Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2006

Zdroj: Účetní a daně, č. 2/2006, str. 32 až 36, autor: Ing. Ladislav Pitner

 

Obsah:


Úvod

V rámci novely zákona o daních z příjmů, která byla zveřejněna jako zákon č. 545/2005 Sb. (částka 186 Sbírky zákonů), byla schválena také novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Účinnost změn je od 1. ledna 2006. V tomto článku se zabývám pouze změnami v zákoně o DPH.

Novela obsahuje v podstatě 3 okruhy změn a doplňků zákona, z toho první dva okruhy zahrnují změny vzájemně související a třetí okruh obsahuje různé další změny.

Konkrétně se jedná o:

 • nový zvláštní režim pro dodávání zlata (nový § 92a),
 • možnost opravy základu daně a výše daně u předplacených služeb (zejména telekomunikačních), pokud je tato částka použita na jiná plnění (změny se týkají především § 42 a 77),
 • různé další změny (doplnění přílohy č. 2, změny v § 57 a 61, upřesnění podmínek u bezúplatného dodání reklamních a propagačních předmětů bez daně).


1. Zvláštní režim pro dodávání zlata

Základní změnou je doplnění nového § 92a, dále pak je v zákoně provedena řada souvisejících změn, zejména doplňky odkazů na nový paragraf.

Nový zvláštní režim spočívá především v tom, že daň jsou povinny přiznat osoby, kterým je zlato dodáno (jedná se o obdobný princip, který se po vstupu do Evropské unie uplatňuje při pořízení zboží a některých služeb z jiného členského státu osobou, která je plátcem DPH, nebo osobou identifikovanou k dani v tuzemsku). V jednotlivých odstavcích § 92a jsou stanoveny bližší podmínky pro uplatnění tohoto režimu.

 • Nejprve je v odst. 1 defnováno, ukterého zboží se tento nový režim uplatňuje. Jedná se zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší s výjimkou investičního zlata v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu. Zvláštní režim se nevztahuje na opracované zlato a na šperky.

Dále se tento zvláštní režim podle § 92a vztahuje i na investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5 zákona o DPH. Jedná se o dodání investičního zlata, u kterého se plátce, který zlato vyrobí nebo přemění zlato na investiční zlato, rozhodne, že uplatní při dodání plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě daň na výstupu (toto dodání investičního zlata by jinak mohlo být od daně osvobozeno podle § 92 odst. 3).

 • V odst. 2 je stanoveno, že při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku, a to jinému plátci daně nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě, povinnost přiznat daň vzniká osobám, kterým je zlato dodáno (tedy kupujícím, nikoliv prodávajícím). Tato povinnost přiznat daň pochopitelně nevzniká při vývozu zlata nebo při dodání zlata do jiného členského státu, kdy tato plnění jsou od daně osvobozena s nárokem na odpočet daně.
 • V odst. 3 je pro plátce, který dodává zlato plátci, zahraniční osobě nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě, stanovena povinnost oznámit správci daně první dodání zlata každé osobě, a to nejpozději do dne prvního dodání této osobě. Druhé a další dodání zlata již plátce neoznamuje.
 • V odst. 4 až odst. 6 jsou stanoveny podmínky pro vystavení daňového dokladu při dodání zlata a náležitosti těchto daňových dokladů.

Plátce, který dodává zlato osobám uvedeným v § 92a odst. 2, je povinen vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Náležitosti daňového dokladu při dodání zlata jsou obdobné jako u běžného daňového dokladu s tím, že u rozsahu a předmětu plnění je ještě nutné uvést váhu a ryzost zlata a dále sdělení, že výši daně je povinna doplnit a daň přiznat osoba, které je zlato dodáno. Dále je pro tyto osoby stanovena povinnost doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně v korunách a haléřích, popř. daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře (matematické zaokrouhlení); tyto osoby odpovídají za správnost vypočtené daně.

