Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, praxe a judikatury popsat a analyzovat témata a problémy, které v současném českém, slovenském a polském právu rezonují.

autoři: Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 7. 2022, 332 stran
ISBN: 978-80-7676-396-8

Cena: 605 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str.  XIII
Seznam zkratek - str.  XV
Předmluva - str.  XVII
1 Předmět převodu se zřetelem k účasti v korporaci (Karel Eliáš) - str.  1
1.1 Východiska - str.  1
1.2 Účast v korporaci jako předmět převodu - str.  3
1.2.1 Majetková a nemajetková složka podílu - str.  4
1.2.2 Justifikace zobecnění - str.  5
1.2.3 Právní povaha účasti - str.  10
1.3 Převody účastí - str.  10
1.4 Závěr - str.  12
2 (Obchodní) podíl ve společnosti s ručením omezeným coby disponibilní věc s volatilním obsahem (Bohumil Havel) - str.  15
2.1 Podíl jako účast/věc - str.  15
2.2 Figura společníka - str. 17
2.3 Přenechání podílu (jeho složek) - str.  18
2.4 Osud práv/povinností při přenechání podílu - str.  20
2.5 Závěr - str.  21
3 Povaha „účasti“ (členství) ve spolku a její převoditelnost (Luboš Brim, Kateřina Ronovská) - str.  23
3.1 Úvod - str.  23
3.2 Převoditelnost členství ve spolku: koncepční přístup a právní úprava de lege lata - str. 24
3.3 Převoditelnost členství ve spolku v právních řádech německy mluvících zemí - str.  25
3.4 Převoditelné členství ve spolku jako předmět práv - str.  27
3.5 Závěr a výhled do budoucna - str.  30
4 Bezodplatný prevod obchodného podielu a jeho darovanie / Gratuitous transfer of the company share and its donation (Peter Mészáros) - str.  33
4.1 Úvod - str.  33
4.2 Dôvodnosť potreby zaoberania sa predmetnou otázkou - str.  34
4.3 Ustanovenie § 115 OBZ a jeho význam pre determináciu zmluvy o prevode obchodného podielu - str.  36
4.4 Obchodný podiel ako spôsobilý predmet darovania - str.  37
4.5 Bezodplatnosť – pojmový znak zmluvy nielen darovacej - str.  38
4.6 Názory rozhodovacej praxe - str.  39
4.7 Záver - str.  40
5 Korporační omezení převoditelnosti společenskou smlouvou a stanovami a následky jeho porušení (Ivana Štenglová) - str.  43
5.1 Úvod - str.  43
5.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti podílů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným - str.  44
5.2.1 Omezení/vyloučení převoditelnosti podílů ujednáním ve společenské smlouvě - str.  44
5.2.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti zřízením zvláštního druhu podílů - str.  48
5.3 Omezení/vyloučení převoditelnosti akcií ve stanovách - str.  49
5.3.1 Omezení/vyloučení převoditelnosti akcií ujednáním ve stanovách - str.  49
5.3.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti zřízením zvláštního druhu akcií - str.  51
5.4 Sistace omezení převoditelnosti zákonem - str.  52
6 Korporačné obmedzenia prevoditeľnosti účasti na spoločnosti a súhlasy orgánov spoločnosti s prevodom účasti (Žofia Mrázová) - str.  55
6.1 Úvod - str.  55
6.2 Korporačné obmedzenia prevoditeľnosti účasti na spoločnosti - str.  56
6.2.1 Možnosti a limity obmedzení prevoditeľnosti účasti v korporačných dokumentoch - str.  57
6.2.2 Modifikácia podmienok prevoditeľnosti účasti počas existencie korporácie - str.  60
6.2.3 Následky porušenia obmedzení prevoditeľnosti účasti na spoločnosti - str.  61
6.3 Podmienený prevod účasti na spoločnosti súhlasom orgánu spoločnosti - str. 64
6.3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným - str.  65
