Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, praxe a judikatury popsat a analyzovat témata a problémy, které v současném českém, slovenském a polském právu rezonují.
autoři: Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 7. 2022, 332 stran
ISBN: 978-80-7676-396-8

Cena: 605 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str.  XIII
Seznam zkratek - str.  XV
Předmluva - str.  XVII
1 Předmět převodu se zřetelem k účasti v korporaci (Karel Eliáš) - str.  1
1.1 Východiska - str.  1
1.2 Účast v korporaci jako předmět převodu - str.  3
1.2.1 Majetková a nemajetková složka podílu - str.  4
1.2.2 Justifikace zobecnění - str.  5
1.2.3 Právní povaha účasti - str.  10
1.3 Převody účastí - str.  10
1.4 Závěr - str.  12
2 (Obchodní) podíl ve společnosti s ručením omezeným coby disponibilní věc s volatilním obsahem (Bohumil Havel) - str.  15
2.1 Podíl jako účast/věc - str.  15
2.2 Figura společníka - str. 17
2.3 Přenechání podílu (jeho složek) - str.  18
2.4 Osud práv/povinností při přenechání podílu - str.  20
2.5 Závěr - str.  21
3 Povaha „účasti“ (členství) ve spolku a její převoditelnost (Luboš Brim, Kateřina Ronovská) - str.  23
3.1 Úvod - str.  23
3.2 Převoditelnost členství ve spolku: koncepční přístup a právní úprava de lege lata - str. 24
3.3 Převoditelnost členství ve spolku v právních řádech německy mluvících zemí - str.  25
3.4 Převoditelné členství ve spolku jako předmět práv - str.  27
3.5 Závěr a výhled do budoucna - str.  30
4 Bezodplatný prevod obchodného podielu a jeho darovanie / Gratuitous transfer of the company share and its donation (Peter Mészáros) - str.  33
4.1 Úvod - str.  33
4.2 Dôvodnosť potreby zaoberania sa predmetnou otázkou - str.  34
4.3 Ustanovenie § 115 OBZ a jeho význam pre determináciu zmluvy o prevode obchodného podielu - str.  36
4.4 Obchodný podiel ako spôsobilý predmet darovania - str.  37
4.5 Bezodplatnosť – pojmový znak zmluvy nielen darovacej - str.  38
4.6 Názory rozhodovacej praxe - str.  39
4.7 Záver - str.  40
5 Korporační omezení převoditelnosti společenskou smlouvou a stanovami a následky jeho porušení (Ivana Štenglová) - str.  43
5.1 Úvod - str.  43
5.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti podílů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným - str.  44
5.2.1 Omezení/vyloučení převoditelnosti podílů ujednáním ve společenské smlouvě - str.  44
5.2.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti zřízením zvláštního druhu podílů - str.  48
5.3 Omezení/vyloučení převoditelnosti akcií ve stanovách - str.  49
5.3.1 Omezení/vyloučení převoditelnosti akcií ujednáním ve stanovách - str.  49
5.3.2 Omezení/vyloučení převoditelnosti zřízením zvláštního druhu akcií - str.  51
5.4 Sistace omezení převoditelnosti zákonem - str.  52
6 Korporačné obmedzenia prevoditeľnosti účasti na spoločnosti a súhlasy orgánov spoločnosti s prevodom účasti (Žofia Mrázová) - str.  55
6.1 Úvod - str.  55
6.2 Korporačné obmedzenia prevoditeľnosti účasti na spoločnosti - str.  56
6.2.1 Možnosti a limity obmedzení prevoditeľnosti účasti v korporačných dokumentoch - str.  57
6.2.2 Modifikácia podmienok prevoditeľnosti účasti počas existencie korporácie - str.  60
6.2.3 Následky porušenia obmedzení prevoditeľnosti účasti na spoločnosti - str.  61
6.3 Podmienený prevod účasti na spoločnosti súhlasom orgánu spoločnosti - str. 64
6.3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným - str.  65
6.3.2 Akciová spoločnosť - str.  67
