Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen, omezení vlastnického práva k pozemkům, nástroje ochrany vlastnického práva, ale i proměny pozemkového vlastnictví v posledních třiceti letech, včetně církevních restitucí. V textu je uvedeno množství aktuální judikatury, z níž výklad jednotlivých institutů vychází. Podobná encyklopedická příručka dosud nebyla u nás vydána.

autoři: Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 4. 2020, 832 stran
ISBN: 978-80-7598-690-0

Cena: 1 825 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých částí - str. V
Seznam použitých zkratek - str. VI
Předmluva - str. VIII
I. kapitola Pojem pozemkového vlastnictví - str. 1
Díl 1. Pozemkové právo - str. 3
Díl 2. Pozemkové vlastnictví – vymezení pojmu - str. 6
Díl 3. Pozemkové vlastnictví státu, krajů a obcí - str. 11
3.1. Specifika pozemkového vlastnictví státu - str. 11
3.2. Specifika pozemkového vlastnictví obcí a krajů - str. 17
Díl 4. Pozemek, parcela a půda - str. 21
4.1. Vymezení pojmu „pozemek“ - str. 21
4.2. Vertikální hranice pozemku - str. 25
4.3. Parcela - str. 28
4.4. Vztah parcely a pozemku - str. 29
4.5. Půda - str. 34
Díl 5. Součást věci - str. 35
5.1. Superficies solo cedit - str. 37
5.2. Stavba ve smyslu občanského práva - str. 39
5.3. Rostlinstvo - str. 42
5.3.1. Plody - str. 43
Díl 6. Příslušenství věci - str. 46
Díl 7. Věcněprávní instituty zatěžující pozemek - str. 48
7.1. Právo stavby - str. 48
7.2. Věcná břemena - str. 52
7.2.1. Služebnosti - str. 53
7.2.2. Reálná břemena - str. 57
7.3. Zástavní právo - str. 58
Díl 8. Výjimky ze zásady superficies solo cedit - str. 60
8.1. Úvod - str. 60
8.2. Dočasné stavby - str. 61
8.3. Podzemní stavby se samostatným účelovým určením - str. 64
8.3.1. Podzemní vody, jeskyně, nerosty - str. 66
8.4. Stroje s výhradou - str. 67
8.5. Liniové stavby - str. 69
8.5.1. Movité, či nemovité - str. 71
8.5.2. Inženýrské sítě  - str. 71
8.5.3. Meliorace - str. 73
8.5.4. Vodovody a kanalizace - str. 74
8.5.4.1. Přípojky - str. 77
8.5.5. Elektronické komunikace, plynovody, teplovody - str. 77
8.5.5.1. Sítě elektronických komunikací - str. 79
8.5.6. Pozemní komunikace - str. 79
8.6. Stavby jako součást práva stavby - str. 82
8.7. Stavby zachovávající si charakter samostatné věci - str. 83
8.7.1. Stavby jako samostatné věci ve smyslu § 3055 obč. zák. - str. 84
8.7.2. Stavby zatížené věcným právem podle § 3060 obč. zák. - str. 85
8.7.3. Neoprávněné stavby vystavěné před 1. 1. 2014 - str. 86
Díl 9. Přechodná ustanovení - str. 87
9.1. Vlastník stavby je též vlastníkem pozemku pod ní - str. 88
9.1.1. Stavby ve spoluvlastnictví - str. 89
9.2. Vlastníkem stavby i pozemku se stane jediný subjekt - str. 90
9.3. Stavby jako samostatné nemovité věci - str. 91
9.4. Vzájemné předkupní právo - str. 92
9.5. Ochrana práv třetích osob - str. 95
9.6. Stavba na více pozemcích - str. 97
II. kapitola Nabývání vlastnictví - str. 101
Díl 1. Úvod - str. 103
Díl 2. Závady váznoucí na věci - str. 104
Díl 3. Originární způsoby nabytí - str. 106
3.1. Okupace - str. 106
3.2. Nález - str. 107
3.3. Přírůstek - str. 108
3.3.1. Přírůstek přirozený - str. 108
3.3.2. Přírůstek umělý - str. 109
3.3.3. Přírůstek smíšený - str. 110
3.4. Zpracování - str. 110
3.5. Stavba na cizím pozemku - str. 111
3.5.1. Stavby zřízené na základě právního titulu k pozemku - str. 112
