Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení.

Monografie podává ucelený výklad právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Dále se zabývá obecnými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob včetně jejích kriminologických a ústavněprávních aspektů.

Předpokladem správného uplatnění trestní odpovědnosti je pochopení koncepce přičitatelnosti, kterou autor rozebírá s přihlédnutím k zahraničním koncepcím. Pozornost je dále věnována uplatňování trestní represe ve zvláštních případech (koncernů, politických stran, zdravotnických zařízení atd.) a konečně též trestněprávnímu compliance se zaměřením na procesní aspekty tzv. interního vyšetřování.

Publikace je určena nejen advokátům, soudcům a studentům právnických fakult, ale i širší odborné veřejnosti či ostatním zájemcům, kteří se o oblast trestní odpovědnosti právnických osob zajímají.

autor: Dalibor Šelleng; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2019, 248 stran
ISBN: 978-80-7502-339-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva  - str. 11
Úvod  - str. 13
1 Obecné aspekty trestní odpovědnosti právnických osob  - str. 15
1.1 Pojem právnické osoby  - str. 15
1.2 Historický vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě  - str. 18
1.3 Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob  - str. 23
1.3.1 Rozvoj ekonomiky a činnosti právnických osob v dnešním světě  - str. 23
1.3.2 Specifické kriminogenní prostředí právnické osoby  - str. 25
1.3.3 Mezinárodní závazky a doporučení  - str. 25
1.3.4 Postavení reálného subjektu  - str. 33
1.3.5 Nemožnost dovození individuální trestní odpovědnosti  - str. 35
1.3.6 Nepropracovanost mimotrestních možností  - str. 37
1.4 Důvody proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob  - str. 38
1.4.1 Právnická osoba je jen fikcí  - str. 39
1.4.2 Nezpůsobilost právnické osoby naplnit některé typové znaky trestného činu  - str. 40
1.4.3 Trestní odpovědnost právnických osob zavádí koncepci kolektivní viny  - str. 42
1.4.4 Nevhodnost trestního řešení – trestní právo je prostředkem ultima ratio  - str. 44
1.4.5 Přetíženost trestní justice  - str. 46
1.5 Kriminalita právnických osob z kriminologického pohledu  - str. 48
1.5.1 Význam Edwina Sutherlanda v kriminologickém výzkumu  - str. 48
1.5.2 Pozdější kriminologické výzkumy  - str. 51
1.5.3 Současné teorie kriminality právnických osob  - str. 55
1.6 Klasifikace řešení odpovědnosti právnických osob za spáchaný
trestný čin  - str. 60
2 Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v České republice  - str. 66
2.1 Přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob  - str. 66
2.2 Ústavněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnické osoby  - str. 69
2.3 Působnost zákona  - str. 80
2.3.1 Časová působnost  - str. 80
2.3.2 Místní působnost  - str. 82
2.3.3 Osobní působnost  - str. 84
2.3.4 Věcná působnost  - str. 89
2.4 Přičitatelnost trestného činu právnické osobě  - str. 100
2.4.1 Obecné podmínky přičitatelnosti a současný občanský zákoník  - str. 102
2.4.2 K přičitatelnosti trestného činu spáchaného osobou ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby  - str. 106
2.4.3 K přičitatelnosti trestného činu spáchaného osobou vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické
osoby  - str. 108
2.4.4 K přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnancem  - str. 109
2.4.5 Možnost právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti  - str. 111
2.4.6 K přičitatelnosti trestného činu spáchaného neznámou osobou  - str. 115
2.4.7 Účastenství a spolupachatelství  - str. 117
2.4.8 Zvláštní případy přičitatelnosti podle ustanovení § 8 odst. 4 TOPO  - str. 117
2.4.9 Spáchání činu na úkor právnické osoby  - str. 121