6.3.3 Jednoduchá spoločnosť na akcie - str.  70
6.4 Návrhy namiesto záveru - str.  72
7 Podmienenie prevodu obchodného podielu súhlasom spoločnosti vspoločenskej zmluve podľa poľského práva (Mateusz Żaba) - str.  75
7.1 Úvod - str.  75
7.2 Vecná pôsobnosť pojmu prevod obchodných podielov v poľskom Zákonníku obchodných spoločností - str.  77
7.3 Obmedzenie prevoditeľnosti obchodných podielov v podobe povinnosti získania súhlasu spoločnosti - str.  78
7.4 Právny charakter súhlasu na prevod obchodných podielov - str.  80
7.5 Záver - str.  82
8 Dispozice s obligačně zatíženým obchodním podílem či závodem (Josef Bejček) - str.  83
8.1 Úvod - str.  83
8.2 Implicitní a výslovný zákaz konkurence - str. 84
8.3 Některá omezení omezujících doložek - str.  86
8.4 Koncept tzv. přidružených omezení soutěže - str. 88
8.5 Standardní požadavky soft law na dohody o zákazu konkurence - str.  90
8.6 Praktická použitelnost požadovaných testů - str.  93
8.7 Judikatorní akceptace zákazů konkurence při dispozicích s obchodními podíly a s obchodním závodem - str. 97
8.8 Existují zvláštnosti zákazu konkurence vázaného na obchodní podíl, a vázaného na prodej závodu? - str.  101
8.9 Soudní „oprava“ doložky o zákazu konkurence? - str.  104
8.10 Závěry, podněty a doporučení k diskusi - str.  105
9 Povinnosti lojality pri prevode obchodného podielu a akcie z pohľadu slovenskej právnej úpravy (Jana Duračinská) - str. 109
9.1 Úvod - str.  109
9.2 Funkcia povinnosti lojality - str.  110
9.2.1 Štandard spoločníckej povinnosti lojality - str.  110
9.3 Identifikácia povinností lojality spoločníkov v slovenskom práve a v rozhodnutiach slovenských súdov (zmluvný vs 
kontextový právny základ) - str.  111
9.3.1 Porovnanie doktrinálnych prístupov s vybranými zahraničnými jurisdikciami - str.  113
9.4 Prevod obchodného podielu / akcie / iné spôsoby zániku účasti a povinnosti lojality - str.  114
9.4.1 Povinnosť lojality vs vlastnícke právo prevodcu obchodného podielu / akcie - str.  115
9.4.2 Povinnosť lojality vs výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení - str.  120
9.5 Na záver - str.  124
10 Povinnost loajality při převodu podílu v obchodní korporaci (Klára Hurychová) - str.  127
10.1 Úvod - str.  127
10.2 Základní východiska - str.  127
10.3 Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným na „bílého koně“ - str.  128
10.4 Vede porušení povinnosti loajality při převodu podílu skutečně k neplatnosti převodní smlouvy? - str. 130
10.5 Shrnutí - str.  134
11 Účinky prevodu obchodného podielu a akcie medzi zmluvnými stranami, voči spoločnosti a voči veriteľom 
(Lucia Žitňanská)
- str.  137
11.1 Úvod - str.  137
11.2 Obchodný podiel a akcia ako predmet občianskoprávnych vzťahov - str. 137
11.3 Účinky prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  139
11.3.1 Všeobecne k účinkom prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  139
11.3.2 Rozdiely v účinkoch prevodu medzi zmluvnými stranami - str.  140
11.4 Účinky prevodu voči spoločnosti - str.  143
11.5 Účinky prevodu voči veriteľom - str. 145
11.6 Záver - str.  147
12 Neplatnosť prevodu akcie a jeho dôsledky (Andrea Moravčíková) - str.  149
12.1 Úvod - str.  149
12.2 Prípad Agrifop a.s. – neplatnosť prevodu akcií a vplyv na práva akcionára - str.  150
12.2.1 Konanie o určenie neplatnosti prevodu akcií - str.  150
12.2.2 Konanie o vydanie podielu na zisku poškodeným akcionárom - str.  151
12.2.3 Náhrada škody akcionárovi pri nerozdelení zisku – nepriame dôsledky rozporov v spoločnosti - str.  154
