Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.

Zpracování publikace
Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti.

Poraďte si s uplatněním daňových bonusů a slev na dani snadno
Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Oproti ročnímu zúčtování za rok 2021 již výši přeplatků tolik neovlivní skutečnost, že není zastropována částka celoročních daňových bonusů, neboť bez zastropování byly i průběžně vyplácené měsíční daňové bonusy. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně.

Novinky v tomto vydání pro rok 2023
V letošním vydání publikace bude rozšířena kapitola týkající se uplatnění slevy na manžela (manželku). V případě odpočtu úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření se plátci opět setkají se dvěma limitními hranicemi. S ohledem na komplikovanost tohoto odpočtu je mu v publikaci věnována samostatná část odpovědí na dotazy. Do ročního zúčtování za rok 2022 se u zaměstnanců, kterým bylo v prvním pololetí roku poskytnuto nízkoemisní vozidlo ke služebním i soukromým účelům, promítne platnost snížení částky příjmů z 1 % vstupní ceny vozidla na 0,5 %, a to již od počátku roku 2022. Zrušením solidárního zvýšení daně a zavedením druhé sazby daně může dojít k nedoplatkům, se kterými jsme se v ročním zúčtování za rok 2021 nesetkali, proto je tato situace předmětem jednoho z příkladů. V ročním zúčtování za rok 2022 se poprvé setkáme s novou slevou za zastavenou exekuci, kvůli které došlo i ke změně tiskopisu Žádost o roční zúčtování. Sleva je určena věřitelům nevymahatelných bagatelních pohledávek a soudě podle podmínek nároku na její odpočet bude jen málo zaměstnanců, kterým bude nárok na odpočet náležet. Právě proto je však nutno její podmínky podrobněji vysvětlit.

Související ustanovení daňového řádu a další praktické informace pro čtenáře
Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2023 za rok 2022. Proto jsou v ní vysvětlena i související ustanovení daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne (včetně povinností členů volebních komisí). Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Součástí knihy jsou i příklady a ukázky vyplnění Žádosti o roční zúčtování. V praxi často dochází k předčasnému ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy. Ty jsou finančními úřady často prověřovány, proto jsou tyto případy v knize podrobně vysvětleny.

Zdanění daňových nerezidentů, např. občanů Ukrajiny
Vzhledem k situaci na Ukrajině a zaměstnávání jejích občanů na území České republiky je pozornost věnována nejen změnám, které přinesl zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ale i otázce rezidenství a správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům.

autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, 448 stran
ISBN: 978-80-7554-372-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Výklad - str. 11
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2022 oproti roku 2021 - str. 11
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2022 - str. 11
1.1.2 Změny, které přinesl zákon lex Ukrajina - str. 11
1.1.2.1 Změny v možnosti uplatnit nezdanitelnou částku - str. 12
1.1.2.2 Prokázání poskytnutého bezúplatného plnění - str. 14
1.1.2.3 Změny v osvobození příjmů ve formě poskytnutí ubytování - str. 15
1.1.3 Změna ve výši stanovených příjmů v případě poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci k soukromým i služebním účelům - str. 16
1.1.3.1 Jak lze ověřit, že se skutečně jedná o nízkoemisní vozidlo? - str. 17
1.1.4 Sleva za zastavenou exekuci - str. 22
1.1.5 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2022 - str. 23
1.1.5.1 Daňové zvýhodnění na vyživované děti - str. 26
1.1.6 Změna výše limitu úroků z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, o které lze snížit základ daně - str. 29
1.1.7 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování - str. 31
1.1.8 Lhůty - str. 35
1.1.9 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 36
1.1.9.1 Otázka daňového rezidentství - str. 38
1.1.9.2 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 45
1.1.9.3 Plátce daně, agentura práce a ekonomický uživatel - str. 48
1.1.9.4 Povinnost při srážení daně z příjmů plynoucí daňovým nerezidentům - str. 48
1.1.10 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 49
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 50
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 55
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str..70
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 76
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 77
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 81
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 82
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 86
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 89
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 94
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 104
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 106
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 114
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 114
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 117
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 119
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2022 - str. 127
1.6 Uschování dokladů předkládaných zaměstnanci - str. 133
1.7 Přehled průkazů - str. 135
1.8 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 143
1.9 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 143
1.9.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 143
1.9.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 144
1.9.3 Sleva za zastavenou exekuci (§ 35 odst. 4 ZDP) - str. 145
1.9.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus) - str. 146
1.10 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 150
1.10.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 151
1.10.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2022 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění 
na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 152
1.11 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci Ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti) - str. 159
1.11.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 159
1.11.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 160
1.11.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 162
1.11.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči - str. 163
1.11.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 164
1.11.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. 167
1.11.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2022 - str. 168
1.12 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 177
1.13 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 180
1.14 Možnost dodatečného učinění Prohlášení - str. 183
1.15 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 184
1.16 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 185
1.17 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně - str. 188
1.18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2022 - str. 190
1.19 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 198
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2022 pro RZ - str. 201
3. Příklady - str. 204
Příklad 1: Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění  na tři vyživované děti, v některých měsících nižší příjem z důvodu  ošetřování nebo nemoci, v ročním zúčtování byl uplatněn pouze  jeden odběr krevní plazmy - str. 204
Příklad 2: Daňové zvýhodnění na děti, pozdní nahlášení změny skutečnosti,  že děti nežily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti  již od roku 2021 - str. 216
Příklad 3: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice,  která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši  šestinásobku minimální mzdy, ale v některých měsících jí byl  vyplacen daňový bonus - str. 228
Příklad 4: Daňové zvýhodnění na děti, ukončení nároku na daňové zvýhodnění  v průběhu roku u více dětí - str. 241
Příklad 5: Poskytnutí vozidla zaměstnanci k používání pro služební  i soukromé účely - str. 244
Příklad 6: Vznik nedoplatku při ročním zúčtování za rok 2022, který se nevybírá - str. 248
4. Dotazy a odpovědi - str. 252
4.1 Dotazy týkající se darů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace - str. 252
4.2 Dotazy týkající se odpočtů úroků z úvěru - str. 255
4.3 Obecné dotazy týkající se ročního zúčtování - str. 261
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 267
Příklad 1: Příklad na vyplnění výkazu MFin 5459 – vzor č. 24 
 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2022  (dále jen „vyúčtování“), „Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů  ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2022“ (MFin 5459/1) - str. 267
 Příklad 2: Příklad na vyplnění tiskopisu „Vyúčtování daně vybírané srážkou  podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ (MFin 5466)  v případě dodatečně učiněného prohlášení - str. 284
 Příklad 3: Příklad na vyplnění tiskopisu „Oznámení o příjmech plynoucích  do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů“ 
 tiskopis MFin 5478 – vzor č. 17 (změny pro rok 2022) - str. 295
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2022 - str. 307
7. Zákon č. 128/2022 Sb. - str. 365
8. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek) - str. 368
9. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení 
příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2022
- str. 378
10. Sdělení GFŘ - str. 400
11. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2022 - str. 414

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.