Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovnělékařské služby, 4. vydání

Pracovnělékařské služby, 4. vydání

Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasnosti mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto právní předpisů z roku 2017.

Blíže k obsahu publikace

Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně. Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její praktické důsledky, tak i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce. Nevyhýbají se ani kritice některých nedostatků právní úpravy, existujících i po novelách. Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek, další činnosti smluvního lékaře a uvádějí doporučení pro obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, postup při vyžádání a vydání lékařského posudku a důsledky tohoto posudku pro pracovněprávní vztah zaměstnanců. Dotčená právní úprava je velmi přísná a za její nerespektování hrozí i závažné sankce zaměstnavatelům (o nichž publikace rovněž pojednává).

Bonus v podobě editovatelných vzorů formulářů

Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů používaných v oblasti pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci. Toto již čtvrté vydání je rozšířeno o výklad a doporučení na základě praktických zkušeností s uplatňováním zákona a prováděcí vyhlášky a o nejnovější soudní judikaturu.

autoři: JUDr. Bořivoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 10. 2019, 448 stran
ISBN: 978-80-7554-233-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. 9
Seznam nejdůležitějších právních předpisů, na které je v publikaci odkazováno - str. 10
1. Úvod - str. 11
2. Pracovní lékařství a jeho praktický význam - str. 13
2.1 Pracovní lékařství, definice a historie - str. 13
2.2 Pracovní lékařství v mezinárodním kontextu - str. 17
2.3 Znalost pracovního lékařství – záruka kvality poskytovaných služeb - str. 22
2.4 Pracovní lékařství, globalizovaná tržní ekonomika a stárnutí pracovní populace - str. 23
2.5 Kritické hodnocení současné právní úpravy z medicínského hlediska - str. 25
3. Právní úprava - str. 30
3.1 Mezinárodní normy - str. 30
3.2 Vnitrostátní právní předpisy - str. 34
3.3 Počítání času a lhůty - str. 42
3.4 Přehled věcných změn právní úpravy provedených novelami v roce 2017 - str. 46
3.4.1 V zákoně č. 373/2011 Sb. (§ 41 až § 69) a v zákoníku práce s účinností od 1. listopadu 2017 - str. 46
3.4.2 Ve vyhlášce o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.), provedených vyhláškou č. 436/2017 Sb.
s účinností od 15. prosince 2017 - str. 49
4. Obecný zákon o zdravotních službách - str. 54
4.1 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (poskytovatel) - str. 54
4.2 Právo zvolit si poskytovatele a jeho vyloučení u pracovnělékařských služeb - str. 55
4.3 Některá práva a povinnosti poskytovatele - str. 57
4.4 Zdravotnická dokumentace - str. 60
4.4.1 Obecná pravidla - str. 60
4.4.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace - str. 65
4.4.3 Vyžádání dalších zdravotních služeb - str. 67
4.4.4 Předání dokumentace při změně poskytovatele pracovnělékařské služby nebo jeho úmrtí - str. 67
5. Pracovnělékařské služby - str. 70
5.1 Obsah - str. 70
5.1.1 Obecně- str. 70
5.1.2 Poradenství - str. 73
5.1.3 Dohled - str. 75
5.1.4 Dokumentace - str. 76
5.1.5 Časové normativy - str. 77
5.2 Zajištění pracovnělékařských služeb - str. 80
5.2.1 Smlouva s poskytovatelem - str. 81
5.2.2 Vysílání zaměstnanců k registrujícím poskytovatelům - str. 85
5.2.3 Zajištění vlastními zaměstnanci - str. 87
5.2.4 Služby pro agenturní zaměstnance - str. 89
5.2.5 Pověřený poskytovatel - str. 91
5.2.6 Vydávání lékařských posudků, jestliže zaměstnavatel nemá poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 93
5.3 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 94
5.3.1 Povinnosti zaměstnavatele - str. 94
5.3.2 Povinnosti zaměstnance - str. 96
5.4 Povinnosti a práva poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 98
5.5 Financování, daňové souvislosti - str. 100
6. Zvláštní právní úprava - str. 106
6.1 Přehled zvláštních právních předpisů - str. 106
6.2 Jiné a prováděcí právní předpisy upravující podmínky zdravotní způsobilosti - str. 108
6.3 Zaměstnanci pracující v noci - str. 110
6.4 Mladiství - str. 115
6.5 Řidiči motorových vozidel - str. 116
6.5.1 Řidiči z povolání - str. 117
6.5.2 Tzv. řidiči referenti - str. 120
6.6 Podnikoví hasiči - str. 123
6.7 Drážní doprava - str. 124
6.7.1 Mezinárodní doporučení ke zdravotní způsobilosti osob v železniční dopravě - str. 124
6.7.2 Zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy - str. 126
6.8 Vedení a obsluha plavidel - str. 132
