Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva a civilního práva procesního či smlouvy, a to v kontextu nových aspektů těchto otázek a oborů občanského práva, civilního práva procesního, pracovního práva aj. Autoři tak zaměřují svoji pozornost kupř. na smart contracts, procesní smlouvy, elektronická právní jednání, vady procesních úkonů, kooperativní koncepci civilního procesu a další koncepční otázky, je-li to případné vzhledem k tematizaci vzájemných vztahů a nových aspektů právních jednání a procesních úkonů. Poučeného čtenáře tak může oslovit hlubší analýza a kontextualizace zkoumaných otázek stejně jako zcela nový, dosud neprovedený rozbor některých vybraných nových otázek a výzev právní vědy.

Publikace je určena studentům právnických fakult, kteří mají zájem o prohloubení svých poznatků, právním vědcům, ale i praktikujícím právníkům různých profesí, neboť předložené závěry mají mimo jiné praktické ambice v rovině normotvorby, ale i advokátní či soudcovské praxe.

Kolektivní monografie si nedává za cíl komplexně zpracovat právní jednání a procesní úkony, to na úrovni jedné monografie ani není dost dobře možné, a tak přináší do odborného diskurzu jednotlivé problematické a inspirativní otázky s ohledem na další vývoj v právu a jeho výzvy.

autor: Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-622-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XII
Část první
Právní jednání
1 Stanovy společenství vlastníků jako smlouva sui generis
  - str. 3
1.1 Úvod  - str. 3
1.2 Autonomie vůle v rámci stanov společenství vlastníků  - str. 4
1.3 Povinnost k náhradě újmy vyplývající ze stanov společenství vlastníků - str. 7
1.3.1 Porovnání se stanovami spolku - str. 8
1.3.2 Ujednání o smluvní pokutě - str. 9
1.4 Závěr - str. 10
2 Problematické aspekty smart kontraktů  - str. 11
2.1 Úvod  - str. 11
2.2 Smart kontrakt v českém právu  - str. 12
2.3 Využití smart kontraktů v praxi  - str. 13
2.4 Problematické aspekty smart kontraktů  - str. 14
2.4.1 Identifikace stran  - str. 15
2.4.2 Automatická vykonatelnost  - str. 16
2.4.3 Ochrana spotřebitele  - str. 16
2.4.4 GDPR  - str. 17
2.4.5 Rozhodné právo - str.  17
2.5 Závěr  - str. 17
3 Nařízení eIDAS a elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu  - str. 19
3.1 Úvod  - str. 19
3.2 Nařízení eIDAS  - str. 20
3.3 Elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu  - str. 21
3.4 Novelizace zvláštních zákonů  - str. 24
3.5 Závěr  - str. 25
4 Jednání správce svěřenského fondu v rámci obchodních korporací  - str. 27
4.1 Úvod - str.  27
4.2 Obecně k možnosti existence více svěřenských správců a způsobu jejich rozhodování a jednání  - str. 28
4.3 Výkon práv společníka či akcionáře vůči společnosti více svěřenskými správci  - str. 30
4.4 Standardy jednání svěřenských správců jako společníků obchodních korporací  - str. 32
4.5 Závěr  - str. 33
5 Péče o dítě  - str. 35
5.1 Úvod  - str. 35
5.2 Problémově zatížené rodiny - str.  36
5.3 Jednání nezletilých dětí a jiná péče o nezletilé - str.  37
5.3.1 Děti a jejich ne/svoboda při jednání  - str. 37
5.3.2 Děti a jejich nesvoboda v nefunkční rodině  - str. 39
5.3.3 Péče o ohrožené děti  - str. 39
5.4 Závěr  - str. 41
6 Právní jednání pěstounů za jim svěřené dítě  - str. 43
6.1 Úvod  - str. 43
6.2 Právní úprava pěstounské péče de lege lata  - str. 43