3.5.1.1. Dočasná stavba - str. 112
3.5.1.2. Stavba zřízená na základě obligačního práva - str. 113
3.5.1.3. Stavba zřízená na základě služebnosti - str. 113
3.5.1.4. Stavba zřízená na základě práva stavby - str. 114
3.5.1.4.1. Vymezení práva stavby - str. 114
3.5.1.4.2. Vznik práva stavby - str. 114
3.5.1.4.3. Dočasnost práva stavby - str. 114
3.5.1.4.4. Úplata za zřízení práva stavby - str. 115
3.5.1.4.5. Práva a povinnosti z práva stavby - str. 115
3.5.1.4.6. Zánik práva stavby - str. 116
3.5.2. Stavby zřízené bez právního titulu k pozemku - str. 117
3.5.2.1. Vymezení stavby - str. 117
3.5.2.2. Užití cizí věci pro stavbu - str. 118
3.5.2.3. Osud neoprávněné stavby - str. 118
3.5.2.4. Neoprávněná stavba postavená před 1. 1. 2014 - str. 119
3.6. Přestavek - str. 121
3.7. Vydržení - str. 122
3.7.1. Vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. - str. 124
3.7.1.1. Věc způsobilá k vydržení - str. 124
3.7.1.2. Držba - str. 124
3.7.1.3. Vydržecí doba - str. 125
3.7.1.4. Oprávněná držba - str. 127
3.7.2. Vydržení podle občanského zákoníku - str. 131
3.7.2.1. Vydržení řádné - str. 133
3.7.2.2. Vydržení mimořádné - str. 133
3.8. Nabytí vlastnického práva rozhodnutím státního orgánu - str. 134
Díl 4. Převod vlastnického práva - str. 136
4.1. Materiální publicita veřejných seznamů - str. 141
Díl 5. Nabytí vlastnického práva děděním - str. 142
Díl 6. Specifika nabývání a pozbývání pozemkového vlastnictví - str. 144
6.1. Veřejnoprávní zásahy do určení osoby vlastníka - str. 144
6.1.1. Vyvlastnění - str. 144
6.1.1.1. Přípustnost vyvlastnění: expropriační titul - str. 147
6.1.1.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování - str. 152
6.1.1.3. Veřejný zájem na vyvlastnění - str. 154
6.1.1.4. Rozsah a intenzita vyvlastnění - str. 156
6.1.1.5. Vyjednávání vyvlastnitele s vyvlastňovaným - str. 158
6.1.1.6. Vyvlastňovací řízení - str. 162
6.1.1.7. Náhrada za vyvlastnění - str. 165
6.1.1.8. Opravné prostředky proti rozhodnutí o vyvlastnění - str. 169
6.1.1.9. Důsledky vyvlastnění na práva třetích osob - str. 170
6.1.1.10. Zrušení vyvlastnění - str. 172
6.1.2. Znárodnění (zestátnění) - str. 173
6.1.3. Pozemkové úpravy - str. 174
6.1.3.1. Předmět pozemkových úprav - str. 176
6.1.3.2. Zpracování návrhu pozemkových úprav - str. 178
6.1.3.3. Nové uspořádání pozemků - str. 180
6.1.3.4. Schválení návrhu pozemkových úprav: první rozhodnutí - str. 183
6.1.3.5. Výměna práv: druhé rozhodnutí - str. 184
6.1.3.6. Provádění pozemkových úprav v terénu - str. 186
Díl 7. Pozbytí vlastnického práva k pozemku opuštěním - str. 187
7.1. Opuštění věci komisivním právním jednáním - str. 187
7.1.1. Formální požadavky na opuštění pozemku - str. 188
7.1.2. Neadresované či adresované právní jednání? - str. 189
7.1.3. Soulad derelikce s dobrými mravy - str. 191
7.1.4. Opuštění spoluvlastnického podílu - str. 192
7.1.5. Zápis opuštění pozemku komisivním právním jednáním do katastru nemovitostí. - str.  192
7.2. Opuštění věci nevykonáváním vlastnického práva - str. 195
7.3. Opuštění věci dle § 65 katastrálního zákona - str. 198
7.4. Osud práv váznoucích na pozemku při derelikci - str. 201
III. kapitola Užívací vztahy k pozemkům - str. 203
Díl 1. Nájem pozemku - str. 205
1.1. Předmět nájmu - str. 205
1.2. Dočasnost nájmu - str. 206
1.3. Vznik nájmu - str. 207
