Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu. Kniha tak rozlišuje předchozí a stávající právní úpravu. Publikace si zachovává svou praktickou strukturu a pro čtenáře přináší aktualizované a rozšířené formulace konkrétních smluvních doložek, judikaturu a odpovídá na otázky, které vyvstaly od účinnosti občanského zákoníku. Zároveň kniha pracuje s dosavadní vydanou literaturou k tomuto tématu. 
autor: Dana Ondrejová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 480 stran
ISBN: 978-80-7552-809-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorce  - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XV Předmluva - str.  XVII
ČÁST PRVNÍ OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 1
1. Právní režim smlouvy - str. 1
1.1 Právní režim smluv uzavřených do 31. prosince 2013 - str. 1
A. Relativní obchody - str. 2
B. Kombinované obchody - str. 4
C. Typové obchody - str. 5
D. Fakultativní obchody - str. 6
E.  Zvláštní právní režim u směnné a pojistné smlouvy související s podnikáním   - str. 8
1.2  Právní režim smluv uzavřených po 1. lednu 2014 (přechodná ustanovení občanského zákoníku)  - str. 9
A.  Základní kritérium pro určení starého x nového právního režimu smlouvy (§ 3028 odst. 1 a 3 obč. zák.)  - str. 9
B.  Právní režim plné moci ve vztahu k právnímu jednání na jejím základě učiněnému  - str. 18
C.  Právní režim postoupení pohledávky (smlouvy) podléhající předchozí právní úpravě učiněné za účinnosti současné právní úpravy - str. 19
D.  Právní režim smlouvy uzavřené podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2014 při zahájení zadávacího řízení v roce 2013 - str. 20
E.  Právní režim smlouvy uzavřené na základě vyhlášené veřejné obchodní soutěže či veřejného návrhu na uzavření smlouvy z roku 2013 - str. 21
F.  Právní režim smlouvy o smlouvě budoucí, rámcové smlouvy a jejich realizačních smluv  - str. 21
G. Právní režim zajišťovacích a utvrzovacích institutů - str. 22
H.  Právní režim běhu lhůt a dob ve vztahu k závazkům ze smluv podléhajícím předchozí právní úpravě  - str. 24
I.  Zvláštní pravidla právního režimu u některých smluvních typů - str. 25
J.  Právní režim náhrady škody způsobené porušením povinností stanovených právními předpisy  - str. 26
K.  Zvláštní pravidlo o aplikovatelnosti základních zásad občanského zákoníku (§ 1 až 14 obč. zák.) - str. 27
2. Právní režim občanského zákoníku – skutečná jednotnost smluvního práva?  - str. 28
2.1 Vybraná specifika vztahu podnikatelů navzájem (B2B) - str.  29
2.2 Vybraná specifika ve vztahu k podnikatelům či s podnikateli (B2C) - str. 30
2.3  Vybraná specifika ve vztahu k malým a středním podnikatelům - str. 31
2.4  Postavení právnické osoby chránící zájmy malých a středních podnikatelů  - str. 32
2.5  Vybraná specifika ve vztahu k jiným odborníkům - str. 32
2.6  Vybraná specifika ve vztahu ke slabší smluvní straně  - str. 33
2.7  Vybraná specifika ve vztahu se spotřebitelem  - str. 34
2.8  Vybraná specifika ve vztahu k právnické osobě - str.  35
3. Další otázky ke zvážení před uzavřením smlouvy (vytvořením jejího návrhu) - str. 36
3.1  Od kterých ustanovení občanského zákoníku se lze odchýlit aneb vymezení jeho kogentních a dispozitivních ustanovení  - str. 36
3.2  Pojetí smlouvy jako minimalistické x maximalistické - str. 39
3.3  Smlouva o smlouvě budoucí, rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inominátní smlouva)? - str. 40
3.4  Smluvní typy (pojmenované smlouvy) a inominátní (nepojmenované) smlouvy - str. 46
3.5  Specifika smluv uzavíraných se spotřebitelem  - str. 48
3.6  Využití obchodních podmínek při kontraktaci - str. 52
A. Obecně k obchodním podmínkámv52
B.  Předpoklady platné inkorporace obchodních podmínek do smlouvy   - str. 55
C. Změny obchodních podmínek v56
D.  Ustanovení obchodních podmínek, které druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat (překvapivá ustanovení)  - str. 57
E. Smluvní podmínky FIDIC - str. 60
3.7  Smlouvy uzavírané adhezním způsobem  - str. 63
3.8  Odpovědnost za jednání ve fázi před uzavřením smlouvy (předsmluvní odpovědnost)  - str. 67
ČÁST DRUHÁ UNIVERZÁLNÍ VZOROVÁ SMLOUVA - str. 75
1. Nadpis (záhlaví) smlouvy  - str. 75
2. Preambule a účel smlouvy  - str. 77
2.1  Preambule smlouvy - str. 77
2.2  Účel smlouvy - str. 78
3. Označení smluvních stran  - str. 79
