Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak evropských soudů, která se vztahují k otázkám základního postavení a působnosti státního zastupitelství a státních zástupců.
Stěžejní je důležitost některých rozhodnutí Ústavního soudu, která se zabývala základními otázkami postavení státního zastupitelství v České republice. U některých jsou uvedeny i podstatné části uplatněných disentů ústavních soudců. Neméně zajímavá mohou být např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v oblasti limitů kritiky státních zástupců.
Podstatnou částí předkládané publikace je kárná judikatura, v jejímž rámci jsou zařazena i rozhodnutí z doby, kdy o kárných proviněních státních zástupců bylo rozhodováno kárným senátem státního zastupitelství při Nejvyšším státním zastupitelství, která nejsou obecně přístupná.
V závěru publikace jsou zařazena stanoviska Etické komise Unie státních zástupců České republiky.
Publikace může být praktickou pomůckou pro kárné žalobce i kárně žalované, ale je určena každému, kdo se uvedené problematice věnuje nebo koho zajímá.
autor: JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2015, 412 stran
ISBN: 978-80-7478-779-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Ústavní zakotvení státního zastupitelství - str. 15

1. Postavení státního zastupitelství a státních zástupců. Platný státních zástupců - str. 15

2. Oprávnění státního zástupce nařídit prohlídku jiných prostor a pozemků - str. 30

3. Ukládání pořádkové pokuty státním zástupcem - str. 40

4. Právo obviněného být slyšen v řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby - str. 42

5. Kolegium na úseku ochrany utajovaných skutečností při Nejvyšším státním zastupitelství - str. 44

II. Státní zastupitelství v trestním řízení - str. 51

A. Výlučné postavení státního zástupce coby žalobce v trestních věcech - str. 51

6. Neexistence práva na trestní stíhání jiné osoby - str. 51

7. Role státního zastupitelství coby reprezentanta veřejné žaloby v trestních věcech - str. 51

8. Právo na život - povinnost účinného vyšetřování - str. 52

B. Výkon dozoru - str. 57

9. Výkon dozoru. Role státního zástupce v přípravném řízení - str. 57

10. Výkon dozoru. Principy spravedlivého procesu - str. 58

C. Příslušnost státního zastupitelství - str. 60

11. Příslušnost státního zastupitelství rozhodujícího o stížnosti obviněného policisty - str. 60

12. Příslušnost poboček státního zastupitelství - str. 62

13. Důvody odnětí a přikázání - str. 63

14. Místní příslušnost soudu v přípravném řízení - str. 63

15. Příslušnost státního zástupce k podání opravného prostředku - str. 65

16. Změna příslušnosti státního zastupitelství s ohledem ke změně příslušnosti soudu - str. 66

17. Příslušnost státního zástupce při odnětí a přikázání věci - str. 68

18. Odnětí a přikázání - vymezení procesní fáze k výkonu dozoru - str. 73

19. Řízení o stížnosti - pokyn státního zástupce policejnímu orgánu - str. 76

20. Řízení o stížnosti - předchozí souhlas státního zástupce - str. 77

D. Podjatost státního zástupce - str. 80

21. Vyloučení státního zástupce z rozhodování o stížnosti - str. 80

22. Podjatost vedoucího státního zástupce - str. 82

