Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.

Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.

Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme:
•nový přístup k výzkumu a vývoji,
•právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování,
•úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období,
•změna v odpisování goodwillu.

Právní stav publikace k 1. 6. 2019.

autor: Hana Březinová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 8. 2019, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-488-3

Cena: 359 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. XIV
Úvod - str. XV
1 Účetnictví - str. 1
1.1 Účetnictví jako informační systém - str. 2
1.2  Vývoj účetnictví - str. 2
1.3  Přístupy účetnictví - str. 6
1.4 Kvalitativní charakteristiky - str. 8
1.5 Podstata podvojného účetnictví - str. 8
1.5.1 Aktiva - str. 9
1.5.2 Pasiva - str. 9
1.5.3 Bilanční rovnice - str. 11
1.5.4 Změny položek rozvahy a výsledovky - str. 11
1.5.5 Změny položek rozvahy, výsledovky a cash flow - str. 12
1.5.6 Účty - str. 13
1.6 Shrnutí - str. 14
2  Všeobecné účetní zásady (principy) - str. 17
 2.1  Věrné a poctivé zobrazení - str. 17
2.2  Zásada účetní jednotky - str. 18
2.3 Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky - str. 19
2.4 Zásada periodicity - str. 19
2.5 Stálost účetních metod - str. 20
2.6 Oceňování - str. 20
2.7 Zásada opatrnosti - str. 20
2.8 Zásada konzistence mezi obdobími - str. 20
2.9 Věcná (materiální) zásada - str. 21
2.10 Přednost obsahu před formou - str. 21
2.11 Akruální princip - str. 21
2.12 Zákaz kompenzace - str. 22
2.13 Zásada vymezení okamžiku realizace - str. 22
2.14 Shrnutí - str. 23
3 Účetní metody - str. 25
3.1 Oceňování - str. 25
3.1.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu - str. 25
3.1.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky (k rozvahovému dni) - str. 27
3.2 Odpisování - str. 29
3.3 Shrnutí - str. 31
4 Mezinárodní regulace účetnictví - str. 33
4.1 Přístupy ke členění účetních systémů - str. 35
4.2 Všeobecně uznávané zásady (GAAP – US GAAP) - str. 37
4.2.1 Fundamentální postuláty - str. 39
4.2.2 Ucelený teoretický základ - str. 40
4.2.3 Základní elementy účetních výkazů - str. 41
4.3 Směrnice EU - str. 48
4.4 Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS - str. 53
4.5 Shrnutí - str. 54
5 Vymezení účetních výkazů - str. 57
5.1 Systém účetních výkazů - str. 58
5.2 Rozvaha (bilance) - str. 59
5.2.1 Podstata rozvahy - str. 59
5.2.2 Vertikální členění rozvahy - str. 59
5.2.3 Horizontální členění rozvahy - str. 60
5.2.4 Druhy rozvahy - str. 61
5.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - str. 62
5.3.1 Podstata výkazu zisku a ztráty - str. 62
5.3.2 Vertikální členění výsledovky - str. 63
5.3.3 Horizontální členění výsledovky - str. 64
5.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 64
5.4.1 Podstata cash flow - str. 64
5.4.2 Vertikální členění cash flow - str. 65
5.4.3 Horizontální členění cash flow - str. 66
5.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.1 Podstata přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.2 Vertikální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.3 Horizontální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 67
5.6 Shrnutí - str. 67
6 Základní prvky rozvahy - str. 69
6.1 Aktiva celkem - str. 69
6.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál (A.) - str. 70
6.1.2 Dlouhodobý majetek (B.) - str. 71
6.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.) - str. 71
6.1.4 Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.) - str. 77
6.1.5 Dlouhodobý finanční majetek (B.III.) - str. 81
6.1.6 Oběžná aktiva (C.) - str. 85
6.1.7 Zásoby (C.I.) - str. 85
6.1.8 Dlouhodobé pohledávky (C.II.1.) - str. 88
6.1.9 Krátkodobé pohledávky (C.II.2.) - str. 90
6.1.10 Krátkodobý finanční majetek (C.III.) - str. 93
6.1.11 Peněžní prostředky (C.IV.) - str. 93
6.1.12 Časové rozlišení (D.) - str. 94
6.2 Pasiva celkem - str. 96
6.2.1 Základní kapitál (A.I.) - str. 96
6.2.2 Ážio a kapitálové fondy (A.II.) - str. 99
6.2.3 Fondy ze zisku (A.III.) - str. 101
6.2.4 Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.) - str. 102
6.2.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období (A.V.) - str. 104
6.2.6 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (A.VI.) - str. 104
6.2.7 Rezervy (B.) - str. 105
6.2.8 Závazky (C.) - str. 107
6.2.9 Časové rozlišení (D.) - str. 110
6.3 Shrnutí - str. 111
7  Základní prvky výkazu zisku a ztráty - str. 113
7.1 Druhové členění výsledovky - str. 113
7.1.1 Tržby z prodeje výrobků a služeb (I.) - str. 113
7.1.2 Tržby za prodej zboží (II.) - str. 113
7.1.3 Výkonová spotřeba (A.) - str. 114