12.3 Aktuálna judikatúra súvisiaca s prevodmi obchodných podielov - str.  155
12.3.1 Určenie neplatnosti alebo určenie, že je spoločníkom? - str.  155
12.3.2 Aktívna vecná legitimácia pri učení neplatnosti prevodu obchodného podielu - str. 156
12.3.3 Súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu v uzavretej spoločnosti s ručením obmedzeným - str.  157
12.3.4 Možnosť prejudiciálneho posudzovania platnosti listín predložených k návrhu na zápis údajov do obchodného registra - str.  158
12.3.5 Faktický spoločník – ne/platnosť uznesenia valného zhromaždenia - str.  160
13 Odporovateľnosť prevodu obchodného podielu (Dominika Cukerová) - str.  163
13.1 Účasť spoločníka v obchodnej spoločnosti z pohľadu veriteľa: Základné východiská - str.  163
13.2 Spôsoby zániku účasti spoločníka v spoločnosti: Dopady v postavení veriteľa spoločníka - str.  164
13.3 Odporovateľnosť zmluvy o prevode obchodného podielu: Predpoklady uplatnenia odporovacieho práva a podmienky 
odporovateľnosti - str. 167
13.3.1 Predpoklady uplatnenia odporovacieho práva - str. 168
13.3.2 Ukrátenie veriteľa verzus dynamická povaha obchodného podielu - str. 169
13.3.3 Ukrátenie veriteľa pri zmluvnom prevode obchodného podielu: Prieskum súdnych rozhodnutí - str.  173
13.3.4 Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov - str. 175
13.4 Lehota na podanie odporovacej žaloby - str.  176
13.5 Odporovateľnosť zmluvy o prevode obchodného podielu: Korporačné aspekty - str.  178
13.6 Následky úspešného odporovania zmluve o prevode obchodného podielu - str.  181
13.7 Záver - str.  183
14 Dobromyseľné nadobudnutie obchodného podielu a materiálna publicita obchodného registra (Angelika Mašurová) - str.  185
14.1 Úvod - str. 185
14.2 Ochrana dobrej viery v údaje zapísané v obchodnom registri de lege lata - str.  186
14.3 Údaje zapísané v rámci zapísanej osoby a materiálna publicita obchodného registra - str.  188
14.4 Pôvodne nesprávne údaje a materiálna publicita obchodného registra - str. 189
14.4.1 Východiskové prípady - str.  189
14.4.2 Judikatúra najvyšších súdov ČR a SR k materiálnej publicite katastra nehnuteľností - str.  192
14.4.3 Aplikácia záverov prezentovaných pri dobromyseľnom nadobudnutí nehnuteľnosti na nadobudnutie obchodného podielu v dobrej viere v zápis v obchodnom registri - str.  201
14.5 Počiatočne nesprávne zápisy a konanie o zrušenie zápisov podľa § 299 a nasl. CMP - str.  204
14.6 Počiatočne neprávne zápisy a materiálna publicita firemnej knihy podľa rakúskeho práva - str.  206
14.7 Záver - str. 207
15 Nadobudnutie obchodného podielu od osoby, ktorá nebola spoločníkom: možné riešenia a návrhy (Kristián Csach) - str.  209
15.1 Vymedzenie problému - str. 209
15.2 Mechanizmy ochrany dobrej viery nadobúdateľa obchodného podielu lege lata - str.  210
15.3 Návrh riešenia de lege ferenda - str.  215
15.4 Zhrnutie - str. 219
16 Opcie v korporačnom práve (Viliam Janáč) - str.  221
Abstrakt - str. 221
16.1 Úvod - str.  221
16.2 Opcie v právnom poriadku SR - str. 222
16.2.1 Základné definičné znaky opčnej zmluvy - str.  222
16.2.2 Opcia ako zmluva o budúcej zmluve alebo zmluva s odloženou účinnosťou? - str.  223
16.2.3 Rôzne druhy opcií v právnom poriadku - str. 225
16.3 Vybrané druhy opcií v korporačnom práve - str.  225
16.3.1 Opcie smerujúce k získaniu, respektíve k zvýšeniu účasti na spoločnosti - str. 226
16.3.2 Opcie vedúce k zániku účasti spoločníka na spoločnosti - str. 228
