Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v různých zdrojích uveřejněna, ale rozsáhlý výběr rozsudků sestavený především s přihlédnutím k potřebám praxe může být užitečnou pomůckou zejména pro soudce, advokáty i širší právnickou veřejnost. Jednotlivé judikáty se neomezují na právní věty, nýbrž obsahují i klíčové partie odůvodnění; naproti tomu ty části odůvodnění, které se nevztahují k problematice řešené v právních větách, jsou v zájmu přehlednosti vypuštěny. Odkazy na ustanovení právních předpisů jsou aktualizovány formou poznámek pod čarou.

Tematicky je přehled rozdělen do tří částí. První část je věnována žalobě na obnovu řízení, druhá žalobě pro zmatečnost a třetí, nejrozsáhlejší část, judikatuře ve věcech dovolání. Každá část je dále vnitřně členěna, uspořádána podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu a jednotlivé judikáty jsou opatřeny stručnými nadpisy, aby uživatel mohl rychle najít odpověď na otázky, po nichž pátrá. K tomuto účelu slouží i rejstříky umístěné na konci publikace.

autor: Robert Waltr vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 3. 2018, 276 stran
ISBN: 978-80-7598-041-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Slovo úvodem - str. 13
Seznam použitých zkratek 15
A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ - str. 17
I. Důvody obnovy řízení - str. 17
1. Skutečnosti nastalé po skončení původního řízení - str. 17
2. Náprava procesních vad. Nesprávné doručování - str. 17
3. Nález Ústavního soudu jako důvod obnovy řízení - str. 18
4. Nález Ústavního soudu jako důvod obnovy řízení - str. 19
5. Nové rozhodnutí jako důvod obnovy řízení - str. 20
6. Odlišný výklad zákona v jiném soudním rozhodnutí - str. 21
7. Rozhodnutí dovolacího soudu jako důvod obnovy řízení - str. 21
8. Nedostatek průkazu zastoupení účastníka. Odnětí možnosti jednat před soudem - str. 22
9. Skutečnosti a důkazy, o nichž se účastník dozvěděl až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně - str. 24
10. Nemožnost použití skutečností, rozhodnutí nebo důkazů v původním řízení - str. 24
11. Nová skutečnost. Padělaný umělecký předmět - str. 25
12. Důkazy nenavržené v původním řízení - str. 26
13. Důkazy, které bez své viny nemohl účastník použít - str. 26
14. Důkazy, které bez své viny nemohl účastník použít - str. 26
15. Vědomost účastníka a jeho opatrovníka o důvodech obnovy - str. 27
16. Rozhodnutí řešící odchylně předběžnou otázku - str. 28
17. Možnost přivodit příznivější rozhodnutí ve věci - str. 30
18. Možnost přivodit příznivější rozhodnutí ve věci - str. 32
II. Přípustnost obnovy řízení - str. 33
19. Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro uznání - str. 33
20. Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro uznání - str. 34
21. Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro zmeškání - str. 34
22. Žaloba na obnovu řízení proti částečnému a mezitímnímu rozsudku - str. 35
23. Žaloba na obnovu řízení proti mezitímnímu rozsudku - str. 35
24. Žaloba na obnovu řízení proti usnesení, jímž soud zamítl nebo odmítl návrh na nařízení předběžného opatření, odmítl návrh na zahájení řízení a rozhodl o vyloučení věci k samostatnému řízení - str. 37
25. Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o zastavení řízení - str. 38
26. Žaloba na obnovu řízení proti rozhodnutí dovolacího soudu - str. 38
27. Žaloba na obnovu řízení proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky v insolvenčním řízení - str. 39
28. Žaloba na obnovu řízení o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství - str. 39
29. Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o schválení smíru - str. 41
30. Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o schválení smíru - str. 42
31. Žaloba na obnovu řízení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 43
III. Podání žaloby na obnovu řízení - str. 44
32. Osoba oprávněná podat žalobu na obnovu řízení - str. 44
33. Náležitosti žaloby. Následky neodstranění vad žaloby - str. 45
34. Náležitosti žaloby. Účastníci řízení o obnovu - str. 46
35. Účastníci řízení o obnovu. Právní nástupnictví - str. 47
36. Náležitosti žaloby. Údaj o právní moci žalobou napadeného rozhodnutí - str. 47
37. Změna důvodů žaloby na obnovu řízení - str. 48
38. Lhůta k podání žaloby - str. 48
IV. Řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení - str. 49
39. Obnova řízení o dědictví - str. 49
40. Obnova řízení proti rozhodnutí vydanému před 1. lednem 2001 - str. 50
41. Odklad vykonatelnosti - str. 51
