Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností k 1. 7. 2020.

Kniha je přehledně a systematicky rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování.

Snahou autorů je podat systematický a srozumitelný výklad práva obchodních korporací reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj. Knihu tak jistě ocení nejen posluchači právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale může jako potřebná pomůcka posloužit všem, kdo se o právo obchodních korporací zajímají.

autoři: Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 27. 8. 2021, 656 stran
ISBN: 978-80-7598-991-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 5
Seznam použitých zkratek - str. 15
Předmluva k druhému vydání - str. 19
Kapitola I: Pojem a právní povaha obchodní korporace - str. 21
1 Pojem právnické osoby - str. 21
1.1 Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost - str. 21
1.2 Historický původ právnických osob obecně i v ekonomice - str. 24
1.3 Právní formy sdružení v běhu času - str. 25
1.4 Zárodky obchodních společností osobních i kapitálových - str. 26
1.5 Historické kořeny družstev - str. 28
1.6 Obchodní korporace a smlouva - str. 29
1.7 Pojem právnické osoby v mimoprávní realitě - str. 31
1.8 Právnická osoba – fikce nebo realita, způsobilost právnické osoby - str. 36
1.9 Rozsah a obsah právní subjektivity právnických osob - str. 43
2 Korporace a societa - str. 44
2.1 Pojem korporace v našem právním vývoji - str. 44
2.2 Korporace v platném právu - str. 46
2.3 Societa v našem právním vývoji - str. 48
2.4 Societa v našem platném právu - str. 49
2.5 Kolísání mezi societou a korporací, variabilita právnických osob - str. 50
3 Obchodní korporace obecně a podle platného práva - str. 56
3.1 Obchodní korporace jako sdružení osob - str. 56
3.2 Affectio societatis - str. 59
3.3 Účel obchodní korporace - str. 61
3.4 Předmět činnosti (podnikání) obchodní korporace - str. 62
3.5 Provozování obchodního závodu - str. 63
4 Společenská odpovědnost obchodní korporace - str. 67
Kapitola II: Právo obchodních korporací - str. 70
1 Pojem a prameny - str. 70
2 Další zdroje pravidel zavazujících obchodní korporace - str. 79
3 Základní zásady práva obchodních korporací - str. 80
4 Cíle a funkce práva obchodních korporací - str. 87
Kapitola III: Právní formy a další třídění obchodních korporací - str. 89
1 Funkce právní úpravy obchodních korporací a princip nucené formy - str. 89
2 Obchodní korporace a smluvní svoboda - str. 90
3 Členění obchodních korporací - str. 93
3.1 Obchodní společnosti a družstva - str. 93
3.2 Kapitálové a osobní společnosti - str. 96
3.3 České a nadnárodní obchodní korporace - str. 99
4 Kritéria volby právní formy obchodní korporace - str. 100
Kapitola IV: Vytvoření obchodní korporace - str. 103
1 Příprava vytvoření obchodní korporace - str. 103
2 Založení obchodní korporace - str. 105
3 Jednání před vznikem obchodní korporace - str. 108
4 Vznik obchodní korporace - str. 111
5 Neplatnost obchodní korporace - str. 112
6 Vklady - str. 115
6.1 Vkladová povinnost - str. 115
6.2 Členění předmětů vkladů - str. 117
6.3 Vlastnické právo k předmětu vkladu - str. 120
7 Základní kapitál - str. 122
7.1 Pojem základního kapitálu - str. 122
7.2 Funkce základního kapitálu - str. 124
Kapitola V: Účast v obchodní korporaci - str. 129
1 Podíl jako právní vztah - str. 129
2 Povinnosti člena obchodní korporace - str. 135
3 Práva člena obchodní korporace - str. 139
4 Ochrana člena obchodní korporace - str. 142
5 Podíl jako předmět vlastnictví - str. 145
6 Nakládání s podílem - str. 147
Kapitola VI: Organizační struktura obchodní korporace - str. 150
1 Organizační struktura obecně - str. 150
2 Orgány obchodní korporace - str. 152
3 Třídění orgánů obchodní korporace - str. 156
4 Působnost orgánů obchodní korporace - str. 160
5 Podmínky členství v orgánu obchodní korporace - str. 169
6 Vznik členství v orgánu obchodní korporace - str. 175
7 Zánik členství v orgánu obchodní korporace - str. 179
8 Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací - str. 181
9 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 183
10 Právní důsledky porušení povinností člena voleného orgánu obchodní korporace - str. 192
Kapitola VII: Financování obchodní korporace - str. 197
1 Financování obchodní korporace při jejím vzniku a poté - str. 197
2 Základní členění zdrojů financování - str. 199
