Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím!

Zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů

Obecné nařízení nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a stanoví přímo pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů, správcům i zpracovatelům osobních údajů přináší nové povinnosti a instituty.

Seznamte se včas s novinkami v oblasti ochrany osobních údajů

Od data platnosti Obecného nařízení běží přechodná doba určená k uvedení zpracování osobních údajů do souladu s Obecným nařízením. Již nyní je proto nutné se na ně začít připravovat.

Komplexní průvodce Obecným nařízením GDPR

Publikace si klade za cíl komplexně a srozumitelně přiblížit Obecné nařízení a tím napomoci všem zainteresovaným stranám zorientovat se v nelehké (navíc mnohdy abstraktní) právní oblasti, ve kterou se zpracování osobních údajů během posledních desítek let vyvinulo. Autor podává výklad jednotlivých pojmů v souvislosti se zatím účinným zákonem o ochraně osobních údajů. Součástí publikace jsou samostatné kapitoly pojednávající o pravidlech pro šíření obchodních sdělení a pravidlech pro provozování kamerového systému a další užitečné informace, jako například seznam anglických zkratek a slovních výrazů, které jsou v oblasti ochrany osobních údajů běžně používané.

Koho se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dotkne?

Komplexní a praktické informace v knize naleznou všechny osoby, které pracují s osobními údaji, pověřenci pro ochranu osobních údajů, jednatelé, zástupci správce, osoby zodpovědné za dodržování podmínek zpracování osobních údajů (vedoucí pracovníci, personalisté, mzdové účetní apod.) a studenti.

autor: JUDr. Jiří Žůrek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 224 stran
ISBN: 978-80-7554-097-3

