Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v soudní praxi lze zaznamenat nejednotnost rozhodování a i pro praktikující právníky obtížnou předvídatelnost, zdali bude návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno.
Cílem předkládané práce je klást a zodpovědět základní otázky „práva předběžných opatření“, které však dosud nebyly komplexněji analyzovány, a hledat řešení jednotlivých partikulárních aplikačních a praktických problémů. Inspiruje se jak v historii, tak ve srovnatelných právních řádech (zejména Rakouska a Německa).
Publikace by měla sloužit především jako příručka pro praxi (soudy, advokáty a praktikující právníky), avšak i pro studium a další akademický výzkum.
autor: Vít Hrnčiřík vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 9. 2016, 272 stran

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

O autorovi - str. V
Předmluva - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. XV
Úvod - str. 1
1. Nástin problematiky - str. 1
2. Praktická relevance institutu předběžných opatření - str. 2
3. Stav problematiky v právní teorii - str. 3
4. K použité metodě (struktura a postup práce) - str. 4
KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana) - str. 5
KAPITOLA II. Historický vývoj institutu předběžných opatření  - str. 8
1. Kořeny právní úpravy předběžných opatření - str. 8
2. Charakteristika provizorních opatření podle obecného německého procesu a zásady jej ovládající - str. 11
3. Zajišťovací arest a sekvestrace podle obecného německého procesu konkrétně - str. 14
4. Charakteristika právní úpravy provizorních opatření podle JSŘ - str. 16
4.1 Zabezpečovací arest podle JSŘ  - str. 17
4.2 Zabezpečovací zákaz podle JSŘ  - str. 18
4.3 Provizorní sekvestrace podle JSŘ - str. 18
5. Novodobě kodifikovaná rakouská (československá) a německá úprava – koncepce a srovnání - str. 19
5.1 Koncepční rozdíly v materiálním zajišťovacím právu - str. 22
5.2 Koncepční rozdíly ve formálním zajišťovacím právu - str. 24
5.3 Historický vývoj poválečné právní úpravy - str. 26
KAPITOLA III. Základní zásady předběžného řízení - str. 27
1. Zásada efektivní ochrany práva - str. 27
2. Rychlost (zrychlení) řízení - str. 28
3. Osvědčování - str. 29
4. Moment překvapení odpůrce - str. 29
5. Rovnost zbraní - str. 29
6. Subsidiarita prostředků zajištění (opatření), přiměřenost a šetření práv - str. 30
7. Kompenzace procesního znevýhodnění odpůrce - str. 30
8. „Audiatur et altera pars“ (budiž slyšena i druhá strana) - str. 31
9. Ústnost jednání - str. 31
KAPITOLA IV. Základní otázky práva předběžných opatření - str. 32
1. Důvody, funkce a úkoly předběžné ochrany - str. 32
2. Systematické zařazení základních ustanovení o předběžných opatřeních a povaha předběžného řízení - str. 35
3. Základní typologie předběžných opatření - str. 37
4. Vztah k (řízení ve) věci samé - str. 43
4.1 Obecné vymezení (předmět řízení) - str. 43
4.2 Konkrétní souvztažnosti (litispendence, res iudicata,
prejudicialita, promlčení atd.) - str. 45
4.3 Otázka samostatnosti řízení o vydání předběžného opatření - str. 47
5. K předběžnosti a prozatímnosti (mezitímnosti) předběžných opatření - str. 47
6. Předpoklady důvodnosti předběžné ochrany - str. 50
7. Povaha a předmět zajištění, vztah k hmotnému právu a jeho prostředkům zajištění - str. 54
8. Přípustnost tzv. uspokojujících předběžných opatření - str. 56
9. Způsoby (opatření) ochrany předběžnými opatřeními - str. 60
10. Meze předběžné ochrany - str. 63