17 Převod podílu a akcie s cizím prvkem (Petr Bříza) - str.  235
17.1 Úvod - str. 235
17.2 Převod podílu: na pomezí mezi obligačním, věcněprávním a osobním statutem - str.  236
17.3 Otázka rozhraničení působnosti mezi nařízení Řím I a zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 238
17.4 Rozsudek TVP a jeho dopady - str. 242
17.4.1 Skutkový stav a stanovisko generálního advokáta - str. 242
17.4.2 Rozsudek ve věci TVP a jeho důsledky - str. 245
17.5 Řešení kolizí mezi obligačním, osobním či věcněprávním statutem - str.  248
17.6 Specifika převodu (listinné) akcie s mezinárodním prvkem - str.  249
17.6.1 Ustanovení § 82 ZMPS – právní statut akcie - str. 250
17.6.2 Ustanovení § 83 ZMPS – věcný statut akcie a jeho vztah k právnímu statutu (§ 82 ZMPS) - str.  251
17.6.3 Postoj německého BGH ke vztahu mezi právním a věcným statutem akcie - str.  255
17.7 Závěr - str.  256
18 Prevod obchodného podielu v osobitných fázach fungovania obchodnej spoločnosti (Martin Kubinec) - str. 259
18.1 Úvod - str.  259
18.2 Osobitné fázy fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným - str. 261
18.2.1 Ekonomický cyklus spoločnosti - str.  261
18.2.2 Tlak na spoločníkov s cieľom preferovať dobrovoľné ukončenie existencie spoločnosti - str.  262
18.2.3 Pasívna legitimácia v sporoch – kríza, konflikty záujmov, zákaz vrátenia vkladov, odporovateľnosť právnych úkonov - str.  263
18.2.4 Zviazanie osudu spoločnosti s jej spoločníkmi - str.  263
18.2.5 Povinnosť lojality spoločníka až do zániku spoločnosti - str.  264
18.2.6 Preventívne a sankčné pôsobenie zákazu prevodu obchodného podielu - str.  265
18.3 Kogentný zákaz prevodu obchodného podielu - str. 265
18.4 Právne dôsledky zákazu prevodu obchodného podielu - str.  267
18.4.1 Uväznenie spoločníka v spoločnosti - str.  267
18.4.2 Nútený prevod obchodného podielu - str. 268
18.4.3 Zneužitie práva - str. 268
18.4.4 Ako z toho von - str. 269
18.5 Záver - str.  269
19 Exekúcia na obchodný podiel (Jozef Zámožík) - str.  271
19.1 Úvod - str.  271
19.2 Exekúcia na vyrovnací podiel - str.  273
19.3 Exekučné záložné právo na obchodný podiel - str.  276
19.4 Zverejňovanie informácií - str.  278
19.5 Záver - str.  278
20 Prevody obchodného podielu a akcie z pohľadu trestného práva (Tomáš Pobijak) - str.  279
20.1 Úvod - str.  279
20.2 Trestný čin poškodzovania veriteľa - str.  280
20.2.1 Základné východiská - str.  280
20.2.2 Poškodzovanie veriteľa v súvislosti s prevodom obchodného podielu - str.  280
20.2.3 Špecifické prípady poškodzovania veriteľa v súvislosti s obchodným podielom - str.  284
20.3 Trestný čin nekalej likvidácie - str.  285
20.3.1 Základné východiská - str. 285
20.3.2 Nekalá likvidácia a prevod obchodného podielu - str. 286
20.4 Záver - str.  289
21 Obchodný podiel a akcie z pohľadu daňového práva (Miriam Galandová) - str. . 291
21.1 Úvod - str.  291
21.2 Zdaňovanie príjmov z predaja akcií a obchodného podielu - str. 292
21.2.1 Zdaňovanie prevodu u fyzických osôb - str.  292
21.2.2 Zdaňovanie prevodov u právnickej osoby - str.  296
21.3 Daňový režim dividend - str. 301
21.3.1 Zdaňovanie dividend u právnických osôb - str.  301
21.3.2 Zdaňovanie dividend u fyzických osôb - str.  303
21.4 Záver - str.  304
Seznam použité literatury - str. 306

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu. První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování ...

Cena: 430 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.