Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, při nichž autor vycházel ze svých mnohaletých zkušeností získaných právě při provádění tohoto typu prohlídek, ovšem nevyhýbá se ani souvisejícím teoretickým problémům. Kniha se nadto velmi široce zabývá i obecnou problematikou provádění prohlídek a zajišťování věcí důležitých pro trestní řízení. Velmi podrobně je zohledněna i judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR, nechybí ani srovnání se zahraničními úpravami.

Publikace je určena všem, koho se problematika prohlídky prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, může profesně či bytostně dotýkat. Půjde především o advokáty samotné, dále o osoby služebně činné v policejních orgánech, o státní zástupce a soudce okresních a krajských soudů. S ohledem na zjevné nedostatky dané úpravy ji lze doporučit i zákonodárcům. Svých čtenářů může dosíci i u dalších osob z odborné veřejnosti či studentů právnických fakult.

Knihu opatřil předmluvou JUDr. Tomáš Sokol.

autor: Vladislav Hřebíček; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 160 stran
ISBN: 978-80-7502-231-8

Cena: 320 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva Tomáše Sokola  - str. 9
Předmluva autora - str. 11
Kapitola 1: Obecný výklad k ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 13
1.1. Povaha a způsob zajišťování věcných a listinných důkazů v trestním řízení  - str. 13
1.2. Smysl a obsah ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 17
1.3. Statistika četnosti prohlídek  - str. 18
1.4. Historie ustanovení § 85b tr. řádu a předchozí úprava postupu při prohlídce u advokáta  - str. 19
1.5. Obdobná úprava v dalších právních kodexech  - str. 22
Kapitola 2: Stručný výklad pojmů advokát, poskytování právních služeb (výkon advokacie), povinnost mlčenlivosti advokáta a zástupce České advokátní komory  - str. 25
2.1. Advokát - str. 25
2.2. Poskytování právních služeb a výkon advokacie  - str. 26
2.3. Povinnost mlčenlivosti advokáta  - str. 27
2.4. Zástupce České advokátní komory  - str. 31
Kapitola 3: Prostory, v nichž advokát vykonává advokacii  - str. 33
3.1. Administrativní vs. funkční vymezení místa výkonu advokacie  - str. 33
3.2. Blíže k problematice vzdálených úložišť dat  - str. 35
3.3. Bankovní účty  - str. 37
Kapitola 4: Za jakých okolností není advokát vázán povinností mlčenlivosti  - str. 39
4.1. Důležitost vymezení okolností, za kterých advokát není vázán povinností mlčenlivosti  v39
4.2. Neexistence povinnosti mlčenlivosti jako takové  - str. 40
4.3. Zákonné výjimky zužující povinnost mlčenlivosti advokáta - str. 45
Kapitola 5: Postup předcházející výkonu prohlídky podle § 85b tr. řádu a s tím související skutečnosti  - str. 48
5.1. Důvodné podezření  - str. 48
5.2. Podrobně k povolovacímu režimu prohlídky  - str. 49
5.3. Náležitosti příkazu k prohlídce- str. 56
5.4. Časová působnost příkazu  - str. 58
5.5. Popis věcí důležitých pro trestní řízení v případě postupu podle § 85b tr. řádu  - str. 59
5.6. Prohlídka jako neodkladný či neopakovatelný úkon  - str. 61
5.7. Možnosti napadení příkazu k prohlídce  - str. 62
Kapitola 6: Provedení prohlídky podle § 85b tr. řádu  - str. 66
6.1. Osoby účastnící se průběhu prohlídky  - str. 66
6.2. Zajištění součinnosti zástupce České advokátní komory  - str. 72
6.3. Přibrání tzv. nezúčastněné osoby  - str. 73
6.4. Protokolace úkonu, námitky proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu a jejich vypořádání  - str. 74 6.5. Prokázání oprávnění policejního orgánu a vstup do dotčených prostor - str. 76
6.6. Doručení příkazu a účast dotčené osoby při prohlídce  - str. 77
6.7. Předchozí výslech  - str. 77
6.8. Faktické provádění prohlídky a postup zástupce České advokátní komory  - str. 78
6.9. Problematika zajišťování elekronických dat  - str. 81
Kapitola 7: Fáze související s řízením o nahrazení souhlasu  - str. 86
7.1. Obecně k dalšímu postupu  - str. 86
7.2. Kdo je oprávněn podat návrh  - str. 87
7.3. Obsah návrhu a jeho přílohy  - str. 87
7.4. Blíže k problematice označení listin  - str. 88
7.5. Lhůta a související skutečnosti  - str. 90
7.6. Posouzení návrhu soudcem krajského soudu  - str. 91
7.7. Forma projednání návrhu a účast osob  - str. 92
7.8. Postup soudce před samotným přezkumem nesouhlasného stanoviska zástupce Komory a při něm  - str. 95
Kapitola 8: Praktické problémy spojené s aplikací ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 100
8.1. Problémy spojené s vlastním (faktickým) vykonáním prohlídky  - str. 101
8.2. Problémy související s fází rozhodování o nahrazení souhlasu zástupce Komory  - str. 105
Kapitola 9: Vybrané zahraniční úpravy  - str. 109
9.1. Německo  - str. 110
9.2. Další zahraniční úpravy  - str. 120
Kapitola 10: Návrh de lege ferenda  - str. 126
Přehled použitých zdrojů  - str. 130
Česky psané zdroje  - str. 130
Judikatura a soudní stanoviska  - str. 132
Dokumenty související s činností České advokátní komory  - str. 134
Internetové zdroje  - str. 134
Zahraniční zdroje  - str. 135
Příloha  - str. 137

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.