Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště.

Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I bis (a dalších souvisejících předpisů) týkající se právě osob s neznámým pobytem, ale zároveň i věcně a srozumitelně vysvětluje související pojmy, jako je „kritérium bydliště“ a „trvalý pobyt“. Čtenáři se dočtou i o případech žalob podávaných slabšími účastníky sporu (typicky např. spotřebitelské smlouvy) nebo o postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Na závěr knihy jsou navíc doplněny přehledné kapitoly o rozhodovací praxi českých soudů a rozhodovací praxi Soudního dvora.

Kniha se hodí pro studenty mezinárodního práva, právníky či advokáty mající případy s mezinárodním prvkem, ale i pro širší veřejnost, která chce danému tématu lépe porozumět.

autor: Pavlína Uhlířová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, 112 stran
ISBN: 978-80-7598-508-8

Cena: 220 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Ostatní zkratky - str. IX
Předmluva - str. X
1 Úvod - str. 1
2 Osoba neznámého bydliště - str. 5
3 Nařízení Brusel I bis - str. 7
3.1 Povaha pravidel zakotvených v Nařízení - str. 7
3.1.1 Aplikační přednost - str. 7
3.1.2 Mezinárodní prvek - str. 8
3.1.3 Prorogační doložka jako cizí prvek řízení - str. 9
3.2 Osobní působnost Nařízení Brusel I bis - str. 10
3.3 Obecná pravomoc - str. 10
3.4 Kogentní povaha ustanovení článku 4 Nařízení - str. 11
4 Kritérium bydliště - str. 13
4.1 Bydliště právnické osoby - str. 14
4.2 Bydliště člověka - str. 15
4.3 Občanský zákoník - str. 16
4.3.1 Fikce bydliště - str. 16
4.3.2 Fikce bydliště pro účely stanovení mezinárodní  pravomoci - str. 17
4.4 Okamžik zjišťování bydliště žalovaného - str. 18
4.5 Bydliště strany žalující - str. 19
4.6 Bydliště na více místech - str. 20
4.7 Forum shopping - str. 22 4
.8 Fórum a použití norem procesních - str. 23
4.9 Fórum normy mezinárodního práva soukromého - str. 24
4.10 Bydliště v rozhodovací praxi soudů - str. 25
5 Trvalý pobyt - str. 27
5.1 Občanský soudní řád - str. 27
5.1.1 Obecný soud nepodnikající osoby - str. 27
5.1.2 Obecný soud podnikatele - str. 28
5.1.3 Závady v doručování - str. 28
6 Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště - str. 31
6.1 Pravomoc založená na obecném soudu žalovaného - str. 31
6.2 Výjimky z pravidla bydliště žalovaného - str. 33
6.2.1 Výlučná pravomoc - str. 33
6.2.2 Prorogační dohody - str. 34
6.2.2.1 Prorogační doložka ve prospěch soudu  třetího státu - str. 35
6.3 Podřízení se pravomoci bez výhrad - str. 36 6
.3.1 Podmínky pro založení pravomoci podřízením se  bez výhrad - str. 37
6.3.2 Vztah podřízení se a jiných ustanovení o pravomoci - str. 38
6.3.3 Povaha podřízení se pravomoci - str. 39
6.3.4 Podřízení se u žalovaných ze třetích zemí - str. 42
7 Žaloby podávané slabšími účastníky sporu - str. 45
7.1 Spotřebitelské smlouvy - str. 45
7.2 Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy - str. 47
7.3 Příslušnost ve věcech pojištění - str. 48
7.4 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 48
8 Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu - str. 49
8.1 Postavení opatrovníka v řízení - str. 49
8.2 Vykonatelnost rozhodnutí a pravomoci opatrovníka - str. 51
8.3 Podřízení se pravomoci jednáním opatrovníka - str. 53
9 Rozhodovací praxe českých soudů - str. 55
9.1 Věc D&I Consulting limited - str. 55 9
.2 Věc CP Inkaso, s. r. o.  - str. 58
9.2.1 Skutkový stav - str. 58
9.2.2 Právní posouzení věci Nejvyšším soudem ČR - str. 59
9.2.3 Hodnocení rozhodnutí soudu - str. 61
10 Shrnutí - str. 63
11 Rozhodovací praxe Soudního dvora - str. 65
11.1 Věc Lindner - str. 65
11.1.1 Skutkový stav - str. 65
11.1.2 Hodnocení věci soudem prvého stupně - str. 66
11.1.3 Východiska soudu prvého stupně - str. 67
11.1.4 Dotazy položené Soudnímu dvoru - str. 69
11.1.5 Řízení před soudním dvorem - str. 69
11.1.5.1 Státní příslušnost jako mezinárodní prvek v řízení - str. 69
11.1.5.2 Řízení proti osobě neznámého bydliště - str. 71
11.1.5.3 Právo na obhajobu - str. 73
11.1.5.4 Podrobení se soudní příslušnosti- str. 75
11.2 Cornelius de Visser - str. 77
11.2.1 Skutkový stav - str. 77
11.2.2 Názor německého nalézacího soudu - str. 78
11.2.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 79
11.2.4 Odpovědi Soudního dvora - str. 80
11.2.4.1 Výklad kritéria: „nemá bydliště na území některého členského státu“ - str. 80
11.2.4.2 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 80
11.2.4.3 Vynesení rozsudku pro zmeškání - str. 81
11.2.4.4 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 82
11.2.4.5 Rozsudek pro zmeškání jako evropský exekuční  titul - str. 82
11.2.4.6 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 83
11.3 Věc A proti B a dalším - str. 83
11.3.1 Skutkový stav - str. 83
11.3.2 Řízení před rakouskými soudy - str. 84
11.3.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 85
11.3.4 Podrobení se mezinárodní pravomoci opatrovníkem - str. 85
11.3.4.1 Hodnocení závěrů Soudního dvora - str. 88
Závěr - str. 89
Summary - str. 91
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 93
Věcný rejstřík - str. 98

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.