11. Zásada omezení se na zajišťovací a co nejméně omezující způsoby (opatření) předběžné ochrany - str. 69
12. Předbíhání a předjímání věci samé - str. 70
12.1 Předbíhání věci samé a typ předběžného opatření - str. 71
12.1.1 Zatímní opatření - str. 71
12.1.2 Zajišťovací opatření (v úzkém smyslu) - str. 72
12.1.3 Další úvahy a shrnutí - str. 72
12.2 Předjímání věci samé - str. 73
13. Účinky předběžných opatření - str. 74
14. Vztah k dalším institutům provizorní ochrany, resp. institutům příbuzným - str. 76
14.1 Předběžná vykonatelnost - str. 76
14.2 Exekuce k zajištění - str. 78
14.3 Předběžná opatření, resp. řízení a soudcovské, resp. exekutorské zástavní právo - str. 80
14.4 K tzv. dočasným opatřením zamezujícím vykonání rozhodnutí - str. 82
14.5 Zajištění důkazu - str. 84
14.6 Zajištění předmětu důkazního prostředku - str. 87
14.7 Vztah předběžné ochrany k ochraně rušené držby - str. 88
14.8 Vzájemné sepsání - str. 91
14.9 Poznámka spornosti - str. 93
14.10 Další příbuzné instituty - str. 94
15. Předběžná ochrana a rozhodčí řízení - str. 95
16. Procesní zvláštnosti zajišťovacího řízení (zejm. způsoby zrychlení využívané v zajišťovacím řízení) - str. 98
16.1 Rozšíření soudní příslušnosti - str. 99
16.2 Zvláštní obsazení soudu - str. 99
16.3 Časová priorita - str. 100
16.4 Ústní jednání (?) - str. 100
16.5 Vytknutí vad návrhu - str. 101
16.6 Osvědčování - str. 102
16.7 Přerušení řízení, odročení jednání - str. 107
16.8 Zjednodušení vyhotovování rozhodnutí - str. 107
16.9 Doručování návrhu a rozhodnutí - str. 109
16.10 Zjednodušení v odvolacím řízení - str. 110
17. Předběžná opatření a přístup k nejvyšším civilním soudům - str. 111
18. Předběžné řízení (opatření) a čl. 6 EÚLP - str. 111
19. Ústavněprávní relevance právní úpravy předběžných opatření - str. 116
20. Předběžná opatření a litispendence - str. 118
21. Předběžná opatření a právní moc - str. 121
22. Předběžné řízení a možnost jeho obnovy - str. 124
23. Předběžná opatření, resp. řízení a exekuce - str. 125
24. Předběžná opatření, resp. řízení a insolvence - str. 126
25. Výkon předběžných opatření - str. 128
25.2 Výkon zajišťující movité věci - str. 132
25.3 Výkon zajišťující pohledávku - str. 134
25.4 Výkon zajišťující (evidované) nemovitosti - str. 135
25.5 Výkon ohledně „jiných“ jednání - str. 137
25.6 Urychlení ve vykonávací fázi a možnosti analogie s exekučním řízením - str. 137
25.7 Odlišení fáze nařízení a výkonu, resp. vykonání předběžného opatření - str. 139
26. Procesní zvláštnosti ve prospěch odpůrce - str. 141
27. Právo odpůrce na náhradu škody - str. 143
27.1 Právo na náhradu škody – obecné úvahy - str. 143
27.2 Právo na náhradu škody – případy uplatnění - str. 147
28. Odporové řízení - str. 153
29. Podání žaloby ve věci a její vynucení - str. 155
30. Zrušení předběžného opatření z důvodu změny okolností (včetně vazby na odvolání a odpor) - str. 157
31. Jistota skládaná navrhovatelem - str. 160
32. Jistota skládaná odpůrcem (cautio de relaxando arresto) - str. 163
33. Nepřípustnost výkonu předběžného opatření - str. 165
34. Preventivní obrana (ochrana) proti předběžnému opatření? - str. 165
35. Možnost konečného (defi nitivního) vyřešení sporu předběžným opatřením? - str. 167
35.1 Vyloučení řízení ve věci hlavní, sumární řízení a korektiv náhrady škody - str. 167
35.2 Konečnost v důsledku chování stran či fakticity - str. 169
36. Ireverzibilita důsledků předběžného opatření a přípustnost takového předběžného opatření - str. 170
