Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s účinností k 1. 11. 2017 (a s tím související novelou prováděcí vyhlášky) závažně změněna.

Blíže k obsahu publikace

Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně. Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její praktické důsledky, tak i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce (rovněž novelizovaných). Nevyhýbají se ani kritice některých nedostatků právní úpravy, existujících i po novelách. Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek, další činnosti smluvního lékaře a uvádějí doporučení pro obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, postup při vyžádání a vydání lékařského posudku a důsledky tohoto posudku pro pracovněprávní vztah zaměstnanců. Dotčená právní úprava je velmi přísná a za její nerespektování hrozí i závažné sankce zaměstnavatelům (o nichž publikace rovněž pojednává).

Bonus v podobě editovatelných vzorů formulářů

Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů používaných v oblasti pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci. Toto již třetí vydání je rozšířeno o výklad a doporučení na základě praktických zkušeností s uplatňováním zákona a prováděcí vyhlášky a o nejnovější soudní judikaturu.

autor: JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 424 stran
ISBN: 978-80-7554-106-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech  - str. 9
Seznam důležitých právních předpisů, na které je v publikaci odkazováno  - str. 10
1. Úvod  - str. 11
2. Pracovní lékařství a jeho praktický význam  - str. 13
2.1 Pracovní lékařství, definice a historie  - str. 13
2.2 Pracovní lékařství v mezinárodním kontextu  - str. 17
2.3 Znalost pracovního lékařství – záruka kvality poskytovaných služeb  - str. 21
2.4 Kritické hodnocení současné právní úpravy, včetně poslední novelizace  - str. 23
3. Právní úprava  - str. 28
3.1 Mezinárodní normy  - str. 28
3.2 Vnitrostátní právní předpisy  - str. 32
3.3 Počítání času a lhůty  - str. 40
3.4 Přehled věcných změn právní úpravy provedených novelami v roce 2017  - str. 44
3.4.1 V zákoně č. 373/2011 Sb. (§ 41 až § 69) a v zákoníku práce s účinností od 1. listopadu 2017  - str. 44
3.4.2 Ve vyhlášce o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.), provedených vyhláškou č. 436/2017 Sb.
s účinností od 15. prosince 2017  - str. 47
4. Obecný zákon o zdravotních službách  - str. 52
4.1 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (poskytovatel)  - str. 52
4.2 Právo zvolit si poskytovatele a jeho vyloučení u pracovnělékařských služeb  - str. 53
4.3 Některá práva a povinnosti poskytovatele  - str. 55
4.4 Zdravotnická dokumentace  - str. 57
4.4.1 Obecná pravidla  - str. 58
4.4.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace  - str. 63
4.4.3 Předání dokumentace při změně poskytovatele pracovnělékařské služby nebo jeho úmrtí  - str. 64
5. Pracovnělékařské služby  - str. 67
5.1 Obsah  - str. 67
5.1.1 Obecně - str. 67
5.1.2 Poradenství  - str. 70
5.1.3 Dohled  - str. 72
5.1.4 Dokumentace  - str. 73
5.1.5 Časové normativy  - str. 74
5.2 Zajištění pracovnělékařských služeb  - str. 77
5.2.1 Smlouva s poskytovatelem  - str. 78
5.2.2 Vysílání zaměstnanců k registrujícím poskytovatelům  - str. 82
5.2.3 Zajištění vlastními zaměstnanci  - str. 84
5.2.4 Služby pro agenturní zaměstnance  - str. 86
5.2.5 Pověřený poskytovatel  - str. 88
5.2.6 Vydávání lékařských posudků, jestliže zaměstnavatel nemá poskytovatele pracovnělékařských služeb  - str. 90
5.3 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance  - str. 91
5.3.1 Povinnosti zaměstnavatele  - str. 91
5.3.2 Povinnosti zaměstnance  - str. 93
5.4 Povinnosti a práva poskytovatele pracovnělékařských služeb  - str. 94
5.5 Financování, daňové souvislosti  - str. 97
6. Zvláštní právní úprava  - str. 103
6.1 Přehled zvláštních právních předpisů  - str. 103
6.2 Jiné a prováděcí právní předpisy upravující podmínky  zdravotní způsobilosti  - str. 104
6.3 Zaměstnanci pracující v noci  - str. 106
6.4 Mladiství  - str. 112
6.5 Řidiči motorových vozidel  - str. 113
6.5.1 Řidiči z povolání  - str. 113
6.5.2 Tzv. řidiči referenti  - str. 117
6.6 Podnikoví hasiči  - str. 119
6.7 Drážní doprava  - str. 120
6.7.1 Mezinárodní doporučení ke zdravotní způsobilosti osob v železniční dopravě  - str. 120
