Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen, omezení vlastnického práva k pozemkům, nástroje ochrany vlastnického práva, ale i proměny pozemkového vlastnictví v posledních třiceti letech, včetně církevních restitucí. V textu je uvedeno množství aktuální judikatury, z níž výklad jednotlivých institutů vychází. Podobná encyklopedická příručka dosud nebyla u nás vydána.
autoři: Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, 832 stran
ISBN: 978-80-7598-690-0

Cena: 1 825 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých částí - str. V
Seznam použitých zkratek - str. VI
Předmluva - str. VIII
I. kapitola Pojem pozemkového vlastnictví - str. 1
Díl 1. Pozemkové právo - str. 3
Díl 2. Pozemkové vlastnictví – vymezení pojmu - str. 6
Díl 3. Pozemkové vlastnictví státu, krajů a obcí - str. 11
3.1. Specifika pozemkového vlastnictví státu - str. 11
3.2. Specifika pozemkového vlastnictví obcí a krajů - str. 17
Díl 4. Pozemek, parcela a půda - str. 21
4.1. Vymezení pojmu „pozemek“ - str. 21
4.2. Vertikální hranice pozemku - str. 25
4.3. Parcela - str. 28
4.4. Vztah parcely a pozemku - str. 29
4.5. Půda - str. 34
Díl 5. Součást věci - str. 35
5.1. Superficies solo cedit - str. 37
5.2. Stavba ve smyslu občanského práva - str. 39
5.3. Rostlinstvo - str. 42
5.3.1. Plody - str. 43
Díl 6. Příslušenství věci - str. 46
Díl 7. Věcněprávní instituty zatěžující pozemek - str. 48
7.1. Právo stavby - str. 48
7.2. Věcná břemena - str. 52
7.2.1. Služebnosti - str. 53
7.2.2. Reálná břemena - str. 57
7.3. Zástavní právo - str. 58
Díl 8. Výjimky ze zásady superficies solo cedit - str. 60
8.1. Úvod - str. 60
8.2. Dočasné stavby - str. 61
8.3. Podzemní stavby se samostatným účelovým určením - str. 64
8.3.1. Podzemní vody, jeskyně, nerosty - str. 66
8.4. Stroje s výhradou - str. 67
8.5. Liniové stavby - str. 69
8.5.1. Movité, či nemovité - str. 71
8.5.2. Inženýrské sítě  - str. 71
8.5.3. Meliorace - str. 73
8.5.4. Vodovody a kanalizace - str. 74
8.5.4.1. Přípojky - str. 77
8.5.5. Elektronické komunikace, plynovody, teplovody - str. 77
8.5.5.1. Sítě elektronických komunikací - str. 79
8.5.6. Pozemní komunikace - str. 79
8.6. Stavby jako součást práva stavby - str. 82
8.7. Stavby zachovávající si charakter samostatné věci - str. 83
8.7.1. Stavby jako samostatné věci ve smyslu § 3055 obč. zák. - str. 84
8.7.2. Stavby zatížené věcným právem podle § 3060 obč. zák. - str. 85
8.7.3. Neoprávněné stavby vystavěné před 1. 1. 2014 - str. 86
Díl 9. Přechodná ustanovení - str. 87
9.1. Vlastník stavby je též vlastníkem pozemku pod ní - str. 88
9.1.1. Stavby ve spoluvlastnictví - str. 89
9.2. Vlastníkem stavby i pozemku se stane jediný subjekt - str. 90
9.3. Stavby jako samostatné nemovité věci - str. 91
9.4. Vzájemné předkupní právo - str. 92
9.5. Ochrana práv třetích osob - str. 95
9.6. Stavba na více pozemcích - str. 97
II. kapitola Nabývání vlastnictví - str. 101
Díl 1. Úvod - str. 103
Díl 2. Závady váznoucí na věci - str. 104
Díl 3. Originární způsoby nabytí - str. 106
3.1. Okupace - str. 106
3.2. Nález - str. 107
3.3. Přírůstek - str. 108
3.3.1. Přírůstek přirozený - str. 108
3.3.2. Přírůstek umělý - str. 109
3.3.3. Přírůstek smíšený - str. 110
3.4. Zpracování - str. 110
3.5. Stavba na cizím pozemku - str. 111
3.5.1. Stavby zřízené na základě právního titulu k pozemku - str. 112
3.5.1.1. Dočasná stavba - str. 112
3.5.1.2. Stavba zřízená na základě obligačního práva - str. 113
