Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu.

V první části autorka nastiňuje vývoj správního soudnictví na našem území a do něj zasazuje konstrukci kompetenčních výluk.

Ve druhé části autorka pracuje konkrétně s jednotlivými druhy rozhodnutí předběžné povahy (včetně rozhodnutí o nařízení předběžného opatření a rozhodnutí o odkladném účinku) jako kompetenčními výlukami.

Práce poukazuje na praktické aplikační problémy platné a účinné právní úpravy a snaží se nabídnout jejich řešení.

autor: Martina Küchlerová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 2. 2018, 200 stran
ISBN: 978-80-7502-247-9

Cena: 320 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Seznam použitých zkratek a značek - str. 11
Úvod - str. 13
1. K pojmu kompetenčních výluk ve správním soudnictví a kompetenční výluky ve vývoji správního soudnictví na našem území - str. 23
1.1. Kompetenční výluka ve správním soudnictví jako pojem (definice) - str. 23
1.2. Část V. o. s. ř. jako kompetenční výluka ve správním soudnictví?  - str. 26
1.3. Kompetenční výluky v období rakouského a prvorepublikového správního soudnictví - str. 29
1.3.1. Kompetenční výluky v § 3 říjnového zákona v době rakouského správního soudnictví - str. 31
1.3.2. Kompetenční výluky v § 3 říjnového zákona v období první republiky - str. 34
1.3.3. Další kompetenční výluky v období první republiky? - str. 38
1.4. Správní soudnictví a kompetenční výluky od roku 1939 do roku 1989 - str. 43
1.5. Správní soudnictví a kompetenční výluky po roce 1989 - str. 47
1.5.1. Obecná kompetenční výluka v § 248 odst. 1 o. s. ř. - str. 49
1.5.2. Případy kompetenčních výluk v § 248 odst. 2 o. s. ř.  - str. 49
1.5.3. Kazuistické kompetenční výluky v § 248 odst. 3 o. s. ř. a jejich problematika - str. 51
2. Současné správní soudnictví a kompetenční výluky - str. 53
2.1. Systém správního soudnictví v Německu - str. 53
2.2. Rozhodnutí správního orgánu a kompetenční výluka v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 65
2.2.1. Praktické aplikace kompetenční výluky v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 68
2.2.2. Jaký je správný procesní postup soudu u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu napadající (ne)rozhodnutí? Aneb "Nerozhodnutí" jako kompetenční výluka? - str. 73
2.2.3. Kompetenční výluka podle § 70 písm. a) s. ř. s. aplikovaná u sporů plynoucí z veřejnoprávních smluv v rozhodovací činnosti správních soudů - str. 74
2.3. Úkony, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem - str. 79
2.3.1. Procesní akty nespadající pod § 70 písm. c) s. ř. s. - str. 81
2.3.2. Rozhodnutí, která jsou úkonem, jímž se upravuje vedení řízení pouze v některých případech - str. 83
2.3.3. Pojmové znaky rozhodnutí. jímž se upravuje vedení řízení, jako kompetenční výluky v § 70 písm. c) s. ř. s. - str. 85
2.3.4. Může rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, odepřít či podstatně znemožnit možnost přístupu k soudu?  - str. 85
2.4. Kompetenční výluka v podobě rozhodnutí závisejících na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí - str. 87
2.4.1. Ústavní konformita § 70 písm. d) s. ř. s. - str. 87
2.4.2. Lékařské posudky jako kompetenční výluka v podobě § 70 písm. d) s. ř. s.?§ 70 písm. d) s. ř. s89
2.5. Další kompetenční výluky - str. 92
3. Žalobní a stížnostní kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 94
3.1. Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. - str. 96
3.1.1. Nástin vývoje právní úpravy kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 98
3.1.2. Pojmové znaky rozhodnutí předběžné povahy a "test předběžnosti rozhodnutí" - str. 99
3.1.3. Test předběžnosti rozhodnutí v aplikační praxi soudů, aneb obstojí test předběžnosti rozhodnutí i ve světle novější judikatorní činnosti správních soudů? - str. 102
3.1.4. Otázka ústavní konformity kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 117
3.1.5. Nad nálezem Ústavního soudu zrušujícím úpravu správního soudnictví u nás z pohledu kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 119
3.1.6. Aplikace ustanovení o kompetenční výluce v podobě rozhodnutí předběžné povahy a majetková či nemajetková újma - str. 120
3.2. Předběžná opatření jakožto rozhodnutí předběžné povahy - str. 125
3.2.1. Předběžné opatření vydávané správním orgánem ve správním řízení a jeho soudní přezkum - str. 127
3.2.2. Pravomoc k vydávání předběžných opatření v tzv. církevních restitucích - str. 130
3.2.3. Podmínky pro uložení či neuložení předběžného opatření a význam tohoto institutu v soudním řízení správním - str. 136
3.2.4. Předběžné opatření vydávané soudem v soudním řízení správním a tzv. test předběžnosti rozhodnutí - str. 140
3.2.5. Předběžné opatření a možnost jeho aplikace i při nepřijetí nezletilého dítěte do předškolního vzdělávání pro nesplnění povinného očkování - str. 146
3.2.6. Další případy návrhů na vydání předběžného opatření v aplikační praxi krajských soudů - str. 152
3.3. Rozhodnutí o odkladném účinku jakožto rozhodnutí předběžné povahy - str. 155
3.3.1. Institut odkladného účinku v české právní úpravě - význam, členění, příklady - str. 155
3.3.2. Podmínky pro přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí správního orgánu na návrh žalobce - str. 161
3.3.3. Rozhodnutí o odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a test rozhodnutí předběžné povahy - str. 163
3.3.4 ... Jeden případ za všechny  - str. 168
Závěr - str. 172
Seznam použitých zdrojů - str. 181
Shrnutí, klíčová slova - str. 193
Summary - str. 193
Shrnutí - str. 196
Keywords - str. 198
Klíčová slova - str. 199

Další nabídka k tématu

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.