Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo informačních technologií

Právo informačních technologií

Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva informačních technologií, se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy.  To odpovídá nynějšímu stavu vývoje této stále ještě poměrně nové právnické disciplíny. Původní věda práva informačních technologií se totiž z počátku věnovala převážně základním axiomům tohoto oboru, nicméně nyní mají spíše navrch na sobě na první pohled nezávislé specializované problémy.

Kniha se tedy postupně zaměřuje kromě metody práva informačních technologií na místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data veřejného sektoru, ochranu soukromí a osobních údajů, regulaci elektronických komunikací a v závěru také na kyberbezpečnost a kyberkriminalitu.

Každá kapitola je rozčleněna na obecný popis pojmu a rozbor regulatorního problému, popis jeho vývoje, systematický výklad právní úpravy, partikulární výklad jednotlivých dílčích otázek a shrnutí závěrů z jednotlivých podkapitol.

autor: Radim Polčák a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 10. 2018, 656 stran
ISBN: 978-80-7598-045-8

Cena: 1 051 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled autorů jednotlivých kapitol - str. XIII
1 Pojem a metoda práva informačních technologií - str. 1
1.1 Identita oboru - str. 1
1.2 Metoda - str. 2
1.3 Virtualizace - str. 7
1.4 Právo jako informační systém - str. 9
1.5 Metodologická reflexe definičních autorit - str. 11
1.6 Performativní pravidla - str. 13
1.7 Chytrá regulace - str. 16
1.8 Informační práva a problém proporcionality - str. 19
1.9 Shrnutí - str. 25
2 Působnost práva na internetu - str. 29
2.1 Úvod a cíl kapitoly - str. 29
2.2 Charakteristické znaky internetu a jejich význam z pohledu působnosti práva - str. 30
2.3 Internet a evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - str. 32
2.3.1 Princip teritoriality v mezinárodním právu soukromém (a veřejném)..  - str. 33
2.3.2 Internet a jeho vliv na právní úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem - str. 39
2.4 Vybrané aspekty internetu a jeho dopad v evropském mezinárodním právu soukromém - str. 40
2.4.1 Vliv internetu na kolizní a procesní problematiku smluvních závazkových vztahů - str. 41
2.4.1.1 Online smlouvy uzavírané mezi podnikateli - str. 42
2.4.1.2 Online spotřebitelské smlouvy - str. 44
2.4.2 Vliv internetu na kolizní a procesní problematiku mimosmluvních závazků - str. 48
2.4.2.1 Kolizní a procesní problematika porušení osobnostních práv včetně pomluvy na internetu - str. 48
2.4.2.2 Kolizní a procesní problematika porušení práv vyplývajících z porušení práva duševního vlastnictví na internetu - str. 53
2.5 Budoucí vývoj - str. 57
2.6 Shrnutí - str. 61
3 Odpovědnost ISP - str. 65
3.1 Pojem odpovědnosti ISP - str. 65
3.2 Vývoj právní úpravy odpovědnosti ISP - str. 69
3.3 Právní úprava odpovědnosti ISP - str. 73
3.3.1 Poskytovatel služby informační společnosti - str. 73
3.3.2 Služby typu mere conduit a caching - str. 77
3.3.3 Hosting - str. 83
3.4 Filtrování - str. 90
3.5 Kontraktační platformy - str. 98
3.6 Vyhledávače - str. 104
3.7 Shrnutí - str. 109
4 Práva k datům a software - str. 113
4.1 Informace, data a právo - str. 114
4.2 Absolutní práva k datům a jejich užitku - str. 118
4.2.1 Data a právo duševního vlastnictví - str. 121
4.2.2 Ochrana databází - str. 147
4.3 Relativní práva k datům - str. 157
4.4 Technická ochrana dat a její právní ochrana - str. 160
4.5 Ochrana dat trestním právem - str. 170
4.6 Ochrana počítačových programů - str. 172
4.6.1 Ochrana počítačových programů autorským právem - str. 175
4.6.2 Patentovatelnost počítačových programů - str. 180