6.3.2 Akciová spoločnosť - str.  67
6.3.3 Jednoduchá spoločnosť na akcie - str.  70
6.4 Návrhy namiesto záveru - str.  72
7 Podmienenie prevodu obchodného podielu súhlasom spoločnosti vspoločenskej zmluve podľa poľského práva (Mateusz Żaba) - str.  75
7.1 Úvod - str.  75
7.2 Vecná pôsobnosť pojmu prevod obchodných podielov v poľskom Zákonníku obchodných spoločností - str.  77
7.3 Obmedzenie prevoditeľnosti obchodných podielov v podobe povinnosti získania súhlasu spoločnosti - str.  78
7.4 Právny charakter súhlasu na prevod obchodných podielov - str.  80
7.5 Záver - str.  82
8 Dispozice s obligačně zatíženým obchodním podílem či závodem (Josef Bejček) - str.  83
8.1 Úvod - str.  83
8.2 Implicitní a výslovný zákaz konkurence - str. 84
8.3 Některá omezení omezujících doložek - str.  86
8.4 Koncept tzv. přidružených omezení soutěže - str. 88
8.5 Standardní požadavky soft law na dohody o zákazu konkurence - str.  90
8.6 Praktická použitelnost požadovaných testů - str.  93
8.7 Judikatorní akceptace zákazů konkurence při dispozicích s obchodními podíly a s obchodním závodem - str. 97
8.8 Existují zvláštnosti zákazu konkurence vázaného na obchodní podíl, a vázaného na prodej závodu? - str.  101
8.9 Soudní „oprava“ doložky o zákazu konkurence? - str.  104
8.10 Závěry, podněty a doporučení k diskusi - str.  105
9 Povinnosti lojality pri prevode obchodného podielu a akcie z pohľadu slovenskej právnej úpravy (Jana Duračinská) - str. 109
9.1 Úvod - str.  109
9.2 Funkcia povinnosti lojality - str.  110
9.2.1 Štandard spoločníckej povinnosti lojality - str.  110
9.3 Identifikácia povinností lojality spoločníkov v slovenskom práve a v rozhodnutiach slovenských súdov (zmluvný vs 
kontextový právny základ) - str.  111
9.3.1 Porovnanie doktrinálnych prístupov s vybranými zahraničnými jurisdikciami - str.  113
9.4 Prevod obchodného podielu / akcie / iné spôsoby zániku účasti a povinnosti lojality - str.  114
9.4.1 Povinnosť lojality vs vlastnícke právo prevodcu obchodného podielu / akcie - str.  115
9.4.2 Povinnosť lojality vs výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení - str.  120
9.5 Na záver - str.  124
10 Povinnost loajality při převodu podílu v obchodní korporaci (Klára Hurychová) - str.  127
10.1 Úvod - str.  127
10.2 Základní východiska - str.  127
10.3 Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným na „bílého koně“ - str.  128
10.4 Vede porušení povinnosti loajality při převodu podílu skutečně k neplatnosti převodní smlouvy? - str. 130
10.5 Shrnutí - str.  134
11 Účinky prevodu obchodného podielu a akcie medzi zmluvnými stranami, voči spoločnosti a voči veriteľom 
(Lucia Žitňanská)
- str.  137
11.1 Úvod - str.  137
11.2 Obchodný podiel a akcia ako predmet občianskoprávnych vzťahov - str. 137
11.3 Účinky prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  139
11.3.1 Všeobecne k účinkom prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  139
11.3.2 Rozdiely v účinkoch prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  140
11.4 Účinky prevodu voči spoločnosti - str.  143
11.5 Účinky prevodu voči veriteľom - str. 145
11.6 Záver - str.  147
12 Neplatnosť prevodu akcie a jeho dôsledky (Andrea Moravčíková) - str.  149
12.1 Úvod - str.  149
12.2 Prípad Agrifop a.s. – neplatnosť prevodu akcií a vplyv na práva akcionára - str.  150
12.2.1 Konanie o určenie neplatnosti prevodu akcií - str.  150
12.2.2 Konanie o vydanie podielu na zisku poškodeným akcionárom - str.  151
