Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální.

Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se hledat odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.
autor: Alena Bányaiová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2021, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-117-9

Cena: 705 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce- str. IX
Seznam použitých zkratek- str. XI
Předmluva- str. XIII
Část první Prodlení dlužníka, pojem, následky, počátek a konec prodlení- str. 1
I. Prodlení – vymezení pojmu- str. 1
II. Splatnost dluhu, počátek prodlení- str. 4
1. Čas plnění určen ujednáním stran- str. 4
2. Čas plnění určen rozhodnutím soudu - str. 7
3. Čas plnění stanovený právním předpisem- str. 10
4. Čas plnění není předem určen- str. 10
III. Určení času plnění (splatnosti ceny) mezi podnikateli- str. 12
IV. Konec prodlení, zánik závazku- str. 16
1. Včasnost splnění peněžitého dluhu prostřednictvím poskytovatele 
platebních služeb a pomocí poštovního poukazu - str. 17
2. Konec prodlení při částečném plnění- str. 20
3. Prodlení při plnění ve splátkách- str. 21
4. Prodlení při plnění více peněžitých závazků- str. 25
Část druhá Následek prodlení – úrok z prodlení, jeho podstata a funkce - str. 29
I. Úrok z prodlení při ujednání o plnění splatného dluhu ve splátkách- str. 33
II. Úrok z prodlení u solidárně zavázaných dlužníků - str. 34
III. Úrok z prodlení u povinnosti založené konstitutivním rozhodnutím soudu - str. 35
IV. Podmínky vzniku povinnosti platit úrok z prodlení- str. 35
V. Úroky z prodlení a zneužití práva, pravidlo ultra duplum - str. 42
VI. Úroky z úroků (anatocismus)- str. 45
VII. Skutečnosti, pro které k prodlení nedojde a nevznikne povinnost platit úrok z prodlení - str. 47
1. Námitka nesplněné smlouvy - str. 47
2. Námitka nejistoty žalobcovy - str. 49
3. Právo ručitele odepřít plnění - str. 50
VIII.     Výše úroku z prodlení, splatnost - str. 50
1. Výše úroku z prodlení a způsob jejího určení - str. 50
2. Výše úroku z prodlení stanovená právním předpisem - str. 53
3. Výše úroku z prodlení u spotřebitelského úvěru - str. 53
IX. Splatnost úroku z prodlení - str. 54
X. Limity smluvní svobody při sjednávání úroků z prodlení - str. 55
XI. Ochrana dlužníka před neúměrně vysokými úroky z prodlení - str. 61
XII. Je možná moderace úroku z prodlení soudem? - str. 70
XIII. Vztah úroku z prodlení k jiným sankcím za prodlení - str. 73
1. Úrok z prodlení a náhrada škody - str. 73
2. Úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy - str. 77
3. Úrok a úrok z prodlení - str. 83
XIV. Promlčení úroku z prodlení - str. 85
1. Účel a funkce promlčení - str. 85
2. Počátek promlčecí lhůty - str. 86
3. Délka promlčecí lhůty - str. 91
4. Běh promlčecí lhůty, uplatnění práva - str. 93
XV. Procesní aspekty - str. 94
1. Obsah a náležitosti žaloby na zaplacení úroku z prodlení - str. 94
2. Uplatnění nároku na úrok z prodlení v rozhodčím řízení - str. 97
3. Úrok z prodlení v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti - str. 100
4. „Přezkum“ ujednání o úroku z prodlení ve vykonávacím řízení - str. 101
5. Některé otázky výkonu cizích rozhodnutí ukládajících úrok z prodlení v „neústavní“ výši - str. 107
Část třetí Smluvní pokuta jako následek prodlení dlužníka - jeho podstata a funkce - str. 119
I. Právní základ smluvní pokuty - str. 126
II. Ujednání o smluvní pokutě – utvrzovaná povinnost - str. 127
1. Specifika vyjádření obsahu utvrzované povinnosti - str. 127
2. Smluvní pokuta k utvrzení zákonné povinnosti - str. 129
3. Smluvní pokuta za porušení ujištění/prohlášení o určité skutečnosti - str. 129
4. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy - str. 131
5. Smluvní pokuta ve společenské smlouvě - str. 135
III. Ujednání o smluvní pokutě – určitost - str. 135
1. Určitost vymezení utvrzované povinnosti - str. 138
2. Určitost ujednání o formě a výši smluvní pokuty - str. 143
IV. Ujednání o smluvní pokutě – strany - str. 147
V. Forma ujednání o smluvní pokutě - str. 153
VI. Ujednání o smluvní pokutě a ochrana spotřebitele - str. 155
VII. Podmínky vzniku práva na smluvní pokutu, splatnost smluvní pokuty - str. 161
VIII. Smluvní pokuta a náhrada škody - str. 163
IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení - str. 167
X. Pokuta stanovená právním předpisem pro porušení smluvní povinnosti - str. 172
XI. Výše smluvní pokuty - str. 173
XII. Promlčení smluvní pokuty - str. 188
XIII. Procesní aspekty - str. 190
Část čtvrtá Náklady spojené s uplatněním pohledávky - str. 197
I. Paušální náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky - str. 197
II. Uplatnění práva na zaplacení pohledávky pro účely náhrady paušální částky nákladů - str. 199
III. Paušální částka nákladů a ostatní náklady - str. 199
IV. Paušální náhrada nákladů a předžalobní výzva - str. 200
V. Náhrada nákladů soudního řízení - str. 201
Závěr - str. 207
Summary - str. 213
Přehled citované judikatury - str. 215
Seznam použité literatury - str. 225

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.