Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva a civilního práva procesního či smlouvy, a to v kontextu nových aspektů těchto otázek a oborů občanského práva, civilního práva procesního, pracovního práva aj. Autoři tak zaměřují svoji pozornost kupř. na smart contracts, procesní smlouvy, elektronická právní jednání, vady procesních úkonů, kooperativní koncepci civilního procesu a další koncepční otázky, je-li to případné vzhledem k tematizaci vzájemných vztahů a nových aspektů právních jednání a procesních úkonů. Poučeného čtenáře tak může oslovit hlubší analýza a kontextualizace zkoumaných otázek stejně jako zcela nový, dosud neprovedený rozbor některých vybraných nových otázek a výzev právní vědy.

Publikace je určena studentům právnických fakult, kteří mají zájem o prohloubení svých poznatků, právním vědcům, ale i praktikujícím právníkům různých profesí, neboť předložené závěry mají mimo jiné praktické ambice v rovině normotvorby, ale i advokátní či soudcovské praxe.

Kolektivní monografie si nedává za cíl komplexně zpracovat právní jednání a procesní úkony, to na úrovni jedné monografie ani není dost dobře možné, a tak přináší do odborného diskurzu jednotlivé problematické a inspirativní otázky s ohledem na další vývoj v právu a jeho výzvy.