7.1.4 Změna stavu zásob vlastní činnosti /±/ (B.) - str. 114
7.1.5 Aktivace /–/ (C.) - str. 114
7.1.6 Osobní náklady (D- str. 115
7.1.7  Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.) - str. 115
7.1.8  Ostatní provozní výnosy (III.) - str. 115
7.1.9  Ostatní provozní náklady (F.) - str. 116
7.1.10 Provozní výsledek hospodaření (*) - str. 118
7.1.11 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly - str. 118
7.1.12 Náklady vynaložené na prodané podíly - str. 118
7.1.13 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.) - str. 118
7.1.14 Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem (H.) - str. 119
7.1.15 Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.) - str. 119
7.1.16  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti (I.) - str. 119
7.1.17 Nákladové úroky a podobné náklady (J.) - str. 119
7.1.18 Ostatní finanční výnosy (VII.) - str. 120
7.1.19 Ostatní finanční náklady (K.) - str. 120
7.1.20 Finanční výsledek hospodaření (*) - str. 120
7.1.21  Výsledek hospodaření před zdaněním - str. 120
7.1.22 Daň z příjmů (L.) - str. 120
7.1.23 Výsledek hospodaření po zdanění (**) - str. 121
7.1.24 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (M.) - str. 121
7.1.25 Výsledek hospodaření za účetní období (***) - str. 121
7.1.26  Čistý obrat za účetní období (*) - str. 121
7.2 Účelové členění výsledovky - str. 121
7.2.1 Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (I.)  - str. 122
7.2.2 Náklady prodeje /včetně úprav hodnot/ (A.) - str. 122
7.2.3 Hrubý zisk nebo ztráta (*) - str. 122
7.2.4 Odbytové náklady /včetně úprav hodnot/ (B.) - str. 122
7.2.5 Správní režie /včetně úprav hodnot/ (C.) - str. 123
7.2.6 Ostatní provozní výnosy (II.) - str. 123
7.2.7 Ostatní provozní náklady (D.) - str. 123
7.2.8 Provozní výsledek hospodaření (*) - str. 123
7.3 Shrnutí - str. 124
8  Základní prvky přehledu o peněžních tocích (cash flow) - str. 125
8.1 Metody sestavení cash flow - str. 125
8.2 Možné řešení cash flow dle ČÚS č. 023- str. 126
8.2.1 Matematický vzorec cash flow - str. 126
8.2.2 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období (P.) - str. 127
8.2.3 Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (Z.) - str. 127
8.2.4 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.) - str. 128
8.2.4.1 Odpisy stálých aktiv /dlouhodobého majetku/ (A.1.1.) - str. 128
8.2.4.2 Změna stavu opravných položek a rezerv (A.1.2.) - str. 128
8.2.4.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv /dlouhodobého majetku/ (A.1.3.) - str. 129
8.2.4.4 Výnosy z podílů na zisku (A.1.4.) - str. 129
8.2.4.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (A.1.5.) - str. 129
8.2.4.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (A.1.6.) - str. 129
8.2.5 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (A.*) - str. 129 8.2.6 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.) - str. 130
8.2.6.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (A.2.1.) - str. 130
8.2.6.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (A.2.2.) - str. 130
8.2.6.3 Změna stavu zásob (A.2.3.) - str. 131
8.2.6.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku (A.2.4.) - str. 131
8.2.7 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.**) - str. 131
8.2.8 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (A.3.) - str. 132
8.2.9 Přijaté úroky (A.4.) - str. 132
8.2.10 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (A.5.) - str. 132
8.2.11 Přijaté podíly na zisku (A.7.) - str. 132
8.2.12 Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.***) - str. 132
8.2.13 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (B.1.) - str. 132
8.2.14 Příjmy z prodeje stálých aktiv (B.2.) - str. 133
8.2.15 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (B.3.) - str. 133
8.2.16 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.***) - str. 133
8.2.17 Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (C.1.) - str. 133
8.2.18 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.) - str. 133 8.2.19 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.***) - str. 135
8.2.20 Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků (F.) - str. 135
8.2.21 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (R.) - str. 135
8.3 Shrnutí - str. 135
9  Základní prvky přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 137
9.1  Základní kapitál (zapsaný do veřejného rejstříku) - str. 137
9.2 Vlastní podíly - str. 137
9.3 Změny základního kapitálu (Základní kapitál nezapsaný do veřejného rejstříku) - str. 138
9.4 Ážio - str. 138
9.5 Ostatní kapitálové fondy - str. 139
9.6 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 139