6.3 Povinnosti a práva pěstounů a jejich úprava soudem  - str. 45
6.4 Vybrané situace rozhodování o záležitostech týkajících se dítěte v praxi pěstounské péče  - str. 48
6.5 Procesní aspekty a souvislosti výkonu pěstounské péče  - str. 50
6.6 Závěr  - str. 51
7 Zákonná posloupnost osob v pojištění pro případ smrti - str.  53
7.1 Úvod  - str. 53
7.2 Geneze institutu  - str. 54
7.2.1 Zákon o pojistné smlouvě z roku 1934 - str.  54
7.2.2 Zákon o pojistné smlouvě z roku 1950  - str. 55
7.2.3 Občanský zákoník z roku 1964  - str. 56
7.2.4 Občanský zákoník po roce 1991  - str. 58
7.2.5 Zákon o pojistné smlouvě z roku 2004  - str. 58
7.2.6 Občanský zákoník  - str. 59
7.3 Zahraniční komparace  - str. 60
7.3.1 Slovensko  - str. 60
7.3.2 Rakousko  - str. 60
7.3.3 Německo  - str. 61
7.3.4 Švýcarsko  - str. 62
7.3.5 PEICL  - str. 62
7.3.6 Polsko  - str. 63
7.3.7 Systém common law  - str. 63
7.3.8 Některé další jurisdikce  - str. 63
7.4 Závěr  - str. 64
8 Zastřený výkon závislé práce  - str. 67
8.1 Úvod  - str. 67
8.2 Co je zastřený výkon závislé práce? - str.  67
8.3 Jak pohlížet na zastřený výkon závislé práce?  - str. 68
8.4 Pracovněprávní výklad právního jednání  - str. 71
8.5 Závěr  - str. 73
9 Oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru - str.  75
9.1 Úvod  - str. 75
9.2 Zvláštní náležitosti notifikace zaměstnance  - str. 76
9.3 Podání žaloby na neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 80
9.4 Závěr  - str. 81
10 Důsledky (nesprávné) klasifikace následků vad právního jednání při obraně proti rozvázání pracovního poměru  - str. 83
10.1 Úvod  - str. 83
10.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 84
10.3 „Obrana“ proti zdánlivému rozvázání pracovního poměru  - str. 86
10.4 Závěr  - str. 88
11 Je volby cizího práva v čistě vnitrostátním právním vztahu skutečnou volbou práva?  - str. 91
11.1 Úvod  - str. 91
11.2 Volba práva jako institut mezinárodního práva soukromého  - str. 92
11.3 Analýza čl. 3 odst. 3 nařízení Řím I.  - str. 93
11.3.1. Vývoj názorových proudů  - str. 94
11.3.2 Efektivnost volby práva ve vnitrostátních smlouvách  - str. 95
11.4 Skutečná volba práva? - str. 96
11.5 Závěr  - str. 97
12 Historický vývoj zajištění dluhu v římském právu  - str. 99
12.1 Úvod  - str. 99
12.2 Jistoty závazku ve starodávném právu  - str. 100
12.3 Fiducia jako reálná záruka v římském právu  - str. 101
12.4 Pignus jako reálná záruka v římském právu  - str. 103
12.5 Ručení jako osobní záruka plnění závazku  - str. 104
12.6 Závěr  - str. 105
Část druhá
Procesní úkony
1 Procesní podání v doktríně civilního procesu
- str.  109
1.1 Úvod  - str. 109
1.2 Vymezení procesního podání  - str. 110
1.3 Forma podání (zevní náležitosti)  - str. 112
1.4 Obsah podání (vnitřní náležitosti)  - str. 113
1.5 Vady procesního podání a jejich náprava - str.  115
1.6 Závěr  - str. 117
2 Kooperativní model civilního procesu jako reflexe vzájemného vztahu práva hmotného a procesního  - str. 119
2.1 Úvod  - str. 119
2.2 Představení kooperativního modelu civilního procesu  - str. 121
2.3 Reflexe nad vzájemným vztahem práva hmotného a procesního  - str. 124
2.4 Závěr  - str. 127
3 Autonomie vůle v civilním řízení sporném aneb o procesních smlouvách a jejich místu v rámci civilního
řízení sporného (nejen) prizmatem současných rekodifikačních snah
