Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště.

Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I bis (a dalších souvisejících předpisů) týkající se právě osob s neznámým pobytem, ale zároveň i věcně a srozumitelně vysvětluje související pojmy, jako je „kritérium bydliště“ a „trvalý pobyt“. Čtenáři se dočtou i o případech žalob podávaných slabšími účastníky sporu (typicky např. spotřebitelské smlouvy) nebo o postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Na závěr knihy jsou navíc doplněny přehledné kapitoly o rozhodovací praxi českých soudů a rozhodovací praxi Soudního dvora.

Kniha se hodí pro studenty mezinárodního práva, právníky či advokáty mající případy s mezinárodním prvkem, ale i pro širší veřejnost, která chce danému tématu lépe porozumět.

autor: Pavlína Uhlířová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, 112 stran
ISBN: 978-80-7598-508-8

Cena: 220 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Ostatní zkratky - str. IX
Předmluva - str. X
1 Úvod - str. 1
2 Osoba neznámého bydliště - str. 5
3 Nařízení Brusel I bis - str. 7
3.1 Povaha pravidel zakotvených v Nařízení - str. 7
3.1.1 Aplikační přednost - str. 7
3.1.2 Mezinárodní prvek - str. 8
3.1.3 Prorogační doložka jako cizí prvek řízení - str. 9
3.2 Osobní působnost Nařízení Brusel I bis - str. 10
3.3 Obecná pravomoc - str. 10
3.4 Kogentní povaha ustanovení článku 4 Nařízení - str. 11
4 Kritérium bydliště - str. 13
4.1 Bydliště právnické osoby - str. 14
4.2 Bydliště člověka - str. 15
4.3 Občanský zákoník - str. 16
4.3.1 Fikce bydliště - str. 16
4.3.2 Fikce bydliště pro účely stanovení mezinárodní  pravomoci - str. 17
4.4 Okamžik zjišťování bydliště žalovaného - str. 18
4.5 Bydliště strany žalující - str. 19
4.6 Bydliště na více místech - str. 20
4.7 Forum shopping - str. 22 4
.8 Fórum a použití norem procesních - str. 23
4.9 Fórum normy mezinárodního práva soukromého - str. 24
4.10 Bydliště v rozhodovací praxi soudů - str. 25
5 Trvalý pobyt - str. 27
5.1 Občanský soudní řád - str. 27
5.1.1 Obecný soud nepodnikající osoby - str. 27
5.1.2 Obecný soud podnikatele - str. 28
5.1.3 Závady v doručování - str. 28
6 Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště - str. 31
6.1 Pravomoc založená na obecném soudu žalovaného - str. 31
6.2 Výjimky z pravidla bydliště žalovaného - str. 33
6.2.1 Výlučná pravomoc - str. 33
6.2.2 Prorogační dohody - str. 34
6.2.2.1 Prorogační doložka ve prospěch soudu  třetího státu - str. 35
6.3 Podřízení se pravomoci bez výhrad - str. 36 6
.3.1 Podmínky pro založení pravomoci podřízením se  bez výhrad - str. 37
6.3.2 Vztah podřízení se a jiných ustanovení o pravomoci - str. 38
6.3.3 Povaha podřízení se pravomoci - str. 39
6.3.4 Podřízení se u žalovaných ze třetích zemí - str. 42
7 Žaloby podávané slabšími účastníky sporu - str. 45
7.1 Spotřebitelské smlouvy - str. 45
7.2 Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy - str. 47
7.3 Příslušnost ve věcech pojištění - str. 48
7.4 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 48
8 Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu - str. 49
8.1 Postavení opatrovníka v řízení - str. 49
8.2 Vykonatelnost rozhodnutí a pravomoci opatrovníka - str. 51
8.3 Podřízení se pravomoci jednáním opatrovníka - str. 53
9 Rozhodovací praxe českých soudů - str. 55
9.1 Věc D&I Consulting limited - str. 55 9
.2 Věc CP Inkaso, s. r. o.  - str. 58
9.2.1 Skutkový stav - str. 58
9.2.2 Právní posouzení věci Nejvyšším soudem ČR - str. 59
9.2.3 Hodnocení rozhodnutí soudu - str. 61
10 Shrnutí - str. 63
11 Rozhodovací praxe Soudního dvora - str. 65
11.1 Věc Lindner - str. 65
11.1.1 Skutkový stav - str. 65
11.1.2 Hodnocení věci soudem prvého stupně - str. 66
11.1.3 Východiska soudu prvého stupně - str. 67
11.1.4 Dotazy položené Soudnímu dvoru - str. 69
11.1.5 Řízení před soudním dvorem - str. 69
11.1.5.1 Státní příslušnost jako mezinárodní prvek v řízení - str. 69
11.1.5.2 Řízení proti osobě neznámého bydliště - str. 71
11.1.5.3 Právo na obhajobu - str. 73
11.1.5.4 Podrobení se soudní příslušnosti- str. 75
11.2 Cornelius de Visser - str. 77
11.2.1 Skutkový stav - str. 77
11.2.2 Názor německého nalézacího soudu - str. 78
11.2.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 79
11.2.4 Odpovědi Soudního dvora - str. 80
11.2.4.1 Výklad kritéria: „nemá bydliště na území některého členského státu“ - str. 80
11.2.4.2 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 80
11.2.4.3 Vynesení rozsudku pro zmeškání - str. 81
11.2.4.4 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 82
11.2.4.5 Rozsudek pro zmeškání jako evropský exekuční  titul - str. 82
11.2.4.6 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 83
11.3 Věc A proti B a dalším - str. 83
11.3.1 Skutkový stav - str. 83
11.3.2 Řízení před rakouskými soudy - str. 84
11.3.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 85
11.3.4 Podrobení se mezinárodní pravomoci opatrovníkem - str. 85
11.3.4.1 Hodnocení závěrů Soudního dvora - str. 88
Závěr - str. 89
Summary - str. 91
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 93
Věcný rejstřík - str. 98

Další nabídka k tématu

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.