3 Financování obchodní korporace po jejím vzniku z vlastních zdrojů . . 202
4 Financování obchodní korporace po jejím vzniku z cizích zdrojů - str. 205
5 Svoboda financování a její limity - str. 208
Kapitola VIII: Ochrana věřitelů obchodní korporace - str. 214
1 Věřitelé obchodní korporace - str. 214
2 Ochrana věřitelů obchodní korporace v občanském zákoníku - str. 216
3 Ochrana věřitelů právem obchodních korporací - str. 218
4 Společné nástroje ochrany věřitelů obchodní korporace - str. 219
5 Ochrana věřitelů osobních společností - str. 223
6 Ochrana věřitelů kapitálových společností a družstva v širším smyslu - str. 225
7 Ochrana věřitelů kapitálových společností a družstva v užším smyslu - str. 228
8 Ochrana věřitelů ultima ratio - str. 230
Kapitola IX: Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení - str. 232
1 Způsoby a důvody seskupování obchodních korporací - str. 232
2 České a evropské právo podnikatelských seskupení a jeho funkce - str. 235
3 Ovládaná skupina a koncern - str. 240
3.1 Ovládaná skupina - str. 240
3.2 Koncern - str. 243
4 Ovlivnění obecně, ovlivnění v rámci ovládané skupiny a v rámci koncernu - str. 245
4.1 Ovlivnění obecně - str. 245
4.2 Ovlivnění v rámci ovládané skupiny a v rámci koncernu - str. 248
5 Právní důsledky ovlivnění - str. 250
5.1 Důsledky ovlivnění v ovládané skupině - str. 250
5.2 Důsledky ovlivnění v koncernu - str. 253
5.3 Právo člena ukončit účast v ovládané či řízené obchodní korporaci - str. 255
6 Transparentnost podnikatelského seskupení - str. 256
7 Shrnutí - str. 258
Kapitola X: Zrušení a zánik obchodní korporace - str. 260
1 Obecně - str. 260
2 Zrušení obchodní korporace - str. 261
3 Likvidace obchodní korporace - str. 267
4 Proces likvidace - str. 270
5 Zrušení obchodní korporace bez likvidace v důsledku insolvenčního řízení - str. 278
6 Přeměny - str. 280
Kapitola XI: Veřejná obchodní společnost - str. 287
1 Základní charakteristika veřejné obchodní společnosti - str. 287
2 Historie právní úpravy - str. 289
3 Právní povaha a hospodářský význam veřejné obchodní společnosti - str. 291
4 Založení a vznik veřejné obchodní společnosti - str. 292
5 Práva a povinnosti společníků - str. 293
6 Organizační struktura veřejné obchodní společnosti - str. 299
7 Členství ve veřejné obchodní společnosti - str. 301
8 Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti - str. 303
Kapitola XII: Komanditní společnost - str. 306
1 Základní charakteristika komanditní společnosti - str. 306
2 Historie právní úpravy - str. 307
3 Právní povaha a hospodářský význam komanditní společnosti - str. 308
4 Založení a vznik komanditní společnosti - str. 310
5 Práva a povinnosti společníků - str. 310
6 Organizační struktura komanditní společnosti - str. 313
7 Členství v komanditní společnosti - str. 313
8 Zrušení a zánik komanditní společnosti - str. 314
Kapitola XIII: Společnost s ručením omezeným - str. 317
1 Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným - str. 317
2 Historie právní úpravy - str. 321
3 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 325
4 Podíl. Kmenový list - str. 336
4.1 Podíl - str. 336
4.2 Kmenový list - str. 347
5 Postavení společníka - str. 349
5.1 Obecně k postavení společníka - str. 349
5.2 Práva společníků - str. 350
5.3 Povinnosti společníků - str. 360
5.4 Klasifikace společníků a jejich zvláštní práva. Ochrana menšinových společníků - str. 365
5.5 Vznik a zánik účasti společníka - str. 369
6 Organizační struktura společnosti s ručením omezeným - str. 373
6.1 Obecně k organizační struktuře společnosti s ručením omezeným - str. 373
6.2 Valná hromada - str. 373
6.3 Jednatelé - str. 381
6.4 Dozorčí rada - str. 385
6.5 Další orgány a výbory (komise) - str. 386
6.6 Postavení členů volených orgánů - str. 387
7 Změny základního kapitálu - str. 393
8 Zrušení a zánik společnosti s ručením omezeným - str. 397
Kapitola XIV: Akciová společnost - str. 399
1 Základní charakteristika akciové společnosti - str. 399
2 Historie právní úpravy - str. 402
3 Corporate governance - str. 408
4 Založení a vznik akciové společnosti - str. 411
5 Akcie - str. 417
5.1 Obecně o akciích - str. 417
5.2 Akcie jako část základního kapitálu - str. 419
5.3 Akcie jako soubor práv a povinností akcionáře - str. 421
5.4 Akcie jako cenný papír - str. 422
5.5 Princip celistvosti akcie a samostatně převoditelná práva - str. 427