23. Podjatost soudce - bývalého vedoucího státního zástupce - str. 84

24. Podjatost vedoucího státního zástupce. Změna příslušnosti - str. 87

E. Nahlížení do spisu a právo na informace - str. 90

25. Pokyny státního zástupce policejnímu orgánu při nahlížení do spisu - str. 90

26. Omezení práva obviněného nahlížet do spisu - str. 91

27. Nahlížení do spisu - pokyny státního zástupce policejnímu orgánu - str. 93

28. Přístup k informacím - rozhodnutí o podané žádosti - str. 94

29. Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení - str. 99

30. Přístup k informacím - pokyny státního zástupce policejnímu orgánu - str. 106

31. Státní zastupitelství coby povinný subjekt podle zákona o informacích - str. 109

32. Poskytnutí informací z dozorového spisu - str. 114

F. Státní zastupitelství v trestním řízení - vybrané problémy - str. 116

33. Odpovědnost státního zastupitelství v trestním řízení - str. 116

34. Výkon dohledu. Role státního zástupce v přípravném řízení - str. 116

35. Výkon dohledu. Přezkoumání postupu policejního orgánu - str. 118

36. Vyšetřování konané státními zástupci - k povaze kárného senátu - str. 121

37. Zákaz sebeobviňování - úkol veřejné žaloby - str. 127

38. Neexistence garance zákonného státního zástupce - str. 128

39. Zajištění peněžních prostředků na účtu - odpovědnost a úkoly veřejné žaloby - str. 130

40. Povinnost státního zástupce svá rozhodnutí řádně odůvodnit - str. 132

41. Obžaloba a zásah do práv fyzické osoby - str. 134

III. Státní zastupitelství v netrestních věcech - str. 135

42. Aktivní legitimace státního zastupitelství při přezkoumávání planosti smluv uzavřených v procesu privatizace - str. 135

43. Aktivní legitimace státního zastupitelství v řízení o dohodě o vydání nemovitosti - str. 136

44. Aktivní legitimace státního zastupitelství k podání žaloby o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví - str. 136

45. Návrh na neplatnost smlouvy, rozpor s dobrými mravy - str. 137

IV. Postavení státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci - str. 139

46. Postavení Nejvyššího státního zastupitelství v řízení o popření otcovství - str. 139

47. Postavení státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci - str. 140

48. Postavení policejního orgánu a jeho vztah ke státnímu zástupci. Nahlížení do spisu - str. 141

49. Nařízení kontroly skončené věci - str. 143

50. Výkon dohledu - str. 145

V. Postavení státních zástupců - str. 147

51. Jmenování státním zástupcem - str. 147

52. Přeložení státního zástupce - str. 148

53. Chování státního zástupce - str. 153

54. Členství státního zástupce k kárném senátu - str. 155

55. Účast prokurátora (státního zástupce) v politických procesech coby bezpečnostní riziko - str. 156

56. Trestněprávní odpovědnost veřejného žalobce intervenujícího u poltického procesu - str. 164

57. Právo na výplatu výsluhy a odchodného bývalým vojenským prokurátorům  -str. 168

VI. Oprávnění nejvyššího státního zástupce - str. 173

58. Lhůta pro oprávnění nejvyššího státního zástupce zrušit nezákonné usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci - str. 173

59. Stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného - str. 176

60. Počátek běhu lhůty k podání dovolání nejvyššího státního zástupce - str. 178

61. Výkladová stanoviska nejvyššího státního zástupce - str. 180

62. Pokyny obecné povahy - str. 181

63. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu I. - str. 181

64. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu II. - str. 182

65. Oprávnění nejvyššího státního zástupce nechat se zastoupit náměstkem při podání dovolání I. - str. 182

66. Oprávnění nejvyššího státního zástupce nechat se zastoupit náměstkem při podání dovolání II. - str. 183

VII. Postavení vedoucích státních zástupců - str. 187

67. Postavení vedoucího státního zástupce a jeho odvolání - str. 187

68. Odvolání vedoucího státního zástupce coby rozhodnutí správního orgánu - str. 193

VIII. Kárná judikatura ve věcech státních zástupců - str. 211

A. Hmotněprávní judikatura - str. 211

69. Povaha a intenzita kárného provinění - str. 211

70. Lhůta k zániku odpovědnosti za kárné provinění. K hlediskům společenské nebezpečnosti kárného provinění - str. 213

71. Schopnost činit kvalitní rozhodnutí jako předpoklad k výkonu funkce - str. 215

72. Povaha výkonu funkce. Opilost na pracovišti i mimo něj - str. 216

73. Nevhodné chování k jiným osobám - str. 218

74. Bezdůvodné zjišťování informací z trestní věci - str. 219

75. Neslušné chování. Ústní jednání v nepřítomnosti kárně obviněného - str. 221

76. Nedodržování pracovní doby - str. 223

77. Neoznámení překážky v práci - str. 226

78. Nedostatek odborného postupu při vyřizování věcí. Nedání pokynu k vyznačení vyřízení věci - str. 228

79. Neoprávněné užívání titulu doktor práv "JUDr." - str. 229

80. Neoprávněné vstupy do budovy státního zastupitelství a ponechání takové budovy nezajištěné - str. 230

81. Nepřípustná intervence I - str. 232

82. Nepřípustná intervence II - str. 234

83. Nepřiměřené vyjadřování ve sdělovacích prostředích k obhájcům. Účast na nevhodné společenské akci - str. 236

84. Nevhodné informování médií o svém životě. K podmínkám odvolání z funkce - str. 238

85. Nesplnění pokynu vedoucího státního zástupce - str. 245

86. Neuctivé chování ke kolegům - str. 247

87. Opilost na pracovišti. Neuctivé verbální a fyzické projevy vůči kolegyni - str. 248

88. Nezajištění dozoru nad spisy státního zastupitelství. K možnosti brát spisy státního zastupitelství mimo pracoviště - str. 250

89. Nezákonné odmítnutí vykonávat dozor v trestní věci a neodůvodněné odepření splnění pokynu vedoucího státního zástupce - str. 252

90. Porušení povinností při nakládání s utajovanými informacemi - str. 254

91. Průtahy ve vyřizování věci. Nepropuštění obviněného z vazby - str. 258

92. Pochybení v trestním řízení - nepropuštění z vazby - str. 258

93. Přehlédnutí nejvyšší přípustné doby trvání vazby - str. 259

94. Nepředložení spisu k rozhodnutí o stížnosti - str. 260

95. Vydání nezákonného povolení k prohlídce jiných prostor - str. 261

96. Nepodání odvolání proti nepřiměřeně nízkým trestům - str. 262

97. Nepředložení usnesení o zatavení trestního stíhání Nejvyššímu státnímu zastupitelství podle § 173a tr. řádu - str. 264