3.1  Vhodné označení smluvních stran (podnikatelů x nepodnikatelů) - str. 79
3.2  Specifika uzavírání smluv (s) podnikateli aneb kdo uzavírá smlouvu „jménem“ podnikatele  - str. 83
A. Osobní (vlastní) jednání podnikatele - str. 84
B. Zastoupení podnikatele statutárním orgánem - str. 84
C. Zákonné zastoupení podnikatele  - str. 89
D. Nezmocněné (nepřikázané) jednatelství  - str. 94
E. Smluvní zastoupení podnikatele - str. 94
3.3  Časté chyby v označení smluvních stran a jejich důsledky - str. 107
A.  Nedodržení povinných údajů v obchodních listinách podle § 435 obč. zák. podnikatelem  - str. 107
B. Odchylky od zápisů ve veřejných rejstřících a v matrikách - str. 108
C. Jiné nedostatky v označení smluvních stran - str. 108
4. Definice pojmů používaných ve smlouvě (zavedení zkratek)  - str. 110
5. Předmět smlouvy - str. 111
5.1  Základní požadavky na vymezení předmětu smlouvy - str. 111
5.2  Změna rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření (méněpráce a vícepráce) - str. 113
5.3  Předmět smlouvy a jeho ochrana právy průmyslového nebo duševního vlastnictví - str. 116
6. Cena plnění  - str. 119
6.1  Různé možnosti stanovení ceny ve smlouvě - str. 119
6.2  Absence smluvního ujednání ceny ve smlouvě - str. 125
6.3  Zvýšení ceny díla při mimořádné nepředvídatelné okolnosti (u smlouvy o dílo)  - str. 128
6.4  Způsoby dodatečného stanovení ceny zakotvené ve smlouvě - str. 130
6.5  Zákon o cenách a jeho vliv na stanovení ceny ve smlouvě  - str. 131
6.6  Stanovení ceny a daň z přidané hodnoty - str. 133
6.7  Cenová doložka - str. 136
6.8  Měnová doložka  - str. 139
6.9  Inflační doložka - str. 141
6.10  Splatnost ceny - str. 142
6.11  Doložka vylučující zákonná ustanovení o neúměrném zkrácení  - str. 150
6.12  Způsoby placení ceny - str. 153
6.13  Doložka o možnosti odepření plnění dlužníkem při nevydání kvitance věřitelem a další modifikace zákonných ustanovení o kvitanci - str. 164
6.14  Pozastávky, zádržné  - str. 167
7. Termín (doba, čas) plnění  - str. 169
8. Využití mezinárodních obchodních pravidel Incoterms - str. 173
9. Místo plnění  - str. 179
10. Smluvní úprava prodlení - str. 183
11. Záruční podmínky - str. 185
11.1  Odpovědnost za řádné splnění závazku  - str. 185
11.2  Práva vyplývající z vadného plnění a jejich uplatnění  - str. 186
11.3  Záruka (za jakost)  - str. 190
11.4  Informační povinnost prodávajícího o právech kupujícího z vadného plnění (záruce)  - str. 196
11.5  Práva z vadného plnění ve speciálních případech  - str. 197
11.6  Vzdání se práv vyplývajících z vadného plnění - str. 205
11.7  Další otázky související se záručními (reklamačními) podmínkami  - str. 207
12. Zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě  - str. 210
12.1  Jistota - str. 217
12.2  Ručení - str. 218
12.3  Finanční záruka - str. 223
12.4  Zajišťovací převod práva - str. 227
12.5  Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů   - str. 232
12.6  Zástavní právo  - str. 235
12.7  Zadržovací právo - str.  240
12.8  Zajištění (utvrzení) závazků směnkou (blankosměnkou)  - str. 243
12.9  Smluvní zákaz zatížení nebo zcizení věci  - str. 250
12.10 Závdavek - str. 251
12.11 Uznání dluhu - str. 255
12.12 Smluvní pokuta - str. 258
A. Obecné otázky týkající se smluvní pokuty - str. 258
B. Forma sjednání smluvní pokuty - str. 259
C. Vztah smluvní pokuty k utvrzované povinnosti v260
D. Způsob určení výše smluvní pokuty a její podoba - str. 265
E. Přiměřenost výše smluvní pokuty - str. 269
F. Důsledky nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty - str. 274
G.  Objektivní princip ovládající povinnost zaplatit smluvní pokutu  - str. 278
H. Splatnost smluvní pokuty  - str. 279
I. Úročení smluvní pokuty?  - str. 279
J. Vztah smluvní pokuty a práva na náhradu škody - str. 280
K. Vztah smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy - str. 282
L. Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku - str. 283
M.  Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku z prodlení   - str. 283
N. Promlčení smluvní pokuty - str. 285
O. Smluvní pokuta sankcionující nájemce bytu či domu   - str. 286
P.  Uplatnění smluvní pokuty v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku či v rozporu s dobrými mravy  - str. 287
Q. Vykonatelnost smluvní pokutyv289
