Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP.

Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021

Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální daně a důsledkům přechodu na ni, odpisování majetku v období změny příslušných ustanovení či zpětného uplatnění ztráty. Veškerá problematika je přitom začleněna do kontextu dalších souvisejících zákonů - pohledu DPH, občanského zákoníku, zákoníku práce, živnostenského zákona atd., důraz je kladen i na formální náležitosti, jako je registrace, podávání přiznání a dalších podání, hrozby případných sankcí.

Podrobněji k obsahu publikace

Autor se přitom nevyhýbá nejasným nebo sporným oblastem a dává i čtenáři prostor pro samostatné posouzení vyjádřením alternativních názorů, a to hlavně názorů GFŘ, pokud se odchylují od jiných výkladů zákona. Kniha postihuje i někdy opomíjené oblasti, jako zdanění poplatníka účtujícího v hospodářském roce, problematika přechodu mezi jednotlivými způsoby vykazování (vedení účetnictví, daňové evidence, paušální výdaje, paušální daň) nebo daňové problémy obchodního majetku při jednotlivých způsobech vykazování. Autor se pokouší o kompromis mezi precizním podáním a srozumitelností. Všechny důležité informace jsou doplněny textem zákonů, ze kterých vyplývají, složitější konstrukce jsou ilustrovány na jednoduchých příkladech.

Pro koho je kniha určena?

Publikace by neměla chybět v knihovničce žádného daňového poradce nebo zkušené účetní, kteří sestavují přiznání k dani z příjmu OSVČ.


autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 5. 2021, 315 stran
ISBN: 978-80-7554-318-9

