Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rekognice

Rekognice

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. Velmi zajímavá je skutečnost, že pohled trestního práva procesního a kriminalistiky je rozdílný. Publikace se těmto rozdílům věnuje a představuje pohledy obou odvětví, dále pojednává o jejich kladech a záporech a snaží se k některému z nich přiklonit.

V publikaci je pojednáno i o kriminalistických zásadách a pravidlech přípravy a provedení rekognice, jimiž se rekognice řídí či by se měla řídit, avšak nikoliv všechny zásady a pravidla mají oporu v trestním řádu.

Přestože rekognice představuje častý a velice významný důkazní prostředek, vyskytuje se při jejím provádění řada problémů a nejasností, které právní úprava neřeší. Cílem publikace je zaměřit se na tyto problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastínit možné způsoby jejich odstranění.

autor: Kateřina Janulková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 8. 2018, 108 stran
ISBN: 978-80-7598-105-9

Cena: 199 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorce - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Úvod - str. X
1 Obecně o rekognici - str. 1
1.1 Definice a povaha rekognice - str. 1
1.2 Subjekty a objekty rekognice - str. 2
1.3 Fáze rekognice - str. 3
1.3.1 První fáze rekognice - str. 3
1.3.2 Druhá fáze rekognice - str. 7
2 Klasifikace rekognice - str. 13
2.1 Klasifikace rekognice podle základních klasifikačních hledisek - str. 13
2.2 Některé zvláštní druhy rekognice - str. 15
2.2.1 Rekognice mrtvoly in natura - str. 15
2.2.2 Rekognice osob podle funkčních znaků - str. 16
2.2.3 Skrytá rekognice  - str. 18
2.2.4 Prázdná rekognice - str. 19
2.2.5 Rekognice movitých věcí - str. 21
2.2.6 Rekognice zvířat - str. 22
2.2.7 Rekognice nemovitých věcí - str. 23
3 Rekognice a její vztah k dalším kriminalistickým metodám - str. 25
3.1 Výslech - str. 25
3.2 Konfrontace - str. 26
3.3 Vyšetřovací pokus - str. 27
3.4 Rekonstrukce - str. 29
3.5 Prověrka na místě - str. 29
4 Právní úprava rekognice - str. 31
4.1 Rekognice jako úkon výhradně v přípravném řízení  - str. 31
4.2 Podstata rekognice a účast nezúčastněné osoby - str. 32
4.3 Výslech před rekognicí a zabránění ukázání poznávané osoby - str. 35
4.4 Postup při rekognici osob a některé jeho aspekty - str. 35
4.4.1 Rekogniční skupina - str. 36
4.4.2 Policisté jako přivzaté osoby - str. 38
4.4.3 Počet přivzatých osob  - str. 38
4.4.4 Podobnost přivzatých osob s poznávanou osobou - str. 39
4.4.5 Speciální vnější úprava vzhledu - str. 41
4.5 Rekognice podle fotografie - str. 43
4.6 Odkaz na ustanovení o výpovědi obviněného a svědka - str. 46
4.7 Odchylky při provádění rekognice - str. 47
4.8 Dodatečný výslech - str. 47
5 Kriminalistické zásady a pravidla přípravy a provedení rekognice - str. 49
5.1 Včasnost provedení rekognice - str. 49
5.2 Provedení rekognice s jediným objektem - str. 51
5.3 Příprava subjektu rekognice, provedení rekognice s jediným subjektem - str. 52
5.4 Provedení rekognice ve vhodných podmínkách, případně, pokud je to možné, ve shodných podmínkách, za nichž byl ztotožňovaný objekt vnímán  - str. 53
6 Neodkladnost a neopakovatelnost rekognice - str. 55
6.1 Opakování téže rekognice osob při změněném pořadí poznávané osoby a figurantů - str. 57
6.2 Provedení rekognice osob podle fotografie a následně in natura - str. 58
7 Některé problémy, vady a nejasnosti rekognice - str. 63
7.1 Povinnost obviněného účastnit se rekognice - str. 63
7.2 Příkaz neprovádět úpravy vzhledu poznávané osoby - str. 67
8 Další důležité otázky související s rekognicí - str. 69
8.1 Dokumentace - str. 69
8.2 Prověrka, hodnocení a důkazní význam rekognice - str. 70
8.3 Použitelnost rekognice provedené před zahájením trestního stíhání bez přítomnosti obhájce obviněného v řízení před soudem - str. 74
9 Exkurs – rekognice v Anglii  - str. 77
9.1 Právní úprava - str. 77
9.2 Způsoby rekognice  - str. 77
9.3 Rekognice in natura  - str.  78
9.4 Rekognice podle fotografie - str. 79
9.5 Videorekognice - str. 80
9.5.1 Zhodnocení videorekognice - str. 82
9.6 Skupinová rekognice - str. 83
9.6.1 Zhodnocení skupinové rekognice - str. 85
Závěr  - str. 86
Seznam použité literatury - str. 89
Věcný rejstřík - str. 93

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.