Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přináší nové povinnosti a instituty a také propracovanější systém práv subjektů údajů, což klade na jeho adresáty (tj. všechny subjekty zpracovávající osobní údaje) nepoměrně vyšší nároky na jeho znalost a pochopení. Proto si tato publikace klade za cíl všem zainteresovaným subjektům srozumitelnou cestou přiblížit Obecné nařízení a tím jim napomoci orientovat v dané právní úpravě.

Blíže ke struktuře a obsahu knihy

Dobré orientaci čtenáře v problematice GDPR má napomoci nejen výkladová část k Obecnému nařízení, která tvoří jádro publikace a jež postupně provází čtenáře v jednotlivých kapitolách všemi aspekty jak Obecného nařízení, tak i některými souvisejícími otázkami, jako je zpracování rodného čísla nebo kopie a čísla občanského průkazu v pracovněprávních vztazích a další, ale i praktická část publikace, která obsahuje dvě samostatné kapitoly týkající se pravidel šíření obchodních sdělení a provozování kamerových systémů za účinnosti Obecného nařízení. Praktická část publikace dále obsahuje seznam anglických zkratek a pojmů, které jsou v oblasti zpracování osobních údajů používány. Pro vyšší komfort a lepší zužitkování nabytých poznatků z knihy je v jednotlivých kapitolách a podkapitolách zařazen výčet článků a recitálů, které se řešené problematiky týkají. Jelikož publikace obsahuje i kompletní text Obecného nařízení, může si čtenář ihned související články a recitály jednoduše dohledat a zasadit nabyté znalosti do kontextu znění Obecného nařízení.

Koho se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dotkne?

Publikace je určena pro všechny, kdo působí v oblasti ochrany osobních údajů, jako jsou pověřenci pro ochranu osobních údajů, jednatelé, zástupci správce nebo zpracovatele, osoby zodpovědné za dodržování podmínek zpracování osobních údajů (vedoucí pracovníci, personalisté, mzdové účetní apod.), studenti atd.

autor: JUDr. Jiří Žůrek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2018, 344 stran
ISBN: 978-80-7554-152-9