5.6 Akcie a vznik společnosti, nabývání vlastních akcií - str. 430
5.7 Další cenné papíry vydávané společností - str. 432
6 Postavení akcionáře - str. 432
6.1 Akcionář a akcionářská struktura - str. 432
6.2 Obecně k právům a povinnostem akcionářů, zásada rovného zacházení - str. 433
6.3 Práva akcionářů - str. 435
6.4 Práva kvalifikovaných akcionářů - str. 441
6.5 Povinnosti akcionářů - str. 443
6.6 Zánik účasti akcionáře ve společnosti - str. 445
7 Organizační struktura akciové společnosti - str. 447
7.1 Obecně k organizační struktuře akciové společnosti - str. 447
7.2 Valná hromada - str. 449
7.3 Dualistický systém - str. 460
7.3.1 Představenstvo - str. 460
7.3.2 Dozorčí rada - str. 468
7.4 Monistický systém - str. 470
7.4.1 Správní rada - str. 471
7.5 Další orgány a vnitřní složky orgánů společnosti - str. 473
8 Změny základního kapitálu - str. 473
8.1 Obecně ke změnám výše základního kapitálu - str. 473
8.2 Zvýšení základního kapitálu - str. 474
8.3 Snížení základního kapitálu - str. 477
9 Zrušení a zánik akciové společnosti - str. 479
Kapitola XV: Družstvo - str. 481
1 Pojem a právní povaha družstva - str. 481
2 Historie právní úpravy - str. 482
3 Založení a vznik družstva - str. 484
3.1 Založení družstva - str. 484
3.2 Vznik družstva - str. 486
3.3 Informační deska a internetové stránky - str. 486
4 Majetková účast člena v družstvu - str. 487
4.1 Členský vklad - str. 487
4.2 Další majetková účast - str. 488
4.3 Změny výše základního členského vkladu - str. 488
5 Stanovy družstva - str. 490
6 Družstevní podíl a finanční asistence - str. 491
7 Nabývání a pozbývání členství v družstvu - str. 492
7.1 Nabytí členství - str. 492
7.1.1 Originární nabytí členství - str. 493
7.1.2 Derivativní nabytí členství - str. 494
7.2 Seznam členů - str. 496
7.3 Zánik členství - str. 497
8 Práva a povinnosti členů družstva - str. 500
8.1 Nemajetková práva člena - str. 501
8.2 Majetková práva člena - str. 502
8.3 Povinnosti člena družstva - str. 504
9 Organizační struktura družstva - str. 505
9.1 Obecná úprava orgánů družstva - str. 505
9.2 Členská schůze - str. 506
9.3 Dílčí členské schůze - str. 513
9.4 Shromáždění delegátů - str. 514
9.5 Představenstvo - str. 520
9.6 Kontrolní komise - str. 523
9.7 Výbor pro audit - str. 525
10 Malé družstvo - str. 526
11 Bytové družstvo - str. 527
12 Sociální družstvo - str. 534
13 Zrušení a zánik družstva - str. 537
Kapitola XVI: Obchodní korporace se zvláštním právním režimem - str. 538
1 Společné znaky obchodních korporací se zvláštním právním režimem - str. 538
2 Banky (spořitelny) - str. 541
3 Stavební spořitelny - str. 547
4 Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) - str. 547
5 Pojišťovny - str. 553
Kapitola XVII: Unijní formy obchodních korporací - str. 558
1 Unijní právo obchodních korporací - str. 558
2 Evropské hospodářské zájmové sdružení - str. 562
2.1 Základní charakteristika, prameny - str. 562
2.2 Založení a vznik - str. 563
2.3 Postavení členů - str. 564
2.4 Organizační struktura - str. 564
2.5 Zrušení a zánik - str. 565
3 Evropská společnost - str. 566
3.1 Základní charakteristika, prameny - str. 566
3.2 Založení a vznik - str. 567
3.3 Postavení členů - str. 570
3.4 Zapojení zaměstnanců do řízení - str. 570
3.5 Organizační struktura - str. 571
3.6 Zrušení a zánik - str. 573
4 Evropská družstevní společnost - str. 573
4.1 Základní charakteristika, prameny - str. 573
4.2 Založení a vznik - str. 575
4.3 Postavení členů - str. 575
4.4 Zapojení zaměstnanců do řízení - str. 577
4.5 Organizační struktura - str. 577
4.6 Zrušení a zánik - str. 578
Kapitola XVIII: Právo kapitálového trhu. Obchodní korporace na kapitálovém trhu - str. 579
1 Kapitálový trh, jeho nástroje a účastníci - str. 579
2 Právo kapitálového trhu - str. 585
3 Veřejná nabídka investičních cenných papírů - str. 589
4 Přijetí (účastnických) cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu - str. 595
Kapitola XIX: Kolektivní investování. Obchodní korporace jako investiční fondy - str. 604
1 Kolektivní investování, jeho právní úprava, nástroje a účastníci - str. 604
2 Zvláštní (pod)formy obchodních korporací jako investiční fondy - str. 614
2.1 Akciová společnost s proměnným základním kapitálem - str. 614
2.2 Komanditní společnost na investiční listy - str. 618
Seznam použité literatury - str. 623
Věcný rejstřík - str. 637

Další nabídka k tématu

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.