 • V odst. 7 je pro osoby, kterým je zlato dodáno, stanovena povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a v odst. 8 je stanoveno, že se tento zvláštní režim nepoužije při dodání zlata České národní bance.
 • Dále jsou provedeny další změny v návaznosti na nový § 92a, a to:
  • doplnění odkazu na daň podle nového zvláštního režimu podle § 92a v § 4 odst. 1 písm. c), kde je definována daň na vstupu, a obdobně v § 4 odst. 1 písm. h) v definici daně na výstupu,
  • doplnění daňového dokladu vystaveného podle § 92a v § 28 odst. 1, kde jsou definovány daňové doklady,
  • v § 94 je doplněn nový odst. 12, podle kterého se osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim dodáno zlato podle § 92a s místem plnění v tuzemsku, stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata,
  • v § 95 se doplňuje nový odst. 13, podle kterého je pro osobu povinnou k dani, která se stane plátcem daně podle § 94 odst. 12, povinnost podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu dodání zlata podle § 92a,
  • v § 108 odst. 1 se na konci textu písm. a), ve kterém je jako osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň, uveden plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku, doplňují slova "s výjimkou dodání zlata podle § 92a". Tento doplněk znamená, že při dodání zlata podle § 92a není plátce povinen přiznat a zaplatit daň, a to proto, že tuto povinnost má osoba, které je zlato dodáno.

V § 108 se na konci odst. 1 ještě v souvislosti s § 92a doplňuje nové písm. o), podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň jak plátce, tak osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a.


2.   Možnost opravy základu daně a výše daně u předplacených služeb, pokud je tato částka použita na úhradu jiných plnění

Tyto změny byly navrženy a schváleny zejména proto, že se rozšířilo používání úhrady z částek za předplacené služby (formou nákupu karet nebo "dobíjením" kreditu u telefonních služeb), kdy při pořízení karty nebo připsáním kreditu je přiznána daň z předplacených služeb (u telefonních služeb daň odpovídající sazbě 19 %), ale pak ve skutečnosti je úhrada použita buď na služby osvobozené od daně (např. hry po telefonu), nebo na plnění, která nejsou předmětem daně (zasílání finančních darů prostřednictvím dárcovských SMS), popř. za plnění podléhající snížené sazbě daně.

U dárcovských SMS se problém daně vybrané z celé částky uhrazené dárcem, tj. i z finančního daru, řešil vrácením částek odpovídajících vybrané DPH organizátorům sbírek, např. na pomoc obětem zemětřesení a vln tsunami v jihovýchodní Asii nebo na pomoc Vysokým Tatrám postiženým vichřicí apod. Po novele je umožněno provádět opravu základu daně a tím i výše daně, pokud dojde ke změně v použití přijaté úhrady - tato možnost je doplněna v § 42 odst. 1 písm. d) zákona ve výčtu případů, kdy plátce daně může opravit výši daně.

V návaznosti na tuto změnu je pak provedena i změna v § 42 odst. 7 zákona, podle které se oprava základu a výše daně u telekomunikačních služeb provádí tak, že plátce vystaví doklad, který se vystavuje při opravě základu daně a výše daně pro osobu, která není plátcem daně (pouze s některými náležitostmi podle § 42 odst. 6 zákona), který dále musí obsahovat předmět plnění, na které byla platba původně přijata, celkovou výši plateb použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a tomu odpovídající výši daně. Tento doklad se nedoručuje a plátce je povinen jako součást evidence pro daňové účely evidovat soupisy takto vystavených dokladů.

Pokud se v okamžiku opravy jiné zdanitelné plnění neuskutečnilo, považuje se částka odpovídající provedené opravě podle § 42 odst. 1 písm. d) za platbu přijatou na toto jiné zdanitelné plnění před jeho uskutečněním. V takovém případě pak vzniká povinnost provést opravu za podmínek uvedených v § 42 odst. 3 zákona o DPH.

Další související změnou je i úprava § 77 odst. 2 zákona, podle kterého je plátce daně, který uplatnil nárok na odpočet daně z platby, která byla následně použita na úhradu jiného zdanitelného plnění (s jinou sazbou daně) nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně provede plátce v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla platba nebo její část použita na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a to z částky, která byla použita na úhradu jiných plnění.