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva autora - str. 11
Použité zdroje a zkratky - str. 12
1. Zákony a mezinárodní smlouvy - str. 12
2. Podzákonné legislativní normy - str. 13
3. Názory Generálního finančního ředitelství na výklad zákonů - str. 14
4. Soudní rozhodnutí vykládající daňové zákony - str. 18
5. Názory odborné veřejnosti včetně autora - str. 18
1. Vymezení některých pojmů - str. 19
1.1 Pojmy vymezené v ZDP- str. 19
1.2 Další používané pojmy - str. 30
2. Poplatník - str. 42
2.1 Rezident z titulu bydliště - str. 42
2.2 Rezident z titulu obvyklého zdržování se - str. 44
2.3 Nerezident - str. 45
2.4 Stála provozovna (nerezidenta OSVČ) - str. 47
2.5 Registrace a DIČ - str. 48
3. Plátce daně - str. 51
3.1 Povinnosti plátce daně ze závislé činnosti - str. 53
3.2 Povinnosti OSVČ srazit srážkovou daň při platbě (nezávislé) dodávky - str. 54
3.3 Povinnosti OSVČ provést zajištění daně - str. 59
3.4 Registrace plátce - str. 60
4. Zdaňovací období a povinnost podat přiznání - str. 61
4.1 Zdaňovací období - str. 61
4.2 Povinnost podat přiznání - str. 61
4.3 Vyměření a doměření daně - str. 67
4.3.1 Vyměření daně - str. 67
4.3.2 Doměření daně - str. 68
5. Evidence příjmů pro účely daní - str. 71
5.1 Možné způsoby vedení evidence - str. 71
5.2 Vedení podvojného účetnictví - str. 72
5.2.1 Povinnost vést účetnictví - str. 73
5.2.2 Obsah účetnictví - str. 76
5.2.3 Audit účetnictví - str. 79
5.2.4 Paušální výdaje při vedení účetnictví - str. 80
5.3 Hospodářský rok - str. 83
5.3.1 Možnost uplatnit hospodářský rok - str. 83
5.3.2 Zdaňovací období při uplatnění hospodářského roku - str. 84
5.3.3 Problémy stanovení základu daně při účtování v hospodářském roce - str. 85
5.4 Daňová evidence - str. 87
5.4.1 Co je daňová evidence - str. 87
5.4.2 Ocenění jednotlivých položek daňové evidence - str. 88
5.4.3 Přepočet cizích měn - str. 90
5.4.4 Obsahové naplnění jednotlivých položek - str. 94
5.4.5 Okamžik, ke kterému zaznamenat informace do daňové evidence - str. 95
5.5 Paušální výdaje - str. 100
5.5.1 Sazby paušálních výdajů - str. 101
5.5.2 Příjmy z nakládání s majetkem - str. 103
5.6 Režim paušální daně - str. 106
5.6.1 Režim sjednání daně do roku 2020 - str. 107
5.6.2 Paušální režim daně od roku 2021 - str. 109
5.6.3 Okamžité ukončení paušálního režimu - str. 114
5.6.4 Ukončení paušálního režimu po dokončení roku - str. 115
5.6.5 Povinnost podat přiznání bez ukončení paušálního režimu - str. 116
5.6.6 Úspěšné vyměření paušální daně - str. 117
5.6.7 Dobrovolné vystoupení z paušálního režimu - str. 117
5.6.8 Potřebná evidence v rámci paušálního režimu - str. 118
5.6.9 Problémy paušálního režimu - str. 119
5.7 Inventarizace - str. 121
5.7.1 Povinnost inventarizace - str. 121
5.7.2 Inventární manko na majetku - str. 122
5.7.3 Inventarizační přebytek majetku - str. 123
5.7.4 Inventární rozdíl v oblasti dluhů - str. 124
5.8 Archivace příslušné evidence a souvisejících podkladů - str. 124
6. Obchodní majetek - str. 127
6.1 Vymezení pojmu - str. 127
6.2 Zařazení do obchodního majetku - str. 129
6.3 Vyřazení z obchodního majetku- str. 133
6.3.1 Důsledky vyřazení jednotlivých položek majetku - str. 135
7. Dlouhodobý majetek - str. 137
7.1 Hmotný majetek - str. 138
7.1.1 Majetek při změně hranice na 80 000 Kč - str. 139
7.1.2 Mimořádné odpisy - str. 141
7.2 Nehmotný majetek - str. 144
7.2.1 Nehmotný majetek u účetní jednotky - str. 144
7.2.2 Nehmotný majetek v daňové evidenci - str. 145
7.3 Finanční majetek- str. 146
8. Příjem - str. 148
8.1 Rozdělení příjmu - str. 148
8.2 Předmět daně - str. 150
8.3 Příjmy v dílčím základu daně podle § 7 a ostatních dílčích základech daně - str. 154
8.3.1 Příjmy patřící do dílčího základu daně podle § 7 - str. 155
8.3.2 § 7 × § 6 - str. 161
8.3.3 Finanční příjmy § 7 × § 8 - str. 165
8.3.4 Příjem z pronájmu § 7 × § 9 × § 10 - str. 166
8.3.5 Jiné příjmy § 7 × § 10 - str. 167
8.4 Osvobozené příjmy a zdaňované příjmy - str. 169
8.5 Příjmy z prodeje majetku - str. 169
8.5.1 Příjem z prodeje nemovitých věcí - str. 170
8.5.2 Prodej bytu nebo rodinného domu - str. 174
8.5.3 Prodej movitých věcí (mimo dopravní prostředky a cenné papíry) - str. 177
