Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 

autor: Jana Boháčková Švábová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 8. 2022, 176 stran
ISBN: 978-80-2711-228-9

Cena: 149 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo - str. 9
1 Vznik pohledávek a jejich monitoring - str. 13
1.1 Závazkové právo - str. 13
1.2 Subjekty závazkového právního vztahu - str. 16
1.3 Změna v osobě věřitele - str. 16
1.4 Změna v osobě dlužníka - str. 17
1.5 Změna v obsahu závazku - str. 17
1.6 Pohledávka a její příslušenství - str. 18
1.7 Specifika uzavírání smluv se slabší smluvní stranou - str. 22
1.8 Pohledávky věřitele za dlužníkem spotřebitelem - str. 31
1.9 Pohledávky vznikající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory věřitele - str. 35
1.10 Odstoupení spotřebitele od smlouvy - str. 35
2 Monitoring pohledávek - str. 40
2.1 Prověření dlužníka před uzavřením smlouvy - str. 40
2.2 Monitoring pohledávek za dlužníky - str. 41
2.3 Stádia vymáhání pohledávek - str. 41
3 Zajištění a utvrzení dluhu - str. 44
3.1 Zástavní právo - str. 45
3.2 Podzástavní právo - str. 47
3.3 Zadržovací právo - str. 47
3.4 Ručení - str. 47
3.5 Finanční záruka - str. 48
3.6 Zajišťovací převod práva - str. 49
3.7 Smluvní pokuta - str. 50
3.8 Uznání dluhu - str. 51
4 Předsoudní možnosti řešení dluhu - str. 53
4.1 Promlčení - str. 53
4.2 Stavění nebo prodloužení promlčecí lhůty - str. 56
4.3 Délka promlčecí lhůty - str. 56
4.4 Mimosoudní řešení dluhu v předsoudní fázi - str. 62
5 Soudní řešení dluhu - str. 64
5.1 Alternativní formy k soudnímu vymáhání - str. 65
5.2 Struktura soudního řízení - str. 67
5.3 Sporné řízení - str. 8
5.4 Návrh na zahájení řízení - str. 70
5.5 Řízení před soudem - str. 77
5.6 Průběh soudního řízení - str. 77
5.7 Opravné prostředky - str. 91
6 Vymáhání pohledávek v řízení o pozůstalosti - str. 96
6.1 Právní úprava dědického práva - str. 96
6.2 Základní pojmy - str. 97
6.3 Řízení o pozůstalosti - str. 99
6.4 Vyrozumění věřitele o úmrtí dlužníka - str. 99
6.5 Přihláška pohledávky za dlužníkem - str. 100
6.6 Možnost splácení pohledávky až do ukončení řízení o pozůstalosti - str. 102
6.7 Osoba spravující pozůstalost - str. 103
6.8 Osoba dědice - str. 104
6.9 Určení dědiců - str. 104
6.10 Dědická smlouva - str. 105
6.11 Závěť - str. 105
6.12 Zákonná posloupnost - str. 106
6.13 V jakých případech se nemůže věřitel domáhat plnění vůči dlužníkovi - str. 107
6.14 Správce pozůstalosti - str. 107
6.15 Přechod dluhů zůstavitele - str. 108
6.16 Výhrada soupisu - str. 108
6.17 Vyhledání dluhu zůstavitele - str. 109
6.18 Promlčení dluhu zůstavitele - str. 109
6.19 Likvidace dědictví - str. 110
6.20 Další majetek likvidační podstaty - str. 112
7 Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 114
7.1 Insolvenční řízení - str. 114
7.2 Základní pojmy insolvenčního práva - str. 115
7.3 Stádia insolvenčního řízení - str. 118
7.4 Věřitelé a uplatňování pohledávek - str. 126
7.5 Druhy pohledávek - str. 127
7.6 Podání přihlášky věřitelem a dispozice s přihláškou - str. 131
7.7 Přezkumné řízení a přezkum pohledávky věřitele - str. 134
7.8 Práva věřitelů v insolvenčním řízení - str. 135
8 Vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 137
8.1 Druhy vykonávacích řízení - str. 138
8.2 Soudní výkon rozhodnutí - str. 138
8.3 Zákonná úprava exekučního řízení - str. 140
8.4 Exekuční titul - str. 141
8.5 Průběh exekučního řízení - str. 142
8.6 Přiměřenost exekuce - str. 144
8.7 Provádění exekuce - str. 145
8.8 Vyškrtnutí věci ze soupisu a žaloba na vyloučení věci ze soupisu - str. 147
8.9 Přihláška do dražby - str. 148
8.10 Exekutorské zástavní právo - str. 149
8.11 Odklad exekuce - str. 150
8.12 Zastavení exekuce na návrh - str. 151
8.13 Zastavení exekuce ze zákona - str. 153
8.14 Náklady exekuce - str. 153
8.15 Skončení exekuce  - str. 154
9 Rizika vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 157
9.1 Přihláška do insolvenčního řízení byla odeslána nesprávnému soudu - str. 157
9.2 Věřitel nezachytil informaci o prohlášení úpadku dlužníka - str. 158
9.3 Věřitel neuplatnil v přihlášce pohledávky zajištění své pohledávky - str. 158
9.4 Věřitel a pohledávky za třetími osobami - str. 158
9.5 Věřitel nepřihlásil pohledávku do insolvenčního řízení v zákonem stanovené lhůtě - str. 159
9.6 Věřiteli byla popřena nadpoloviční část přihlášené pohledávky - str. 159
9.7 Věřitel přihlašuje vykonatelnou pohledávku na základě rozhodčího nálezu - str. 160
10 Rizika vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 161
10.1 Zastavení exekuce pro zjevnou nespravedlnost - str. 161
10.2 Přezkum rozhodčích nálezů jako exekučních titulů exekučním soudem - str. 162
10.3 Společné jmění manželů - str. 164
11 Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci EU - str. 166
11.1 Evropský exekuční titul - str. 167
11.2 Nařízení Brusel I - str. 168
11.3 Evropský příkaz k obstavení účtu - str. 170
12 Závěr - str. 171
Seznam literatury - str. 172
O autorce - str. 173

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.