Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019.

Zapracovány všechny aktuální změny

Výklad v této publikaci reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti.

Podrobněji k obsahu publikace

Podrobně je v knize vysvětlen zejména postup při aplikaci daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé a třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev od vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou odpočtů od základu daně. Jde též o změny ve výpočtu superhrubé mzdy v důsledku mírného snížení pojistného na nemocenské pojištění k 1. červenci 2019 promítnuté i do příkladů. Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2020 za rok 2019. Publikace obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i uplatňováním osvobozených příjmů a nezdanitelných částí základu daně.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky dalších tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti za rok 2019. Pozornost je věnována i úpravě oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí od 1. dubna 2019 na novén formuláři nahrazujícím původní formulář v návaznosti na úpravu podle požadavků EU.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, 384 stran
ISBN: 978-80-7554-243-4

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 9
1. Výklad - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2019 oproti roku 2018 - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2019 - str. 10
1.1.2 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019- str. 10
1.1.3 Další dílčí změny pro rok 2019 - str. 15
1.1.3.1 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování - str. 21
1.1.3.2 Lhůty - str. 24
1.1.4 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 25
1.1.4.1 Otázka daňového rezidentství - str. 27
1.1.5 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 33
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 34
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 38
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str. 51
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 57
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 57
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 61
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 62
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 66
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 68
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 72
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 76
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 78
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 86
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 86
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování- str. 88
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 90
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 - str. 93
1.6 Přehled průkazů - str. 96
1.7 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 104
1.8 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 104
1.8.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 104
1.8.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 105
1.8.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně
(sleva, popř. daňový bonus) - str. 106
1.9 Výpočet celoroční daně v rámci Ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 109
1.9.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 110
1.9.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2019 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 111
1.10 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti) - str. 119
1.10.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 119
1.10.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 120
1.10.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 121
1.10.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči - str. 122
1.10.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2019 - str. 124
1.10.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 127
1.10.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. 130
1.10.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2019 - str. 131
1.11 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 141
1.12 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 147
1.13 Možnost dodatečného podpisu (učinění) prohlášení - str. 150
1.14 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 151
1.15 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 152
1.16 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně - str. 155
1.17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019 - str. 156
1.18 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 165
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2019 pro RZ- str. 167
3. Příklady - str. 170
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, uplatnění úroků z úvěru
a plateb na soukromé životní pojištění - str. 170
Příklad 2: Daňové zvýhodnění na dítě a zpětně přiznaný důchod pro invaliditu třetího stupně - str. 178
Příklad 3: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus - str. 186
Příklad 4: Oznamovací povinnost plátce daně podle nového ustanovení § 38da ZDP ve vazbě na příjmy daňových nerezidentů členů statutárních orgánů po 1. 4. 2019 - str. 196
4. Dotazy a odpovědi - str. 205
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 218
Příklad 1: Příklad vyplnění Výkazu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2019 (dále jen Vyúčtování), pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2019 - str. 218
Příklad 2: Příklad vyplnění Výkazu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2019 včetně povinných příloh - str. 235
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2019- str. 252
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek) - str. 309
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2019 - str. 319
9. Sdělení GFŘ - str. 338
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2019 - str. 342

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 760 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.