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 8
Výkladová část
1. Vývoj ochrany osobních údajů a význam použitých právních instrumentů - str. 12
1.1 Světový a evropský vývoj a stav - str. 12
1.2 Vývoj a stav v České republice - str. 18
2. Obecné nařízení a ochraně osobních údajů - str. 23
2.1 Struktura Obecného nařízení - str. 24
2.2 Nové pojetí odpovědnosti správce a přístup založený na riziku - str. 25
2.2.1 Princip odpovědnosti správce - str. 26
2.2.2 Přístup založený na riziku - str. 27
2.3 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) - str. 29
3. Definice v Obecném nařízení - str. 29
4. Působnost Obecného nařízení - str. 32
4.1 Osobní působnost - str. 36
4.2 Věcná působnost - str. 36
4.3 Místní působnost - str. 38
4.3.1 Extrateritoriální působnost - str. 39
4.4 Časová působnost - str. 40
5. Pojem osobní údaj a pseudonymizace- str. 42
5.1 Anonymní údaje - str. 43
5.2 Pseudonymizace, pseudonymizované údaje - str. 43
5.3 Poznámky k rodnému číslu - str. 46
5.4 Poznámky ke kopírování a číslu občanského průkazu - str. 48
6. Zvláštní kategorie osobních údajů - str. 52
6.1 Srovnání zvláštních kategorií osobních údajů s citlivými údaji v zákoně o ochraně osobních údajů - str. 54
7. Pojem zpracování osobních údajů - str. 56
8. Zásady zpracování osobních údajů - str. 60
8.1 Zásada zákonnosti - str. 60
8.2 Zásada korektnosti a zásada transparentnosti - str. 61
8.3 Zásada omezení účelu - str. 62
8.4 Zásada minimalizace údajů - str. 62
8.5 Zásada přesnosti - str. 63
8.6 Zásada omezení uložení - str. 64
8.7 Zásada integrity a důvěrnosti - str. 65
8.8 Srovnání zásad s povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů - str. 66
9. Zákonnost aneb právní důvody zpracování - str. 67
9.1 Právní důvody pro zpracování osobních dat - str. 68
9.1.1 Souhlas subjektu údajů - str. 71
9.1.2 Plnění smlouvy - str. 81
9.1.3 Plnění zákonem stanovené povinnosti - str. 82
9.1.4 Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů - str. 82
9.1.5 Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen - str. 82
9.1.6 Oprávněné zájmy správce či třetí strany - str. 83
9.2 Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů - str. 85
9.3 Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů - str. 88
10. Správce a zpracovatel - str. 89
10.1 Správce - str. 90
10.1.1 Společní správci - str. 90
10.2 Zpracovatel - str. 91
10.3 Vztah správce a zpracovatele - str. 92
10.3.1 Smlouva o zpracování osobních údajů - str. 93
10.3.2 Řetězení zpracovatelů - str. 94
11. Zabezpečení osobních údajů - str. 96
11.1 Porušení zabezpečení osobních údajů - str. 99
11.1.1 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu - str. 101
11.1.2 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - str. 104
12. Pověřenec pro ochranu údajů - str. 107
12.1 Povinné jmenování pověřence - str. 108
12.1.1 Orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt (ad písmeno a)) - str. 111
12.1.2 Hlavní činnost (ad písmeno b) a c)) - str. 113
12.1.3 Rozsáhlé zpracování (ad písmena b) a c)) - str. 113
12.1.4 Pravidelné a systematické monitorování (ad písmeno b)) - str. 114
12.1.5 Zvláštní kategorie údajů a osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (ad písmeno c)) - str. 115
12.2 Úkoly pověřence - str. 116
12.3 Postavení a odpovědnost pověřence - str. 117
12.3.1. Mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob - str. 119
12.4 Požadavky kladené na osobu pověřence - str. 119
13. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace - str. 121
13.1 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 122
13.1.1 Kritéria pro vznik povinnosti provést posouzení vlivu - str. 123
13.1.2 Proces provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 126
13.2 Předchozí konzultace s dozorovým orgánem - str. 127
14. Práva subjektu údajů - str. 130
14.1 Obecné postupy pro výkon práv subjektu údajů - str. 131
14.2 Právo na informace - str. 132
14.3 Právo na přístup k osobním údajům - str. 135
14.4 Právo na opravu a doplnění - str. 138
14.5 Právo na výmaz ("právo být zapomenut") - str. 138
14.6 Právo na omezení zpracování - str. 141
14.7 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování - str. 142
14.8 Právo na přenositelnost údajů - str. 142
14.8.1 K podmínkám aplikace práva na přenositelnost - str. 142
14.8.2 K některým dalším aspektům práva na přenositelnost - str. 146
14.8.3 Co lze od práva na přenositelnost očekávat? - str. 147
14.9 Právo vznést námitku - str. 147
14.10 Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování - str. 148
14.11 Omezení práv a zásad zpracování - str. 149
15. Předávání osobních údajů do zahraniční - str. 151
15.1 Předání v rámci Evropské unie - str. 152
15.2 Předání mimo Evropskou unii - str. 152
15.2.1 Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 153
15.2.2 Předání založené na vhodných zárukách - str. 155
15.2.3 Výjimky pro specifické situace - str. 158
15.3 Předání či zveřejnění nepovolená právem Evropské unie - str. 159
15.4 K předávání osobních údajů zaměstnanců do třetích zemí - str. 160
16. Zajištění a dokládání souladu zpracování - str. 162
16.1 Mapování zpracování - str. 163
16.2 Záznamy o činnostech zpracování - str. 164
16.2.1 Výjimka z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování - str. 165
16.3 Kodexy chování - str. 166
16.3.1 Monitorování schválených kodexů chování - str. 169
16.4 Osvědčení - str. 170
16.5 Vnitřní koncepce (politika) ochrany osobních údajů - str. 172
17. Dozorový úřad - str. 173
17.1 Úkoly dozorového úřadu - str. 174
17.2 Pravomoci dozorového úřadu - str.175
17.2.1 Vyšetřovací pravomoci - str. 175
17.2.2 Nápravné pravomoci - str. 177
17.2.3 Povolovací a poradní pravomoci - str. 178
17.3 Vzájemná pomoc dozorových úřadů a jejich společné postupy - str. 179
17.4 Vedoucí dozorový úřad - str. 180
17.4.1 Přeshraniční zpracování a určení vedoucího dozorového úřadu - str. 181
17.4.2 Činnost vedoucího dozorového úřadu a jeho spolupráce s dalšími dotčenými dozorovými úřady - str. 182
17.5 Mechanismus jednotnosti - str. 183
18. Sankce a podmínky ukládání pokut - str. 185
18.1 Podmínky ukládání pokut - str. 186
18.2 Výše pokut - str. 188
18.2.1 Pokuty 10 000 000 EUR, resp. 2 % celkového ročního obratu - str. 189
18.2.2 Pokuty 20 000 000 EUR, resp. 4 % celkového ročního obratu - str. 190
19. Právní ochrana a odpovědnost, včetně trestní - str. 192
19.1 Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu - str. 192
19.2 Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu - str. 194
19.3 Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli - str. 195
19.4 Zastupování subjektů údajů - str. 196
19.5 Právo na náhradu újmy a odpovědnost - str. 197
19.6 Trestní odpovědnost správce a zpracovatele jako právnické osoby - str. 198
19.6.1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji - str. 200
19.6.2 Kontrola zaměstnanců za účelem předcházení přičitatelnosti jejich trestního jednání - str. 202
Praktická část
1. Přímý marketing - obchodní sdělení
- str. 206
1.1 Přímý marketing - klasickou poštou - str. 208
1.2 Přímý marketing - elektronicky - str. 209
1.2.1 Co se rozumí obchodním sdělením? - str. 210
1.2.2 Kdy lze obchodní sdělení zasílat? - str. 210
1.2.3 Jaké mají být náležitosti zasílaného obchodního sdělení? - str. 212
1.2.4 Dozor a pokuty za přestupky - str. 213
2. Kamerové systémy a Obecné nařízení - str. 215
2.1 Postup při úvahách o kamerovém systému - str. 215
2.2 Právní důvody zpracování - str. 216
2.3 Zabezpečení kamerového systému a záznamů - str. 217
2.4 Informační povinnost - str. 218
2.5 Záznamy o činnostech zpracování - str. 219
2.6 Nakládání se záznamy a doba jejich uchování - str. 220
2.7 Další konsekvence kamerového systému - str. 221
3. Zdroje informaci a odkazy - str. 224
4. Nepřesnosti v českém překladu Obecného nařízení - str. 225
5. Anglické pojmy a výrazy - str. 226
6. Běžně používané zkratky - str. 229
7. Vybrané anglické pojmy z Obecného nařízení - str. 231
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - str. 234
O autorovi - str. 343Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 199 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Malotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.