Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální.

Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se hledat odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.

autor: Alena Bányaiová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 9. 2021, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-117-9

Cena: 705 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce- str. IX
Seznam použitých zkratek- str. XI
Předmluva- str. XIII
Část první Prodlení dlužníka, pojem, následky, počátek a konec prodlení- str. 1
I. Prodlení – vymezení pojmu- str. 1
II. Splatnost dluhu, počátek prodlení- str. 4
1. Čas plnění určen ujednáním stran- str. 4
2. Čas plnění určen rozhodnutím soudu - str. 7
3. Čas plnění stanovený právním předpisem- str. 10
4. Čas plnění není předem určen- str. 10
III. Určení času plnění (splatnosti ceny) mezi podnikateli- str. 12
IV. Konec prodlení, zánik závazku- str. 16
1. Včasnost splnění peněžitého dluhu prostřednictvím poskytovatele 
platebních služeb a pomocí poštovního poukazu - str. 17
2. Konec prodlení při částečném plnění- str. 20
3. Prodlení při plnění ve splátkách- str. 21
4. Prodlení při plnění více peněžitých závazků- str. 25
Část druhá Následek prodlení – úrok z prodlení, jeho podstata a funkce - str. 29
I. Úrok z prodlení při ujednání o plnění splatného dluhu ve splátkách- str. 33
II. Úrok z prodlení u solidárně zavázaných dlužníků - str. 34
III. Úrok z prodlení u povinnosti založené konstitutivním rozhodnutím soudu - str. 35
IV. Podmínky vzniku povinnosti platit úrok z prodlení- str. 35
V. Úroky z prodlení a zneužití práva, pravidlo ultra duplum - str. 42
VI. Úroky z úroků (anatocismus)- str. 45
VII. Skutečnosti, pro které k prodlení nedojde a nevznikne povinnost platit úrok z prodlení - str. 47
1. Námitka nesplněné smlouvy - str. 47
2. Námitka nejistoty žalobcovy - str. 49
3. Právo ručitele odepřít plnění - str. 50
VIII.     Výše úroku z prodlení, splatnost - str. 50
1. Výše úroku z prodlení a způsob jejího určení - str. 50
2. Výše úroku z prodlení stanovená právním předpisem - str. 53
3. Výše úroku z prodlení u spotřebitelského úvěru - str. 53
IX. Splatnost úroku z prodlení - str. 54
X. Limity smluvní svobody při sjednávání úroků z prodlení - str. 55
XI. Ochrana dlužníka před neúměrně vysokými úroky z prodlení - str. 61
XII. Je možná moderace úroku z prodlení soudem? - str. 70
XIII. Vztah úroku z prodlení k jiným sankcím za prodlení - str. 73
1. Úrok z prodlení a náhrada škody - str. 73
2. Úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy - str. 77
3. Úrok a úrok z prodlení - str. 83
XIV. Promlčení úroku z prodlení - str. 85
1. Účel a funkce promlčení - str. 85
2. Počátek promlčecí lhůty - str. 86
3. Délka promlčecí lhůty - str. 91
4. Běh promlčecí lhůty, uplatnění práva - str. 93
XV. Procesní aspekty - str. 94
1. Obsah a náležitosti žaloby na zaplacení úroku z prodlení - str. 94
2. Uplatnění nároku na úrok z prodlení v rozhodčím řízení - str. 97
3. Úrok z prodlení v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti - str. 100
4. „Přezkum“ ujednání o úroku z prodlení ve vykonávacím řízení - str. 101
5. Některé otázky výkonu cizích rozhodnutí ukládajících úrok z prodlení v „neústavní“ výši - str. 107
Část třetí Smluvní pokuta jako následek prodlení dlužníka - jeho podstata a funkce - str. 119
I. Právní základ smluvní pokuty - str. 126
II. Ujednání o smluvní pokutě – utvrzovaná povinnost - str. 127
1. Specifika vyjádření obsahu utvrzované povinnosti - str. 127
2. Smluvní pokuta k utvrzení zákonné povinnosti - str. 129
3. Smluvní pokuta za porušení ujištění/prohlášení o určité skutečnosti - str. 129
4. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy - str. 131
5. Smluvní pokuta ve společenské smlouvě - str. 135
III. Ujednání o smluvní pokutě – určitost - str. 135
1. Určitost vymezení utvrzované povinnosti - str. 138
2. Určitost ujednání o formě a výši smluvní pokuty - str. 143
IV. Ujednání o smluvní pokutě – strany - str. 147
V. Forma ujednání o smluvní pokutě - str. 153
VI. Ujednání o smluvní pokutě a ochrana spotřebitele - str. 155
VII. Podmínky vzniku práva na smluvní pokutu, splatnost smluvní pokuty - str. 161
VIII. Smluvní pokuta a náhrada škody - str. 163
IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení - str. 167
X. Pokuta stanovená právním předpisem pro porušení smluvní povinnosti - str. 172
XI. Výše smluvní pokuty - str. 173
XII. Promlčení smluvní pokuty - str. 188
XIII. Procesní aspekty - str. 190
Část čtvrtá Náklady spojené s uplatněním pohledávky - str. 197
I. Paušální náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky - str. 197
II. Uplatnění práva na zaplacení pohledávky pro účely náhrady paušální částky nákladů - str. 199
III. Paušální částka nákladů a ostatní náklady - str. 199
IV. Paušální náhrada nákladů a předžalobní výzva - str. 200
V. Náhrada nákladů soudního řízení - str. 201
Závěr - str. 207
Summary - str. 213
Přehled citované judikatury - str. 215
Seznam použité literatury - str. 225

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.