1.4. Vícenásobný a neoprávněný pronájem věci - str. 209
1.5. Časová působnost úpravy nájmu a pachtu v občanském zákoníku - str. 211
1.6. Obsah nájemního vztahu - str. 212
1.7. Změny pronajaté věci - str.  218
1.8. Škoda na pronajaté věci - str. 220
1.9. Ochrana nájemního vztahu proti třetím osobám - str. 221
1.10. Změna vlastníka pronajaté věci - str. 222
1.11. Zadržovací právo pronajímatele  - str. 225
1.12. Podnájem a jiné odvozené užívací vztahy - str. 226
1.13. Skončení nájmu - str. 229
1.13.1. Uplynutí doby - str. 229
1.13.2. Zánik pronajaté věci - str. 230
1.13.3. Výpověď - str. 231
1.13.4. Jiné způsoby zániku nájmu - str. 235
1.13.5. Povinnosti stran po skončení nájmu - str. 236
Díl 2. Pacht pozemku - str. 238
2.1 Obsah pachtovního vztahu - str. 238
2.2. Skončení pachtu - str. 242
2.3. Důsledky nevrácení věci po skončení pachtu - str. 244
2.4. Inventář - str. 244
2.5. Zemědělský pacht - str. 246
Díl 3. Věcná břemena  - str. 249
3.1. Vymezení věcných břemen - str. 249
3.2. Služebnost - str. 251
3.2.1. Obecný výklad - str. 251
3.2.2. Rozsah a obsah služebnosti - str. 253
3.2.3. Nabytí služebnosti - str. 254
3.2.3.1. Nabytí služebnosti smlouvou - str. 254
3.2.3.2. Nabytí služebnosti závětí - str. 255
3.2.3.3. Nabytí služebnosti vydržením - str. 255
3.2.3.4. Nabytí služebnosti ze zákona - str. 256
3.2.3.5. Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 258
3.2.3.6. Specifika nabytí lesní služebnosti - str. 258
3.2.4. Hrazení nákladů - str. 258
3.2.5. Míra služebnosti - str. 259
3.2.6. Konkurence služebnosti a jiných práv - str. 259
3.2.7. Služebnost k prostoru pod povrchem - str. 260
3.2.8. Oživení služebnosti - str. 260
3.2.9. Služebnost jako právní závada - str. 261
3.2.10. Ochrana služebnosti - str. 261
3.2.11. Zánik služebnosti - str. 262
3.2.12. Některé vybrané služebnosti upravené zákonem - str. 264
3.2.12.1. Služebnost inženýrské sítě - str. 264
3.2.12.2. Služebnost opory cizí stavby - str. 265
3.2.12.3. Služebnost okapu - str. 265
3.2.12.4. Služebnost práva svádět dešťovou vodu - str. 265
3.2.12.5. Služebnost práva na vodu - str. 265
3.2.12.6. Služebnost rozlivu - str. 266
3.2.12.7. Služebnost cesty, průhonu a stezky - str. 266
3.2.12.8. Služebnost práva pastvy - str. 267
3.2.12.9. Služebnost užívacího práva - str. 267
3.2.12.10. Služebnost požívacího práva - str. 267
3.2.12.11. Služebnost bytu  - str. 268
3.3. Nezbytná cesta - str. 268
3.3.1. Možnost přístupu k nemovité věci - str. 268
3.3.1.1. Soukromoprávní možnosti přístupu k nemovité věci - str. 269
3.3.1.2. Veřejnoprávní možnosti přístupu k nemovité věci - str. 271
3.3.2. Podmínky zřízení nezbytné cesty - str. 272
3.3.2.1. Přístup k nemovité věci - str. 272
3.3.2.2. Subjekty - str. 272
3.3.2.3. Nedostatek přístupu - str. 273
3.3.2.4. Účel zřízení – řádné užívání nemovité věci - str. 273
3.3.3. Nemožnost zajistit přístup jinak - str. 274
3.3.4. Způsoby povolení nezbytné cesty - str. 275
3.3.5. Náhrada za zřízení nezbytné cesty - str. 276
3.3.6. Důvody nepovolení nezbytné cesty - str. 278
3.3.6.1. Škoda převyšující výhodu nezbytné cesty - str. 278
3.3.6.2. Hrubá nedbalost nebo úmysl žadatele - str. 279
3.3.6.3. Pohodlnější spojení - str. 282
3.3.6.4. Přístup přes uzavřený prostor - str. 282
3.3.6.5. Veřejný zájem bránící přístupu - str. 282
3.3.6.6. Odepření nezbytné cesty pro zjevné zneužití práva - str. 283
