Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019.

Zapracovány všechny aktuální změny

Výklad v této publikaci reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti.

Podrobněji k obsahu publikace

Podrobně je v knize vysvětlen zejména postup při aplikaci daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé a třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev od vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou odpočtů od základu daně. Jde též o změny ve výpočtu superhrubé mzdy v důsledku mírného snížení pojistného na nemocenské pojištění k 1. červenci 2019 promítnuté i do příkladů. Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2020 za rok 2019. Publikace obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i uplatňováním osvobozených příjmů a nezdanitelných částí základu daně.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky dalších tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti za rok 2019. Pozornost je věnována i úpravě oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí od 1. dubna 2019 na novén formuláři nahrazujícím původní formulář v návaznosti na úpravu podle požadavků EU.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, 384 stran
ISBN: 978-80-7554-243-4

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 9
1. Výklad - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2019 oproti roku 2018 - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2019 - str. 10
1.1.2 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019- str. 10
1.1.3 Další dílčí změny pro rok 2019 - str. 15
1.1.3.1 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování - str. 21
1.1.3.2 Lhůty - str. 24
1.1.4 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 25
1.1.4.1 Otázka daňového rezidentství - str. 27
1.1.5 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 33
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 34
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 38
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str. 51
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 57
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 57
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 61
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 62
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 66
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 68
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 72
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 76
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 78
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 86
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 86
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování- str. 88
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 90
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 - str. 93
1.6 Přehled průkazů - str. 96
1.7 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 104
1.8 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 104
1.8.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 104
1.8.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 105
1.8.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně
(sleva, popř. daňový bonus) - str. 106
1.9 Výpočet celoroční daně v rámci Ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 109
1.9.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 110
1.9.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2019 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 111
1.10 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti) - str. 119
1.10.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 119
1.10.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 120
1.10.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 121
1.10.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči - str. 122
1.10.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2019 - str. 124
1.10.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 127
1.10.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. 130
1.10.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2019 - str. 131
1.11 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 141
1.12 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 147
1.13 Možnost dodatečného podpisu (učinění) prohlášení - str. 150
1.14 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 151
1.15 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 152
1.16 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně - str. 155
1.17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019 - str. 156
1.18 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 165
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2019 pro RZ- str. 167
3. Příklady - str. 170
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, uplatnění úroků z úvěru
a plateb na soukromé životní pojištění - str. 170
Příklad 2: Daňové zvýhodnění na dítě a zpětně přiznaný důchod pro invaliditu třetího stupně - str. 178
Příklad 3: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus - str. 186
Příklad 4: Oznamovací povinnost plátce daně podle nového ustanovení § 38da ZDP ve vazbě na příjmy daňových nerezidentů členů statutárních orgánů po 1. 4. 2019 - str. 196
4. Dotazy a odpovědi - str. 205
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 218
Příklad 1: Příklad vyplnění Výkazu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2019 (dále jen Vyúčtování), pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2019 - str. 218
Příklad 2: Příklad vyplnění Výkazu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2019 včetně povinných příloh - str. 235
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2019- str. 252
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek) - str. 309
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2019 - str. 319
9. Sdělení GFŘ - str. 338
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2019 - str. 342

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.