8.5.4 Prodeje dopravních prostředků - str. 177
8.5.5 Prodej podílů na obchodních korporacích (účastí v právnické osobě) - str. 179
8.5.6 Prodej cenných papírů - str. 181
8.5.7 Směna majetku - str. 183
8.6 Některé specifické příjmy - str. 184
8.6.1 Náhrada škody, nemajetkové újmy, pojistná plnění, sankce za nesplnění podmínek - str. 184
8.6.2 Výhry a ceny - str. 187
8.6.3 Kurzové zisky - str. 190
8.6.4 Přijaté dary a dotace - str. 190
8.7 Nepeněžní příjmy - str. 194
8.7.1 Příjmy v podobě bezúročných zápůjček, výpůjček a výpros - str. 194
8.7.2 Příjmy autora v podobě povinných výtisků - str. 195
8.7.3 Příjmy v podobě prominutí dluhů - str. 196
8.7.4 Oprava a technické zhodnocení pronajatého majetku - str. 197
8.8 Příjmy zdaněné srážkou při výplatě - str. 198
8.9 Příjmy ze zahraničních zdrojů - str. 199
8.10 Příjmy nerezidenta ze zdrojů v ČR - str. 202
9. Výdaje - str. 207
9.1 Daňově uznatelné výdaje - str. 207
9.1.1 Obecný princip uznatelnosti výdajů - str. 207
9.1.2 Obecná charakteristika neuznatelných výdajů - str. 210
9.1.3 Rozdíl mezi náklady v podvojném účetnictví a výdaji v daňové evidenci - str. 213
9.2 Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 214
9.3 Výdaje na pořízení zásob a dalších věcí - str. 220
9.4 Výdaje na přijaté služby - str. 223
9.4.1 Výdaje na opravy majetku - str. 223
9.4.2 Výdaje na pracovní cesty - str. 225
9.4.3 Výdaje na reprezentaci - str. 232
9.5 Výdaje na zaměstnance - str. 233
9.5.1 Výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnavatele - str. 233
9.5.2 Povinné výdaje ze zákona na zaměstnance - str. 234
9.5.3 Benefity zaměstnancům - str. 234
9.6 Daně - str. 236
9.7 Sankce, manka a škody - str. 238
9.8 Úroky, kurzové rozdíly a další finanční náklady - str. 241
9.9 Finanční leasing a nákupy na úvěr - str. 241
9.9.1 Finanční leasing - str. 242
9.9.2 Finanční leasing při nedodržení podmínek - str. 246
9.9.3 Nákup na úvěr - str. 248
9.10 Členské příspěvky - str. 248
10. Úpravy základu daně, přičitatelné a odčitatelné položky - str. 250
10.1 Úpravy v rámci dílčího základu daně podle § 7 - str. 250
10.1.1 Vrácené příjmy a výdaje uplatněné v minulých obdobích - str. 250
10.1.2 Porušení podmínek pro daňovou uznatelnost výdajů - str. 251
10.1.3 Pořízené zásoby a další výdaje před zahájením podnikání - str. 252
10.1.4 Zálohy spojeným osobám - str. 252
10.1.5 Rezervy - str. 253
10.1.6 Zvýšení základu daně o nezaplacené dluhy - str. 254
10.1.7 Cena obvyklá - str. 255
10.1.8 Úpravy v podvojném účetnictví - str. 256
10.2 Položky snižující základ daně - str. 257
10.2.1 Poskytnuté dary na dobré účely - str. 257
10.2.2 Dary v letech 2020 a 2021 - str. 260
10.2.3 Hypoteční úroky - str. 261
10.2.4 Uplatnění ztráty - str. 262
10.2.5 Další odčitatelné položky - str. 265
11. Daň - str. 266
11.1 Výpočet daně do roku 2020 - str. 267
11.2 Výpočet daně od roku 2021 - str. 267
11.3 Slevy na dani- str. 268
11.3.1 Sleva na poplatníka - str. 268
11.3.2 Sleva na manželku - str. 269
11.3.3 Sleva a bonus na děti - str. 272
11.3.4 Sleva na studium - str. 276
11.3.5 Sleva na invaliditu - str. 277
11.3.6 Sleva na předškolní zařízení - str. 278
11.3.7 Další slevy na dani - str. 278
11.4 Zálohy na daň - str. 280
12. Sankce - str. 283
12.1 Pokuta za pozdě podané a nepodané daňové přiznání - str. 283
12.2 Penále za nepřiznanou daň - str. 286
12.3 Úrok z prodlení - str. 288
12.4 Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 290
12.5 Pokuta za jiné pochybení - str. 291
13. Specifické případy - str. 293
13.1 Spolupracující osoby - str. 293
13.2 Společnost - str. 295
13.3 Tokeny a virtuální měny - str. 296
13.3.1 Těžba virtuální měny - str. 298
13.3.2 Nákup tokenů - str. 298
13.3.3 Prodej tokenů - str. 299
13.3.4 Nákup za virtuální měnu - str. 299
13.3.5 Prodej za virtuální měnu - str. 300
14. Změna způsobu evidence - str. 301
14.1 Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a naopak - str. 301
14.2 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak - str. 304
14.3 Přechod na paušální daň a naopak - str. 307

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.