S opravou výše daně podle § 42 odst. 1 písm. d) souvisí také změna v § 37 odst. 3 (výpočet daně), kdy bylo doplněno, že v případě, kdy vznikne povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, se daň vypočte za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a základem daně nebo úhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zvýšeným případně o opravu podle § 42 odst. 1 písm. d).

S možností provést s účinností od 1. 1. 2006 opravy základu a výše daně je spojeno i přechodné ustanovení uvedené v Čl. XII zákona č. 545/2005 Sb., podle kterého nelze tuto opravu provést za plnění, u nichž byla daň jakýmkoliv způsobem vrácena ze státního rozpočtu. Toto omezení se týká zejména těch sbírek, u nichž vláda České republiky rozhodla o vrácení částek odpovídajících DPH vybrané i z částek určených jako finanční dary (např. u sbírek na pomoc obětem vln tsunami v jihovýchodní Asii, Vysokým Tatrám po vichřici apod.).


3. Další změny


§ 13 - Bezúplatné dodání reklamních a propagačních předmětů

Podle úpravy platné do 31. 12. 2005 platilo, že za dodání zboží, a tedy za předmět daně se nepovažovalo poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, který (kromě dalších podmínek) splňoval podmínku, že nebyl předmětem spotřební daně. Novelou v § 13 odst. 10 písm. c) zákona o DPH bylo z této podmínky vyňato tiché víno, což znamená, že tento výrobek je možné při splnění ostatních podmínek stanovených zákonem o DPH poskytnout bezúplatně bez DPH, i když je předmětem spotřební daně. Pro úplnost uvádíme, že tichým vínem se rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem podle § 93 odst. 2 a které jsou vymezeny v § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

V této souvislosti upozorňujeme čtenáře, že Ministerstvo financí odsouhlasilo k příspěvku předloženému na Koordinační poradě Ministerstva financía Komory daňových poradců, že u reklamních a propagačních předmětů ve smyslu 6. Směrnice se při bezúplatném dodání a při splnění podmínek stanovených zákonem (označení obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, pořizovací cena bez daně nesmí přesahovat 500 Kč) neuplatňuje daň na výstupu ani tehdy, pokud je konkrétní výrobek předmětem spotřební daně. Vzhledem k ustanovení 6. Směrnice platí tedy, že u předmětu (výrobku) splňujícího ostatní podmínky stanovené zákonem o DPH se neuplatňuje daň, i když tento výrobek je předmětem spotřební daně. Tento závěr naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky na adrese http://cds.mfcr.cz/ pod názvem Příspěvky KV KDP.


§ 57 - Výchova a vzdělávání

V § 57 odst. 1 písm. a) zákona o DPH se doplňuje, že výchovou a vzděláváním, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, se rozumí i výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku. Věcně v tomto případě nedochází oproti předchozí úpravě k žádné změně, toto ustanovení má pouze upřesňující charakter.


§ 61 - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

V § 61 písm. b) zákona o DPH, podle kterého je od daně osvobozeno poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou dětí a mládeže veřejnoprávními subjekty nebo právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, byla doplněna i výchova dětí a mládeže.


Doplnění přílohy č. 2 (služby ve snížené sazbě daně)

V příloze č. 2 byly nově doplněny "Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní zařazené v SKP 93.04.".

Tato změna znamená, že od data účinnosti novely se uplatňuje snížená sazba daně u služeb posiloven a kondičního cvičení, provozu saun, tureckých lázní a parních lázní, kdy se jedná pouze o výslovně uvedené činnosti z SKP 93.04. Fitcentra, pokud poskytují činnosti podléhající snížené i základní sazbě daně, budou muset tyto činnosti evidovat a účtovat samostatně s platnou sazbou DPH pro každou jednotlivou činnost. V případě, že fitcentra nejsou schopna činnosti rozlišit,bude jejich činnost jako celek podléhat základní sazbě daně.


Ing. Ladislav Pitner

Zdroj: Účetní a daně, č. 2/2006, str. 32 až 36

Novinky

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní mociSborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudcůExistuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydáníSpolečnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je ...

Cena: 429 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydáníPublikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.