42. Forma rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení (rozsudek, usnesení) - str. 51
43. Rozhodnutí bez jednání - str. 52
V. Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy řízení - str. 53
44. Příslušnost soudu - str. 53
45. Povolení obnovy řízení skončeného smírem - str. 54
46. Výrok nového rozhodnutí - str. 54
B. ŽALOBA PRO ZMATEČNOST - str. 56
I. Důvody zmatečnosti - str. 56
47. Důvody zmatečnosti jako dovolací důvod - str. 56
48. Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní způsobilost. Odnětí možnosti jednat před soudem. Obchodní firma - str. 56
49. Způsobilost být účastníkem řízení. Věcná legitimace - str. 57
50. Procesní způsobilost a věcná legitimace - str. 57
51. Omezení svéprávnosti - str. 58
52. Osoba oprávněná uplatnit důvod zmatečnosti - str. 58
53. Zastoupení účastníka bez procesní způsobilosti - str. 59
54. Nedostatek zmocnění k podání žaloby - str. 59
55. Nedostatek zmocnění k podání žaloby - str. 60
56. Vyloučení soudců - str. 60
57. Vyloučení soudců - str. 61
58. Vyloučení soudců- str.  62
59. Vyloučení soudců - str. 62
60. Nesprávné obsazení soudu. Rozhodnutí samosoudcem v senátní věci - str. 63
61. Nesprávné obsazení soudu. Nerozhodnuto o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti - str. 64
62. Nesprávné obsazení soudu. Změna ve složení senátu - str. 65
63. Nesprávné obsazení soudu. Změna rozvrhu práce, opatření předsedy soudu - str. 65
64. Nesprávné obsazení soudu. Rozpor rozvrhu práce se zákonem - str. 67
65. Nesprávné obsazení soudu. Složení senátu odvolacího soudu - str. 68
66. Nesprávné obsazení soudu. Zastupování nepřítomného člena odvolacího senátu - str. 70
67. Rozhodnutí v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce - str. 71
68. Překážka věci zahájené - str. 73
69. Odnětí možnosti jednat před soudem prvního stupně a před soudem odvolacím - str. 74
70. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení - str. 75
71. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení - str. 76
72. Odnětí možnosti jednat před soudem prvního stupně, byla-li účastníku poskytnuta v odvolacím řízení - str. 76
73. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení - str. 77
74. Odnětí možnosti jednat před soudem. Ve věci v prvním stupni rozhodl věcně nepříslušný soud - str. 77
75. Odnětí možnosti jednat před soudem. Rozhodnutí o žádosti o prodloužení soudcovské lhůty k odstranění vad podání - str. 78
76. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení. Prominutí zmeškání lhůty - str. 78
77. Odnětí možnosti jednat před soudem. Postup soudu, kterým zmocněnci neumožnil výkon zástupčí činnosti - str. 79
78. Odnětí možnosti jednat před soudem. Vyrozumění účastníka o jednání po skončení zastoupení - str. 80
79. Odnětí možnosti jednat před soudem. Opatrovník. Zástupce s plnou mocí - str. 81
80. Odnětí možnosti jednat před soudem. Účastníkem řízení měl být další subjekt - str. 84
81. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení. Projednání věci v nepřítomnosti účastníka - str. 85
82. Odnětí možnosti jednat před soudem. Projednání věci v nepřítomnosti zástupce účastníka - str. 86
83. Odnětí možnosti jednat před soudem. Obnova řízení. Rozhodnutí v nepřítomnosti účastníka - str. 87
84. Odnětí možnosti jednat před soudem. Jednání v nepřítomnosti zástupce účastníka - str. 88
85. Odnětí možnosti jednat před soudem. Dodatečné poskytnutí možnosti jednat před soudem- str.  89
86. Odnětí možnosti jednat před soudem. Jednání v nepřítomnosti zástupce. Důležitý důvod pro odročení jednání - str. 90
87. Odnětí možnosti jednat před soudem. Opomenutí procesních nástupců zemřelého účastníka - str. 91
88. Odnětí možnosti jednat před soudem. Opomenutí procesních nástupců zemřelého účastníka - str. 92
89. Odnětí možnosti jednat před soudem. Předvolání k jednání do jiné jednací síně - str. 93
90. Odnětí možnosti jednat před soudem. Poučení podle § 118a o. s. ř. . - str. 93
91. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nenavržení důkazů pod vlivem odůvodnění zrušovacího usnesení
odvolacího soudu - str. 94
92. Odnětí možnosti jednat před soudem. Neprovedení důkazu výslechem účastníka - str. 95
93. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nepřiznání osvobození od soudních poplatků - str. 95
94. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nedoručení rozhodnutí soudu prvního stupně před rozhodnutím o odvolání - str. 96
95. Odnětí možnosti jednat před soudem. Vydání doplňujícího rozsudku bez jednání - str. 97