12.2.3 Náhrada škody akcionárovi pri nerozdelení zisku – nepriame dôsledky rozporov v spoločnosti - str.  154
12.3 Aktuálna judikatúra súvisiaca s prevodmi obchodných podielov - str.  155
12.3.1 Určenie neplatnosti alebo určenie, že je spoločníkom? - str.  155
12.3.2 Aktívna vecná legitimácia pri učení neplatnosti prevodu obchodného podielu - str. 156
12.3.3 Súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu v uzavretej spoločnosti s ručením obmedzeným - str.  157
12.3.4 Možnosť prejudiciálneho posudzovania platnosti listín predložených k návrhu na zápis údajov do obchodného registra - str.  158
12.3.5 Faktický spoločník – ne/platnosť uznesenia valného zhromaždenia - str.  160
13 Odporovateľnosť prevodu obchodného podielu (Dominika Cukerová) - str.  163
13.1 Účasť spoločníka v obchodnej spoločnosti z pohľadu veriteľa: Základné východiská - str.  163
13.2 Spôsoby zániku účasti spoločníka v spoločnosti: Dopady v postavení veriteľa spoločníka - str.  164
13.3 Odporovateľnosť zmluvy o prevode obchodného podielu: Predpoklady uplatnenia odporovacieho práva a podmienky 
odporovateľnosti - str. 167
13.3.1 Predpoklady uplatnenia odporovacieho práva - str. 168
13.3.2 Ukrátenie veriteľa verzus dynamická povaha obchodného podielu - str. 169
13.3.3 Ukrátenie veriteľa pri zmluvnom prevode obchodného podielu: Prieskum súdnych rozhodnutí - str.  173
13.3.4 Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov - str. 175
13.4 Lehota na podanie odporovacej žaloby - str.  176
13.5 Odporovateľnosť zmluvy o prevode obchodného podielu: Korporačné aspekty - str.  178
13.6 Následky úspešného odporovania zmluve o prevode obchodného podielu - str.  181
13.7 Záver - str.  183
14 Dobromyseľné nadobudnutie obchodného podielu a materiálna publicita obchodného registra (Angelika Mašurová) - str.  185
14.1 Úvod - str. 185
14.2 Ochrana dobrej viery v údaje zapísané v obchodnom registri de lege lata - str.  186
14.3 Údaje zapísané v rámci zapísanej osoby a materiálna publicita obchodného registra - str.  188
14.4 Pôvodne nesprávne údaje a materiálna publicita obchodného registra - str. 189
14.4.1 Východiskové prípady - str.  189
14.4.2 Judikatúra najvyšších súdov ČR a SR k materiálnej publicite katastra nehnuteľností - str.  192
14.4.3 Aplikácia záverov prezentovaných pri dobromyseľnom nadobudnutí nehnuteľnosti na nadobudnutie obchodného podielu v dobrej viere v zápis v obchodnom registri - str.  201
14.5 Počiatočne nesprávne zápisy a konanie o zrušenie zápisov podľa § 299 a nasl. CMP - str.  204
14.6 Počiatočne neprávne zápisy a materiálna publicita firemnej knihy podľa rakúskeho práva - str.  206
14.7 Záver - str. 207
15 Nadobudnutie obchodného podielu od osoby, ktorá nebola spoločníkom: možné riešenia a návrhy (Kristián Csach) - str.  209
15.1 Vymedzenie problému - str. 209
15.2 Mechanizmy ochrany dobrej viery nadobúdateľa obchodného podielu lege lata - str.  210
15.3 Návrh riešenia de lege ferenda - str.  215
15.4 Zhrnutie - str. 219
16 Opcie v korporačnom práve (Viliam Janáč) - str.  221
Abstrakt - str. 221
16.1 Úvod - str.  221
16.2 Opcie v právnom poriadku SR - str. 222
16.2.1 Základné definičné znaky opčnej zmluvy - str.  222
16.2.2 Opcia ako zmluva o budúcej zmluve alebo zmluva s odloženou účinnosťou? - str.  223
16.2.3 Rôzne druhy opcií v právnom poriadku - str. 225
16.3 Vybrané druhy opcií v korporačnom práve - str.  225
16.3.1 Opcie smerujúce k získaniu, respektíve k zvýšeniu účasti na spoločnosti - str. 226
