Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. 

V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména možnostem, které právní úprava nabízí k reálnému vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového hodnocení věci. Neopomíjí ani problematiku použitelnosti důkazů odvozených od nezákonných důkazů a možnosti uplatnění doktríny „plodů z otráveného stromu“ v českém právním prostředí. Nabízí také komparativní vhled do německé a francouzské právní úpravy.

Druhá část monografie se zabývá limity procesní použitelnosti důkazů získaných výpovědí obviněného a svědka. Reflektuje také „nové“ formy důkazů a podrobně se věnuje použitelnosti důkazů získaných pomocí informačních technologií, zejména odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování e-mailové komunikace.  Autorka upozorňuje též na aktuální problematiku použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů pořízených soukromými osobami.

Závěrečná část monografie sumarizuje návrhy de lege ferenda, které jsou formulovány na základě podobného rozboru platné právní úpravy, judikatury českých soudů, Evropského soudu pro lidská práva a poznatků z praxe.

Monografie je určena především obhájcům, soudcům, státním zástupcům a příslušníkům Police České republiky.


autor: Petra Zaoralová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019, 320 stran
ISBN: 978-80-7502-310-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 8
Úvod - str. 11
I. ČÁST: LIMITY POUŽITELNOSTI DŮKAZŮ Z POHLEDU TEORIE A PRAXE
1. Zákonný proces jako východisko dokazování v trestním řízení - str. 17
1.1. Zásada řádného zákonného procesu jako základní zásada trestního řízení v České republice - str. 17
1.2. Limity zákonnosti trestního procesu v evropském kontextu - str. 21
2. Teorie nepoužitelného důkazu v českém trestním řízení - str. 28
2.1. Platná právní úprava - str. 28
2.1.1. Normativní východiska nepoužitelnosti důkazů v platné právní úpravě - str. 28
2.1.2. Vylučovací pravidla v platné právní úpravě - str. 33
2.2. Pohled nauky - str. 37
2.3. Pohled judikatury - str. 46
2.4. Kategorizace nepoužitelných důkazů - str. 49
2.4.1. Neúčinnost důkazu v důsledku nezákonnosti - str. 49
2.4.2. Absolutní neúčinnost důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou - str. 52
2.4.3. Nepřípustné důkazy opatřené z nepřípustného pramene nebo pomocí nepřípustného důkazního prostředku - str. 58
2.5. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 63
3. Vyloučení nepoužitelného důkazu - str. 70
3.1. Hodnocení zákonnosti důkazů a možnosti posuzování jejich použitelnosti z pohledu nauky - str. 70
3.2. Absentující pravidla pro vyloučení nepoužitelného důkazu - str. 78
3.3. Nepoužitelný důkaz jako součást trestního spisu - str. 83
3.4. Přípustnost znovuobstarání nezákonného důkazu - str. 89
3.5. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 92
4. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 97
4.1. Možnosti a limity uplatnění doktríny plodů z otráveného stromu v českém právním prostředí - str. 97
4.2. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 109
5. Nepoužitelné důkazy a vylučovací klauzule v zahraničních právních řádech - str. 112
5.1. Několik poznámek ke koncepci vylučovacích pravidel v zemích
kontinentálního systém u práva a zemích common law - str. 112
5.2. Spolková republika Německo - str. 117
5.2.1. Německá teorie vylučovacích pravidel a test konfliktu zájmů („Abwägungstheorie“) - str. 117
5.2.2. Limitace působnosti vylučovacích pravidel - str. 124
5.2.3. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 126
5.3. Francouzská republika - str. 128
5.3.1. Normativní základy vylučovacích pravidel - str. 128
5.3.2. Vybrané důvody neplatnosti ve francouzské právní úpravě - str. 131
5.3.3. Doktrína plodů z otráveného stromu - str. 135
II. ČÁST: VYBRANÉ DRUHY NEPOUŽITELNÝCH DŮKAZŮ V APLIKAČNÍ PRAXI
6. Nepoužitelné důkazy získané výslechem obviněného - str. 139
6.1. Důkazy získané porušením práva obviněného neobviňovat sám sebe a jeho donucením k výpovědi nebo doznání - str. 140
6.2. Případy nepoužitelnosti výpovědi obviněného plynoucí z porušení ustanovení trestního řádu o provádění výslechu - str. 151
6.3. Nepoužitelnost některých dalších vyjádření obviněného - str. 161
6.4. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 166
7. Nepoužitelné důkazy získané výslechem svědka - str. 170
7.1. Důkazy získané porušením zákazu svědecké výpovědi a práva odepřít výpověď a donucováním svědka k výpovědi v171
7.1.1. Procesní důsledky porušení zákazu výslechu některých osob - str. 173
7.1.2. Procesní důsledky nerespektování práva svědka odepřít výpověď - str. 178
7.2. Další případy nepoužitelnosti výpovědi svědka plynoucí z porušení ustanovení trestního řádu o provádění výslechu - str. 186
7.2.1. Nepoužitelnost výpovědi svědka plynoucí z porušení zákonných norem upravujících dovolený způsob vedení výslechu - str. 186
7.2.2. Nepoužitelnost některých dalších vyjádření svědka - str. 193
7.3. Nepoužitelnost výpovědi svědka vyplývající z nerespektování neslučitelnosti postavení svědka s postavením některých osob - str. 194
7.4. Výslech svědka v hlavním líčení a právo na kontradiktorní výslech svědka - str. 198
7.5. Problematika úředních záznamů - str. 206
7.6. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda - str. 211
8. Limity použitelnosti záznamů získaných odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu, sledováním e-mailové komunikace a jiných forem elektronických důkazů - str. 216
8.1. Záznamy a data získané od poskytovatelů informačních služeb - str. 223
8.1.1. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 223
8.1.2. Zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu - str. 243
8.1.3. Soudní přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.)
a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 88a tr. ř.) - str. 247
8.2. Prostorové odposlechy a sledování e-mailové komunikace jako forma sledování osob a věcí - str. 249
8.2.1. Prostorové odposlechy - str. 253
8.2.2. Sledování e-mailové komunikace - str. 257
8.3. Použitelnost záznamu zachycujícího komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem, resp. advokátem a jeho klientem - str. 262
8.4. Použitelnost záznamů pořízených soukromými osobami - str. 268
8.5. Shrnutí kapitoly a návrhy de lege ferenda - str. 279
9. Shrnutí návrhů de lege ferenda - str. 282
Závěr - str. 291
Seznam použitých zdrojů - str. 296
Abstrakt - str. 317
Klíčová slova - str. 318
Abstract - str. 319
Key words - str. 320

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.