4.6.3 Počítačový program jako obchodní tajemství - str. 185
4.6.4 Smluvní a předsmluvní ochrana počítačových programů - str. 185
4.6.5 Počítačové programy a právo proti nekalé soutěži - str. 187
4.6.6 Zhotovování a licencování komerčních počítačových programů - str. 188
4.6.7 Licencování open source softwaru - str. 195
4.6.8 Služby související s počítačovými programy - str. 199
4.7 Shrnutí - str. 200
5 Elektronické dokumenty - str. 213
5.1 Elektronický dokument - str. 213
5.1.1 Elektronický podpis - str. 218
5.2 Vývoj využití elektronických dokumentů - str. 220
5.3 Právní úprava elektronických dokumentů - str. 225
5.4 Tvorba elektronických dokumentů - str. 228
5.5 Autenticita elektronických dokumentů - str. 231
5.5.1 Elektronické zabezpečovací prvky - str. 232
5.5.2 Podepisování - str. 241
5.5.3 Ověřování elektronického podpisu - str. 248
5.6 Doručování elektronických dokumentů - str. 252
5.6.1 Elektronická pošta - str. 253
5.6.2 Datové schránky - str. 254
5.6.3 Podání prostřednictvím transakčních portálů - str. 258
5.7 Konverze forem a formátů - str. 259
5.7.1 Autorizovaná konverze dokumentů - str. 261
5.7.2 Převod podle zákona o archivnictví - str. 263
5.8 Uchovávání elektronických dokumentů - str. 264
5.9 Shrnutí - str. 268
6 Doménová jména - str. 273
6.1 Pojem - str. 273
6.2 Vývoj - str. 273
6.2.1 Domény nejvyšší úrovně a jejich správa - str. 274
6.2.2 Domény druhé úrovně - str. 275
6.3 Aktuální právní úprava doménových jmen - str. 275
6.3.1 Domény v českém právním řádu - str. 275
6.3.2 Vznik domény druhé úrovně z pohledu práva - str. 276
6.3.3 Zánik domény druhé úrovně z pohledu práva - str. 277
6.3.4 Převod domény druhé úrovně z pohledu práva - str. 277
6.3.5 Zástava domény druhé úrovně z pohledu práva - str. 278
6.3.6 Exekuce domény z pohledu práva - str. 278
6.4 Kolize domén s právy třetích osob - str. 279
6.4.1 Jméno domény jako základ pro posouzení kolize - str. 280
6.4.2 Kolize domén navzájem - str. 281
6.4.3 Kolize domén a ochranných známek - str. 282
6.4.4 Kolize domény s názvem právnické osoby - str. 284
6.4.5 Kolize domény se jménem fyzické osoby - str. 286
6.4.6 Kolize domén s právy na ochranu před nekalosoutěžním jednáním - str. 288
6.4.7 Priorita domény před právy na označení - str. 290
6.4.8 Dobrá a zlá víra - str. 290
6.4.9 Odpovědnost za porušení práv třetích osob - str. 291
6.5 Řešení sporů týkajících se domén - str. 292
6.5.1 Řešení sporů obecnými soudy - str. 292
6.5.2 Alternativní řešení sporů - str. 293
6.5.2.1 Alternativní řešení sporů o generické domény - str. 294
6.5.2.2 Alternativní řešení sporů o domény EU - str. 295
6.5.2.3 Alternativní řešení sporů o domény CZ - str. 297
6.5.2.4 Uniform Rapid Suspension - str. 298
6.5.2.5 Sudiště nabízející alternativní řešení sporů - str. 298
6.5.3 Nároky ve sporech o domény - str. 299
6.5.4 Předběžná opatření - str. 301
6.5.5 Výkon rozhodnutí ve sporech o domény - str. 303
6.6 Shrnutí - str. 304
7 Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na internetu a možnost řešení vzniklých sporů online - str. 307
7.1 Pojem ochrany spotřebitele při uzavírání distančních smluv a možnost řešení vzniklých sporů online - str. 307
7.2 Vývoj ochrany spotřebitele při uzavírání distančních smluv a možnosti řešení sporů online - str. 309
7.3 Aktuální právní úprava ochrany spotřebitele při uzavírání distančních smluv - str. 311
7.3.1 Smlouvy uzavírané spotřebitelem - str. 313
7.3.2 Smlouvy uzavírané spotřebitelem distančním způsobem - str. 315
7.3.3 Informační povinnost v souvislosti s uzavíráním smluv distančním způsobem - str. 317
7.3.4 Obchodní podmínky - str. 319
7.3.5 Závazky ze smluv uzavřených distančních způsobem - str. 322
