 2020.

autor: Hana Březinová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 10. 2020, 244 stran
ISBN: 978-80-7598-913-0

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. XIV
Úvod - str. XV
Motto - str. XV
1. Účetnictví - str. 1
1.1 Účetnictví jako informační systém - str. 2
1.2 Vývoj účetnictví - str. 2
1.3 Přístupy účetnictví  - str. 6
1.4 Kvalitativní charakteristiky - str. 8
1.5 Podstata podvojného účetnictví - str. 9
1.5.1 Aktiva  - str.  9
1.5.2 Pasiva - str. 10
1.5.3 Bilanční rovnice - str. 11
1.5.4 Změny položek rozvahy a výsledovky - str. 11
1.5.5 Změny položek rozvahy, výsledovky a cash flow - str. 13
1.5.6 Účty  - str. 14
1.6 Shrnutí - str. 15
2 Všeobecné účetní zásady (principy) - str. 17
2.1 Věrné a poctivé zobrazení - str. 17
2.2 Zásada účetní jednotky - str. 18
2.3 Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky - str. 19
2.4 Zásada periodicity - str. 19
2.5 Stálost účetních metod - str. 20
2.6 Oceňování - str. 20
2.7 Zásada opatrnosti - str. 21
2.8 Zásada konzistence mezi obdobími - str. 21
2.9 Věcná (materiální) zásada - str. 21
2.10 Přednost obsahu před formou - str. 21
2.11 Akruální princip - str. 21
2.12 Zákaz kompenzace - str. 22
2.13 Zásada vymezení okamžiku realizace  - str. 23
2.14 Shrnutí - str. 23
3 Účetní metody - str. 25
3.1 Oceňování  - str. 25
3.1.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu - str. 25
3.1.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky (k rozvahovému dni) - str.  27
3.2 Odpisování - str. 30
3.3 Shrnutí - str. 31
4 Mezinárodní regulace účetnictví  - str. 33
4.1 Přístupy ke členění účetních systémů - str. 35
4.2 Všeobecně uznávané zásady (GAAP – US GAAP)  - str. 37
4.2.1 Fundamentální postuláty - str. 39
4.2.2 Ucelený teoretický základ  - str. 41
4.2.3 Základní elementy účetních výkazů - str. 42
4.3 Směrnice EU - str. 50
4.4 Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS - str. 54
4.5 Shrnutí  - str. 55
5 Vymezení účetních výkazů - str. 57
5.1 Systém účetních výkazů - str. 58
5.2 Rozvaha (bilance) - str. 59
5.2.1 Podstata rozvahy - str. 59
5.2.2 Vertikální členění rozvahy - str. 59
5.2.3 Horizontální členění rozvahy - str. 60
5.2.4 Druhy rozvahy  - str. 61
5.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - str. 62
5.3.1 Podstata výkazu zisku a ztráty - str. 63
5.3.2 Vertikální členění výsledovky  - str. 63
5.3.3 Horizontální členění výsledovky - str. 65
5.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 65
5.4.1 Podstata cash flow - str. 65
5.4.2 Vertikální členění cash flow - str. 66
5.4.3 Horizontální členění cash flow - str. 67
5.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 67
5.5.1 Podstata přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 67
5.5.2 Vertikální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 67
5.5.3 Horizontální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 68
5.6 Shrnutí  - str. 68
6 Základní prvky rozvahy - str. 71
6.1 Aktiva celkem - str. 71
6.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál (A.)  - str. 72
6.1.2 Dlouhodobý majetek (B.) - str. 73
6.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.) - str. 73
6.1.4 Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.)  - str. 79
6.1.5 Dlouhodobý finanční majetek (B.III.) - str. 84
6.1.6 Oběžná aktiva (C.)  - str. 88
6.1.7 Zásoby (C.I.)  - str. 88
6.1.8 Dlouhodobé pohledávky (C.II.1.)  - str. 90
6.1.9 Krátkodobé pohledávky (C.II.2.) - str. 93
6.1.10 Krátkodobý finanční majetek (C.III.) - str. 96
6.1.11 Peněžní prostředky (C.IV.) - str. 96
6.1.12 Časové rozlišení (D.)  - str. 97
6.2 Pasiva celkem - str. 99
6.2.1 Základní kapitál (A.I.)  - str. 100
6.2.2 Ážio a kapitálové fondy (A.II.) - str. 103
6.2.3 Fondy ze zisku (A.III.)  - str. 105
6.2.4 Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.)  - str. 106
6.2.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období (A.V.)  - str. 108
6.2.6 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (A.VI.) - str. 109
6.2.7 Rezervy (B.) - str. 109
6.2.8 Závazky (C.) - str. 111
6.2.9 Časové rozlišení (D.)  - str. 115
6.3 Shrnutí  - str. 115
7 Základní prvky výkazu zisku a ztráty - str. 117
7.1 Druhové členění výsledovky  - str. 117
7.1.1 Tržby z prodeje výrobků a služeb (I.)  - str. 117
7.1.2 Tržby za prodej zboží (II.) - str. 118
7.1.3 Výkonová spotřeba (A.) - str. 118
7.1.4 Změna stavu zásob vlastní činnosti (±) (B.)  - str. 118