96. Odnětí možnosti jednat před soudem. Předložení věci odvolacímu soudu před uplynutím lhůty k odstranění vad odvolání - str. 97
97. Odnětí možnosti jednat před soudem. Procesní nástupnictví. Předložení věci odvolacímu soudu - str. 98
98. Odnětí možnosti jednat před soudem. Poučení o možnosti projednat odvolání bez nařízení jednání - str. 99
99. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nařízení jednání ke zjištění skutečností rozhodných pro posouzení řádného doručení. Rozhodnutí odvolacího soudu bez jednání - str. 100
100. Odnětí možnosti jednat před soudem. Změna návrhu v odvolacím řízení. Odvolání podané neoprávněnou osobou - str. 102
101. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nedoručení rozhodnutí o zrušení usnesení, jímž bylo odmítnuto
odvolání - str. 103
102. Odnětí možnosti jednat před soudem. Nařízení jednání v řízení o výkon
rozhodnutí - str. 104
103. Odnětí možnosti jednat před soudem nesprávným postupem soudu v průběhu řízení. Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku - str. 105
104. Odmítnutí odvolání nebo zastavení odvolacího řízení - str. 105
105. Odmítnutí odvolání jednoho ze samostatných společníků - str. 106
106. Odmítnutí odvolání podaného neoprávněnou osobou - str. 107
107. Odmítnutí odvolání - str. 107
108. Odmítnutí odvolání podaného opožděně - str. 107
109. Žaloba pro zmatečnost ve věcech výkonu rozhodnutí. Jednání - str. 108
II. Přípustnost žaloby pro zmatečnost - str. 109
110. Žaloba pro zmatečnost proti nepravomocným a procesním rozhodnutím - str. 109
111. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství - str. 109
112. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutím v insolvenčním řízení - str. 111
113. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení. Rozhodnutí ve věci samé - str. 113
114. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení. Rozhodnutí ve věci samé - str. 114
115. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé - str. 115
III. Podání žaloby pro zmatečnost - str. 116
116. Osoba oprávněná podat žalobu. Řízení o pozůstalosti - str. 116
117. Osoba oprávněná podat žalobu. Usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení - str. 116
118. Doručení rozhodnutí napadeného žalobou - str. 117
119. Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Označení účastníků řízení - str. 118
120. Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Důvod zmatečnosti - str. 119
121. Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Změna důvodů žaloby - str. 119
122. Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Označení napadeného rozhodnutí - str. 121
123. Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost - str. 121
124. Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost - str. 121
125. Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost - str. 123
126. Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost - str. 124
IV. Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost - str. 125
127. Věcná příslušnost. Neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Usnesení, jímž dovolací soud učinil opatření k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení - str. 125
128. Jednání před odvolacím soudem - str. 126
129. Vázanost soudu rozhodujícího o žalobě pro zmatečnost závěry dovolacího soudu - str. 127
130. Odklad vykonatelnosti - str. 127
131. Nařízení jednání - str. 128
V. Řízení a rozhodnutí po vyhovění žalobě pro zmatečnost - str. 129
132. Náklady řízení. Vyloučení soudců - str. 129
C. DOVOLÁNÍ - str. 131
I. Funkční příslušnost soudu k rozhodnutí o dovolání - str. 131
133. Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vyloučení soudců okresního soudu a o přikázání věci jinému soudu - str. 131
134. Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o pořádkovém opatření při rozhodování o vyloučení soudce - str. 131
135. Dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu o vyloučení soudce krajského soudu - str. 132
136. Dovolání proti usnesení vrchního soudu o věcné příslušnosti - str. 133
137. Dovolání proti usnesení vrchního soudu o přikázání věci - str. 134
138. Dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně - str. 135
139. Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - str. 135
140. Odvolání proti usnesení, kterým odvolací soud rozhodl o nepřipuštění vedlejšího
účastenství - str. 136
141. Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o pořádkové pokutě - str. 137
142. Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o opravě rozhodnutí - str. 138
II. Přípustnost dovolání - str. 139
