Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

NOVINKA
Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu.

Publikace je pojata formou praktického rozboru „univerzální vzorové smlouvy“, nabízí konkrétní ukázky a modelové příklady formulářů smluv. Autorka na základě svých odborných zkušeností sdílí podrobné výklady právních institutů, zásad a principů, naviguje čtenáře skrze možné problémy a navrhuje vhodná řešení. Výklad je doplněn i o relevantní soudní rozhodnutí a přehled judikatorní praxe.

Publikace je určena právníkům, poučeným laikům, ale také široké veřejnosti, tedy všem, kdo vstupují do kontraktačního procesu.

autor: Dana Ondrejová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2024, 556 stran
ISBN: 978-80-7676-769-0

Cena: 990 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str.  XV
Seznam použitých zkratek - str.  XVI
Předmluva - str.  XIX
Část první Otázky ke zvážení před vytvářením (posuzování návrhu na uzavření smlouvy 
1 Právní režim smlouvy - str.  1
1.1 Právní režim smluv uzavřených do 31. prosince 2013 - str.  1
1.2 Právní režim smluv uzavřených po 1. lednu 2014 (přechodná ustanovení občanského zákoníku) - str.  9
1.2.1 Základní kritérium pro určení starého x nového právního režimu smlouvy (§ 3028 odst. 1 a 3 obč. zák.) - str.  9
1.2.2 Právní režim postoupení pohledávky (smlouvy) podléhající předchozí právní úpravě učiněné za účinnosti současné právní úpravy - str.  19
1.2.3 Právní režim započtení pohledávky podléhající předchozí právní úpravě vůči pohledávce podléhající nové právní úpravě - str.  20
1.2.4 Právní režim dohody o narovnání - str.  21
1.2.5 Právní režim zajišťovacích a utvrzovacích institutů - str.  22
1.2.6 Právní režim smlouvy o smlouvě budoucí, rámcové smlouvy a jejich realizačních smluv - str.  24
1.2.7 Právní režim smlouvy uzavřené podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2014 při zahájení zadávacího řízení v roce 2013 - str.  25
1.2.8 Právní režim smlouvy uzavřené na základě vyhlášené veřejné obchodní soutěže či veřejného návrhu na uzavření smlouvy z roku 2013 - str.  25
1.2.9 Právní režim běhu lhůt a dob ve vztahu k závazkům ze smluv podléhajícím předchozí právní úpravě - str.  26
1.2.10 Právní režim plné moci ve vztahu k právnímu jednání na jejím základě učiněnému - str.  27
1.2.11 Zvláštní pravidla právního režimu u některých smluvních typů - str.  28
1.2.12 Právní režim náhrady škody způsobené porušením povinností stanovených právními předpisy - str.  30
1.2.13 Zvláštní pravidlo o aplikovatelnosti základních zásad občanského zákoníku (§ 1 až 14 obč. zák.) - str.  30
2 Právní režim občanského zákoníku – skutečná jednotnost smluvního práva? - str.  31
2.1 Vybraná specifika vztahu podnikatelů navzájem (B2B) - str.  32
2.2 Vybraná specifika ve vztahu k podnikatelům či s podnikateli (B2C) - str.  33
2.3 Vybraná specifika ve vztahu k malým a středním podnikatelům - str.  34
2.4 Postavení právnické osoby chránící zájmy malých a středních podnikatelů - str.  35
2.5 Vybraná specifika ve vztahu k jiným odborníkům - str.  35
2.6 Vybraná specifika ve vztahu ke slabší smluvní straně - str.  36
2.7 Vybraná specifika ve vztahu se spotřebitelem - str.  37
2.8 Vybraná specifika ve vztahu k právnické osobě - str.  38
3 Další otázky ke zvážení před uzavřením smlouvy (vytvořením jejího návrhu) - str.  39
3.1 Od kterých ustanovení občanského zákoníku se (ne)lze odchýlit aneb vymezení jeho kogentních a dispozitivních ustanovení - str.  39
3.2 Pojetí smlouvy jako minimalistické x maximalistické - str.  43
3.3 Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva, rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (či inominátní smlouva)? - str.  44