3.5.1.3. Stavba zřízená na základě služebnosti - str. 113
3.5.1.4. Stavba zřízená na základě práva stavby - str. 114
3.5.1.4.1. Vymezení práva stavby - str. 114
3.5.1.4.2. Vznik práva stavby - str. 114
3.5.1.4.3. Dočasnost práva stavby - str. 114
3.5.1.4.4. Úplata za zřízení práva stavby - str. 115
3.5.1.4.5. Práva a povinnosti z práva stavby - str. 115
3.5.1.4.6. Zánik práva stavby - str. 116
3.5.2. Stavby zřízené bez právního titulu k pozemku - str. 117
3.5.2.1. Vymezení stavby - str. 117
3.5.2.2. Užití cizí věci pro stavbu - str. 118
3.5.2.3. Osud neoprávněné stavby - str. 118
3.5.2.4. Neoprávněná stavba postavená před 1. 1. 2014 - str. 119
3.6. Přestavek - str. 121
3.7. Vydržení - str. 122
3.7.1. Vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. - str. 124
3.7.1.1. Věc způsobilá k vydržení - str. 124
3.7.1.2. Držba - str. 124
3.7.1.3. Vydržecí doba - str. 125
3.7.1.4. Oprávněná držba - str. 127
3.7.2. Vydržení podle občanského zákoníku - str. 131
3.7.2.1. Vydržení řádné - str. 133
3.7.2.2. Vydržení mimořádné - str. 133
3.8. Nabytí vlastnického práva rozhodnutím státního orgánu - str. 134
Díl 4. Převod vlastnického práva - str. 136
4.1. Materiální publicita veřejných seznamů - str. 141
Díl 5. Nabytí vlastnického práva děděním - str. 142
Díl 6. Specifika nabývání a pozbývání pozemkového vlastnictví - str. 144
6.1. Veřejnoprávní zásahy do určení osoby vlastníka - str. 144
6.1.1. Vyvlastnění - str. 144
6.1.1.1. Přípustnost vyvlastnění: expropriační titul - str. 147
6.1.1.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování - str. 152
6.1.1.3. Veřejný zájem na vyvlastnění - str. 154
6.1.1.4. Rozsah a intenzita vyvlastnění - str. 156
6.1.1.5. Vyjednávání vyvlastnitele s vyvlastňovaným - str. 158
6.1.1.6. Vyvlastňovací řízení - str. 162
6.1.1.7. Náhrada za vyvlastnění - str. 165
6.1.1.8. Opravné prostředky proti rozhodnutí o vyvlastnění - str. 169
6.1.1.9. Důsledky vyvlastnění na práva třetích osob - str. 170
6.1.1.10. Zrušení vyvlastnění - str. 172
6.1.2. Znárodnění (zestátnění) - str. 173
6.1.3. Pozemkové úpravy - str. 174
6.1.3.1. Předmět pozemkových úprav - str. 176
6.1.3.2. Zpracování návrhu pozemkových úprav - str. 178
6.1.3.3. Nové uspořádání pozemků - str. 180
6.1.3.4. Schválení návrhu pozemkových úprav: první rozhodnutí - str. 183
6.1.3.5. Výměna práv: druhé rozhodnutí - str. 184
6.1.3.6. Provádění pozemkových úprav v terénu - str. 186
Díl 7. Pozbytí vlastnického práva k pozemku opuštěním - str. 187
7.1. Opuštění věci komisivním právním jednáním - str. 187
7.1.1. Formální požadavky na opuštění pozemku - str. 188
7.1.2. Neadresované či adresované právní jednání? - str. 189
7.1.3. Soulad derelikce s dobrými mravy - str. 191
7.1.4. Opuštění spoluvlastnického podílu - str. 192
7.1.5. Zápis opuštění pozemku komisivním právním jednáním do katastru nemovitostí. - str.  192
7.2. Opuštění věci nevykonáváním vlastnického práva - str. 195
7.3. Opuštění věci dle § 65 katastrálního zákona - str. 198
7.4. Osud práv váznoucích na pozemku při derelikci - str. 201
III. kapitola Užívací vztahy k pozemkům - str. 203
Díl 1. Nájem pozemku - str. 205
1.1. Předmět nájmu - str. 205
1.2. Dočasnost nájmu - str. 206
1.3. Vznik nájmu - str. 207
1.4. Vícenásobný a neoprávněný pronájem věci - str. 209
1.5. Časová působnost úpravy nájmu a pachtu v občanském zákoníku - str. 211
1.6. Obsah nájemního vztahu - str. 212
1.7. Změny pronajaté věci - str.  218
1.8. Škoda na pronajaté věci - str. 220