  - str. 129
3.1 Úvod  - str. 129
3.2 Základní východiska  - str. 131
3.3 Otázka první – přípustnost procesních smluv - str.  133
3.4 Otázka druhá – náležitosti a vady procesních smluv  - str. 134
3.5 Otázka třetí – důsledky porušení procesních smluv  - str. 136
3.6 Závěr  - str. 137
4 Výklad chyby v žalobe prevzatej do rozsudku súdu a prípustnosť jej opravy - str.  141
4.1 Úvod  - str. 141
4.2 Výklad chyby v žalobe ako procesného úkonu  - str. 142
4.3 Stručne k doktrinálnym východiskám  - str. 143
4.3.1 Všeobecne  - str. 143
4.3.2 Aktuálny stav doktríny  - str. 144
4.3.3 Argumenty v prospech vykonania opravy  - str. 146
4.4 Príklad z Vážneho zbierky  - str. 148
4.5 Intermezzo: Zásah do práva na spravodlivú súdnu ochranu - str.  150
4.6 Konkluze  - str. 152
5 Vztah rozsudku pro zmeškání a na základě fikce uznání  - str. 153
5.1 Úvod  - str. 153
5.2 Rozsudek pro zmeškání  - str. 153
5.3 Rozsudek na základě tzv. fikce uznání nároku - str.  156
5.3.1 Skutkové předpoklady  - str. 156
5.3.2 Povaha tzv. fikce uznání nároku  - str. 157
5.4 Vzájemné porovnání a legitimita rozsudku pro fikci uznání nároku  - str. 159
5.5 Závěr  - str. 161
6 Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů v kontextu národní regulace  - str. 163
6.1 Úvod  - str. 163
6.2 Stávající úprava kolektivní ochrany práv spotřebitelů v EU  - str. 164
6.3 Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů - str.  166
6.3.1 Aktivní legitimace a oblast působnosti  - str. 167
6.3.2 Forma řízení  - str. 167
6.3.3 Informační povinnost  - str. 168
6.3.4 Ochrana obchodníků před šikanózními žalobami  - str. 168
6.3.5 Rozhodnutí  - str. 168
6.3.6 Přeshraniční reprezentativní žaloby  - str. 169
6.4 Kolektivní nástroje právní ochrany v evropských zemích a návrh zákona o hromadných žalobách  - str. 170
6.4.1 Český návrh zákona o hromadných žalobách  - str. 171
6.5 Závěr  - str. 171
7 Problematika právní úpravy výkonu rozhodnutí nařizující dražbu mezi spoluvlastníky  - str. 175
7.1 Úvod  - str. 175
7.2 K právní úpravě  - str. 175
7.2.1 Hmotněprávní část - str.  175
7.2.2 Procesněprávní část  - str. 177
7.3 Vymezení problému  - str. 177
7.4 Možná řešení  - str. 179
7.4.1 Zastavení výkonu rozhodnutí - str.  179
7.4.2 Pokračování ve výkonu rozhodnutí  - str. 179
7.5 Kazuistika  - str. 181
7.6 Závěr  - str. 182
8 Uplatnění neúčinnosti započtení v poměrech insolvenčního zákona  - str. 185
8.1 Úvod  - str. 185
8.2 Obecná úprava započtení v občanském zákoníku  - str. 185
8.3 Podmínky započtení v insolvenčním zákoně  - str. 186
8.4 Právní úprava neúčinnosti v insolvenčním zákoně  - str. 189
8.5 Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení  - str. 190
8.6 Závěr  - str. 193
9 Přechod soukromoprávních závazků odsouzeného mimořádným lidovým soudem v letech 1945–1948 v souvislosti s trestem konfiskace jeho majetku  - str. 195
9.1 Úvod  - str. 195
9.2 Mimořádný lidový soud  - str. 196
9.3 Důsledky přechodu zkonfiskovaného majetku odsouzeného na stát - str. 197
9.3.1 Rozhodnutí nižších soudů  - str. 197
9.3.2 Dovolání - str. 199
9.4 Přechod soukromoprávních závazků odsouzeného ve světle platné právní úpravy - str.  199
9.5 Závěr  - str. 201
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  203
Věcný rejstřík  - str. 214

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.