16.3.2 Opcie vedúce k zániku účasti spoločníka na spoločnosti - str. 228
17 Převod podílu a akcie s cizím prvkem (Petr Bříza) - str.  235
17.1 Úvod - str. 235
17.2 Převod podílu: na pomezí mezi obligačním, věcněprávním a osobním statutem - str.  236
17.3 Otázka rozhraničení působnosti mezi nařízení Řím I a zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 238
17.4 Rozsudek TVP a jeho dopady - str. 242
17.4.1 Skutkový stav a stanovisko generálního advokáta - str. 242
17.4.2 Rozsudek ve věci TVP a jeho důsledky - str. 245
17.5 Řešení kolizí mezi obligačním, osobním či věcněprávním statutem - str.  248
17.6 Specifika převodu (listinné) akcie s mezinárodním prvkem - str.  249
17.6.1 Ustanovení § 82 ZMPS – právní statut akcie - str. 250
17.6.2 Ustanovení § 83 ZMPS – věcný statut akcie a jeho vztah k právnímu statutu (§ 82 ZMPS) - str.  251
17.6.3 Postoj německého BGH ke vztahu mezi právním a věcným statutem akcie - str.  255
17.7 Závěr - str.  256
18 Prevod obchodného podielu v osobitných fázach fungovania obchodnej spoločnosti (Martin Kubinec) - str. 259
18.1 Úvod - str.  259
18.2 Osobitné fázy fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným - str. 261
18.2.1 Ekonomický cyklus spoločnosti - str.  261
18.2.2 Tlak na spoločníkov s cieľom preferovať dobrovoľné ukončenie existencie spoločnosti - str.  262
18.2.3 Pasívna legitimácia v sporoch – kríza, konflikty záujmov, zákaz vrátenia vkladov, odporovateľnosť právnych úkonov - str.  263
18.2.4 Zviazanie osudu spoločnosti s jej spoločníkmi - str.  263
18.2.5 Povinnosť lojality spoločníka až do zániku spoločnosti - str.  264
18.2.6 Preventívne a sankčné pôsobenie zákazu prevodu obchodného podielu - str.  265
18.3 Kogentný zákaz prevodu obchodného podielu - str. 265
18.4 Právne dôsledky zákazu prevodu obchodného podielu - str.  267
18.4.1 Uväznenie spoločníka v spoločnosti - str.  267
18.4.2 Nútený prevod obchodného podielu - str. 268
18.4.3 Zneužitie práva - str. 268
18.4.4 Ako z toho von - str. 269
18.5 Záver - str.  269
19 Exekúcia na obchodný podiel (Jozef Zámožík) - str.  271
19.1 Úvod - str.  271
19.2 Exekúcia na vyrovnací podiel - str.  273
19.3 Exekučné záložné právo na obchodný podiel - str.  276
19.4 Zverejňovanie informácií - str.  278
19.5 Záver - str.  278
20 Prevody obchodného podielu a akcie z pohľadu trestného práva (Tomáš Pobijak) - str.  279
20.1 Úvod - str.  279
20.2 Trestný čin poškodzovania veriteľa - str.  280
20.2.1 Základné východiská - str.  280
20.2.2 Poškodzovanie veriteľa v súvislosti s prevodom obchodného podielu - str.  280
20.2.3 Špecifické prípady poškodzovania veriteľa v súvislosti s obchodným podielom - str.  284
20.3 Trestný čin nekalej likvidácie - str.  285
20.3.1 Základné východiská - str. 285
20.3.2 Nekalá likvidácia a prevod obchodného podielu - str. 286
20.4 Záver - str.  289
21 Obchodný podiel a akcie z pohľadu daňového práva (Miriam Galandová) - str. . 291
21.1 Úvod - str.  291
21.2 Zdaňovanie príjmov z predaja akcií a obchodného podielu - str. 292
21.2.1 Zdaňovanie prevodu u fyzických osôb - str.  292
21.2.2 Zdaňovanie prevodov u právnickej osoby - str.  296
21.3 Daňový režim dividend - str. 301
21.3.1 Zdaňovanie dividend u právnických osôb - str.  301
21.3.2 Zdaňovanie dividend u fyzických osôb - str.  303
21.4 Záver - str.  304
Seznam použité literatury - str. 306

Další nabídka k tématu

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.