3.4 Smluvní typy (pojmenované smlouvy) a inominátní (nepojmenované) smlouvy - str.  55
3.5 Specifika smluv uzavíraných se spotřebitelem - str.  57
3.6 Využití obchodních podmínek při kontraktaci - str.  62
3.6.1 Obecně k obchodním podmínkám - str.  62
3.6.2 Předpoklady platné inkorporace obchodních podmínek do smlouvy - str.  66
3.6.3 Změny obchodních podmínek - str.  68
3.6.4 Ustanovení obchodních podmínek, které druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat (překvapivá ustanovení) - str.  69
3.6.5 Smluvní podmínky FIDIC - str.  72
3.7 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str.  75
3.7.1 Obecně k adhezním smlouvám - str.  75
3.7.2 Ochrana slabší strany u adhezních smluv a inkorporace obchodních podmínek u adhezních smluv - str.  77
3.7.3 Je možné ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem smluvně vyloučit? - str.  80
3.8 Předsmluvní odpovědnost aneb odpovědnost za jednání ve fázi před uzavřením smlouvy - str.  81
Část druhá Univerzální vzorová smlouva
1 Nadpis smlouvy - str.  89
2 Preambule a účel smlouvy - str.  91
2.1 Preambule smlouvy - str.  91
2.2 Účel smlouvy - str.  92
3 Označení smluvních stran - str.  93
3.1 Vhodné označení smluvních stran (podnikatelů x nepodnikatelů) - str.  93
3.2 Časté chyby v označení smluvních stran a jejich důsledky - str.  98
3.2.1 Nedodržení povinných údajů v obchodních listinách podle § 435 obč. zák. podnikatelem - str.  98
3.2.2 Odchylky od zápisů ve veřejných rejstřících a v matrikách - str.  98
3.2.3 Jiné nedostatky v označení smluvních stran - str.  99
3.3 Specifika uzavírání smluv (s) podnikateli aneb kdo uzavírá smlouvu „jménem“ podnikatele - str.  100
3.3.1 Osobní (vlastní) jednání podnikatele - str.  100
3.3.2 Zastoupení podnikatele statutárním orgánem - str.  101
3.3.3 Zákonné zastoupení podnikatele - str.  106
3.3.4 Nezmocněné (nepřikázané) jednatelství - str.  112
3.3.5 Smluvní zastoupení podnikatele - str.  112
4 Definice pojmů používaných ve smlouvě (zavedení zkratek) - str.  126
5 Předmět smlouvy - str.  127
5.1 Základní požadavky na vymezení předmětu smlouvy - str.  127
5.2 Změna rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření (méněpráce a vícepráce) - str.  130
5.3 Předmět smlouvy a jeho ochrana právy průmyslového nebo duševního vlastnictví - str.  134
6 Cena plnění - str.  137
6.1 Různé možnosti stanovení ceny ve smlouvě - str.  137
6.1.1 Pevná cena - str.  138
6.1.2 Cena podle rozpočtu - str.  139
6.1.3 Stanovení způsobu určení ceny - str.  141
6.1.4 Stanovení ceny odhadem - str.  142
6.1.5 Určení ceny odkazem na znalecký posudek - str.  143
6.1.6 Jiné způsoby stanovení ceny - str.  144
6.1.7 Další související otázky ohledně stanovení ceny ve smlouvě - str.  145
6.2 Absence smluvního ujednání ceny ve smlouvě - str.  145
6.3 Zvýšení ceny díla při mimořádné nepředvídatelné okolnosti (u smlouvy o díle) - str.  148
6.4 Zákon o cenách a jeho vliv na stanovení ceny ve smlouvě - str.  150
6.5 Stanovení ceny a daň z přidané hodnoty - str.  152
6.6 Cenová doložka - str.  156
6.7 Měnová doložka - str.  159
6.8 Inflační doložka - str.  160
6.9 Splatnost ceny - str.  162
6.9.1 Splatnost ceny v obecných závazkových vztazích (tj. mimo obchodní transakce) - str.  162
6.9.2 Splatnost ceny v obchodních transakcích - str.  166
6.9.3 Splatnost ceny ve vazbě na fakturaci - str.  168
6.9.4 Splatnost ceny ve vazbě na obdržení peněžních prostředků od třetích osob - str.  172
6.9.5 Počátek běhu promlčecí lhůty v případě prodlení s úhradou fakturované částky - str.  173
6.10 Doložka vylučující zákonná ustanovení o neúměrném zkrácení - str.  174
6.11 Způsoby placení ceny - str.  177
