Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního nástroje.

Rozbor jednotlivých procesních fází řízení o předběžném opatření je stejně jako pojednání o jistotě či náhradě škody souvisejících s řízením o předběžném opatření doplněn o prakticky zaměřené komentáře a vysvětlení vzájemných souvislostí. Výklad je doplněn množstvím příkladů z rozhodovací praxe, jež odstraňují interpretační nejistotu, která v některých případech vzniká.

Publikace je určena jak pro čtenáře usilující o hlubší teoretickou znalost institutu předběžného opatření, tak pro praktikující právníky řešící dílčí problémy při použití předběžného opatření v praxi.

autor: Vít Kučera; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 208 stran
ISBN: 978-80-7502-478-7

Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 11
Úvod - str. 13
Význam předběžného opatření - str. 13
Předběžné opatření v právní teorii - str. 15
O zajišťovacím řízení - str. 17
1. Obecně o institutu předběžného opatření - str. 19
1.1. Účel a podstata předběžného opatření - str. 20
1.1.1. Účel předběžného opatření - str. 21
1.1.2. Podstata předběžného opatření - str. 22
1.2. Vývoj institutu předběžného opatření na území dnešní České republiky - str. 24
1.3. Systém právní úpravy předběžného opatření v OSŘ - str. 28
1.3.1. Obecná právní úprava v OSŘ - str. 28
1.3.2. Speciální úprava ve zvláštních zákonech - str. 30
1.4. Zásady řízení o předběžném opatření v civilním sporném procesu - str. 34
1.4.1. Obecné zásady aplikovatelné v řízení o předběžném opatření a jejich projevy - str. 35
1.4.2. Speciální zásady řízení o předběžném opatření a jejich projevy - str. 39
1.4.3. Obecné zásady v řízení o předběžném opatření neaplikovatelné či potlačené - str. 43
2. Platná právní úprava předběžného opatření v OSŘ - str. 45
2.1. Formální podmínky nařízení předběžného opatření - str. 45
2.1.1. Pravomoc a příslušnost soudů - str. 45
2.1.2. Překážka věci zahájené - str. 48
2.1.3. Překážka věci rozhodnuté - str. 51
2.1.4. Návrh na zahájení řízení o předběžném opatření - str. 53
2.1.5. Účastníci řízení o předběžném opatření - str. 58
2.1.6. Poplatková povinnost - str. 59
2.1.7. Jistota - str. 64
2.2. Materiální podmínky nařízení předběžného opatření - str. 83
2.2.1. Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků - str. 84
2.2.2. Obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí - str. 88
2.3. Řízení o předběžném opatření, rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření - str. 91
2.3.1. Průběh řízení o předběžném opatření od podání návrhu do rozhodnutí - str. 92
2.4. Rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření - str. 98
2.4.1. Odmítnutí návrhu - str. 99
2.4.2. Zastavení řízení o předběžném opatření - str. 104
2.4.3. Opravné prostředky proti nemeritornímu rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření - str. 107
2.4.4. Nařízení předběžného opatření (vyhovění návrhu) - str. 114
2.4.5. Odůvodnění rozhodnutí o nařízení předběžného rozhodnutí a o zrušení nařízeného předběžného opatření - str. 135
2.4.6. Vyhlášení, doručování, vykonatelnost, závaznost a účinky rozhodnutí o nařízení předběžného opatření - str. 138
2.4.7. Opravné prostředky proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření; ústavní stížnost - str. 144
2.4.8. Zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření; opravné prostředky proti zamítnutí návrhu - str. 147
2.5. Náhrada nákladů řízení o předběžném opatření - str. 150
3. Škoda a jiná újma vzniklá nařízením předběžného opatření; bezdůvodné obohacení vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření; odpovědnost státu za škodu v řízení o předběžném opatření - str. 153
3.1. Odpovědnost navrhovatele za škodu a jinou újmu vzniklou nařízením předběžného opatření - str. 153
3.2. Vznik povinnosti navrhovatele k náhradě škody a jiné újmy, lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody a jiné újmy - str. 155
3.2.1. Vznik povinnosti navrhovatele k náhradě škody a jiné újmy - str. 155
3.2.2. Lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody a jiné újmy - str. 155
3.3. Řízení o náhradu škody a jiné újmy; úloha jistoty ve vztahu ke škodě a jiné újmě - str. 156
3.3.1. Úloha jistoty ve vztahu k náhradě škody a jiné újmy - str. 157
3.4. Vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z důvodu nařízení předběžného opatření - str. 157
3.4.1. Odpovědnost státu za škodu v případě nezákonného rozhodnutí - str. 159
3.4.2. Odpovědnost státu za škodu v případě nesprávného úředního postupu - str. 160
4. Předběžné opatření a jeho využití v oblasti nekalé soutěže - str. 162
4.1. Obecně o nekalé soutěži a prostředcích právní ochrany proti nekalé soutěži - str. 162
4.1.1. Hmotněprávní úprava nekalé soutěže - str. 162
4.2. Nekalá soutěž a předběžné opatření - str. 164
4.2.1. Obvyklé nároky uplatňované v řízení o předběžném opatření v nekalé soutěži - str. 164
4.2.2. Význam a používání jistoty v řízení o předběžném opatření v nekalé soutěži - str. 165
4.2.3. Aktivní a pasivní legitimace pro řízení o předběžném opatření v nekalé soutěži - str. 166
4.2.4. Výkon rozhodnutí v případě nesplnění předběžného opatření v nekalé soutěži - str. 167
5. Ústavnost předběžného opatření - str. 169
5.1. Ústavnost institutu předběžného opatření - str. 170
5.1.1. Střídmost využívání předběžného opatření a přiměřenost podmínek jeho nařizování - str. 170
5.1.2. Předběžné opatření ve vztahu k výkladu Ústavy a Listiny - str. 171
5.2. Soulad řízení o předběžném opatření s ústavním pořádkem - str. 172
5.2.1. Kontradiktornost řízení o předběžném opatření - str. 173
5.2.2. Prokazování rozhodných skutečností v řízení o předběžném opatření z hlediska rovnosti stran - str. 177
5.2.3. Veřejnost, ústnost a přímost řízení o předběžném opatření - str. 178
5.2.4. Právo na právní pomoc - str. 181
6. Předběžné opatření v komparativním pohledu - str. 183
6.1. Úprava předběžného opatření ve Slovenské republice - str. 184
6.2. Úprava předběžného opatření ve Švédském království - str. 187
6.3. Úprava předběžného opatření ve Spojených státech amerických - str. 189
6.4. Úprava předběžného opatření ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska - str. 191
6.5. Srovnání principů vybraných právních úprav a právních kultur - str. 193
Závěr - str. 195
Seznam použitých zdrojů - str. 197
Abstrakt - str. 205
Abstract - str. 207

Další nabídka k tématu

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.