Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 
autor: Jana Boháčková Švábová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 8. 2022, 176 stran
ISBN: 978-80-2711-228-9

Cena: 289 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo - str. 9
1 Vznik pohledávek a jejich monitoring - str. 13
1.1 Závazkové právo - str. 13
1.2 Subjekty závazkového právního vztahu - str. 16
1.3 Změna v osobě věřitele - str. 16
1.4 Změna v osobě dlužníka - str. 17
1.5 Změna v obsahu závazku - str. 17
1.6 Pohledávka a její příslušenství - str. 18
1.7 Specifika uzavírání smluv se slabší smluvní stranou - str. 22
1.8 Pohledávky věřitele za dlužníkem spotřebitelem - str. 31
1.9 Pohledávky vznikající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory věřitele - str. 35
1.10 Odstoupení spotřebitele od smlouvy - str. 35
2 Monitoring pohledávek - str. 40
2.1 Prověření dlužníka před uzavřením smlouvy - str. 40
2.2 Monitoring pohledávek za dlužníky - str. 41
2.3 Stádia vymáhání pohledávek - str. 41
3 Zajištění a utvrzení dluhu - str. 44
3.1 Zástavní právo - str. 45
3.2 Podzástavní právo - str. 47
3.3 Zadržovací právo - str. 47
3.4 Ručení - str. 47
3.5 Finanční záruka - str. 48
3.6 Zajišťovací převod práva - str. 49
3.7 Smluvní pokuta - str. 50
3.8 Uznání dluhu - str. 51
4 Předsoudní možnosti řešení dluhu - str. 53
4.1 Promlčení - str. 53
4.2 Stavění nebo prodloužení promlčecí lhůty - str. 56
4.3 Délka promlčecí lhůty - str. 56
4.4 Mimosoudní řešení dluhu v předsoudní fázi - str. 62
5 Soudní řešení dluhu - str. 64
5.1 Alternativní formy k soudnímu vymáhání - str. 65
5.2 Struktura soudního řízení - str. 67
5.3 Sporné řízení - str. 8
5.4 Návrh na zahájení řízení - str. 70
5.5 Řízení před soudem - str. 77
5.6 Průběh soudního řízení - str. 77
5.7 Opravné prostředky - str. 91
6 Vymáhání pohledávek v řízení o pozůstalosti - str. 96
6.1 Právní úprava dědického práva - str. 96
6.2 Základní pojmy - str. 97
6.3 Řízení o pozůstalosti - str. 99
6.4 Vyrozumění věřitele o úmrtí dlužníka - str. 99
6.5 Přihláška pohledávky za dlužníkem - str. 100
6.6 Možnost splácení pohledávky až do ukončení řízení o pozůstalosti - str. 102
6.7 Osoba spravující pozůstalost - str. 103
6.8 Osoba dědice - str. 104
6.9 Určení dědiců - str. 104
6.10 Dědická smlouva - str. 105
6.11 Závěť - str. 105
6.12 Zákonná posloupnost - str. 106
6.13 V jakých případech se nemůže věřitel domáhat plnění vůči dlužníkovi - str. 107
6.14 Správce pozůstalosti - str. 107
6.15 Přechod dluhů zůstavitele - str. 108
6.16 Výhrada soupisu - str. 108
6.17 Vyhledání dluhu zůstavitele - str. 109
6.18 Promlčení dluhu zůstavitele - str. 109
6.19 Likvidace dědictví - str. 110
6.20 Další majetek likvidační podstaty - str. 112
7 Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 114
7.1 Insolvenční řízení - str. 114
7.2 Základní pojmy insolvenčního práva - str. 115
7.3 Stádia insolvenčního řízení - str. 118
7.4 Věřitelé a uplatňování pohledávek - str. 126
7.5 Druhy pohledávek - str. 127
7.6 Podání přihlášky věřitelem a dispozice s přihláškou - str. 131
7.7 Přezkumné řízení a přezkum pohledávky věřitele - str. 134
7.8 Práva věřitelů v insolvenčním řízení - str. 135
8 Vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 137
8.1 Druhy vykonávacích řízení - str. 138
8.2 Soudní výkon rozhodnutí - str. 138
8.3 Zákonná úprava exekučního řízení - str. 140
8.4 Exekuční titul - str. 141
8.5 Průběh exekučního řízení - str. 142
8.6 Přiměřenost exekuce - str. 144
8.7 Provádění exekuce - str. 145
8.8 Vyškrtnutí věci ze soupisu a žaloba na vyloučení věci ze soupisu - str. 147
8.9 Přihláška do dražby - str. 148
8.10 Exekutorské zástavní právo - str. 149
8.11 Odklad exekuce - str. 150
8.12 Zastavení exekuce na návrh - str. 151
8.13 Zastavení exekuce ze zákona - str. 153
8.14 Náklady exekuce - str. 153
8.15 Skončení exekuce  - str. 154
9 Rizika vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 157
9.1 Přihláška do insolvenčního řízení byla odeslána nesprávnému soudu - str. 157
9.2 Věřitel nezachytil informaci o prohlášení úpadku dlužníka - str. 158
9.3 Věřitel neuplatnil v přihlášce pohledávky zajištění své pohledávky - str. 158
9.4 Věřitel a pohledávky za třetími osobami - str. 158
9.5 Věřitel nepřihlásil pohledávku do insolvenčního řízení v zákonem stanovené lhůtě - str. 159
9.6 Věřiteli byla popřena nadpoloviční část přihlášené pohledávky - str. 159
9.7 Věřitel přihlašuje vykonatelnou pohledávku na základě rozhodčího nálezu - str. 160
10 Rizika vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 161
10.1 Zastavení exekuce pro zjevnou nespravedlnost - str. 161
10.2 Přezkum rozhodčích nálezů jako exekučních titulů exekučním soudem - str. 162
10.3 Společné jmění manželů - str. 164
11 Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci EU - str. 166
11.1 Evropský exekuční titul - str. 167
11.2 Nařízení Brusel I - str. 168
11.3 Evropský příkaz k obstavení účtu - str. 170
12 Závěr - str. 171
Seznam literatury - str. 172
O autorce - str. 173

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.