Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště.

Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I bis (a dalších souvisejících předpisů) týkající se právě osob s neznámým pobytem, ale zároveň i věcně a srozumitelně vysvětluje související pojmy, jako je „kritérium bydliště“ a „trvalý pobyt“. Čtenáři se dočtou i o případech žalob podávaných slabšími účastníky sporu (typicky např. spotřebitelské smlouvy) nebo o postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Na závěr knihy jsou navíc doplněny přehledné kapitoly o rozhodovací praxi českých soudů a rozhodovací praxi Soudního dvora.

Kniha se hodí pro studenty mezinárodního práva, právníky či advokáty mající případy s mezinárodním prvkem, ale i pro širší veřejnost, která chce danému tématu lépe porozumět.

autor: Pavlína Uhlířová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, 112 stran
ISBN: 978-80-7598-508-8

Cena: 220 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Ostatní zkratky - str. IX
Předmluva - str. X
1 Úvod - str. 1
2 Osoba neznámého bydliště - str. 5
3 Nařízení Brusel I bis - str. 7
3.1 Povaha pravidel zakotvených v Nařízení - str. 7
3.1.1 Aplikační přednost - str. 7
3.1.2 Mezinárodní prvek - str. 8
3.1.3 Prorogační doložka jako cizí prvek řízení - str. 9
3.2 Osobní působnost Nařízení Brusel I bis - str. 10
3.3 Obecná pravomoc - str. 10
3.4 Kogentní povaha ustanovení článku 4 Nařízení - str. 11
4 Kritérium bydliště - str. 13
4.1 Bydliště právnické osoby - str. 14
4.2 Bydliště člověka - str. 15
4.3 Občanský zákoník - str. 16
4.3.1 Fikce bydliště - str. 16
4.3.2 Fikce bydliště pro účely stanovení mezinárodní  pravomoci - str. 17
4.4 Okamžik zjišťování bydliště žalovaného - str. 18
4.5 Bydliště strany žalující - str. 19
4.6 Bydliště na více místech - str. 20
4.7 Forum shopping - str. 22 4
.8 Fórum a použití norem procesních - str. 23
4.9 Fórum normy mezinárodního práva soukromého - str. 24
4.10 Bydliště v rozhodovací praxi soudů - str. 25
5 Trvalý pobyt - str. 27
5.1 Občanský soudní řád - str. 27
5.1.1 Obecný soud nepodnikající osoby - str. 27
5.1.2 Obecný soud podnikatele - str. 28
5.1.3 Závady v doručování - str. 28
6 Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště - str. 31
6.1 Pravomoc založená na obecném soudu žalovaného - str. 31
6.2 Výjimky z pravidla bydliště žalovaného - str. 33
6.2.1 Výlučná pravomoc - str. 33
6.2.2 Prorogační dohody - str. 34
6.2.2.1 Prorogační doložka ve prospěch soudu  třetího státu - str. 35
6.3 Podřízení se pravomoci bez výhrad - str. 36 6
.3.1 Podmínky pro založení pravomoci podřízením se  bez výhrad - str. 37
6.3.2 Vztah podřízení se a jiných ustanovení o pravomoci - str. 38
6.3.3 Povaha podřízení se pravomoci - str. 39
6.3.4 Podřízení se u žalovaných ze třetích zemí - str. 42
7 Žaloby podávané slabšími účastníky sporu - str. 45
7.1 Spotřebitelské smlouvy - str. 45
7.2 Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy - str. 47
7.3 Příslušnost ve věcech pojištění - str. 48
7.4 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 48
8 Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu - str. 49
8.1 Postavení opatrovníka v řízení - str. 49
8.2 Vykonatelnost rozhodnutí a pravomoci opatrovníka - str. 51
8.3 Podřízení se pravomoci jednáním opatrovníka - str. 53
9 Rozhodovací praxe českých soudů - str. 55
9.1 Věc D&I Consulting limited - str. 55 9
.2 Věc CP Inkaso, s. r. o.  - str. 58
9.2.1 Skutkový stav - str. 58
9.2.2 Právní posouzení věci Nejvyšším soudem ČR - str. 59
9.2.3 Hodnocení rozhodnutí soudu - str. 61
10 Shrnutí - str. 63
11 Rozhodovací praxe Soudního dvora - str. 65
11.1 Věc Lindner - str. 65
11.1.1 Skutkový stav - str. 65
11.1.2 Hodnocení věci soudem prvého stupně - str. 66
11.1.3 Východiska soudu prvého stupně - str. 67
11.1.4 Dotazy položené Soudnímu dvoru - str. 69
11.1.5 Řízení před soudním dvorem - str. 69
11.1.5.1 Státní příslušnost jako mezinárodní prvek v řízení - str. 69
11.1.5.2 Řízení proti osobě neznámého bydliště - str. 71
11.1.5.3 Právo na obhajobu - str. 73
11.1.5.4 Podrobení se soudní příslušnosti- str. 75
11.2 Cornelius de Visser - str. 77
11.2.1 Skutkový stav - str. 77
11.2.2 Názor německého nalézacího soudu - str. 78
11.2.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 79
11.2.4 Odpovědi Soudního dvora - str. 80
11.2.4.1 Výklad kritéria: „nemá bydliště na území některého členského státu“ - str. 80
11.2.4.2 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 80
11.2.4.3 Vynesení rozsudku pro zmeškání - str. 81
11.2.4.4 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 82
11.2.4.5 Rozsudek pro zmeškání jako evropský exekuční  titul - str. 82
11.2.4.6 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 83
11.3 Věc A proti B a dalším - str. 83
11.3.1 Skutkový stav - str. 83
11.3.2 Řízení před rakouskými soudy - str. 84
11.3.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 85
11.3.4 Podrobení se mezinárodní pravomoci opatrovníkem - str. 85
11.3.4.1 Hodnocení závěrů Soudního dvora - str. 88
Závěr - str. 89
Summary - str. 91
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 93
Věcný rejstřík - str. 98

Další nabídka k tématu

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Karel Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.