7.3.6 Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem - str. 323
7.3.7 Budoucí vývoj - str. 326
7.4 Aktuální právní úprava řešení spotřebitelských sporů online - str. 329
7.4.1 Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů - str. 330
7.4.2 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů online - str. 332
7.4.3 Implementace právní úpravy mimosoudního řešení sporů online do českého právního řádu - str. 335
7.4.4 Kritika poskytnutého řešení - str. 338
7.5 Shrnutí - str. 342
8 Data veřejného sektoru - str. 347
8.1 Pojem data a informace veřejného sektoru - str. 347
8.2 Vývoj právní úpravy poskytování a opětovného užívání informací veřejného sektoru - str. 351
8.2.1 Poskytování informací - str. 351
8.2.2 Opětovné užití informací - str. 354
8.3 Aktuální právní úprava poskytování a opětovného užívání informací veřejného sektoru - str. 356
8.4 Povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. - str. 361
8.4.1 Veřejná instituce jako povinný subjekt v judikatuře - str. 363
8.4.2 Povinný subjekt na základě výkonu veřejné funkce aneb kauza CHAPS - str. 367
8.5 Informace a způsoby jejich poskytování - str. 369
8.6 Opětovné užití informací veřejného sektoru a otevřená data - str. 372
8.7 Zásadní překážky pro zveřejňování a opětovné užití informací veřejného sektoru - str. 377
8.7.1 Ochrana práv duševního vlastnictví - str. 377
8.7.2 Ochrana soukromí a osobních údajů - str. 381
8.8 Shrnutí - str. 386
9 Osobnost, soukromí a osobní údaje v moderní společnosti - str. 391
9.1 Pojem - str. 391
9.1.1 Osobnost - str. 391
9.1.2 Právní ochrana osobnosti - str. 393
9.1.3 Pojem soukromí - str. 396
9.1.4 Osobní údaj - str. 398
9.1.5 Vztah ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů - str. 400
9.2 Vývoj - str. 401
9.2.1 Ochrana osobnosti v čase - str. 401
9.2.2 Prolínání evropského a amerického pojetí ochrany soukromí - str. 404
9.2.3 Společenská potřeba ochrany osobních údajů - str. 406
9.3 Právní úprava ochrany osobnosti a soukromí - str. 408
9.3.1 Právní rámec - str. 408
9.3.2 Ochrana osobnosti dítěte - str. 410
9.3.3 Tělesná a duševní integrita - str. 413
9.3.4 Důstojnost člověka a její projevy - str. 415
9.3.5 Rovnost a zákaz diskriminace - str. 417
9.3.6 Osobnostní právo jako projev svobody člověka - str. 419
9.3.7 Vážnost a čest člověka - str. 421
9.3.8 Ochrana soukromí - str. 424
9.3.9 Právo k podobě a jiným projevům osobní povahy - str. 428
9.3.10 Nástroje soudní ochrany osobnosti - str. 429
9.4 Právní úprava ochrany osobních údajů - str. 432
9.4.1 Právní rámec - str. 432
9.4.2 Účel úpravy - str. 434
9.4.3 Koncepce, působnost a základní pojmy - str. 435
9.4.4 Základní zásady zpracování osobních údajů - str. 436
9.4.5 Požadavky na zákonné zpracování osobních údajů - str. 437
9.4.6 Obecné povinnosti správce a zpracovatele - str. 441
9.4.7 Zabezpečení zpracování osobních údajů - str. 443
9.4.8 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů - str. 444
9.4.9 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů - str. 446
9.4.10 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 447
9.4.11 Práva subjektu údajů - str. 448
9.4.12 Právní ochrana subjektu údajů - str. 453
9.4.13 Činnost dozorového orgánu - str. 455
9.4.14 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 457
9.4.15 Profilování a automatizované individuální rozhodování - str. 460
9.4.16 Předávání údajů do zemí mimo Evropskou unii - str. 462
9.4.17 Specifické výjimky a zvláštní úprava - str. 464
9.5 Vybraná dílčí témata - str. 466
9.5.1 Zásahy do dobré pověsti a soukromí v kontrastu s právem na svobodu projevu a související výzvy moderních technologií - str. 466
9.5.2 Sledování zaměstnanců na pracovišti - str. 471
9.6 Shrnutí - str. 477