KAPITOLA V. Výklad platné právní úpravy předběžných opatření v OSŘ - str. 172
1. Zajišťovaný nárok a zajišťovací důvod (§ 74 odst. 1, § 102 odst. 1 OSŘ) - str. 172
1.1 Zajišťovaný nárok - str. 172
1.2 Zajišťovací důvod - str. 173
1.3 Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků - str. 174
1.4 Obava, že by exekuce byla ohrožena - str. 177
2. Účastníci řízení a „třetí“ osoby (§ 74 odst. 2, § 76 odst. 2 OSŘ) - str. 179
3. Pravomoc a příslušnost k nařízení předběžného opatření (§ 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 102 odst. 3 věta první OSŘ) - str. 182
4. Návrh na nařízení předběžného opatření (§ 75 a 75a OSŘ) - str. 186
5. Jistota skládaná navrhovatelem (§ 75b a 76h OSŘ) - str. 189
6. Nařízení předběžného opatření (§ 75c a § 76 odst. 3 OSŘ) - str. 194
6.1 Osvědčování a „dokazování“ v předběžném řízení - str. 194
6.2 Zrychlení řízení - str. 198
6.3 Rozhodující stav - str. 200
6.4 Odůvodnění rozhodnutí - str. 200
6.5 Uložení povinnosti podat návrh na zahájení řízení ve věci samé - str. 202
6.6 Nařízení předběžného opatření jen na určenou dobu - str. 204
7. Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením (§ 76 odst. 1 OSŘ) - str. 205
7.1 Placení výživného a poskytnutí (části) pracovní odměny - str. 206
7.2 Složení do úschovy u soudu - str. 209
7.3 Nenakládání s určitými věcmi nebo právy - str. 211
7.4 Příkaz něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet - str. 211
8. Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a závaznost, zvláštní účinky předběžného opatření (§ 76c, 76d, 76e, 76g a 76f OSŘ) - str. 212
8.1 Vydání (vyhlášení) a doručení - str. 212
8.2 Vykonatelnost předběžného opatření - str. 214
8.3 Závaznost předběžného opatření - str. 214
8.4 Zvláštní účinky předběžného opatření - str. 215
9. Zánik a zrušení předběžného opatření (§ 77 OSŘ) - str. 217
9.1 Zánik předběžného opatření - str. 217
9.2 Zrušení předběžného opatření - str. 219
10. Náhrada škody a jiné újmy (§ 77a OSŘ) - str. 220
11. Náhrada nákladů řízení (§ 145 OSŘ) - str. 223
12. „Zvláštní“ předběžná opatření podle ZŘS - str. 226
12.1 Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - str. 227
12.1.1 Zajišťovací důvod a zajišťovaný nárok - str. 227
12.1.2 Příslušnost k nařízení předběžného opatření - str. 230
12.1.3 Účastníci řízení - str. 230
12.1.4 Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 231
12.1.5 Jistota skládaná navrhovatelem - str. 232
12.1.6 Nařízení předběžného opatření - str. 232
12.1.7 Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením - str. 233
12.1.8 Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a výkon předběžného opatření - str. 233
12.1.9 Zánik a zrušení předběžného opatření - str. 234
12.1.10 Náhrada škody a jiné újmy - str. 236
12.2 Předběžná opatření upravující poměry dítěte - str. 237
12.2.1 Zajišťovací důvod a zajišťovaný nárok - str. 238
12.2.2 Příslušnost k nařízení předběžného opatření - str. 239
12.2.3 Účastníci řízení - str. 239
12.2.4 Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 240
12.2.5 Jistota skládaná navrhovatelem - str. 241
12.2.6 Nařízení předběžného opatření - str. 241
12.2.7 Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením - str. 242
12.2.8 Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a výkon předběžného opatření - str. 243
12.2.9 Zánik a zrušení předběžného opatření - str. 244
Seznam citované literatury - str. 247
Věcný rejstřík - str. 253

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.