1.9. Ochrana nájemního vztahu proti třetím osobám - str. 221
1.10. Změna vlastníka pronajaté věci - str. 222
1.11. Zadržovací právo pronajímatele  - str. 225
1.12. Podnájem a jiné odvozené užívací vztahy - str. 226
1.13. Skončení nájmu - str. 229
1.13.1. Uplynutí doby - str. 229
1.13.2. Zánik pronajaté věci - str. 230
1.13.3. Výpověď - str. 231
1.13.4. Jiné způsoby zániku nájmu - str. 235
1.13.5. Povinnosti stran po skončení nájmu - str. 236
Díl 2. Pacht pozemku - str. 238
2.1 Obsah pachtovního vztahu - str. 238
2.2. Skončení pachtu - str. 242
2.3. Důsledky nevrácení věci po skončení pachtu - str. 244
2.4. Inventář - str. 244
2.5. Zemědělský pacht - str. 246
Díl 3. Věcná břemena  - str. 249
3.1. Vymezení věcných břemen - str. 249
3.2. Služebnost - str. 251
3.2.1. Obecný výklad - str. 251
3.2.2. Rozsah a obsah služebnosti - str. 253
3.2.3. Nabytí služebnosti - str. 254
3.2.3.1. Nabytí služebnosti smlouvou - str. 254
3.2.3.2. Nabytí služebnosti závětí - str. 255
3.2.3.3. Nabytí služebnosti vydržením - str. 255
3.2.3.4. Nabytí služebnosti ze zákona - str. 256
3.2.3.5. Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 258
3.2.3.6. Specifika nabytí lesní služebnosti - str. 258
3.2.4. Hrazení nákladů - str. 258
3.2.5. Míra služebnosti - str. 259
3.2.6. Konkurence služebnosti a jiných práv - str. 259
3.2.7. Služebnost k prostoru pod povrchem - str. 260
3.2.8. Oživení služebnosti - str. 260
3.2.9. Služebnost jako právní závada - str. 261
3.2.10. Ochrana služebnosti - str. 261
3.2.11. Zánik služebnosti - str. 262
3.2.12. Některé vybrané služebnosti upravené zákonem - str. 264
3.2.12.1. Služebnost inženýrské sítě - str. 264
3.2.12.2. Služebnost opory cizí stavby - str. 265
3.2.12.3. Služebnost okapu - str. 265
3.2.12.4. Služebnost práva svádět dešťovou vodu - str. 265
3.2.12.5. Služebnost práva na vodu - str. 265
3.2.12.6. Služebnost rozlivu - str. 266
3.2.12.7. Služebnost cesty, průhonu a stezky - str. 266
3.2.12.8. Služebnost práva pastvy - str. 267
3.2.12.9. Služebnost užívacího práva - str. 267
3.2.12.10. Služebnost požívacího práva - str. 267
3.2.12.11. Služebnost bytu  - str. 268
3.3. Nezbytná cesta - str. 268
3.3.1. Možnost přístupu k nemovité věci - str. 268
3.3.1.1. Soukromoprávní možnosti přístupu k nemovité věci - str. 269
3.3.1.2. Veřejnoprávní možnosti přístupu k nemovité věci - str. 271
3.3.2. Podmínky zřízení nezbytné cesty - str. 272
3.3.2.1. Přístup k nemovité věci - str. 272
3.3.2.2. Subjekty - str. 272
3.3.2.3. Nedostatek přístupu - str. 273
3.3.2.4. Účel zřízení – řádné užívání nemovité věci - str. 273
3.3.3. Nemožnost zajistit přístup jinak - str. 274
3.3.4. Způsoby povolení nezbytné cesty - str. 275
3.3.5. Náhrada za zřízení nezbytné cesty - str. 276
3.3.6. Důvody nepovolení nezbytné cesty - str. 278
3.3.6.1. Škoda převyšující výhodu nezbytné cesty - str. 278
3.3.6.2. Hrubá nedbalost nebo úmysl žadatele - str. 279
3.3.6.3. Pohodlnější spojení - str. 282
3.3.6.4. Přístup přes uzavřený prostor - str. 282
3.3.6.5. Veřejný zájem bránící přístupu - str. 282
3.3.6.6. Odepření nezbytné cesty pro zjevné zneužití práva - str. 283
3.3.7. Rozhodování o nezbytné cestě - str. 283
3.3.8. Ochrana nezbytné cesty - str. 284
3.3.9. Zrušení nezbytné cesty - str. 284
3.4. Reálná břemena - str. 285
Díl 4. Bezdůvodné obohacení užíváním pozemku - str. 287
4.1. Obohacený a ochuzený - str. 289
4.1.1. Umístění věci na cizím pozemku - str. 292