98. Nutnost uložit doplnění znaleckého posudku - str. 265

99. Nepřípustná manipulace se spisy a vydanými usneseními - str. 267

100. Nečinnost státního zástupce - str. 268

101. Neprovádění prověrek postupu policejního orgánu. K subsidiaritě kárného postihu - str. 271

102. Průtahy ve vyřizování věci - str. 274

103. Průtahy ve vyřizování věci - urgentní úkon. Právní názor nemůže být kárným proviněním - str. 275

104. Průtahy v přezkoumání postupu policejního orgánu - str. 277

105. Právní názor nemůže být kárným proviněním. Subjektivní lhůta k podání kárného návrhu - str. 278

106. Průtahy v řízení I - str. 281

107. Průtahy v řízení II - str. 282

108. Nečinnost v době dosažitelnosti. K možnosti výslechu kárného navrhovatele jako svědka - str. 283

109. Kárné provinění - opilost na pracovišti - str. 287

110. Opilost v kombinaci s léky na pracovišti - str. 287

111. Opilost a abstinenční příznaky na pracovišti včetně jednání soudu. Povaha kárného návrhu - str. 291

112. Opilost mimo pracoviště - str. 292

113. Opilost při návratu na pracoviště - str. 293

114. Opilost u jednání soudu. Zkoumání rozsahu dopadů - str. 294

115. Odmítnutí podrobení se dechové zkoušce na alkohol - str. 296

116. Opilost a léky v době dosažitelnosti - str. 298

117. Svoboda projevu - diskuse s kolegy o konkrétních případech - str. 300

118. Zpřístupnění informací ve veřejném zájmu - str. 302

119. Vyvolání pochybností o nestrannosti - str. 304

120. Vyřizování trestního oznámení proti své osobě - str. 307

121. Zneužívání funkce státního zástupce k soukromým účelům - str. 311

122. Ztrátu USB flash disku s částí trestního spisu. Podmínky upuštění od kárného opatření - str. 313

123. Kritéria ukládání kárného opatření - důtky -s tr. 321

124. Kárná odpovědnost vedoucího státního zástupce za výkon správy státního zastupitelství. Dokazování v kárném řízení a zásah do základních lidských práv - str. 322

125. Nezpůsobilost k výkonu funkce - str. 328

B. Procesněprávní judikatura - str. 330

126. Povaha kárného návrhu - str. 330

127. Aktivní legitimace k podání kárného návrhu - str. 330

128. Subjektivní lhůta k podání kárného návrhu - str. 331

129. Zachování subjektivní lhůty k podání kárného návrhu - str. 331

130. Vázanost skutkem uvedeným v kárném návrhu - str. 332

131. Zastavení kárného řízení z důvodu dostatečnosti jiného postihu - str. 334

132. Zastavení kárného řízení - předchozí postih pro přestupek - str. 336

133. Uložení výtky - zásada ne bis in idem - str. 337

134. Nemožnost dovolat se mlčenlivosti vůči kárnému soudu. Přijatelnost jednoinstančnosti kárného řízení - str. 339

135. Ústní jednání v nepřítomnosti kárně obviněného - str. 339

136. Možnost výslechu kárného navrhovatele jako svědka - str. 339

137. Použitelnost záznamu o telekomunikačním provozu jako důkazu v kárném řízení - str. 340

138. Náhrada nákladů kárného řízení kárně obviněnému - str. 343

C. Ostatní judikatura mající vztah ke kárné odpovědnosti a kárném řízení - str. 344

139. K povaze kárného řízení - str. 344

140. Kritika státního zástupce. Ochrana ústavnosti kárnými žalobci - str. 347

141. Oprávnění kárného žalobce podat ústavní stížnost I - str. 348

142. Oprávnění kárného žalobce podat ústavní stížnost II - str. 352

143. Postoupení trestní věci, kde se nejedná o trestný čin, ke kárnému řízení - str. 352

IX. Rozhodnutí evropského soudu pro lidská práva - str. 355

144. Postavení státních zástupců I - str. 355

145. Postavení státních zástupců II - str. 355

146. Postavení státních zástupců III - str. 356

147. Svoboda projevu - meze kritiky státního zástupce - str. 357

148. Ochrana státního zástupce před mediálními útoky - str. 358

149. Svoboda projevu - ke zjišťování údajů o trestní věci od státního zastupitelství - str. 360

150. Svoboda projevu - str. 363

151. Vyjádření v rozporu se zásadou presumpce neviny I - str. 363

152. Vyjádření v rozporu se zásadou presumpce neviny II - str. 364

153. Nestrannost soudce působícího dříve jako státní zástupce - str. 365

X. Rozhodnutí soudního dvora Evropské unie - str. 367

154. Podmínka vzdělání pro přístup k právnických povoláním - str. 367

155. Podmínky zániku funkce státních zástupců I - str. 371

156. Podmínky zániku funkce státních zástupců II - str. 377

IX. Stanoviska etické komise Unie státních zástupců České republiky - str. 383

157. Svoboda projevu stáního zástupce - str. 383

158. Vzbuzení pochybností o nepodjatosti státního zástupce. Nepřijatelnost mediálního vystupování státního zástupce -s tr. 384

159. Pořádání společenských akcí se soukromými subjekty - str. 386

160. K členství státního zástupce v Rotary klubech - str. 388

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D. Komentář zachycuje ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.