3.3.7. Rozhodování o nezbytné cestě - str. 283
3.3.8. Ochrana nezbytné cesty - str. 284
3.3.9. Zrušení nezbytné cesty - str. 284
3.4. Reálná břemena - str. 285
Díl 4. Bezdůvodné obohacení užíváním pozemku - str. 287
4.1. Obohacený a ochuzený - str. 289
4.1.1. Umístění věci na cizím pozemku - str. 292
4.1.2. Oplocení cizího pozemku - str. 294
4.1.3. Nadužívání spoluvlastnického podílu - str. 295
4.1.4. Užívání pozemku jako veřejného prostranství a k umístění pozemní komunikace - str. 300
4.2. Obsah a rozsah povinností k vydání bezdůvodného obohacení - str. 301
4.2.1. Náhrada ve výši obvyklého nájemného (§ 2999 odst. 1 obč. zák.) - str. 302
4.2.2. Náhrada ve výši sjednané úplaty (§ 2999 odst. 2 obč. zák.) - str. 309
4.2.3. Stanovení obvyklého nájemného v občanském soudním řízení  - str.  312
4.2.4. Vzájemná podmíněnost restituční povinnosti (§ 2993 obč. zák - str. 314
4.2.5. Ochrana uživatele v dobré víře (§ 3000, § 3001 a 3002 obč. zák.).  - str. 316
4.2.6. Výpočet bezdůvodného obohacení při nadužívání spoluvlastnického podílu - str. 318
4.3. Vztah bezdůvodného obohacení k jiným institutům - str. 318
4.3.1. Vztah bezdůvodného užívání k náhradě škody - str. 320
4.3.2. Vztah bezdůvodného obohacení k držbě - str. 321
4.4. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 323
IV. kapitola Omezení vlastnického práva k pozemkům - str. 329
Díl 1. Úvod a systematika kapitoly - str. 331
Díl 2. Omezení vlastnického práva z pohledu Listiny základních práv a svobod - str. 332
2.1. Základní východiska - str. 332
2.2. Omezení vlastnického práva za náhradu - str. 333
2.3. Pojetí náhrad za omezení vlastnického práva - str. 334
2.4. Uplatňování práva na náhradu dle čl. 11 odst. 4 Listiny - str. 336
Díl 3. Volný průchod krajinou. - str. 338
3.1. Základní východiska - str. 338
3.2. Uplatnění práva na průchod - str. 339
3.3. Povinnosti procházejícího - str. 341
3.4. Odpovědnost pozemkových vlastníků za škody procházejících - str. 342
Díl 4. Volný vstup do lesů - str. 343
4.1. Rozsah oprávnění - str. 343
4.2. Oplocení lesa - str. 345
4.3. Vjezd na lesní pozemky - str. 346
4.3.1. Vjezd motorovými vozidly - str. 346
4.3.2. Vjezd na kole, koni, lyžích nebo saních - str. 347
4.4. Odpovědnostní vztahy - str. 348
Díl 5. Průjezd a průchod přes účelové komunikace - str. 351
5.1. Vymezení účelové komunikace - str. 351
5.2. Znaky účelové komunikace - str. 353
5.2.1. Seznatelnost v terénu - str. 353
5.2.2. Účel - str.  354
5.2.3. Věnování pozemku - str. 354
5.2.4. Nutná komunikační potřeba - str. 356
5.3. Ústavní konformita?  - str. 358
5.4. Omezení užívání veřejně přístupné účelové komunikace - str. 362
5.5. Účelová komunikace v uzavřeném prostoru - str. 363
5.6. Specifika odpovědnostních vztahů při užívání účelových komunikací - str. 364
5.7. Účelová komunikace jako služebnost veřejného statku . . . . . . . 365
Díl 6. Průchod přes pozemek představující veřejné prostranství - str. 368
6.1. Existence a pojetí veřejného prostranství - str. 368
6.2. Kategorizace pozemků jako veřejného prostranství - str. 369
6.3. Kompenzace pro vlastníka pozemku - str. 370
6.4. Veřejné prostranství jako služebnost - str. 373
6.5. Předkupní právo k pozemkům tvořícím veřejné prostranství  - str. 373
Díl 7. Omezení výkonem práva myslivosti a rybářského práva - str. 374
7.1. Omezení v souvislosti s výkonem práva myslivosti - str. 374