R.  Specifika sjednání smluvní pokuty ve vztazích se spotřebitelem - str. 290
13. Úrok z prodlení - str. 290
13.1  Úrok jako příslušenství, zákonné předpoklady pro vznik nároku na úrok prodlení - str. 290
13.2  Zákonná sazba úroku z prodlení - str. 292
13.3  Smluvená výše úroku z prodlení  - str. 294
13.4  Zvláštní „stop stav“ narůstání úroků z prodlení v případě dosažení výše jistiny (pravidlo ultra duplum)   - str. 302
13.5  Je možné požadovat úroky z prodlení z úroků a z úroků z prodlení (aneb příslušenství z příslušenství)?  - str. 305
13.6  Vztah úroků z prodlení a práva na náhradu škody - str. 308
13.7  Promlčení úroku z prodlení (a úroku)  - str. 308
13.8  Vyčíslení úroku z prodlení v žalobě - str. 309
14. Úroky (ke smlouvě o zápůjčce a úvěru) - str. 310
15. Poplatek z prodlení - str. 315
16. Penále, poplatek, sankce a jiná obdobná ujednání  - str. 316
17. Smluvní úprava paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč   - str. 318
17.1  Aplikační podmínky paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč a jeho legální rámec - str.  318
17.2  Vztah paušálu 1 200 Kč k úrokům z prodlení, smluvní pokutě a nákladům na vymáhání pohledávky   - str. 320
17.3  Lze ujednat odchylnou výši paušálu 1 200 Kč?  - str. 321
18. Smluvní úprava dalších nákladů věřitele vynaložených na vymáhání pohledávky   - str. 323
19. Limitace či vyloučení práva na náhradu škody  - str. 325
20. Doložka vyšší moci  - str. 327
21. Doložka o náhradě nemajetkové újmy  - str. 332
22. Úprava okamžiku přechodu vlastnického práva a nebezpečí vzniku škody k předmětu smlouvy - str. 339
23. Doložka o pojištění odpovědnosti smluvních stran  - str. 345
24. Smluvní úprava odstoupení od smlouvy - str. 346
25. Odstupné  - str. 353
26. Smluvní úprava výpovědi smluvních závazků  - str. 355
27. Smluvní ujednání ve vztahu k tzv. šněrovacím smlouvám  - str. 359
28. Doložka modifikující zákonná ustanovení o následné nemožnosti plnění   - str. 362
29. Smluvní ujednání ve vztahu k započtení pohledávekv364
30. Důvěrné informace - str. 366
30.1  Odlišení důvěrných informací od obchodního tajemství a know-how   - str. 366
30.2  Smluvní úprava důvěrných informací  - str. 369
31. Konkurenční doložka - str. 371
32. Doložka o modifikaci promlčecí lhůty - str. 375
33. Smluvní modifikace ustanovení o svépomocném prodeji věci  - str. 378
34. Smluvní úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci (u smlouvy o dílo)  - str. 381
35. Vedlejší ujednání u kupní smlouvy - str.  385
35.1  Výhrada zpětné koupě  - str. 385
35.2  Výhrada zpětného prodeje  - str. 386
35.3  Předkupní právo  - str. 387
35.4  Koupě na zkoušku  - str. 389
35.5  Výhrada lepšího kupce  - str. 390
36. Typická závěrečná ustanovení smlouvy  - str. 391
36.1  Doložka o (místě, způsobu a okamžiku) doručování písemností - str. 391
36.2  Rozhodčí doložka - str. 396
36.3  Prorogační doložka - str. 405
36.4  Doložka o volbě práva  - str. 407
36.5  Doložka řešící otázku postoupení práv ze smlouvy či postoupení celé smlouvy    - str. 412
36.6  Doložka o převzetí nebezpečí podstatné změny okolností  - str.  415
36.7  Doložka o povinných písemných změnách smlouvy - str. 416
36.8  Salvátorská klauzule - str. 420
36.9  Čistící doložka - str. 420
36.10  Doložka deklarující sdělení veškerých relevantních informací před uzavřením smlouvy   - str. 421
36.11  Doložka deklarující (ne)existenci zavedené praxe mezi smluvními stranami - str. 422
36.12 Doložka vylučující aplikaci obchodních zvyklostí - str.  423
36.13 Doložka deklarující „neadheznost“ smlouvy - str. 424
36.14  Jazyk smlouvy a doložka řešící střet mezi různými jazykovými verzemi smlouvy  - str. 424
36.15 Počet vyhotovení smlouvy  - str. 426
36.16  Doložka o absenci tísně, násilí, nadání plnou svéprávností a existenci plného vědomí při podpisu smlouvyv426
36.17 Doložka deklarující přečtení smlouvyv427
36.18 Doložka o okamžiku nabytí platnosti a účinnosti smlouvy - str. 427
36.19 Doložka včleňující přílohy - str. 433
37. Místo a datum uzavření smlouvy  - str.  434
38. Podpis smlouvy - str. 434
39. „Technické“ otázky související s uzavíráním smlouvy - str. 439
Abstrakt - str. 441
Abstract  - str. 443
Seznam použité literatury - str. 445
Věcný rejstřík - str. 449

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.