6.7.2 Zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  - str. 122
6.8 Vedení a obsluha plavidel  - str. 128
6.9 Letecký personál - str. 130
6.10 Zdravotničtí pracovníci  - str. 131
6.11 Osoby ve služebním poměru  - str. 132
6.11.1 Příslušníci bezpečnostních sborů  - str. 133
6.11.2 Vojáci z povolání  - str. 134
6.11.3 Zaměstnanci ve státní službě (státní zaměstnanci)  - str. 135
6.12 Radiační pracovníci  - str. 136
7. Kategorizace prací, rizikové práce  - str. 139
7.1 Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence, měření pro účely kategorizace  - str. 139
7.2 Rizikové faktory a rizika práce  - str. 146
7.3 Kategorizace prací, jejich názvy a posuzování zdravotní způsobilosti k práci v praxi  - str. 150
8. Pracovnělékařské prohlídky  - str. 154
8.1 Přehled  - str. 154
8.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky  - str. 156
8.3 Základní a další vyšetření a časové normativy  - str. 158
8.4 Překážka v práci  - str. 163
8.5 Vstupní prohlídka  - str. 165
8.5.1 Vstupní prohlídka před vznikem pracovněprávního a obdobného vztahu  - str. 166
8.5.2 Vstupní prohlídka při změně práce  - str. 171
8.6 Periodická prohlídka  - str. 174
8.7 Mimořádná prohlídka  - str. 180
8.8 Výstupní prohlídka  - str. 185
8.9 Následná prohlídka  - str. 189
9. Lékařské prohlídky u žáků a studentů  - str. 191
10. Lékařské posudky  - str. 195
10.1 Podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci  - str. 195
10.1.1 Podklady pro vydání lékařského posudku  - str. 195
10.1.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace a potvrzení o nezměněném zdravotním stavu  - str. 195
10.1.3 Lhůta pro vydání lékařského posudku  - str. 201
10.1.4 Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti  - str. 202
10.1.5 Lhůta pro uplatnění lékařského posudku  - str. 203
10.1.6 Překážka vydání lékařského posudku  - str. 203
10.2 Obsah lékařského posudku a posudkový závěr  - str. 204
10.2.1 Obecně - str. 204
10.2.2 Posudkové závěry lékařského posudku  - str. 206
10.3 Vyhotovení a předání - str. 223
10.4 Právní účinky posudku  - str. 226
10.5 Platnost posudku a důsledky neplatnosti  - str. 229
10.6 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům  - str. 231
10.6.1 Návrh na přezkoumání  - str. 231
10.6.2 Postup správního orgánu  - str. 233
10.7 Soudní řízení  - str. 235
11. Pracovněprávní důsledky pracovnělékařských prohlídek a posudků  - str. 240
11.1 Zaměstnanec bez platného lékařského posudku  - str. 240
11.2 Výpovědní důvod při nepodrobení se lékařské prohlídce  - str. 242
11.3 Věcně nebo právně vadný lékařský posudek  - str. 243
11.4 Pozbytí zdravotní způsobilosti z obecných příčin  - str. 244
11.5 Pozbytí zdravotní způsobilosti ve zvláštních případech  - str. 247
11.5.1 Pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 247
11.5.2 Pozbytí zdravotní způsobilosti k práci v noci  - str. 253
11.5.3 Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem  - str. 255
11.6 Převedení na jinou práci při částečné karanténě  - str. 256
11.7 Doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb  - str. 257
12. Nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání  - str. 258
12.1 Obecně  - str. 258
12.2 Postup uznání nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání, druhy lékařských posudků  - str. 260
12.3 Pracovněprávní důsledky nemocí z povolání  - str. 268
12.4 Výskyt nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v České republice  - str. 271
13. Kontrola a sankce  - str. 274
13.1 Orgány ochrany veřejného zdraví  - str. 274
13.2 Inspekce práce  - str. 277
13.3 Překrývání působnosti  - str. 279
13.4 Správní delikty (přestupky) poskytovatelů pracovnělékařských služeb  - str. 280
14. Přílohy  - str. 283
14.1 Vyhláška č. 79/2013 Sb.  - str. 283
14.2 Přehled lhůt periodických/pravidelných pracovnělékařských prohlídek  - str. 388
14.3 Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci  - str. 392
14.4 Vzor lékařského posudku  - str. 395
14.5 Vzor záznamu o pravidelném dohledu  - str. 398
14.6 Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb  - str. 400
14.7 Odborné standardy Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  - str. 407
14.8 Metodický materiál Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  - str. 413
Shrnutí  - str. 422
Summary  - str. 423

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.