6.11.1 Obecně o způsobech placení ceny (včetně úschovy či dokumentárního akreditivu) - str.  177
6.11.2 K hotovostním platbám - str.  185
6.11.3 K bezhotovostním platbám - str.  189
6.12 Doložka o možnosti odepření plnění dlužníkem při nevydání kvitance věřitelem a další modifikace zákonných ustanovení 
o kvitanci - str.  190
6.13 Pozastávky, zádržné - str.  193
7 Termín (doba, čas) plnění - str.  195
7.1 Zákonná úprava termínu (času) plnění (při absenci smluvní 
úpravy) - str.  195
7.2 Smluvní úprava termínu (času) plnění - str.  196
8 Využití mezinárodních obchodních pravidel Incoterms - str.  199
8.1 Podstata Incoterms a jejich použití - str.  199
8.2 Incoterms® 2010 - str.  201
8.3 Incoterms® 2020 - str.  205
9 Místo plnění - str.  212
9.1 Zákonná úprava místa plnění (při absenci smluvní úpravy) - str.  212
9.2 Smluvní úprava místa plnění - str.  215
10  Smluvní úprava prodlení - str.  216
11 Záruční podmínky - str.  218
11.1 Odpovědnost za řádné splnění závazku - str.  218
11.2 Práva vyplývající z vadného plnění a jejich uplatnění - str.  219
11.2.1 Proces reklamace vady - str.  221
11.2.2 Konkrétní nároky z vadného plnění - str.  224
11.3 Práva z vadného plnění ve speciálních případech - str.  225
11.3.1 Práva z vadného plnění u kupní smlouvy (§ 2099 až 2117 obč. zák.) - str.  225
11.3.2 Práva z vadného plnění u smlouvy o díle (§ 2615 až 2618 obč. zák.) - str.  232
11.4 Informační povinnost prodávajícího o právech kupujícího z vadného plnění (záruce) - str.  235
11.5 Záruka (za jakost) - str.  236
11.5.1 Prohlášení o záruce – způsoby - str.  237
11.5.2 Prohlášení o záruce – obsahové otázky - str.  238
11.6 Vzdání se práv vyplývajících z vadného plnění - str.  241
11.7 Další otázky související se záručními (reklamačními) podmínkami - str. 243
12  Zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě - str.  246
12.1 Jistota - str.  251
12.2 Ručení - str.  253
12.3 Finanční záruka - str.  259
12.4 Zajišťovací převod práva - str.  264
12.5 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str.  269
12.6 Zástavní právo - str. 271
12.7 Zadržovací právo - str.  277
12.8 Zajištění (utvrzení) závazků směnkou (blankosměnkou) - str.  280
12.9 Smluvní zákaz zatížení nebo zcizení věci - str.  287
12.10 Závdavek - str.  289
12.11 Uznání dluhu - str.  294
12.12 Smluvní pokuta - str.  296
12.12.1 Obecné otázky týkající se smluvní pokuty - str.  296
12.12.2 Forma sjednání smluvní pokuty - str.  298
12.12.3 Vztah smluvní pokuty k utvrzované povinnosti - str.  298
12.12.4 Způsob určení výše smluvní pokuty a její podoba - str.  305
12.12.5 Přiměřenost výše smluvní pokuty - str.  309
12.12.6 Důsledky nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty - str.  318
12.12.7 Objektivní princip ovládající povinnost zaplatit smluvní pokutu - str.  325
12.12.8 Splatnost smluvní pokuty - str.  326
12.12.9 Úročení smluvní pokuty úrokem z prodlení? - str.  327
12.12.10 Vztah smluvní pokuty a práva na náhradu škody - str.  327
12.12.11 Vztah smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy - str.  330
12.12.12 Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku - str.  330
12.12.13 Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku z prodlení - str.  330
12.12.14 Promlčení smluvní pokuty - str.  333
12.12.15 Specifika smluvní pokuty ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem - str.  334
12.12.16 Specifika smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o nájmu bytu či domu - str.  336
12.12.17 Uplatnění smluvní pokuty v rozporu se zásadou poctivosti či v rozporu s dobrými mravy - str.  338
12.12.18 Vykonatelnost smluvní pokuty - str.  341