6.9 Letecký personál- str. 135
6.10 Zdravotničtí pracovníci - str. 136
6.11 Osoby ve služebním poměru - str. 137
6.11.1 Příslušníci bezpečnostních sborů - str. 138
6.11.2 Vojáci z povolání - str. 139
6.11.3 Zaměstnanci ve státní službě (státní zaměstnanci) - str. 140
6.12 Radiační pracovníci - str. 141
6.13 Zaměstnanci s právem nosit a držet zbraň - str. 144
6.14 Profesní průkazy a způsobilost - str. 146
7. Kategorizace prací, rizikové práce - str. 148
7.1 Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence, měření pro účely kategorizace - str. 148
7.2 Rizikové faktory a rizika práce - str. 155
7.3 Kategorizace prací, jejich názvy a posuzování zdravotní způsobilosti k práci v praxi - str. 159
8. Pracovnělékařské prohlídky - str. 163
8.1 Přehled - str. 163
8.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 165
8.3 Základní a další vyšetření a časové normativy - str. 167
8.4 Překážka v práci - str. 172
8.5 Vstupní prohlídka - str. 175
8.5.1 Vstupní prohlídka před vznikem pracovněprávního a obdobného vztahu - str. 175
8.5.2 Vstupní prohlídka při změně práce - str. 180
8.6 Periodická prohlídka - str. 183
8.6.1 Obecně dané lhůty periodických prohlídek - str. 184
8.6.2 Práce v riziku ohrožení zdraví - str. 186
8.6.3 Periodické prohlídky v případech některých rizikových faktorů pracovních podmínek - str. 187
8.6.4 Periodické prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 189
8.6.5 Další pravidla - str. 190
8.7 Mimořádná prohlídka - str. 193
8.8 Výstupní prohlídka - str. 199
8.9 Následná prohlídka - str. 202
9. Lékařské prohlídky u žáků a studentů - str. 204
10. Lékařské posudky - str. 208
10.1 Podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci - str. 208
10.1.1 Podklady pro vydání lékařského posudku - str. 208
10.1.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace a potvrzení o nezměněném zdravotním stavu - str. 208
10.1.3 Lhůta pro vydání lékařského posudku - str. 214
10.1.4 Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti - str. 215
10.1.5 Lhůta pro uplatnění lékařského posudku - str. 216
10.1.6 Překážka vydání lékařského posudku - str. 217
10.2 Obsah lékařského posudku a posudkový závěr - str. 217
10.2.1 Obecně - str. 217
10.2.2 Posudkové závěry lékařského posudku - str. 219
10.3 Vyhotovení a předání- str. 237
10.4 Právní účinky posudku - str. 239
10.5 Platnost posudku a důsledky neplatnosti - str. 242
10.6 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 244
10.6.1 Návrh na přezkoumání - str. 244
10.6.2 Postup správního orgánu - str. 247
10.7 Soudní řízení - str. 249
11. Pracovněprávní důsledky pracovnělékařských prohlídek a posudků - str. 254
11.1 Zaměstnanec bez platného lékařského posudku - str. 254
11.2 Výpovědní důvod při nepodrobení se lékařské prohlídce - str. 256
11.3 Věcně nebo právně vadný lékařský posudek - str. 257
11.4 Pozbytí zdravotní způsobilosti z obecných příčin - str. 258
11.5 Pozbytí zdravotní způsobilosti ve zvláštních případech - str. 262
11.5.1 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 262
11.5.2 Pozbytí zdravotní způsobilosti k práci v noci - str. 270
11.5.3 Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem - str. 272
11.6 Převedení na jinou práci při částečné karanténě - str. 273
11.7 Doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 274
12. Nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání - str. 275
12.1 Obecně - str. 275
12.2 Postup uznání nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání, druhy lékařských posudků - str. 277
12.3 Pracovněprávní důsledky nemocí z povolání - str. 285
12.4 Výskyt nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v České republice - str. 288
13. Kontrola a sankce - str. 295
13.1 Orgány ochrany veřejného zdraví - str. 295
13.2 Inspekce práce - str. 298
13.3 Překrývání působnosti - str. 300
13.4 Přestupky poskytovatelů pracovnělékařských služeb - str. 301
13.5 Přestupky zaměstnavatelů a poskytovatelů pracovnělékařských služeb podle zákona o nemocenském pojištění - str. 303
14. Přílohy - str. 304
14.1 Vyhláška č. 79/2013 Sb. - str. 304
14.2 Přehled lhůt periodických/pravidelných pracovnělékařských prohlídek - str. 411
14.3 Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci - str. 415
14.4 Vzor lékařského posudku - str. 418
14.5 Vzor záznamu o pravidelném dohledu - str. 421
14.6 Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb - str. 423
14.7 Odborné standardy Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - str. 430
14.8 Metodický materiál Společnosti pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - str. 436
Shrnutí - str. 446
Summary - str. 447

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.