7.1.5 Aktivace /–/ (C.)  - str. 119
7.1.6 Osobní náklady (D.) - str. 119
7.1.7 Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.) - str. 119
7.1.8 Ostatní provozní výnosy (III.) - str. 120
7.1.9 Ostatní provozní náklady (F.) - str. 121
7.1.10 Provozní výsledek hospodaření (*)  - str. 122
7.1.11 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly  - str. 122
7.1.12 Náklady vynaložené na prodané podíly  - str. 123
7.1.13 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.) - str. 123
7.1.14 Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem (H.)  - str. 123
7.1.15 Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.)  - str. 123
7.1.16 Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti (I.)  - str. 124
7.1.17 Nákladové úroky a podobné náklady (J.)  - str. 124
7.1.18 Ostatní finanční výnosy (VII.) - str. 124
7.1.19 Ostatní finanční náklady (K.) - str. 124
7.1.20 Finanční výsledek hospodaření (*) - str. 125
7.1.21 Výsledek hospodaření před zdaněním (**)  - str. 125
7.1.22 Daň z příjmů (L.) - str. 125
7.1.23 Výsledek hospodaření po zdanění (**) - str. 125
7.1.24 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (M.)  - str. 125
7.1.25 Výsledek hospodaření za účetní období (***) - str. 126
7.1.26 Čistý obrat za účetní období (*)  - str. 126
7.2 Účelové členění výsledovky - str. 126
7.2.1 Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (I.) - str. 126
7.2.2 Náklady prodeje /včetně úprav hodnot/ (A.) - str. 127
7.2.3 Hrubý zisk nebo ztráta (*)  - str. 127
7.2.4 Odbytové náklady /včetně úprav hodnot/ (B.)  - str. 127
7.2.5 Správní režie /včetně úprav hodnot/ (C.)  - str. 128
7.2.6 Ostatní provozní výnosy (II.)  - str. 128
7.2.7 Ostatní provozní náklady (D.)  - str. 128
7.2.8 Provozní výsledek hospodaření (*) - str. 128
7.3 Shrnutí  - str. 129
8 ZÁKLADNÍ PRVKY PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - str. 131
8.1 Metody sestavení cash flow  - str. 131
8.2 Možné řešení cash flow dle ČÚS č. 023 - str. 132
8.2.1 Matematický vzorec cash flow - str. 132
8.2.2 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období (P.) - str. 133
8.2.3 Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (Z.) - str. 133
8.2.4 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.) - str. 134
8.2.5 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (A.*) - str. 136
8.2.6 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.) - str. 136
8.2.7 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.**) - str. 138
8.2.8 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (A.3.)  - str. 138
8.2.9 Přijaté úroky (A.4.)  - str. 138
8.2.10 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (A.5.) - str. 138
8.2.11 Přijaté podíly na zisku (A.7.)  - str. 139
8.2.12 Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.***)  - str. 139
8.2.13 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (B.1.)  - str. 139
8.2.14 Příjmy z prodeje stálých aktiv (B.2.)  - str. 139
8.2.15 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (B.3.) - str. 139
8.2.16 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.***) - str. 140
8.2.17 Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají
do oblasti finanční činnosti (C.1.) - str. 140
8.2.18 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.) - str. 140
8.2.19 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.***) - str. 141
8.2.20 Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků (F.) - str. 142
8.2.21 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (R.) - str. 142
8.3 Shrnutí  - str. 142
9 Základní prvky přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 143
9.1 Základní kapitál (zapsaný do veřejného rejstříku)  - str. 143
9.2 Vlastní podíly - str. 143
9.3 Změny základního kapitálu (Základní kapitál nezapsaný do veřejného rejstříku)  - str. 144
9.4 Ážio - str. 144
9.5 Ostatní kapitálové fondy - str. 145
9.6 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 146
9.7 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací, Rozdíly z přeměn obchodních korporací a Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací  - str. 146
9.8 Rezervní fond - str. 146
9.9 Statutární a ostatní fondy  - str. 147
9.10 Výsledek hospodaření minulých let - str. 147
9.11 Výsledek hospodaření běžného účetního období  - str. 147
9.12 Podíly na zisku (dividendy) - str. 147