9.7 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací, Rozdíly z přeměn obchodních korporací a Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 140
9.8 Rezervní fond - str. 140
9.9 Statutární a ostatní fondy - str. 140 9.10 Výsledek hospodaření minulých let - str. 140
9.11 Výsledek hospodaření běžného účetního období - str. 141
9.12 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku - str. 141
9.13 Shrnutí - str. 141
10  Příloha jako komentář k účetním výkazům a nositel dalších podstatných informací pro uživatele - str. 143
10.1 Základní informace - str. 143
10.1.1 Identifikační údaje - str. 143
10.1.2 Obecné účetní zásady, používané účetní metody, odchylky - str. 144
10.1.3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - str. 146
10.1.4 Informace, které nejsou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty - str. 146
10.2  Další informace v příloze – mikro a malé auditované účetní jednotky - str. 147
10.3 Další informace v příloze – střední a velké účetní jednotky - str. 148
10.4 Doplňující informace v příloze – velké účetní jednotky - str. 150
10.5 Shrnutí - str. 150
11 Účetní závěrka - str. 151
11.1 Pojetí účetní závěrky - str. 151
11.2 Základní vymezení účetní závěrky - str. 151
11.3 Druhy účetní závěrky - str. 152
11.3.1 Řádná účetní závěrka - str. 152
11.3.2 Mimořádná účetní závěrka  - str. 152
11.3.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 153
11.3.4 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 153
11.3.5 Finanční výkaznictví - str. 153
11.4 Proces účetní závěrky - str. 153
11.4.1 Vytvoření předpokladů pro vedení účetnictví - str. 154
11.4.2 Otevření účetních knih - str. 154
11.4.3 Průběžné účtování - str. 154
11.4.4 Inventarizace - str. 155
11.4.5 Účetní uzávěrka - str. 155
11.4.6 Sestavení účetních výkazů - str. 155
11.4.7 Audit účetní závěrky - str. 156
11.4.8 Schválení účetní závěrky - str. 161
11.4.9 Zveřejnění účetní závěrky - str. 161
11.5 Shrnutí - str. 161
12 Výroční zpráva - str. 163
12.1 Obsah výroční zprávy - str. 163
12.2 Zpráva o vztazích - str. 165
12.3  Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země - str. 166
12.4  Uvádění nefinančních informací - str. 166
12.5 Shrnutí - str. 167
13 Aplikace finanční analýzy - str. 169
13.1 Metody finanční analýzy - str. 169
13.2 Analýza absolutních (extenzivních) ukazatelů - str. 170
13.2.1 Horizontální analýza – analýza trendů - str. 170
13.2.2 Vertikální analýza – procentní podíly - str. 171
13.3 Analýza fondů finančních prostředků (rozdílové ukazatele) - str. 172
13.3.1 Čistý pracovní kapitál - str. 172
13.3.2 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) - str. 173
13.3.3 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy (čistý peněžní majetek) - str. 173
13.4 Poměrové ukazatele - str. 174
13.4.1 Ukazatele likvidity - str. 174
13.4.2 Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) - str. 174
13.4.3 Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) - str. 175
13.4.4 Okamžitá likvidita – peněžní, hotovostní likvidita (Cash Ratio) - str. 176
13.4.5 Ukazatele rentability – výnosnosti (ukazatele míry zisku) - str. 176
13.4.6 Rentabilita úhrnných vložených prostředků – rentabilita aktiv (Return on Assets) - str. 177 13.4.7 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) - str. 177
13.4.8 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Cupital Employed) - str. 178
13.4.9 Rentabilita tržeb (Return on Sales) - str. 178
13.4.10 Rentabilita nákladů - str. 179
13.4.11 Ukazatele zadluženosti a finanční struktury - str. 179
13.4.12 Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) - str. 180
13.4.13 Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) - str. 181
13.4.14 Ukazatel finanční páky (Financial Gearing, Financial Leverage) - str. 181
13.4.15 Stupeň zadluženosti (Debt-Equity Ratio) - str. 182
13.4.16 Míra finanční samostatnosti - str. 182
13.4.17 Míra úrokového krytí (Interest Coverage, Times Interest Earned) - str. 182
13.4.18 Míra zadluženosti vlastního kapitálu - str. 182
13.4.19 Ukazatele aktivity - str. 183
13.4.20 Ukazatel obratu celkových aktiv - str. 183
13.4.21 Ukazatel obratu stálých aktiv - str. 183
13.4.22 Ukazatel obratu zásob - str. 183
13.4.23 Doba obratu pohledávek - str. 184
13.4.24 Doba obratu závazků - str. 184
13.5 Komplexní charakteristiky finančního zdraví - str. 184
13.5.1 Altmanovo Z-Score - str. 185
13.5.2 Altmanův model upravený manželi Neumaierovými - str. 186
13.5.3 Tamariho model - str. 186
13.6 Shrnutí - str. 188
Summary - str. 189
Literatura - str. 191
Použité předpisy - str. 193
Seznam obrázků, tabulek a grafů - str. 195
Přílohy - str. 197
O autorce- str. 209
Věcný rejstřík - str. 211

Další nabídka k tématu

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.