7.2. Využití pobřežních pozemků při výkonu rybářského práva - str. 376
Díl 8. Vstup a využití pozemků v souvislosti s péčí o vodní zdroje a vodohospodářskými aktivitami - str. 377
8.1. Základní východiska - str. 377
8.2. Odstraňování havarijního stavu - str. 378
8.3. Omezení v souvislosti s vodními toky - str. 379
8.4. Vodní díla - str. 380
Díl 9. Oprávnění k užívání pozemku v souvislosti s umístěním vodovodu a kanalizace - str. 384
Díl 10. Oprávnění k užívání pozemku v souvislosti s umístěním přenosových soustav - str. 387
Díl 11. Oprávnění ke vstupu na pozemek v souvislosti se zajištěním výkonu veřejné moci - str. 389
Díl 12. Vstupy na pozemek v rámci sousedských práv - str. 390
12.1. Úvod  - str. 390
12.2 Stíhání věci na pozemku - str. 390
12.3. Vstup na pozemek v souvislosti s údržbou a hospodařením - str. 392
12.4. Užití pozemku k provádění stavebních prací - str. 393
Díl 13. Výlučné vlastnictví pozemků a zákaz jejich zcizení  - str. 398
Díl 14. Zákonná předkupní práva - str. 401
Díl 15. Chráněná území - str. 406
Díl 16. Ochranná pásma - str. 414
Díl 17. Povinnosti přikazující aktivní jednání - str. 419
Díl 18. Omezení dané charakterem pozemku a územně plánovací dokumentací - str. 424
18.1. Druhy pozemků - str. 424
18.2. Změna způsobu užívání pozemku - str. 425
18.2.1. Plánování budoucího způsobu využití pozemku - str. 428
18.2.2. Kompenzace za omezení územně plánovací dokumentací - str. 432
Díl 19. Dočasné omezení stavební činnosti a investic - str. 435
V. kapitola Nástroje ochrany vlastnického práva  - str. 441
Díl 1. K ochraně vlastnického práva - str. 443
1.1. Svépomoc  - str. 444
1.2. Soudní ochrana - str. 446
Díl 2. Pojem a rozlišení vlastnických žalob - str. 448
2.1. Vzájemné odlišení vlastnických žalob - str. 448
2.2. Společné prvky vlastnických žalob - str. 450
Díl 3. Reivindikační žaloba - str. 453
3.1. Obrana žalovaného - str. 455
3.2. Vztah reivindikační žaloby a nároků obligačních - str. 460
3.3. Vztah reivindikační žaloby a žaloby na náhradu škody - str. 461
Díl 4. Negatorní žaloba - str. 463
4.1. Obrana žalovaného - str. 465
4.2. Vztah negatorní žaloby a žaloby na náhradu škody - str. 469
Díl 5. Určovací žaloba - str. 472
5.1. Obecně - str. 472
5.2. Naléhavý právní zájem - str. 475
5.3. Vymezení předmětu řízení - str. 477
5.4. Vztah určovací žaloby a vlastnických žalob - str. 479
5.5. Určovací žaloba a restituce - str. 480
5.6. Zvláštní určovací žaloby - str. 482
Díl 6. Žaloba na stanovení hranice pozemku - str. 484
6.1. Uvedení do problému - str. 484
6.2. Obecné otázky týkající se stanovení vlastnické hranice - str. 485
6.3. Kritéria pro stanovení vlastnické hranice  - str. 488
Díl 7. Posesorní a publiciánská ochrana - str. 490
7.1. Úvod - str. 490
7.2. Publiciánská ochrana - str. 490
7.2.1. Podstata publiciánské ochrany - str. 490
7.2.2. Žalobní požadavek - str. 492
7.2.3. Slabší nebo stejně silný právní důvod - str. 492
7.3. Posesorní ochrana - str. 493
7.3.1. Svépomoc - str. 493
7.3.2. Soudní ochrana držby - str. 494
7.3.2.1. Držba - str. 494
7.3.2.2. Aktivně legitimovaná a pasivně legitimovaná osoba - str.  494
7.3.2.3. Petitorní a posesorní ochrana - str. 495
7.3.2.4. Svémoc - str.  496
7.3.3. Procesní aspekty žaloby na ochranu držby - str. 497
7.3.4. Žaloba na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby  - str. 498