9.13 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  - str. 148
9.14 Shrnutí - str. 148
10 Příloha jako komentář k účetním výkazům a nositel dalších podstatných informací pro uživatele
 - str. 149
10.1 Základní informace - str. 149
10.1.1 Identifikační údaje - str. 149
10.1.2 Obecné účetní zásady, používané účetní metody, odchylky - str. 150
10.1.3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - str. 152
10.1.4 Informace, které nejsou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty - str. 153
10.2 Další informace v příloze – mikro a malé auditované účetní jednotky - str. 153
10.3 Další informace v příloze – střední a velké účetní jednotky - str. 154
10.4 Doplňující informace v příloze – velké účetní jednotky - str. 156
10.5 Shrnutí - str. 157
11 Účetní závěrka - str. 159
11.1 Pojetí účetní závěrky  - str. 159
11.2 Základní vymezení účetní závěrky - str. 159
11.3 Druhy účetní závěrky - str. 160
11.3.1 Řádná účetní závěrka - str. 160
11.3.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 160
11.3.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 161
11.3.4 Konsolidovaná účetní závěrka  - str. 161
11.3.5 Finanční výkaznictví - str. 162
11.4 Proces účetní závěrky - str. 162
11.4.1 Vytvoření předpokladů pro vedení účetnictví - str. 162
11.4.2 Otevření účetních knih  - str. 162
11.4.3 Průběžné účtování - str. 163
11.4.4 Inventarizace - str. 163
11.4.5 Účetní uzávěrka - str. 164
11.4.6 Sestavení účetních výkazů - str. 164
11.4.7 Audit účetní závěrky  - str. 164
11.4.8 Schválení účetní závěrky  - str. 170
11.4.9 Zveřejnění účetní závěrky - str. 170
11.5 Shrnutí - str. 171
12 Výroční zpráva - str. 173
12.1 Obsah výroční zprávy  - str. 173
12.2 Zpráva o vztazích - str. 175
12.3 Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země - str. 176
12.4 Uvádění nefinančních informací - str. 177
12.5 Shrnutí - str. 177
13 Aplikace finanční analýzy - str. 179
13.1 Metody finanční analýzy - str. 179
13.2 Analýza absolutních (extenzivních) ukazatelů - str. 180
13.2.1 Horizontální analýza – analýza trendů  - str. 180
13.2.2 Vertikální analýza – procentní podíly - str. 182
13.3 Analýza fondů finančních prostředků (rozdílové ukazatele) - str. 182
13.3.1 Čistý pracovní kapitál  - str. 182
13.3.2 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond)  - str. 183
13.3.3 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy (čistý peněžní majetek)  - str. 184
13.4 Poměrové ukazatele - str. 184
13.4.1 Ukazatele likvidity - str. 185
13.4.2 Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) - str. 185
13.4.3 Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) - str. 186
13.4.4 Okamžitá likvidita – peněžní, hotovostní likvidita (Cash Ratio) - str. 186
13.4.5 Ukazatele rentability – výnosnosti (ukazatele míry zisku)  - str. 187
13.4.6 Rentabilita úhrnných vložených prostředků – rentabilita aktiv (Return on Assets) - str. 188
13.4.7 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) - str. 188
13.4.8 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed)  - str. 189
13.4.9 Rentabilita tržeb (Return on Sales) - str. 189
13.4.10 Rentabilita nákladů - str. 190
13.4.11 Ukazatele zadluženosti a finanční struktury - str. 190
13.4.12 Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio) - str. 191
13.4.13 Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio)  - str. 192
13.4.14 Ukazatel finanční páky (Financial Gearing, Financial Leverage) - str. 192
13.4.15 Stupeň zadluženosti (Debt-Equity Ratio) - str. 193
13.4.16 Míra finanční samostatnosti - str. 193
13.4.17 Míra úrokového krytí (Interest Coverage, Times Interest Earned) - str. 193
13.4.18 Míra zadluženosti vlastního kapitálu - str. 194
13.4.19 Ukazatele aktivity  - str. 194
13.4.20 Ukazatel obratu celkových aktiv  - str. 194
13.4.21 Ukazatel obratu stálých aktiv - str. 195
13.4.22 Ukazatel obratu zásob - str. 195
13.4.23 Doba obratu pohledávek - str. 195
13.4.24 Doba obratu závazků  - str. 196
13.5 Komplexní charakteristiky finančního zdraví - str. 196
13.5.1 Altmanovo Z-Score - str. 196
13.5.2 Altmanův model upravený manželi Neumaierovými - str. 198
13.5.3 Tamariho model - str. 198
13.6 Shrnutí - str. 200
Summary  - str. 201
Literatura - str. 203
Použité předpisy - str. 205
Přílohy - str. 207
O autorce - str. 221
Věcný rejstřík - str. 223

Další nabídka k tématu

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.