autor: Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-622-1

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XII
Část první
Právní jednání
1 Stanovy společenství vlastníků jako smlouva sui generis
  - str. 3
1.1 Úvod  - str. 3
1.2 Autonomie vůle v rámci stanov společenství vlastníků  - str. 4
1.3 Povinnost k náhradě újmy vyplývající ze stanov společenství vlastníků - str. 7
1.3.1 Porovnání se stanovami spolku - str. 8
1.3.2 Ujednání o smluvní pokutě - str. 9
1.4 Závěr - str. 10
2 Problematické aspekty smart kontraktů  - str. 11
2.1 Úvod  - str. 11
2.2 Smart kontrakt v českém právu  - str. 12
2.3 Využití smart kontraktů v praxi  - str. 13
2.4 Problematické aspekty smart kontraktů  - str. 14
2.4.1 Identifikace stran  - str. 15
2.4.2 Automatická vykonatelnost  - str. 16
2.4.3 Ochrana spotřebitele  - str. 16
2.4.4 GDPR  - str. 17
2.4.5 Rozhodné právo - str.  17
2.5 Závěr  - str. 17
3 Nařízení eIDAS a elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu  - str. 19
3.1 Úvod  - str. 19
3.2 Nařízení eIDAS  - str. 20
3.3 Elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu  - str. 21
3.4 Novelizace zvláštních zákonů  - str. 24
3.5 Závěr  - str. 25
4 Jednání správce svěřenského fondu v rámci obchodních korporací  - str. 27
4.1 Úvod - str.  27
4.2 Obecně k možnosti existence více svěřenských správců a způsobu jejich rozhodování a jednání  - str. 28
4.3 Výkon práv společníka či akcionáře vůči společnosti více svěřenskými správci  - str. 30
4.4 Standardy jednání svěřenských správců jako společníků obchodních korporací  - str. 32
4.5 Závěr  - str. 33
5 Péče o dítě  - str. 35
5.1 Úvod  - str. 35
5.2 Problémově zatížené rodiny - str.  36
5.3 Jednání nezletilých dětí a jiná péče o nezletilé - str.  37
5.3.1 Děti a jejich ne/svoboda při jednání  - str. 37
5.3.2 Děti a jejich nesvoboda v nefunkční rodině  - str. 39
5.3.3 Péče o ohrožené děti  - str. 39
5.4 Závěr  - str. 41
6 Právní jednání pěstounů za jim svěřené dítě  - str. 43
6.1 Úvod  - str. 43
6.2 Právní úprava pěstounské péče de lege lata  - str. 43
6.3 Povinnosti a práva pěstounů a jejich úprava soudem  - str. 45
6.4 Vybrané situace rozhodování o záležitostech týkajících se dítěte v praxi pěstounské péče  - str. 48
6.5 Procesní aspekty a souvislosti výkonu pěstounské péče  - str. 50
6.6 Závěr  - str. 51
7 Zákonná posloupnost osob v pojištění pro případ smrti - str.  53
7.1 Úvod  - str. 53
7.2 Geneze institutu  - str. 54
7.2.1 Zákon o pojistné smlouvě z roku 1934 - str.  54
7.2.2 Zákon o pojistné smlouvě z roku 1950  - str. 55
7.2.3 Občanský zákoník z roku 1964  - str. 56
7.2.4 Občanský zákoník po roce 1991  - str. 58
7.2.5 Zákon o pojistné smlouvě z roku 2004  - str. 58
7.2.6 Občanský zákoník  - str. 59
7.3 Zahraniční komparace  - str. 60
7.3.1 Slovensko  - str. 60
7.3.2 Rakousko  - str. 60
7.3.3 Německo  - str. 61
7.3.4 Švýcarsko  - str. 62
7.3.5 PEICL  - str. 62
7.3.6 Polsko  - str. 63
7.3.7 Systém common law  - str. 63
7.3.8 Některé další jurisdikce  - str. 63
7.4 Závěr  - str. 64
8 Zastřený výkon závislé práce  - str. 67
8.1 Úvod  - str. 67
8.2 Co je zastřený výkon závislé práce? - str.  67
8.3 Jak pohlížet na zastřený výkon závislé práce?  - str. 68
8.4 Pracovněprávní výklad právního jednání  - str. 71
8.5 Závěr  - str. 73
9 Oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru - str.  75
9.1 Úvod  - str. 75
9.2 Zvláštní náležitosti notifikace zaměstnance  - str. 76
9.3 Podání žaloby na neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 80
9.4 Závěr  - str. 81
10 Důsledky (nesprávné) klasifikace následků vad právního jednání při obraně proti rozvázání pracovního poměru  - str. 83
10.1 Úvod  - str. 83
10.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 84
10.3 „Obrana“ proti zdánlivému rozvázání pracovního poměru  - str. 86
10.4 Závěr  - str. 88
11 Je volby cizího práva v čistě vnitrostátním právním vztahu skutečnou volbou práva?  - str. 91
11.1 Úvod  - str. 91
11.2 Volba práva jako institut mezinárodního práva soukromého  - str. 92
11.3 Analýza čl. 3 odst. 3 nařízení Řím I.  - str. 93
11.3.1. Vývoj názorových proudů  - str. 94
11.3.2 Efektivnost volby práva ve vnitrostátních smlouvách  - str. 95
11.4 Skutečná volba práva? - str. 96
11.5 Závěr  - str. 97
12 Historický vývoj zajištění dluhu v římském právu  - str. 99
12.1 Úvod  - str. 99
12.2 Jistoty závazku ve starodávném právu  - str. 100