Díl 8. Ochrana před rušivými vlivy ze sousedních pozemků - str. 501
8.1. Ochrana před imisemi - str. 501
8.1.1. Obecná východiska - str. 501
8.1.2. Obtěžující a obtěžovaný - str. 502
8.1.3. Obtěžování nepřímými imisemi - str. 504
8.1.3.1. Nepřiměřenost poměrům - str. 504
8.1.3.2. Zohlednění limitů daných veřejným právem - str. 506
8.1.3.3. Úředně povolený záměr - str. 506
8.1.3.4. Podstatné omezení obvyklého užívání pozemku - str. 508
8.1.3.5. Zohlednění povahy a významu rušivé aktivity - str. 509
8.1.3.6. Specifika provozu na pozemních komunikacích - str. 510
8.1.4. Přímé imise - str. 512
8.1.5. Privilegované imise - str. 512
8.1.5.1. Obchodní závod nebo podobné zařízení - str. 513
8.1.5.2. Schválení závodu – základní kvalifikační předpoklady - str. 514
8.1.5.3. Posuzování řádnosti schválení závodu z pohledu občanskoprávních sporů - str. 515
8.1.5.4. Schválení a účast sousedů v řízení dle správního řádu a dle zvláštních předpisů - str. 517
8.1.5.5. Účinky schválení na zadržovací nárok - str. 524
8.1.5.6. Kompenzace pro rušeného vlastníka - str. 526
8.2. Ochrana před negativním působením porostů na sousedních pozemcích - str. 527
8.2.1. Obecná východiska - str. 527
8.2.2. Podrosty a převisy - str. 527
8.2.3. Odstranění stromů a keřů u hranic pozemku - str. 529
8.2.3.1. Věcný dopad a časová účinnost zákonné úpravy - str. 529
8.2.3.2. Rozumný důvod jako předpoklad úspěšnosti nároku - str. 530
8.2.3.3. Zohlednění veřejnoprávní regulace kácení - str. 531
8.3. Práva sousedů ve vztahu ke stavebním, terénním a jiným úpravám sousedních staveb a pozemků. - str. 531
8.3.1. Obecná východiska - str. 531
8.3.2. Ztráta opory - str. 533
8.3.2.1. Uplatnění ochrany před ztrátou opory - str. 533
8.3.2.2. Práva ohroženého souseda - str. 533
8.3.3. Ochrana vodních poměrů - str. 534
8.3.3.1. Stékání vody ze stavby a pozemku - str. 534
8.3.3.2. Zachování přítoku vody - str. 535
8.3.4. Zřizování staveb u hranic pozemků - str. 536
8.4. Pozemkový vlastník v procesech dle stavebního zákona - str. 537
8.4.1. Základní východiska - str. 537
8.4.2. Územní řízení - str. 538
8.4.2.1. Věcné zaměření - str. 538
8.4.2.2. Účastníci územního řízení - str. 539
8.4.2.3. Námitky dotčených vlastníků - str. 540
8.4.2.4. Územní souhlas - str. 542
8.4.3. Stavební řízení  - str. 543
8.4.3.1. Sousedé jako účastníci stavebního řízení - str. 543
8.4.3.2. Námitky ve stavebním řízení - str. 543
8.4.3.3. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - str. 544
8.4.3.4. Společné územní a stavební řízení, společný územní souhlas a souhlas s povolením ohlášeného stavebního záměru - str. 545
8.4.4. Regulační plán - str. 545
8.4.5. Vydávání územního plánu a zásad územního rozvoje - str. 546
8.4.5.1. Význam územní dokumentace pro pozemkové vlastníky - str. 546
8.4.5.2. Územní plán - str. 547
8.4.5.3. Zásady územního rozvoje - str. 549
VI. kapitola Oceňování pozemku a práv k nim - str. 551
Díl 1. Úvod - str. 553
Díl 2. Druhy cen - str. 554
2.1. Obvyklá cena - str. 554
2.2. Tržní hodnota - str. 557
2.3. Určování zjištěné ceny - str. 558
2.4. Daň z přidané hodnoty - str. 560
2.5. Mimořádné ceny - str. 560
Díl 3. Oceňování práv k pozemkům - str. 562
Díl 4. Zvláštní případy ocenění - str. 564
Díl 5. Oceňovatelé - str. 566
Díl 6. Cenová regulace - str. 568
VII. kapitola Náhrada škod na pozemku - str. 571