12.12.19 Zvláštní pravidla pro vymáhání smluvní pokuty v období od 12. března do 30. června 2020 (vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19) - str.  341
13 Úrok z prodlení - str.  343
13.1 Úrok jako příslušenství, zákonné předpoklady pro vznik nároku na úrok z prodlení - str.  343
13.2 Zákonná sazba úroku z prodlení - str. 345
13.3 Smluvená výše úroku z prodlení - str.  348
13.3.1 Možnosti sjednání úroku z prodlení ve zvláštních případech - str.  348
13.3.2 Základ pro výpočet úroku z prodlení - str.  350
13.3.3 Období, za které se bude úrok z prodlení uplatňovat - str.  350
13.3.4 Výše úroku z prodlení a její přiměřenost - str.  350
13.4 Zvláštní „stop stav“ narůstání úroků z prodlení v případě dosažení výše jistiny (pravidlo ultra duplum) - str.  358
13.5 Je možné požadovat úroky z prodlení z úroků a z úroků z prodlení (aneb příslušenství z příslušenství)? - str.  361
13.6 Vztah úroků z prodlení a práva na náhradu škody - str.  364
13.7 Promlčení úroku z prodlení - str.  364
13.8 Vyčíslení úroku z prodlení v žalobě - str.  365
14 Úroky (ke smlouvě o zápůjčce a úvěru) - str.  366
15 Poplatek z prodlení - str.  372
16 Penále, poplatek, sankce a jiná obdobná ujednání - str.  373
17 Smluvní úprava paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč - str.  375
17.1 Aplikační podmínky paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč a jeho legální rámec - str.  375
17.2 Vztah paušálu 1 200 Kč k úrokům z prodlení, smluvní pokutě a nákladům na vymáhání pohledávky - str.  378
17.3 Lze ujednat odchylnou výši paušálu 1 200 Kč? - str.  380
18 Smluvní úprava dalších nákladů věřitele vynaložených na vymáhání pohledávky - str.  381
19 Limitace či vyloučení práva na náhradu škody - str.  384
20  Doložka vyšší moci - str.  386
20.1 Vyšší moc a náhrada škody - str. 386
20.2 Vyšší moc a smluvní pokuta - str.  395
20.3 Vyšší moc a úroky z prodlení - str.  395
20.4 Vyšší moc a závdavek - str.  395
20.5 Vyšší moc a termín plnění - str.  396
21 Doložka o náhradě nemajetkové újmy - str.  397
21.1 Použitelnost doložky o náhradě nemajetkové újmy - str.  397
21.2 K přiměřenému zadostiučinění jako nástroji kompenzace nemajetkové újmy - str.  402
22 Úprava okamžiku přechodu vlastnického práva k předmětu (zpravidla kupní) smlouvy - str.  405
22.1 Zákonná úprava okamžiku přechodu vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy - str.  405
22.2 Výhrada vlastnického práva - str.  406
23 Doložka o pojištění odpovědnosti smluvních stran - str.  412
24 Smluvní úprava odstoupení od smlouvy - str.  413
25 Odstupné - str. 422
26 Smluvní úprava výpovědi smluvních závazků - str.  424
27 Smluvní ujednání ve vztahu k tzv. šněrovacím smlouvám - str.  428
27.1 Skutková podstata podle § 2000 odst. 1 věty první obč. zák. - str.  429
27.2 Skutková podstata podle § 2000 odst. 1 věty druhé obč. zák. - str.  431
28 Doložka modifikující zákonná ustanovení o následné nemožnosti plnění - str.  431
29 Smluvní ujednání ve vztahu k započtení pohledávek - str.  434
30 Důvěrné informace - str. 438
30.1 Odlišení důvěrných informací od obchodního tajemství a know-how - str.  438
30.2 Smluvní úprava důvěrných informací - str.  440
31 Konkurenční doložka - str.  443
31.1 Obecné otázky týkající se konkurenční doložky - str.  443
31.2 Podstatné náležitosti dovolené konkurenční doložky - str.  444
31.3 Časové vymezení konkurenční doložky - str.  446
31.4 Omezující konkurenční doložka - str.  446
32 Doložka o modifikaci promlčecí lhůty - str.  448
32.1 Podstata a délka promlčecí lhůty - str.  448
32.2 Smluvní modifikace promlčecí lhůty - str.  450
33 Smluvní modifikace ustanovení o svépomocném prodeji věci - str.  451
33.1 Svépomocný prodej u smlouvy o díle - str.  451
