Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty u vozidel použitých na pracovní cestě

Zdroj: Účetní a daně, č. 9/2005, str. 9 až 11, autor: Ing. Karel Janoušek


Obsah:

Vzhledem k tomu, že v poslední době stále častěji neuvádějí někteří výrobci a akreditovaní dovozci do technických průkazů vozidel údaje o spotřebě pohonných hmot, přibývá dotazů, jak postupovat při stanovení výše náhrad cestovních výdajů zaměstnanců a podnikatelů, kteří na pracovní cestě použili vozidlo, z jehož technického průkazu nelze zjistit spotřebu PHM. Protože jde o problém, který je v zákonných předpisech řešen jinak pro zaměstnance a jinak pro podnikatele, uvádíme řešení odděleně.


Zaměstnanec
Pokud se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem, že jako dopravní prostředek na pracovní cestě použije vozidlo jiné než vozidlo zaměstnavatele (tj. např. soukromé vozidlo zaměstnance, vozidlo, které má zaměstnanec od někoho vypůjčeno, anebo vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu), pak zaměstnanci přísluší také náhrady podle § 7 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZCN). Není-li dohodnuta úhrada náhrady jízdních výdajů podle § 7 odst. 7 ZCN, přísluší zaměstnanci základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dále jen NPHM) se podle § 7 odst. 4 ZCN přitom stanoví z ceny PHM a spotřeby PHM vozidla.

V ustanovení § 7 odst. 6 ZCN je uvedeno, že spotřeba PHM se vypočte aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu, a pokud technický průkaz tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za PHM, jen pokud spotřebu PHM prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.

Průměrná spotřeba pohonné hmoty se tak zjistí z technického průkazu vozidla, a to jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě uvedených v technickém průkazu, bez ohledu na to, jakou metodou anebo podle jakých předpisů byla spotřeba vozidla stanovena, i bez ohledu na způsob používání vozidla, příp. používanou rychlost jízdy. Na tom podle mého názoru nemohou nic změnit ani články v odborných časopisech či publikacích, ve kterých někteří autoři uvádějí, že se pro uvedený účel po?žije pouze ten údaj z technického průkazu, který je průměrnou spotřebou (zjištěnou např. podle směrnice ES), neboť takový postup by byl zcela jednoznačně v rozporu se zákonem. Jiná situace by byla, kdyby v ZCN bylo uvedeno, že pro uvedený účel se použije průměrná spotřeba zjištěná z technického průkazu vozidla. Taková dikce však v ZCN není. Pouze v případě, že v technickém průkazu je uvedena jen jedna hodnota o spotřebě, použije se tento údaj jako průměrná spotřeba PHM vozidla.

Pokud však v technickém průkazu vozidla není uveden žádný údaj o spotřebě PHM, je situace pro zaměstnance (nikoliv pro zaměstnavatele) velmi složitá, protože aby zaměstnavatel mohl zaměstnanci poskytnout náhradu za spotřebované PHM, musí mu zaměstnanec předložit technický průkaz vozidla shodného typu, ve kterém je alespoň jeden údaj o spotřebě PHM uveden. Tento postup, stanovený v § 7 odst. 6 ZCN, je v praxi těžko realizovatelný, protože najít vozidlo shodného typu a přesvědčit vlastníka tohoto vozidla k zapůjčení technického průkazu vozidla je prakticky nemožné. Pokud tedy zaměstnanec v uvedeném případě technický průkaz vozidla shodného typu se stejným objemem válců zaměstnavateli nepředloží, nemůže mu zaměstnavatel žádnou NPHM vyplatit. Jak tedy uvedenou situaci řešit?

Pokud chce zaměstnanec na pracovní cesty používat vozidlo, v jehož technickém průkazu není uveden žádný údaj o?spotřebě PHM, a chce, aby mu zaměstnavatel vyplácel i náhrady PHM, musí si nechat registračním místem spotřebu PHM do technického průkazu vozidla doplnit. Registrační místo však tento zápis zpravidla provede pouze v případě, že ve své databázi má příslušné údaje o vozidle shodného typu, anebo v případě, že vlastník vozidla doloží potvrzení výrobce nebo akreditovaného dovozce o spotřebě PHM vozidel shodného typu. Kdo již něco podobného zkoušel, ví, že se mu to zpravidla nepodaří. Jinou možností je doložit p?tvrzení odborného pracoviště o spotřebě PHM zjištěné měřením. Tímto odborným pracovištěm (autorizovanou zkušebnou) je TŰV UVMV, s.r.o., Praha (Ústav pro výzkum motorových vozidel). Výdaje spojené se získáním zápisu o spotřebě PHM do technického průkazu, příp. s měřením spotřeby, jsou výdaji vlastníka vozidla a zaměstnavatel je zaměstnanci uhradit bez daňových problémů nemůže.