Díl 1. Úvod - str. 573
Díl 2. Předcházení vzniku škod - str. 576
2.1. Prevenční povinnosti - str. 576
2.1.1. Obecná prevenční povinnost - str. 576
2.1.2. Prevenční povinnost vázaná na určité okruhy právních vztahů - str. 577
2.2. Svépomoc - str. 579
2.3. Zakročovací a ohlašovací povinnost - str. 581
2.4. Preventivní opatření nařízené soudem - str. 583
2.4.1. Vážné ohrožení - str. 583
2.4.2. Ohrožení imisemi - str. 584
2.4.3. Ochrana v případě oprávněné a povolené činnosti - str. 585
2.4.4. Opatření v rámci ochrany před vážným ohrožením - str. 586
2.4.5. Vydání předběžného opatření - str. 587
Díl 3. Náhrada škody způsobené zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem - str. 589
3.1. Základní východiska - str. 589
3.2. Porušení zákonné povinnosti - str. 589
3.3. Zavinění - str. 590
3.4. Vznik újmy  - str. 591
3.4.1. Újma zásahem do absolutního práva - str. 591
3.4.2. Újma zásahem do jiného práva - str. 592
3.5. Příčinná souvislost - str. 594
3.5.1. Pojetí příčinné souvislosti - str. 594
3.5.2. Doložení příčin vzniku škody - str. 595
Díl 4. Škoda z provozní činnosti - str. 599
4.1. Předpoklady uplatnění - str. 599
4.2. Závod a jeho vliv na okolí - str. 600
4.3. Liberační důvod - str. 601
4.4. Vztah k ochraně před imisemi - str. 603
Díl 5. Provoz zvláště nebezpečný - str. 605
5.1. Nebezpečnost provozu - str. 605
5.2. Předpoklady liberace - str. 607
5.3. Mnohost příčin - str. 608
Díl 6. Škoda způsobená na nemovité věci - str. 610
Díl 7. Škoda způsobená budovou - str. 612
Díl 8. Náhrada škody - str. 613
8.1. Naturální a relutární restituce - str. 613
8.2. Skutečná škoda a ušlý zisk - str. 615
8.2.1. Rozsah nahrazovaných hodnot - str. 615
8.2.2. Obvyklá cena - str. 615
8.3. Stanovení výše škody úvahou soudu - str. 616
8.4. Snížení náhrady škody rozhodnutím soudu - str. 618
8.5. Určení rozsahu náhrady škody s přihlédnutím ke zvláštním předpisům - str. 618
Díl 9. K problematice realizace práva na náhradu škody - str. 620
9.1. Ke způsobům uplatnění nároku na náhradu škody - str. 620
9.2. Vztah k dalším možnostem zjednání nápravy - str. 622
Díl 10. Specifika škod na lesních pozemcích - str. 625
10.1. Základní východiska - str. 625
10.2. Poškození v důsledku působení chemických látek - str. 625
10.3. Škody způsobené zvěří - str. 627
10.4. Specifika vyčíslení výše škody - str. 629
10.5. Časové ukotvení vzniku škody při postupném vzniku škod - str. 630
Díl 11. Specifika škod na zemědělských pozemcích - str. 632
11.1. Poškozování půdy - str. 632
11.2. Postihnutí škody vzniklé v souvislosti se zemědělským hospodařením - str. 633
11.3. Základní zákonná východiska pro uplatnění nároku na náhradu škody - str. 634
11.4. Škody způsobené zvěří - str. 636
Díl 12. Škody způsobené při vstupu na pozemky - str. 639
12.1. Obecná východiska - str. 639
12.2. Vstup z titulu sousedského práva - str. 640
12.3. Vstupy spojené s péčí o veřejně prospěšné komunikace, sítě a další obdobná zařízení - str.  640
12.4. Oprávnění ke vstupu spojené s péčí o přírodní zdroje a jejich využívání - str. 643
12.5. Vstupy spojené s realizací veřejné správy - str. 644
Díl 13. Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku - str. 647
13.1. Základní východiska - str. 647
13.2. Vzdání se práva jako řádné, platné a účinné právní jednání - str. 647
13.3. Zápis do katastru nemovitostí - str. 650