2.5 Koncepce přičitatelnosti  - str. 123
2.5.1 Úvodní úvahy  - str. 123
2.5.2 Koncepce přičitatelnosti dle TOPO  - str. 127
2.5.3 K organizačnímu selhání  - str. 129
2.5.4 Organizační selhání – dokazování  - str. 132
2.5.5 K přičítání zavinění  - str. 133
2.5.6 K přičítání postavení fyzické osoby jako zvláštního subjektu  - str. 133
2.5.7 Quasi-subjektivní stránka právnické osoby a sankcionování  - str. 135
2.5.8 Skutek právnické osoby  - str. 136
2.6 Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby  - str. 138
2.6.1 Nástin některých problémů  - str. 139
2.6.2 Obecně k řešení problémů  - str. 142
2.6.3 Vznik právního nástupce přeměnou  - str. 143
2.6.4 Vznik právního nástupce nezávisle na přeměně  - str. 143
2.6.5 Účel sankcionování  - str. 145
2.7 Zánik trestní odpovědnosti právnické osoby  - str. 146
3 Zvláštní případy trestní odpovědnosti právnických osob  - str. 149
3.1 Trestní odpovědnost obchodních společností v koncernech  - str. 149
3.1.1 Pojem koncernu  - str. 149
3.1.2 Trestní odpovědnost mateřské společnosti za jednání fyzické osoby jednající jménem dceřiné společnosti  - str. 150
3.1.3 Trestní odpovědnost vycházející ze vztahů mezi dceřinou a mateřskou společností  - str. 156
3.1.4 Trestná činnost právnických osob začleněných do koncernu  - str. 161
3.2 Trestní odpovědnost bank  - str. 164
3.2.1 Pojem banky  - str. 165
3.2.2 Trestná činnost v bankovním sektoru  - str. 165
3.2.3 Role České národní banky  - str. 167
3.2.4 Trestní odpovědnost obchodní banky  - str. 170
3.3 Trestní odpovědnost družstevních záložen  - str. 176
3.3.1 Pojem družstevní záložny  - str. 176
3.3.2 Specifika trestní odpovědnosti družstevní záložny  - str. 177
3.4 Trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb  - str. 180
3.4.1 Právnická osoba jako poskytovatel zdravotních služeb  - str. 180
3.4.2 Trestná činnost poskytovatelů zdravotních služeb  - str. 180
3.4.3 Vznik trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče  - str. 181
3.5 Trestní odpovědnost politických stran  - str. 185
3.5.1 Právní postavení politických stran  - str. 185
3.5.2 Fenomenologie kriminality politických stran  - str. 186
3.5.3 Vznik trestní odpovědnosti politických stran  - str. 188
3.5.4 K rozsahu podmínek přičitatelnosti  - str. 189
3.5.5 Jednání fyzické osoby – člena Parlamentu ČR  - str. 190
3.5.6 Přičítání jednání nečlenů strany  - str. 193
3.5.7 Trestní soud nebo Nejvyšší správní soud?  - str. 193
3.5.8 Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce  - str. 195
3.5.9 K některým aspektům sankcionování politických stran  - str. 195
3.6 Trestní odpovědnost církví a náboženských společností  - str. 197
3.7 Trestní odpovědnost odborových organizací  - str. 200
4 Trestněprávní compliance  - str. 202
4.1 Pojem compliance  - str. 202
4.2 Compliance – právní povinnost, nebo možnost?  - str. 204
4.3 Obsah compliance  - str. 205
4.4 Implementace compliance  - str. 211
4.5 Interní vyšetřování  - str. 212
4.5.1 Význam interního vyšetřování  - str. 213
4.5.2 Průběh  - str. 215
4.5.3 Vztah k trestnímu řízení  - str. 216
4.5.4 Dokazování  - str. 220
Závěr  - str. 225
Použité zdroje  - str. 228
Seznam zkratek  - str. 243
Abstrakt  - str. 245
Klíčová slova  - str. 247
Abstract  - str. 248
Keywords  - str. 250

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Pavel Kotlán - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje. Všímá si přitom těch problémů, ve kterých lze propojením správného teoretického přístupu a praxe vyšetřovatele ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový - Wolters Kluwer, a. s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha - C. H. Beck

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.