10 Právo elektronických komunikací - str. 487
10.1 Pojem práva elektronických komunikací - str. 487
10.2 Vznik a vývoj práva elektronických komunikací (telekomunikací) - str. 489
10.2.1 Telegrafní předpisy - str. 489
10.2.2 Předpisy telekomunikační - str. 490
10.2.3 Předpisy práva elektronických komunikací - str. 493
10.3 Aktuální právní úprava elektronických komunikací - str. 494
10.3.1 Předpisový rámec pro elektronické komunikace - str. 494
10.3.2 První změny předpisového rámce - str. 496
10.3.3 Revize předpisového rámce - str. 498
10.3.4 Právní řád ČR – zákon o elektronických komunikacích - str. 500
10.3.5 Právní řád ČR – další právní předpisy - str. 501
10.4 Vymezení základních pojmů práva elektronických komunikací - str. 503
10.5 Regulace komunikačních činností - str. 505
10.5.1 Cíle a základní zásady regulace - str. 506
10.5.2 Analýza relevantních trhů - str. 508
10.5.3 Regulace mezinárodního roamingu - str. 510
10.6. Regulační orgány - str. 512
10.6.1 Regulační orgány na úrovni EU - str. 512
10.6.2 Vnitrostátní regulační orgány - str. 514
10.7 Práva a povinnosti podnikatelů, účastníků a uživatelů, ochrana spotřebitele - str. 517
10.7.1 Účastnická smlouva - str. 519
10.7.2 Vyúčtování ceny - str. 520
10.7.3 Propojení a přístup k sítím elektronických komunikací - str. 521
10.7.4 Univerzální služba - str. 522
10.8 Ochrana údajů, bezpečnost sítí a služeb - str. 523
10.8.1 Bezpečnost sítí a služeb - str. 524
10.8.2 Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací - str. 524
10.9 Vybrané otázky výstavby a budování sítí elektronických komunikací - str. 528
10.9.1 Výstavba a budování sítí v zákoně o elektronických komunikacích - str. 528
10.9.2 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací - str. 530
10.10 Řízení dle zákona o elektronických komunikacích - str. 531
10.10.1 Rozhodování sporů - str. 532
10.10.2 Soudní ochrana proti rozhodnutím ČTÚ - str. 534
10.11 Právo elektronických komunikací de lege ferenda - str. 535
10.11.1 OTT služby - str. 535
10.11.2 Vznik „superregulátora“ - str. 536
10.11.3 Rozhodování účastnických sporů - str. 537
10.12 Shrnutí - str. 538
11 Kyberkriminalita - str. 541
11.1 Pojem kyberkriminality - str. 541
11.2 Vývoj právní úpravy kyberkriminality - str. 543
11.3 Aktuální právní úprava kyberkriminality - str. 548
11.3.1 Mezinárodní instrumenty - str. 548
11.3.2 Evropské právo - str. 550
11.3.3 Národní právní úprava - str. 553
11.4 Taxonomie kyberkriminality - str. 558
11.5 Stíhání kyberkriminality - str. 567
11.5.1 Specifické orgány - str. 567
11.5.2 Specifické postupy - str. 568
11.5.3 Mezinárodní spolupráce - str. 570
11.6 Elektronické důkazy - str. 572
11.6.1 Zajištění zařízení a datových nosičů - str. 573
11.6.2 Získání přístupu ke vzdáleným datům - str. 575
11.6.3 Získání dat od ISP - str. 577
11.6.4 Proporcionalita nástrojů na zajištění elektronických důkazů - str. 579
11.6.5 Analýza dat - str. 581
11.7 Shrnutí - str. 584
12 Kybernetická bezpečnost - str. 587
12.1 Pojem - str. 587
12.2 Vývoj - str. 594
12.3 Právní úprava - str. 596
12.4 Povinné subjekty - str. 597
12.5 Obecné povinnosti – bezpečnostní opatření a bezpečnostní dokumentace - str. 603
12.6 Operativní povinnosti – hlášení incidentů a opatření - str. 606
12.6.1 Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů - str. 606
12.6.2 Varování - str. 609
12.6.3 Reaktivní a ochranná opatření - str. 610
12.7 Dohledová pracoviště – CERT/CSIRT - str. 614
12.8 Odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident - str. 616
12.9 Poznámka ke kybernetické obraně - str. 623
12.10 Shrnutí - str. 625
Summary - str. 628
Rejstřík - str. 631
Slovo o autorech - str. 637

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.