12.3 Fiducia jako reálná záruka v římském právu  - str. 101
12.4 Pignus jako reálná záruka v římském právu  - str. 103
12.5 Ručení jako osobní záruka plnění závazku  - str. 104
12.6 Závěr  - str. 105
Část druhá
Procesní úkony
1 Procesní podání v doktríně civilního procesu
- str.  109
1.1 Úvod  - str. 109
1.2 Vymezení procesního podání  - str. 110
1.3 Forma podání (zevní náležitosti)  - str. 112
1.4 Obsah podání (vnitřní náležitosti)  - str. 113
1.5 Vady procesního podání a jejich náprava - str.  115
1.6 Závěr  - str. 117
2 Kooperativní model civilního procesu jako reflexe vzájemného vztahu práva hmotného a procesního  - str. 119
2.1 Úvod  - str. 119
2.2 Představení kooperativního modelu civilního procesu  - str. 121
2.3 Reflexe nad vzájemným vztahem práva hmotného a procesního  - str. 124
2.4 Závěr  - str. 127
3 Autonomie vůle v civilním řízení sporném aneb o procesních smlouvách a jejich místu v rámci civilního
řízení sporného (nejen) prizmatem současných rekodifikačních snah
  - str. 129
3.1 Úvod  - str. 129
3.2 Základní východiska  - str. 131
3.3 Otázka první – přípustnost procesních smluv - str.  133
3.4 Otázka druhá – náležitosti a vady procesních smluv  - str. 134
3.5 Otázka třetí – důsledky porušení procesních smluv  - str. 136
3.6 Závěr  - str. 137
4 Výklad chyby v žalobe prevzatej do rozsudku súdu a prípustnosť jej opravy - str.  141
4.1 Úvod  - str. 141
4.2 Výklad chyby v žalobe ako procesného úkonu  - str. 142
4.3 Stručne k doktrinálnym východiskám  - str. 143
4.3.1 Všeobecne  - str. 143
4.3.2 Aktuálny stav doktríny  - str. 144
4.3.3 Argumenty v prospech vykonania opravy  - str. 146
4.4 Príklad z Vážneho zbierky  - str. 148
4.5 Intermezzo: Zásah do práva na spravodlivú súdnu ochranu - str.  150
4.6 Konkluze  - str. 152
5 Vztah rozsudku pro zmeškání a na základě fikce uznání  - str. 153
5.1 Úvod  - str. 153
5.2 Rozsudek pro zmeškání  - str. 153
5.3 Rozsudek na základě tzv. fikce uznání nároku - str.  156
5.3.1 Skutkové předpoklady  - str. 156
5.3.2 Povaha tzv. fikce uznání nároku  - str. 157
5.4 Vzájemné porovnání a legitimita rozsudku pro fikci uznání nároku  - str. 159
5.5 Závěr  - str. 161
6 Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů v kontextu národní regulace  - str. 163
6.1 Úvod  - str. 163
6.2 Stávající úprava kolektivní ochrany práv spotřebitelů v EU  - str. 164
6.3 Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů - str.  166
6.3.1 Aktivní legitimace a oblast působnosti  - str. 167
6.3.2 Forma řízení  - str. 167
6.3.3 Informační povinnost  - str. 168
6.3.4 Ochrana obchodníků před šikanózními žalobami  - str. 168
6.3.5 Rozhodnutí  - str. 168
6.3.6 Přeshraniční reprezentativní žaloby  - str. 169
6.4 Kolektivní nástroje právní ochrany v evropských zemích a návrh zákona o hromadných žalobách  - str. 170
6.4.1 Český návrh zákona o hromadných žalobách  - str. 171
6.5 Závěr  - str. 171
7 Problematika právní úpravy výkonu rozhodnutí nařizující dražbu mezi spoluvlastníky  - str. 175
7.1 Úvod  - str. 175
7.2 K právní úpravě  - str. 175
7.2.1 Hmotněprávní část - str.  175
7.2.2 Procesněprávní část  - str. 177
7.3 Vymezení problému  - str. 177
7.4 Možná řešení  - str. 179
7.4.1 Zastavení výkonu rozhodnutí - str.  179
7.4.2 Pokračování ve výkonu rozhodnutí  - str. 179
7.5 Kazuistika  - str. 181
7.6 Závěr  - str. 182
8 Uplatnění neúčinnosti započtení v poměrech insolvenčního zákona  - str. 185
8.1 Úvod  - str. 185
8.2 Obecná úprava započtení v občanském zákoníku  - str. 185
8.3 Podmínky započtení v insolvenčním zákoně  - str. 186
8.4 Právní úprava neúčinnosti v insolvenčním zákoně  - str. 189
8.5 Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení  - str. 190
8.6 Závěr  - str. 193
9 Přechod soukromoprávních závazků odsouzeného mimořádným lidovým soudem v letech 1945–1948 v souvislosti s trestem konfiskace jeho majetku  - str. 195
9.1 Úvod  - str. 195
9.2 Mimořádný lidový soud  - str. 196
9.3 Důsledky přechodu zkonfiskovaného majetku odsouzeného na stát - str. 197
9.3.1 Rozhodnutí nižších soudů  - str. 197
9.3.2 Dovolání - str. 199
9.4 Přechod soukromoprávních závazků odsouzeného ve světle platné právní úpravy - str.  199
9.5 Závěr  - str. 201
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  203
Věcný rejstřík  - str. 214

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Lenka Veselá - GRADA Publishing, a. s.

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.