Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. 

V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména možnostem, které právní úprava nabízí k reálnému vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového hodnocení věci. Neopomíjí ani problematiku použitelnosti důkazů odvozených od nezákonných důkazů a možnosti uplatnění doktríny „plodů z otráveného stromu“ v českém právním prostředí. Nabízí také komparativní vhled do německé a francouzské právní úpravy.

Druhá část monografie se zabývá limity procesní použitelnosti důkazů získaných výpovědí obviněného a svědka. Reflektuje také „nové“ formy důkazů a podrobně se věnuje použitelnosti důkazů získaných pomocí informačních technologií, zejména odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování e-mailové komunikace.  Autorka upozorňuje též na aktuální problematiku použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů pořízených soukromými osobami.

Závěrečná část monografie sumarizuje návrhy de lege ferenda, které jsou formulovány na základě podobného rozboru platné právní úpravy, judikatury českých soudů, Evropského soudu pro lidská práva a poznatků z praxe.

Monografie je určena především obhájcům, soudcům, státním zástupcům a příslušníkům Police České republiky.

autor: Petra Zaoralová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019, 320 stran
ISBN: 978-80-7502-310-0

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 8
Úvod - str. 11
I. ČÁST: LIMITY POUŽITELNOSTI DŮKAZŮ Z POHLEDU TEORIE A PRAXE
1. Zákonný proces jako východisko dokazování v trestním řízení - str. 17
1.1. Zásada řádného zákonného procesu jako základní zásada trestního řízení v České republice - str. 17
1.2. Limity zákonnosti trestního procesu v evropském kontextu - str. 21
2. Teorie nepoužitelného důkazu v českém trestním řízení - str. 28
2.1. Platná právní úprava - str. 28
2.1.1. Normativní východiska nepoužitelnosti důkazů v platné právní úpravě - str. 28
2.1.2. Vylučovací pravidla v platné právní úpravě - str. 33
2.2. Pohled nauky - str. 37
2.3. Pohled judikatury - str. 46
2.4. Kategorizace nepoužitelných důkazů - str. 49
2.4.1. Neúčinnost důkazu v důsledku nezákonnosti - str. 49
2.4.2. Absolutní neúčinnost důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou - str. 52
2.4.3. Nepřípustné důkazy opatřené z nepřípustného pramene nebo pomocí nepřípustného důkazního prostředku - str. 58
2.5. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 63
3. Vyloučení nepoužitelného důkazu - str. 70
3.1. Hodnocení zákonnosti důkazů a možnosti posuzování jejich použitelnosti z pohledu nauky - str. 70
3.2. Absentující pravidla pro vyloučení nepoužitelného důkazu - str. 78
3.3. Nepoužitelný důkaz jako součást trestního spisu - str. 83
3.4. Přípustnost znovuobstarání nezákonného důkazu - str. 89
3.5. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 92
4. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 97
4.1. Možnosti a limity uplatnění doktríny plodů z otráveného stromu v českém právním prostředí - str. 97
4.2. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 109
5. Nepoužitelné důkazy a vylučovací klauzule v zahraničních právních řádech - str. 112
5.1. Několik poznámek ke koncepci vylučovacích pravidel v zemích
kontinentálního systém u práva a zemích common law - str. 112
5.2. Spolková republika Německo - str. 117
5.2.1. Německá teorie vylučovacích pravidel a test konfliktu zájmů („Abwägungstheorie“) - str. 117
5.2.2. Limitace působnosti vylučovacích pravidel - str. 124
5.2.3. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 126
5.3. Francouzská republika - str. 128
5.3.1. Normativní základy vylučovacích pravidel - str. 128
5.3.2. Vybrané důvody neplatnosti ve francouzské právní úpravě - str. 131
5.3.3. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 135
II. ČÁST: VYBRANÉ DRUHY NEPOUŽITELNÝCH DŮKAZŮ V APLIKAČNÍ PRAXI
6. Nepoužitelné důkazy získané výslechem obviněného - str. 139
6.1. Důkazy získané porušením práva obviněného neobviňovat sám sebe a jeho donucením k výpovědi nebo doznání - str. 140
6.2. Případy nepoužitelnosti výpovědi obviněného plynoucí z porušení ustanovení trestního řádu o provádění výslechu - str. 151
6.3. Nepoužitelnost některých dalších vyjádření obviněného - str. 161
6.4. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 166
7. Nepoužitelné důkazy získané výslechem svědka - str. 170
7.1. Důkazy získané porušením zákazu svědecké výpovědi a práva odepřít výpověď a donucováním svědka k výpovědi v171
7.1.1. Procesní důsledky porušení zákazu výslechu některých osob - str. 173
7.1.2. Procesní důsledky nerespektování práva svědka odepřít výpověď - str. 178
7.2. Další případy nepoužitelnosti výpovědi svědka plynoucí z porušení ustanovení trestního řádu o provádění výslechu - str. 186
7.2.1. Nepoužitelnost výpovědi svědka plynoucí z porušení zákonných norem upravujících dovolený způsob vedení výslechu - str. 186
7.2.2. Nepoužitelnost některých dalších vyjádření svědka - str. 193
7.3. Nepoužitelnost výpovědi svědka vyplývající z nerespektování neslučitelnosti postavení svědka s postavením některých osob - str. 194
7.4. Výslech svědka v hlavním líčení a právo na kontradiktorní výslech svědka - str. 198
7.5. Problematika úředních záznamů - str. 206
7.6. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 211
8. Limity použitelnosti záznamů získaných odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu, sledováním e-mailové komunikace a jiných forem elektronických důkazů - str. 216
8.1. Záznamy a data získané od poskytovatelů informačních služeb - str. 223
8.1.1. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 223
8.1.2. Zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu - str. 243
8.1.3. Soudní přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.)
a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 88a tr. ř.) - str. 247
8.2. Prostorové odposlechy a sledování e-mailové komunikace jako forma sledování osob a věcí - str. 249
8.2.1. Prostorové odposlechy - str. 253
8.2.2. Sledování e-mailové komunikace - str. 257
8.3. Použitelnost záznamu zachycujícího komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem, resp. advokátem a jeho klientem - str. 262
8.4. Použitelnost záznamů pořízených soukromými osobami - str. 268
8.5. Shrnutí kapitoly a návrhy de lege ferenda - str. 279
9. Shrnutí návrhů de lege ferenda - str. 282
Závěr - str. 291
Seznam použitých zdrojů - str. 296
Abstrakt - str. 317
Klíčová slova - str. 318
Abstract - str. 319
Key words - str. 320

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.