Podnikatel - fyzická osoba
Poněkud jiná je situace v případě, kdy vozidlo, v jehož technickém průkazu není uveden žádný údaj o spotřebě PHM, používá ke své činnosti podnikatel - fyzická osoba. Jde-li o vozidlo, u kterého může podnikatel do svých daňových výdajů (nákladů) uplatnit podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), náhradu za spotřebované pohonné hmoty, postupuje podnikatel podle Pokynu D-190 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, kde je v bodu 22 k § 24 odst. 2 ZDP uveden postup týkající se osobních automobilů a nákladních automobilů a autobusů. Podotýkám, že jde o řešení případů, kdy v technickém průkazu příslušného vozidla nejsou patřičné údaje o spotřebě PHM.
a) Jde-li tedy o osobní automobil anebo účelovou modifikaci osobního automobilu, v jehož technickém průkazu není uveden žádný údaj o spotřebě PHM, stanoví se spotřeba příslušného vozidla:
 • podle údaje o provozní spotřebě PHM doplněné do technického průkazu registračním místem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou, kterou je uvedená TŰV UVMV, s.r.o., Praha, anebo
 • zjištěná z přílohy k uvedenému Pokynu, tj. z této tabulky průměrných spotřeb PHM osobních automobilů a jejich účelových modifikací

Vozidlo Benzín Nafta
Osobní automobil 6,9 5,8
Účelová modifikace osobního automobilu 7,6 6,4
Osobní automobil s automatickou převodovkou 7,6 6,4
Účelová modifikace osobního automobilu s automatickou převodovkou 8,4 7,0


b) Je-li předmětným vozidlem, u kterého může podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP podnikatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj náhradu za spotřebované PHM, nákladní automobil anebo autobus, v jehož technickém průkazu není uveden žádný údaj o spotřebě anebo je uveden pouze údaj podle české státní normy, stanoví se pro uvedený účel spotřeba příslušného vozidla:
 • podle české státní normy, anebo
 • podle tzv. "S" spotřeby uvedené v technických průkazech některých vozidel, anebo
 • podle údaje o provozní spotřebě PHM doplněné do technického průkazu registračním místem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou (TŰV UVMV, s.r.o., Praha), který doloží žadatel o zápis do technického průkazu.

Není-li v technickém průkazu vozidla uveden žádný údaj o spotřebě PHM a nemá-li podnikatel ani doklad o změření spotřeby autorizovanou zkušebnou, nemůže jako daňový výdaj uplatnit žádnou náhradu za spotřebované PHM, protože její výpočet nemůže hodnověrně doložit.

Podnikatel - fyzická osoba však má možnost postupovat také jinak, a sice zahrnout předmětné vozidlo do svého obchodního majetku. Pak jako daňový výdaj neuplatňuje náhradu za spotřebované PHM, ale skutečnou spotřebu PHM doloženou doklady o nákupu PHM.


Náhrada za spotřebované pohonné hmoty u vozidel zahrnutých v obchodním majetku
Právnická osoba i podnikatel - fyzická osoba, která má zahrnuto vozidlo ve svém obchodním majetku, případně používá ke své podnikatelské činnosti vozidlo v nájmu, může jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů uplatnit v zásadě prokázané výdaje (náklady) na PHM skutečně spotřebované příslušným vozidlem, tj. částky uvedené na dokladech o nákupu PHM (výdejkách ze skladu PHM) do příslušného vozidla, resp. podnikatel - fyzická osoba poměrnou část těchto nákladů, bylo-li vozidlo p?užito také k jiným účelům než k podnikání podnikatele.

V některých případech při cestách do zahraničí není z objektivních důvodů možno žádným způsobem doklad o nákupu PHM získat (např. některé země Společenství nezávislých států apod.) a prokázat tak dokladem příslušné částky, které objektivně jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V těch případech, kdy skutečně z objektivních důvodů nelze získat ani náhradní doklad (paragon), lze postupovat podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 4 ZDP a do daňových nákladů zahrnout místo skutečné spotřeby částku, která se stanoví stejným způsobem jako náhrada za spotřebované pohonné hmoty, a to s použitím poslední ceny pohonné hmoty nakoupené před výjezdem z České republiky. Objektivním důvodem však není ztráta dokladu ani např. porucha pokladny, protože v tom případě lze získat doklad náhradní.


Ing. Karel Janoušek

Zdroj: Účetní a daně, č. 9/2005, str. 9 až 11

Novinky

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentářPublikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní ...

Cena: 555 KčKOUPIT

Spisová služba, 3. vydání

Spisová služba, 3. vydáníPraktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.