143. Přípustnost dovolání a kritérium zásadní právní významnosti napadeného rozhodnutí - str. 139
144. Přípustnost dovolání, spočívá-li rozhodnutí odvolacího soudu na posouzení více právních otázek - str. 140
145. Přípustnost dovolání pro rozpor se závazným právním názorem Ústavního soudu - str. 140
146. Přípustnost dovolání pro rozpor s ustálenou judikaturou Ústavního soudu - str. 141
147. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí o omezení svéprávnosti - str. 143
148. Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a příslušenství pohledávky - str. 143
149. Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy - str. 144
150. Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy - str. 144
151. Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy - str. 145
152. Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a odmítnutí žaloby - str. 145
153. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o návrhu na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce - str. 146
154. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání - str. 147
155. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zastavil odvolací řízení - str. 147
156. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání - str. 147
157. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu pro opožděnost - str. 148
158. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření - str. 150
159. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na dočasný zákaz jednat podle usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek - str. 151
160. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o pořádkové pokutě - str. 152
161. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení o zajištění důkazu - str. 152
162. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o znalečném - str. 152
163. Výjimky z přípustnosti. Dovolání
proti rozhodnutí o nákladech řízení - str. 153
164. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení o návrhu na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce 153
165. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí ve věci péče o nezletilé - str. 153
166. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 154
III. Osoby oprávněné podat dovolání - str. 155
167. Účastník řízení. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud připustil zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření, zrušil usnesení soudu prvního stupně a řízení zastavil - str. 155
168. Samostatné společenství účastníků. Rozhodnutí o více právech se samostatným skutkovým základem . - str. 156
169. Samostatné společenství účastníků. Usnesení, kterým odvolací soud k odvolání jednoho z povinných pouze ve vztahu k tomuto povinnému změní rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl výkon rozhodnutí nařízen, tak, že vůči němu návrh zamítne - str. 156
170. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zrušil usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl dovolatelův návrh na povolení obnovy řízení, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení - str. 157
171. Dovolání žalovaného proti usnesení o (ne)zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu - str. 158
172. Vedlejší účastník - str. 158
IV. Podání dovolání - str. 159
173. Lhůta k podání dovolání. Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní nástupnictví - str. 159
174. Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní nástupnictví - str. 160
175. Dovolání a opravné usnesení - str. 160
176. Podání dovolání u nepříslušného soudu - str. 161
177. Podání dovolání u vrchního soudu - str. 161
178. Nesprávné poučení o dovolání a dovolací lhůta - str. 162
179. Nesprávné poučení o dovolání a dovolací lhůta. Přechodná ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb. - str. 162
180. Právnické vzdělání dovolatele - str. 165
181. Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem - str. 166
182. Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem - str. 166
183. Povinné zastoupení dovolatele. Společenství účastníků - str. 167
184. Povinné zastoupení dovolatele. Dovolatel zastoupený opatrovníkem - str. 167
185. Povinné zastoupení dovolatele. Určení advokáta opatřením České advokátní komory - str. 168
186. Povinné zastoupení dovolatele. Dohoda o provedení práce - str. 168
187. Povinné zastoupení dovolatele v restituční věci - str. 169
188. Povinné zastoupení dovolatele. Plná moc k vypracování dovolání - str. 169
189. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání - str. 170
190. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání - str. 170
191. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání - str. 171
192. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání. Způsob vymezení ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu - str. 172
193. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání. Vadnost a nepřípustnost dovolání - str. 174
194. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání. Judikatura Ústavního soudu - str. 179
195. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání. Vadnost a nepřípustnost dovolání - str. 183
196. Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání. Odmítnutí dovolání pro vady z hlediska ústavnosti - str. 184
197. Náležitosti dovolání. Vymezení důvodů dovolání. Odkaz na předchozí podání - str. 187
198. Náležitosti dovolání. Vymezení důvodů dovolání. Odkaz na předchozí podání - str. 187
199. Povinné zastoupení dovolatele. Vadné poučení o odmítnutí dovolání namísto poučení o zastavení dovolacího řízení - str. 188
200. Zastavení řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele nebo pro nezaplacení
soudního poplatku - str. 188
V. Dovolací důvody - str. 189
201. Nesprávné právní posouzení - str. 189
202. Nesprávné právní posouzení - str. 190
203. Nesprávné právní posouzení. Změny v hmotněprávní úpravě nastalé po rozhodnutí odvolacího soudu - str. 190
204. Nesprávné právní posouzení. Hodnotící závěr odvolacího soudu o učiněných skutkových zjištěních - str. 191
205. Nesprávné právní posouzení. Neposouzení uplatněného nároku z hlediska souladu s dobrými mravy
za situace, kdy účastník netvrdil tomu odpovídající skutečnosti a tyto skutečnosti ani jinak nevyšly v řízení najevo - str. 192
206. Nesprávné právní posouzení. Důkazní břemeno - str. 192
207. Nesprávné právní posouzení. Opomenutí některých z právně významných skutečností - str. 193
208. Nesprávné právní posouzení. Důsledky rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti ustanovení zákona použitého odvolacím soudem - str. 193
209. Nesprávné právní posouzení. Posouzení vykonatelnosti vykonávaného rozsudku - str. 195
210. Nesprávné právní posouzení. Posouzení míry podílu na vzniklé újmě nutné
k založení práva na náhradu újmy - str. 195
211. Nesprávná skutková zjištění - str. 197
212. Nesprávné hodnocení důkazů - str. 198
213. Nesprávný znalecký posudek - str. 198
214. Nesprávné právní posouzení a nesprávná skutková zjištění při hodnocení znaleckého posudku - str. 199
215. Zmatečnost - str. 201
216. Zmatečnost - str. 201
217. Dovolání proti neexistujícímu výroku - str. 202
218. Uplatnitelnost nových skutečností a důkazů v dovolání - str. 203
219. Uplatnitelnost nových skutečností v dovolání - str. 203
220. Uplatnitelnost nových skutečností a důkazů v dovolání - str. 204
VI. Úkony soudu prvního stupně - str. 204
221. Včasnost dovolání učiněného telefaxem - str. 204
222. Vliv opětovného doručení rozhodnutí odvolacího soudu na běh dovolací lhůty - str. 205
223. Následky nedoložení zastoupení dovolatele. Náhrada nákladů řízení - str. 206
224. Povinné zastoupení dovolatele a nepřípustné dovolání - str. 206
225. Rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje řádné poučení o lhůtě k podání dovolání a o soudu, u kterého
se dovolání podává - str. 207
226. Doplnění dovolání o nezbytné údaje - str. 207
227. Doplnění dovolání o nezbytné údaje - str.  208
228. Bezpředmětnost výzvy k doplnění dovolání po uplynutí dovolací lhůty - str. 209
229. Prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení a lhůty k doplnění dovolacích důvodů - str. 210
VII. Řízení u dovolacího soudu - str. 212
230. Rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu - str. 212
231. Způsob vypořádání vztahu mezi účastníky vyplývající z právního předpisu - str. 212
232. Zmatečnostní vady řízení. Odnětí možnosti jednat před soudem jinému účastníku než dovolateli - str. 213
233. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli pro to nebyly vytvořeny podmínky včas podaným odvoláním - str. 214
234. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně nad rámec rozsahu odvolání - str. 215
235. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Svědecká výpověď není znaleckým posudkem - str. 215
236. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud odmítl odvolání, aniž rozhodl o změně žaloby - str. 216
237. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud - str. 217
238. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Jednání v nepřítomnosti účastníka - str. 217
239. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nepřezkoumatelnost rozsudku soudu prvního stupně- str.  218
240. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nepřezkoumatelnost skutkových zjištění v rozsudku odvolacího soudu - str. 219
241. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nepřezkoumatelnost právního posouzení v rozsudku odvolacího soudu - str. 220
242. Vady řízení, které mohly mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Nebyly
zjišťovány rozhodné skutečnosti - str. 221
243. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nesplnění poučovací povinnosti podle § 118a o. s. ř. - str. 222
244. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nesplnění poučovací povinnosti podle § 118a o. s. ř. - str. 222
245. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Nesplnění poučovací povinnosti podle § 15a odst. 1 o. s. ř. - str. 223
246. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud zastavil řízení ve věci samé při přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně o předběžném opatření - str. 223
247. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Opisování skutkových přednesů a provedených důkazů v odůvodnění rozhodnutí - str. 224
248. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Neprovedení navrženého důkazu k prokázání podstatné skutečnosti - str. 225
249. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Vadné označení účastníka řízení uvedením názvu dvou právnických osob - str. 225
250. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Neustanovení opatrovníka účastníkovi stiženému duševní poruchou - str. 226
251. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Soud nevyzval žalobce k opravě či doplnění vadného žalobního petitu - str. 226
252. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Posouzení skutečností, k němuž je třeba odborných znalostí, soudem - str. 227
253. Vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odchylné hodnocení důkazů odvolacím soudem bez jejich opakování - str. 227
254. Vada, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž bylo odmítnuto podání žalobce, tak, že žalobu v téže části zamítl - str. 228
255. Vada, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Meritorní rozhodnutí o odvolání, jež mělo být odmítnuto - str. 229
256. Odklad vykonatelnosti. Rozsudky ukládající prohlášení vůle . 230
257. Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí žaloby pro zmatečnost - str. 230
258. Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti. Účinky odkladu
vykonatelnosti. Zastavení exekuce - str. 231
259. Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti - str. 231
260. Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti - str. 234
261. Odklad vykonatelnosti a právní moci. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti a právní moci - str. 237
262. Dokazování zmatečnosti v dovolacím řízení - str. 238
263. Podmínky řízení. Způsobilost být účastníkem řízení. Podání dovolání zástupcem po zániku účastníka řízení. Náklady dovolacího řízení - str. 239
264. Náhrada nákladů řízení spojených s podáním vyjádření k dovolání - str. 240
265. Rozhodování o nákladech dovolacího řízení - str. 241
266. Rozhodování dovolacího soudu o nákladech řízení ve věci vrácení soudního poplatku - str. 242
267. Možnost odvolat zpětvzetí dovolání 242
268. Zpětvzetí dovolání v době, kdy je řízení přerušeno prohlášením konkursu - str. 243
269. Zpětvzetí dovolání. Zastoupení. Nerespektování pokynů zastoupeného zástupcem - str. 243
270. Vstup vedlejšího účastníka do dovolacího řízení - str. 244
271. Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení v průběhu dovolacího řízení - str. 244
272. Procesní nástupnictví. Rozhodnutí o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka - str. 245
VIII. Rozhodnutí o dovolání - str. 245
273. Rozhodnutí odvolacího soudu založené na dvou na sobě nezávislých důvodech - str. 245
274. Rozhodnutí odvolacího soudu založené na posouzení více právních otázek - str. 246
275. Forma rozhodnutí dovolacího soudu - str. 246
IX. Řízení po zrušení rozhodnutí dovolacím soudem - str. 247
276. Rozhodování o nákladech řízení v novém rozhodnutí o věci po zrušení dovolacím soudem - str. 247
277. Závaznost právního názoru dovolacího soudu - str. 248
278. Vázanost obecného soudu právním názorem Ústavního soudu - str. 249
Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů - str. 250
Věcný rejstřík - str. 263

Další nabídka k tématu

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.