Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 

autor: Jana Boháčková Švábová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 8. 2022, 176 stran
ISBN: 978-80-2711-228-9

Cena: 289 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo - str. 9
1 Vznik pohledávek a jejich monitoring - str. 13
1.1 Závazkové právo - str. 13
1.2 Subjekty závazkového právního vztahu - str. 16
1.3 Změna v osobě věřitele - str. 16
1.4 Změna v osobě dlužníka - str. 17
1.5 Změna v obsahu závazku - str. 17
1.6 Pohledávka a její příslušenství - str. 18
1.7 Specifika uzavírání smluv se slabší smluvní stranou - str. 22
1.8 Pohledávky věřitele za dlužníkem spotřebitelem - str. 31
1.9 Pohledávky vznikající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory věřitele - str. 35
1.10 Odstoupení spotřebitele od smlouvy - str. 35
2 Monitoring pohledávek - str. 40
2.1 Prověření dlužníka před uzavřením smlouvy - str. 40
2.2 Monitoring pohledávek za dlužníky - str. 41
2.3 Stádia vymáhání pohledávek - str. 41
3 Zajištění a utvrzení dluhu - str. 44
3.1 Zástavní právo - str. 45
3.2 Podzástavní právo - str. 47
3.3 Zadržovací právo - str. 47
3.4 Ručení - str. 47
3.5 Finanční záruka - str. 48
3.6 Zajišťovací převod práva - str. 49
3.7 Smluvní pokuta - str. 50
3.8 Uznání dluhu - str. 51
4 Předsoudní možnosti řešení dluhu - str. 53
4.1 Promlčení - str. 53
4.2 Stavění nebo prodloužení promlčecí lhůty - str. 56
4.3 Délka promlčecí lhůty - str. 56
4.4 Mimosoudní řešení dluhu v předsoudní fázi - str. 62
5 Soudní řešení dluhu - str. 64
5.1 Alternativní formy k soudnímu vymáhání - str. 65
5.2 Struktura soudního řízení - str. 67
5.3 Sporné řízení - str. 8
5.4 Návrh na zahájení řízení - str. 70
5.5 Řízení před soudem - str. 77
5.6 Průběh soudního řízení - str. 77
5.7 Opravné prostředky - str. 91
6 Vymáhání pohledávek v řízení o pozůstalosti - str. 96
6.1 Právní úprava dědického práva - str. 96
6.2 Základní pojmy - str. 97
6.3 Řízení o pozůstalosti - str. 99
6.4 Vyrozumění věřitele o úmrtí dlužníka - str. 99
6.5 Přihláška pohledávky za dlužníkem - str. 100
6.6 Možnost splácení pohledávky až do ukončení řízení o pozůstalosti - str. 102
6.7 Osoba spravující pozůstalost - str. 103
6.8 Osoba dědice - str. 104
6.9 Určení dědiců - str. 104
6.10 Dědická smlouva - str. 105
6.11 Závěť - str. 105
6.12 Zákonná posloupnost - str. 106
6.13 V jakých případech se nemůže věřitel domáhat plnění vůči dlužníkovi - str. 107
6.14 Správce pozůstalosti - str. 107
6.15 Přechod dluhů zůstavitele - str. 108
6.16 Výhrada soupisu - str. 108
6.17 Vyhledání dluhu zůstavitele - str. 109
6.18 Promlčení dluhu zůstavitele - str. 109
6.19 Likvidace dědictví - str. 110
6.20 Další majetek likvidační podstaty - str. 112
7 Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 114
7.1 Insolvenční řízení - str. 114
7.2 Základní pojmy insolvenčního práva - str. 115
7.3 Stádia insolvenčního řízení - str. 118
7.4 Věřitelé a uplatňování pohledávek - str. 126
7.5 Druhy pohledávek - str. 127
7.6 Podání přihlášky věřitelem a dispozice s přihláškou - str. 131
7.7 Přezkumné řízení a přezkum pohledávky věřitele - str. 134
7.8 Práva věřitelů v insolvenčním řízení - str. 135
8 Vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 137
8.1 Druhy vykonávacích řízení - str. 138
8.2 Soudní výkon rozhodnutí - str. 138
8.3 Zákonná úprava exekučního řízení - str. 140
8.4 Exekuční titul - str. 141
8.5 Průběh exekučního řízení - str. 142
8.6 Přiměřenost exekuce - str. 144
8.7 Provádění exekuce - str. 145
8.8 Vyškrtnutí věci ze soupisu a žaloba na vyloučení věci ze soupisu - str. 147
8.9 Přihláška do dražby - str. 148
8.10 Exekutorské zástavní právo - str. 149
8.11 Odklad exekuce - str. 150
8.12 Zastavení exekuce na návrh - str. 151
8.13 Zastavení exekuce ze zákona - str. 153
8.14 Náklady exekuce - str. 153
8.15 Skončení exekuce  - str. 154
9 Rizika vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení - str. 157
9.1 Přihláška do insolvenčního řízení byla odeslána nesprávnému soudu - str. 157
9.2 Věřitel nezachytil informaci o prohlášení úpadku dlužníka - str. 158
9.3 Věřitel neuplatnil v přihlášce pohledávky zajištění své pohledávky - str. 158
9.4 Věřitel a pohledávky za třetími osobami - str. 158
9.5 Věřitel nepřihlásil pohledávku do insolvenčního řízení v zákonem stanovené lhůtě - str. 159
9.6 Věřiteli byla popřena nadpoloviční část přihlášené pohledávky - str. 159
9.7 Věřitel přihlašuje vykonatelnou pohledávku na základě rozhodčího nálezu - str. 160
10 Rizika vymáhání pohledávek v exekučním řízení - str. 161
10.1 Zastavení exekuce pro zjevnou nespravedlnost - str. 161
10.2 Přezkum rozhodčích nálezů jako exekučních titulů exekučním soudem - str. 162
10.3 Společné jmění manželů - str. 164
11 Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci EU - str. 166
11.1 Evropský exekuční titul - str. 167
11.2 Nařízení Brusel I - str. 168
11.3 Evropský příkaz k obstavení účtu - str. 170
12 Závěr - str. 171
Seznam literatury - str. 172
O autorce - str. 173

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.