Cena: 359 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 8
O autorovi - str. 9
VÝKLADOVÁ ČÁST
1. Vývoj ochrany osobních údajů a význam použitých právních instrumentů - str. 12
1.1 Světový a evropský vývoj a stav - str. 13
1.2 Vývoj a stav v České republice - str. 18
2. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - str. 22
2.1 Struktura Obecného nařízení - str. 23
2.2 Nové pojetí odpovědnosti správce a přístup založený na riziku - str. 24
2.2.1 Princip odpovědnosti správce - str. 24
2.2.2 Přístup založený na riziku - str. 26
2.3 Pracovní skupina WP29 - Evropský sbor pro ochranu osobních údajů - str. 28
3. Definice v Obecném nařízení - str. 30
4. Působnost Obecného nařízení - str. 34
4.1 Osobní působnost - str. 34
4.2 Věcná působnost - str. 34
4.3 Místní působnost - str. 36
4.3.1 Extrateritoriální působnost - str. 37
4.4 Časová působnost - str. 38
5. Pojem osobní údaj a pseudonymizace - str. 40
5.1 Anonymní údaje - str. 41
5.2 Pseudonymizace, pseudonymizované údaje - str. 42
5.3 Poznámky k rodnému číslu - str. 44
5.4 Poznámky k číslu a kopírování občanského průkazu - str. 46
6. Zvláštní kategorie osobních údajů - str. 50
6.1 Srovnání zvláštních kategorií osobních údajů s citlivými údaji v zákoně o ochraně osobních údajů - str. 52
7. Pojem zpracování osobních údajů - str. 54
7.1 Účel zpracování osobních údajů - str. 56
8. Zásady zpracování osobních údajů - str. 58
8.1 Zásada zákonnosti - str. 58
8.2 Zásada korektnosti a zásada transparentnosti - str. 59
8.3 Zásada omezení účelu - str. 60
8.4 Zásada minimalizace údajů - str. 60
8.5 Zásada přesnosti - str. 61
8.6 Zásada omezení uložení - str. 62
8.7 Zásada integrity a důvěrnosti - str. 63
8.8 Srovnání zásad s povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů - str. 63
9. Zákonnost aneb právní důvody zpracování - str. 65
9.1 Právní důvody pro zpracování osobních údajů - str. 66
9.1.1 Souhlas subjektu údajů - str. 69
9.1.2 Plnění smlouvy - str. 78
9.1.3 Plnění zákonem stanovené povinnosti - str. 78
9.1.4 Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů - str. 79
9.1.5 Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen - str. 79
9.1.6 Oprávněné zájmy správce - str. 80
9.2 Právní důvody zpracování zvláštních kategorií osobních údajů - str. 82
10. Správce a zpracovatel - str. 85
10.1 Správce - str. 85
10.1.1 Společní správci - str. 86
10.2 Zpracovatel - str. 87
10.3 Vztah správce a zpracovatele- str. 88
10.3.1 Smlouva o zpracování osobních údajů - str. 88
10.3.2 Řetězení zpracovatelů - str. 90
11. Zabezpečení osobních údajů- str. 92
11.1 Porušení zabezpečení osobních údajů - str. 94
11.1.1 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu - str. 96
11.1.2 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - str. 99
12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 102
12.1 Povinné jmenování pověřence - str. 103
12.1.1 Orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt (ad písmeno a)) - str. 106
12.1.2 Hlavní činnost (ad písmena b) a c)) - str. 108
12.1.3 Rozsáhlé zpracování (ad písmena b) a c)) - str. 108
12.1.4 Pravidelné a systematické monitorování (ad písmeno b)) - str. 109
12.1.5 Zvláštní kategorie údajů a osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (ad písmeno c)) - str. 110
12.2 Úkoly pověřence - str. 111
12.3 Postavení a odpovědnost pověřence - str. 112
12.3.1 Mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob - str. 114
12.4 Požadavky kladené na osobu pověřence - str. 114
13. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace - str. 116
13.1 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 117
13.1.1 Kritéria pro vznik povinnosti provést posouzení vlivu - str. 118
13.1.2 Proces provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 121
13.2 Předchozí konzultace s dozorovým úřadem - str. 122
14. Práva subjektu údajů - str. 124
14.1 Obecné postupy pro výkon práv subjektu údajů - str. 125
14.2 Právo na informace - str. 126
14.3 Právo na přístup k osobním údajům - str. 129
14.4 Právo na opravu a doplnění - str. 131
14.5 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - str. 132
14.6 Právo na omezení zpracování - str. 134
14.7 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování - str. 135
14.8 Právo na přenositelnost údajů - str. 136
14.8.1 K podmínkám aplikace práva na přenositelnost - str. 137
14.8.2 K některým dalším aspektům práva na přenositelnost - str. 139
14.8.3 Co lze od práva na přenositelnost očekávat? - str. 140
14.9 Právo vznést námitku - str. 140
14.10 Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování - str. 141
14.11 Omezení práv a zásad zpracování - str. 142
15. Předávání osobních údajů do zahraničí - str. 144
15.1 Předání v rámci Evropské unie - str. 145
15.2 Předání mimo Evropskou unii - str. 145
15.2.1 Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 145
15.2.2 Předání založené na vhodných zárukách - str. 147
15.2.3 Výjimky pro specifické situace - str. 151
15.3 Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Evropské unie - str. 152
15.4 K předávání osobních údajů zaměstnanců do třetích zemí - str. 153
16. Zajištění a dokládání souladu zpracování - str. 155
16.1 Mapování zpracování - str. 156
16.2 Záznamy o činnostech zpracování - str. 157
16.2.1 Výjimka z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování - str. 158
16.3 Kodexy chování - str. 159
16.3.1 Monitorování schválených kodexů chování - str. 162
16.4 Osvědčení - str. 162
16.5 Vnitřní koncepce (politika) ochrany osobních údajů - str. 164
17. Dozorový úřad - str. 166
17.1 Úkoly dozorového úřadu - str. 166
17.2 Pravomoci dozorového úřadu - str. 168
17.2.1 Vyšetřovací pravomoci - str. 168
17.2.2 Nápravné pravomoci - str. 170
17.2.3 Povolovací a poradní pravomoci - str. 171
17.3 Vzájemná pomoc dozorových úřadů a jejich společné postupy - str. 172
17.4 Vedoucí dozorový úřad - str. 173
17.4.1 Přeshraniční zpracování a určení vedoucího dozorového úřadu - str. 174
17.4.2 Činnost vedoucího dozorového úřadu a jeho spolupráce s dalšími dotčenými dozorovými úřady - str. 175
17.5 Mechanismus jednotnosti - str. 176
18. Sankce a podmínky ukládání pokut - str. 178
18.1 Podmínky ukládání pokut - str. 179
18.2 Výše pokut - str. 181
18.2.1 Pokuty 10 000 000 EUR, resp. 2 % celkového ročního obratu - str. 182
18.2.2 Pokuty 20 000 000 EUR, resp. 4 % celkového ročního obratu - str. 183
19. Právní ochrana a odpovědnost, včetně trestní - str. 185
19.1 Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu - str. 185
19.2 Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu - str. 187
19.3 Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli - str. 188
19.4 Zastupování subjektů údajů - str. 189
19.5 Právo na náhradu újmy a odpovědnost- str. 190
19.6 Trestní odpovědnost správce a zpracovatele jako právnické osoby - str. 191
19.6.1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji - str. 192
19.6.2 Kontrola zaměstnanců za účelem předcházení přičitatelnosti jejich trestního jednání - str. 195
PRAKTICKÁ ČÁST
1. Přímý marketing – obchodní sdělení - str. 198
1.1 Co se rozumí obchodním sdělením? - str. 201
1.2 Kdy lze obchodní sdělení zasílat? - str. 202
1.3 Jaké mají být náležitosti zasílaného obchodního sdělení? - str. 204
1.4 Dozor a pokuty za přestupky - str. 205
2. Kamerové systémy a Obecné nařízení - str. 206
2.1 Postup při úvahách o kamerovém systému - str. 206
2.2 Právní důvody zpracování - str. 207
2.3 Zabezpečení kamerového systému a záznamů - str. 209
2.4 Informační povinnost - str. 209
2.5 Záznamy o činnostech zpracování - str. 211
2.6 Nakládání se záznamy a doba jejich uchování - str. 211
2.7 Další konsekvence kamerového systému - str. 213
3. Zdroje informací a odkazy - str. 215
4. Nepřesnosti v českém překladu Obecného nařízení - str. 216
5. Anglické pojmy a výrazy - str. 217
6. Běžně používané zkratky - str. 220
7. Vybrané anglické pojmy z Obecného nařízení - str. 221

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Malotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.