Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální.

Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se hledat odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.

autor: Alena Bányaiová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 9. 2021, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-117-9

Cena: 705 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce- str. IX
Seznam použitých zkratek- str. XI
Předmluva- str. XIII
Část první Prodlení dlužníka, pojem, následky, počátek a konec prodlení- str. 1
I. Prodlení – vymezení pojmu- str. 1
II. Splatnost dluhu, počátek prodlení- str. 4
1. Čas plnění určen ujednáním stran- str. 4
2. Čas plnění určen rozhodnutím soudu - str. 7
3. Čas plnění stanovený právním předpisem- str. 10
4. Čas plnění není předem určen- str. 10
III. Určení času plnění (splatnosti ceny) mezi podnikateli- str. 12
IV. Konec prodlení, zánik závazku- str. 16
1. Včasnost splnění peněžitého dluhu prostřednictvím poskytovatele 
platebních služeb a pomocí poštovního poukazu - str. 17
2. Konec prodlení při částečném plnění- str. 20
3. Prodlení při plnění ve splátkách- str. 21
4. Prodlení při plnění více peněžitých závazků- str. 25
Část druhá Následek prodlení – úrok z prodlení, jeho podstata a funkce - str. 29
I. Úrok z prodlení při ujednání o plnění splatného dluhu ve splátkách- str. 33
II. Úrok z prodlení u solidárně zavázaných dlužníků - str. 34
III. Úrok z prodlení u povinnosti založené konstitutivním rozhodnutím soudu - str. 35
IV. Podmínky vzniku povinnosti platit úrok z prodlení- str. 35
V. Úroky z prodlení a zneužití práva, pravidlo ultra duplum - str. 42
VI. Úroky z úroků (anatocismus)- str. 45
VII. Skutečnosti, pro které k prodlení nedojde a nevznikne povinnost platit úrok z prodlení - str. 47
1. Námitka nesplněné smlouvy - str. 47
2. Námitka nejistoty žalobcovy - str. 49
3. Právo ručitele odepřít plnění - str. 50
VIII.     Výše úroku z prodlení, splatnost - str. 50
1. Výše úroku z prodlení a způsob jejího určení - str. 50
2. Výše úroku z prodlení stanovená právním předpisem - str. 53
3. Výše úroku z prodlení u spotřebitelského úvěru - str. 53
IX. Splatnost úroku z prodlení - str. 54
X. Limity smluvní svobody při sjednávání úroků z prodlení - str. 55
XI. Ochrana dlužníka před neúměrně vysokými úroky z prodlení - str. 61
XII. Je možná moderace úroku z prodlení soudem? - str. 70
XIII. Vztah úroku z prodlení k jiným sankcím za prodlení - str. 73
1. Úrok z prodlení a náhrada škody - str. 73
2. Úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy - str. 77
3. Úrok a úrok z prodlení - str. 83
XIV. Promlčení úroku z prodlení - str. 85
1. Účel a funkce promlčení - str. 85
2. Počátek promlčecí lhůty - str. 86
3. Délka promlčecí lhůty - str. 91
4. Běh promlčecí lhůty, uplatnění práva - str. 93
XV. Procesní aspekty - str. 94
1. Obsah a náležitosti žaloby na zaplacení úroku z prodlení - str. 94
2. Uplatnění nároku na úrok z prodlení v rozhodčím řízení - str. 97
3. Úrok z prodlení v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti - str. 100
4. „Přezkum“ ujednání o úroku z prodlení ve vykonávacím řízení - str. 101
5. Některé otázky výkonu cizích rozhodnutí ukládajících úrok z prodlení v „neústavní“ výši - str. 107
Část třetí Smluvní pokuta jako následek prodlení dlužníka - jeho podstata a funkce - str. 119
I. Právní základ smluvní pokuty - str. 126
II. Ujednání o smluvní pokutě – utvrzovaná povinnost - str. 127
1. Specifika vyjádření obsahu utvrzované povinnosti - str. 127
2. Smluvní pokuta k utvrzení zákonné povinnosti - str. 129
3. Smluvní pokuta za porušení ujištění/prohlášení o určité skutečnosti - str. 129
4. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy - str. 131
5. Smluvní pokuta ve společenské smlouvě - str. 135
III. Ujednání o smluvní pokutě – určitost - str. 135
1. Určitost vymezení utvrzované povinnosti - str. 138
2. Určitost ujednání o formě a výši smluvní pokuty - str. 143
IV. Ujednání o smluvní pokutě – strany - str. 147
V. Forma ujednání o smluvní pokutě - str. 153
VI. Ujednání o smluvní pokutě a ochrana spotřebitele - str. 155
VII. Podmínky vzniku práva na smluvní pokutu, splatnost smluvní pokuty - str. 161
VIII. Smluvní pokuta a náhrada škody - str. 163
IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení - str. 167
X. Pokuta stanovená právním předpisem pro porušení smluvní povinnosti - str. 172
XI. Výše smluvní pokuty - str. 173
XII. Promlčení smluvní pokuty - str. 188
XIII. Procesní aspekty - str. 190
Část čtvrtá Náklady spojené s uplatněním pohledávky - str. 197
I. Paušální náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky - str. 197
II. Uplatnění práva na zaplacení pohledávky pro účely náhrady paušální částky nákladů - str. 199
III. Paušální částka nákladů a ostatní náklady - str. 199
IV. Paušální náhrada nákladů a předžalobní výzva - str. 200
V. Náhrada nákladů soudního řízení - str. 201
Závěr - str. 207
Summary - str. 213
Přehled citované judikatury - str. 215
Seznam použité literatury - str. 225

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.