13.4. Osoby podléhající dané úpravě - str. 651
VIII. kapitola Proměny pozemkového vlastnictví:
Vytvoření majetkového základu územní samosprávy, restituce a privatizace
- str. 653
Díl 1. Úvod - str.  655
Díl 2. Obnovení majetkového základu územní samosprávy - str. 657
Díl 3. Přechod majetku na obce dle zákona č. 172/1991 Sb. - str. 658
3.1. Obecný výklad - str. 658
3.2. Přechod fakticky využívaného majetku dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb.  - str. 662
3.3. Přechod historického majetku obcí dle § 2 zákona č. 172/1991 Sb. - str. 664
3.4. Přechod přídělového majetku obcí dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. - str. 667
3.5. Přechod majetku lesních družstev dle § 2b zákona č. 172/1991 Sb.  - str. 670
3.6. Přechod majetku dříve vlastněného ČSFR dle § 2c zákona č. 172/1991 Sb. - str. 673
3.7. Přechod bytového fondu dle § 3 zákona č. 172/1991 Sb. - str. 674
3.8. Přechod na základě rozhodnutí správního orgánu dle § 5 a 6 zákona č. 172/1991 Sb.  - str.  676
3.9. Výluky z přechodu majetku na obce dle zákona č. 172/1991 Sb. - str. 677
Díl 4. Přechod majetku na kraje a obce dle zákonů č. 157/2000 Sb. a č. 290/2002 Sb. - str. 681
Díl 5. Převod majetku na obce a kraje na základě zákona č. 174/2003 Sb.  - str. 683
Díl 6. Převod zemědělského majetku na obce a kraje dle zákonů č. 569/1991 Sb., č. 95/1999 Sb. a č. 503/2012 Sb. - str. 684
Díl 7. Obecně k restitučnímu zákonodárství - str. 687
7.1. Smysl restitučního zákonodárství - str. 688
7.2. Specialita a výlučnost restitučních předpisů - str. 690
7.3. Soukromoprávní povaha restitučních předpisů - str. 694
7.4. Procesní důsledky soukromoprávní povahy restitučních předpisů - str. 696
7.5. Samostatnost jednotlivých restitučních předpisů - str. 698
7.6. Priorita restitučních nároků - str. 701
7.7. Procesní aspekty restitučních kauz - str. 704
Díl 8. Restituce podle zákona č. 229/1991 Sb. - str. 706
8.1. Restituční skutkové podstaty - str. 708
8.2. Oprávněné osoby - str. 713
8.3. Povinné osoby - str. 715
8.4. Rozhodování o restitučních nárocích - str. 717
8.5. Překážky vydání věci - str. 718
8.6. Náhrada poskytovaná v případě nemožnosti vydat původně odňatý pozemek  - str. 723
Díl 9. Restituce podle zákona č. 428/2012 Sb. - str. 730
9.1. Restituční skutkové podstaty - str. 732
9.2. Oprávněné osoby - str. 739
9.3. Povinné osoby - str. 740
9.4. Rozhodování o restitučních nárocích - str. 743
9.5. Překážky vydání věci - str. 747
9.6. Blokace historického majetku církví a určování vlastnictví státu k němu - str. 753
Díl 10. Privatizace - str. 759
Díl 11. Privatizace dle zákona č. 427/1990 Sb. (tzv. malá privatizace).  - str. 760
Díl 12. Privatizace dle zákona č. 92/1991 Sb. (tzv. velká privatizace). - str. 762
Díl 13. Privatizace zemědělských pozemků dle zákonů č. 95/1999 Sb. a č. 503/2012 Sb. - str.  766
Díl 14. Obecná úprava převodu nezemědělských pozemků ve vlastnictví státu - str. 769
Díl 15. Transformace práva trvalého užívání na právo vlastnické ve smyslu § 879c zákona č. 40/1964 Sb.  - str. 772
Díl 16. Převod státního majetku dle § 60a až 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích - str. 776
Díl 17. Přechod majetku na občanská sdružení dle zákona č. 290/2002 Sb. - str. 778
Seznam citované literatury - str. 780
Věcný rejstřík - str. 791

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.