Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor deliktu nekalé soutěže a autorovo snažení o konkretizaci obecné roviny zákonné úpravy s využitím bohaté základny judikatorních a doktrinálních závěrů.

Publikace nezahrnuje právo proti nekalé soutěži v celé komplexnosti. Zabývá se především rolí a znaky generální klauzule a testem průměrného spotřebitele. Snaží se tedy nalézt odpověď na otázku, jak určit, které jednání je nekalou soutěží a které nikoli.

autor: Daniel Patěk; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, 228 stran
ISBN: 978-80-7552-880-3

Cena: 535 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
1 Úvod do práva proti nekalé soutěži - str. 1
1.1 Terminologická poznámka - str. 4
1.2 Hospodářská soutěž a její regulace - str. 6
1.2.1 Hospodářská soutěž - str. 6
1.2.2 Regulace hospodářské soutěže - str. 8
2 Vymezení nekalé soutěže v pramenech práva - str. 11
2.1 Národní modely postihu nekalé soutěže - str. 13
2.1.1 Francouzský model - str. 13
2.1.2 Německý model - str. 15
2.1.3 Angloamerický model - str. 16
2.2 Vymezení nekalé soutěže v pramenech mezinárodního práva - str. 19
2.3 Vymezení nekalé soutěže v pramenech evropského práva - str. 22
2.3.1 Primární právo - str. 22
2.3.2 Sekundární právo obecně - str. 25
2.3.3 Směrnice o nekalých obchodních praktikách - str. 27
2.3.4 Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě - str. 43
2.3.5 Další směrnice regulující reklamu a obchodní sdělení - str. 44
2.3.6 Další směrnice - str. 45
2.3.7 Nařízení - str. 46
2.4 Vymezení nekalé soutěže v pramenech českého práva- str.  47
2.4.1 Historický vývoj - str. 47
2.4.2 Ústavněprávní základ - str. 51
2.4.3 Právní předpisy - str. 59
3 Znaky nekalé soutěže - str. 67
3.1 Generální klauzule a její vymezení - str. 67
3.2 Význam generální klauzule - str. 68
3.3 Postavení generální klauzule v právu proti nekalé soutěži - str. 69
3.4 Role zvláštních skutkových podstat v občanském zákoníku - str. 71
3.5 Vliv odlišných rolí generální klauzule na vymezení nekalé soutěže - str. 72
4 Soutěžně orientované jednání (jednání v hospodářském styku) - str. 75
4.1 Základní pojmy - str. 75
4.1.1 Hospodářský styk - str. 75
4.1.2 Soutěžitel - str. 77
4.1.3 Obchodník podle směrnice o nekalých obchodních praktikách . 79
4.1.4 Doktrinální a judikatorní koncepty „soutěžního vztahu“, „soutěžního záměru“ a „jednání soutěžně orientovaného“ - str. 79
4.1.5 Obdobná deliktní jednání prováděná mimo „jednání v hospodářském styku“ - str. 81
4.1.6 Možný jednočinný souběh s jinými delikty - str. 82
4.1.7 Souvislost s transferem aktiv jako relevantní atribut jednání - str. 83
4.2 Soutěžně orientované jednání bezprostředně se dotýkající přímých soutěžitelů - str. 86
4.3 Soutěžně orientované jednání nedotýkající se přímých soutěžitelů bezprostředně - str. 90
4.4 Jednání obecně nepovažovaná za soutěžně orientovaná - str. 94
4.5 Vlastnosti soutěžně orientovaného jednání - str. 96
4.5.1 Jednání komisivní a omisivní - str. 97
4.5.2 Jednání zaviněné a nezaviněné - str. 102
4.5.3 Jednání posuzované dle svého rozsahu - str. 104
4.5.4 Jednání posuzované dle jeho povahy (podstaty) - str. 105
5 Potenciál újmy (způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům) - str. 113
5.1 Osoby dotčené jednáním nekalé soutěže - str. 115
5.2 Relevantní negativní následek (újma) - str. 119
6 Nekalost (rozpor s dobrými mravy soutěže) - str. 125
6.1 K výkladové aplikovatelnosti institutů obchodních zvyklostí a dobrých mravů - str. 128
6.2 Nástroje limitace právní nejistoty adresátů nekalosoutěžních norem - str. 131
6.3 Generální dynamika dobrých mravů soutěže - str. 132
6.3.1 Bezúplatné nasycení trhu - str. 135
6.3.2 Lákání (přetahování) zaměstnanců - str. 136
6.3.3 Prémiové obchody a spotřebitelské soutěže - str. 138
6.4 Speciální dynamika dobrých mravů soutěže - str. 143
6.4.1 Zdruhovělá označení - str. 144
6.4.2 Informovanost průměrného spotřebitele - str. 147
6.4.3 Přeměna obecného označení na označení příznačné pro jednoho soutěžitele - str. 148
7 Test průměrného spotřebitele - str. 151
7.1 Účel a pojetí (testu) průměrného spotřebitele - str. 151
7.2 Empirický a normativní model - str. 153
7.3 Rysy průměrného spotřebitele - str. 160
7.3.1 Přiměřená informovanost - str. 161
7.3.2 Přiměřená pozornost a opatrnost - str. 163
7.3.3 Reklamní nadsázka a její limity - str. 165
7.3.4 Rozsah relevantních adresátů - str. 169
7.4 Sociální, kulturní a jazykové faktory - str. 170
7.5 Limity aplikovatelnosti testu průměrného spotřebitele - str. 172
7.6 Zvlášť zranitelný (průměrný) spotřebitel - str. 176
7.6.1 Důvody modifikace testu průměrného spotřebitele - str. 176
7.6.2 Vymezení zvlášť zranitelných spotřebitelů - str. 177
7.6.3 Podmínky pro změnu posuzování (modifikaci testu) - str. 178
7.6.4 Podoba ochrany zvlášť zranitelného spotřebitele - str. 180
7.6.5 Dílčí projevy ochrany zvlášť zranitelného spotřebitele - str. 182
Závěr - str. 186
Právo proti nekalé soutěži (resumé) - str. 189
Law of Unfair Competition (resumé) - str. 193
Seznam literatury - str. 197
Seznam judikatury - str. 203
Věcný rejstřík - str. 211

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor zákonů a dalších právních předpisů – od minulého vydání došlo ke změnám zákona o posuzování shody, zákona o technických požadavcích na výrobky, zákona o České obchodní inspekci a zákona o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.