33.2 Svépomocný prodej u smlouvy kupní - str.  453
34 Smluvní úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci (u smlouvy o díle) - str.  455
34.1 Vymezení stavební dokumentace - str.  455
34.2 Zákonná úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci - str.  455
34.3 Smluvní úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci - str.  457
35 Vedlejší ujednání u kupní smlouvy - str.  459
35.1 Výhrada zpětné koupě - str.  460
35.2 Výhrada zpětného prodeje - str. 461
35.3 Předkupní právo - str.  462
35.3.1 Základní vymezení předkupního práva - str.  462
35.3.2 Postup při realizaci předkupního práva - str.  463
35.3.3 Následky porušení předkupního práva - str.  463
35.4 Koupě na zkoušku - str.  465
35.5 Výhrada lepšího kupce - str.  466
36 Typická závěrečná ustanovení smlouvy - str.  467
36.1 Doložka o (místě, způsobu a okamžiku) doručování písemností - str.  467
36.1.1 Doručování mezi smluvními stranami poštou, e-mailem a prostřednictvím datové schránky - str.  467
36.1.2 Sjednání domněnky (fikce) doručení písemnosti - str.  469
36.2 Rozhodčí doložka - str.  473
36.2.1 Obecné otázky týkající se rozhodčí doložky - str.  473
36.2.2 Rozdíly mezi řízením před obecným a rozhodčím soudem - str.  478
36.2.3 Další specifika rozhodčího řízení oproti řízení před obecným soudem
36.2.4 K možnosti sjednání rozhodčí doložky pro řešení sporů vyplývajících ze smluv uzavíraných se spotřebiteli - str.  481
36.3 Prorogační doložka - str.  482
36.3.1 Prorogační doložka ve smyslu mezinárodním - str.  482
36.3.2 Prorogační doložka ve smyslu vnitrostátním - str.  484
36.4 Doložka o volbě práva - str.  485
36.4.1 Právní režim smlouvy v případě využití volby práva - str.  485
36.4.2 Právní režim smlouvy v případě nevyužití volby práva - str.  488
36.5 Doložka řešící otázku postoupení práv ze smlouvy či postoupení celé smlouvy - str.  489
36.5.1 Postoupení pohledávky - str.  489
36.5.2 Postoupení smlouvy - str.  490
36.6 Doložka o převzetí nebezpečí podstatné změny okolností - str.  492
36.7 Doložka o povinných písemných změnách smlouvy - str.  494
36.7.1 Písemná forma smlouvy - str.  494
36.7.2 Forma změn smlouvy - str.  495
36.7.3 Důsledky nedodržení písemné formy změn smlouvy - str.  496
36.8 Salvátorská klauzule - str.  498
36.9 Čisticí doložka - str.  498
36.10 Doložka deklarující sdělení veškerých relevantních informací před uzavřením smlouvy - str.  499
36.11 Doložka deklarující (ne)existenci zavedené praxe mezi smluvními stranami - str.  500
36.12 Doložka vylučující aplikaci obchodních zvyklostí - str.  501
36.13 Doložka deklarující „neadheznost“ smlouvy - str.  503
36.14 Jazyk smlouvy a doložka řešící střet mezi různými jazykovými verzemi smlouvy - str.  503
36.15 Počet vyhotovení smlouvy - str. 505
36.16 Doložka o absenci tísně, násilí, nadání plnou svéprávností a existenci plného vědomí při podpisu smlouvy - str.  505
36.17 Doložka deklarující přečtení smlouvy - str.  506
36.18 Doložka o okamžiku nabytí platnosti a účinnosti smlouvy - str.  506
36.18.1 Doložka o okamžiku nabytí platnosti smlouvy - str.  506
36.18.2 Doložka o okamžiku nabytí účinnosti smlouvy - str.  507
36.19 Doložka včleňující přílohy - str.  512
37 Místo a datum uzavření smlouvy - str.  514
38 Podpis smlouvy - str.  514
38.1 Běžný a ověřený podpis smlouvy - str.  514
38.2 Zvláštní druhy podpisu smlouvy - str.  516
38.3 Další otázky související s podpisem smlouvy - str.  518
38.4 Umístění podpisu ve smlouvě - str.  519
39 „Technické“ otázky související s uzavíráním smlouvy - str.  521
40 Dodatky ke smlouvě - str.  522
Abstrakt - str.  525
Abstract - str.  527
Seznam použité literatury a zdrojů v 529

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.