4.1.2. Oplocení cizího pozemku - str. 294
4.1.3. Nadužívání spoluvlastnického podílu - str. 295
4.1.4. Užívání pozemku jako veřejného prostranství a k umístění pozemní komunikace - str. 300
4.2. Obsah a rozsah povinností k vydání bezdůvodného obohacení - str. 301
4.2.1. Náhrada ve výši obvyklého nájemného (§ 2999 odst. 1 obč. zák.) - str. 302
4.2.2. Náhrada ve výši sjednané úplaty (§ 2999 odst. 2 obč. zák.) - str. 309
4.2.3. Stanovení obvyklého nájemného v občanském soudním řízení  - str.  312
4.2.4. Vzájemná podmíněnost restituční povinnosti (§ 2993 obč. zák - str. 314
4.2.5. Ochrana uživatele v dobré víře (§ 3000, § 3001 a 3002 obč. zák.).  - str. 316
4.2.6. Výpočet bezdůvodného obohacení při nadužívání spoluvlastnického podílu - str. 318
4.3. Vztah bezdůvodného obohacení k jiným institutům - str. 318
4.3.1. Vztah bezdůvodného užívání k náhradě škody - str. 320
4.3.2. Vztah bezdůvodného obohacení k držbě - str. 321
4.4. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 323
IV. kapitola Omezení vlastnického práva k pozemkům - str. 329
Díl 1. Úvod a systematika kapitoly - str. 331
Díl 2. Omezení vlastnického práva z pohledu Listiny základních práv a svobod - str. 332
2.1. Základní východiska - str. 332
2.2. Omezení vlastnického práva za náhradu - str. 333
2.3. Pojetí náhrad za omezení vlastnického práva - str. 334
2.4. Uplatňování práva na náhradu dle čl. 11 odst. 4 Listiny - str. 336
Díl 3. Volný průchod krajinou. - str. 338
3.1. Základní východiska - str. 338
3.2. Uplatnění práva na průchod - str. 339
3.3. Povinnosti procházejícího - str. 341
3.4. Odpovědnost pozemkových vlastníků za škody procházejících - str. 342
Díl 4. Volný vstup do lesů - str. 343
4.1. Rozsah oprávnění - str. 343
4.2. Oplocení lesa - str. 345
4.3. Vjezd na lesní pozemky - str. 346
4.3.1. Vjezd motorovými vozidly - str. 346
4.3.2. Vjezd na kole, koni, lyžích nebo saních - str. 347
4.4. Odpovědnostní vztahy - str. 348
Díl 5. Průjezd a průchod přes účelové komunikace - str. 351
5.1. Vymezení účelové komunikace - str. 351
5.2. Znaky účelové komunikace - str. 353
5.2.1. Seznatelnost v terénu - str. 353
5.2.2. Účel - str.  354
5.2.3. Věnování pozemku - str. 354
5.2.4. Nutná komunikační potřeba - str. 356
5.3. Ústavní konformita?  - str. 358
5.4. Omezení užívání veřejně přístupné účelové komunikace - str. 362
5.5. Účelová komunikace v uzavřeném prostoru - str. 363
5.6. Specifika odpovědnostních vztahů při užívání účelových komunikací - str. 364
5.7. Účelová komunikace jako služebnost veřejného statku . . . . . . . 365
Díl 6. Průchod přes pozemek představující veřejné prostranství - str. 368
6.1. Existence a pojetí veřejného prostranství - str. 368
6.2. Kategorizace pozemků jako veřejného prostranství - str. 369
6.3. Kompenzace pro vlastníka pozemku - str. 370
6.4. Veřejné prostranství jako služebnost - str. 373
6.5. Předkupní právo k pozemkům tvořícím veřejné prostranství  - str. 373
Díl 7. Omezení výkonem práva myslivosti a rybářského práva - str. 374
7.1. Omezení v souvislosti s výkonem práva myslivosti - str. 374
7.2. Využití pobřežních pozemků při výkonu rybářského práva - str. 376
Díl 8. Vstup a využití pozemků v souvislosti s péčí o vodní zdroje a vodohospodářskými aktivitami - str. 377
8.1. Základní východiska - str. 377
8.2. Odstraňování havarijního stavu - str. 378
8.3. Omezení v souvislosti s vodními toky - str. 379
8.4. Vodní díla - str. 380
Díl 9. Oprávnění k užívání pozemku v souvislosti s umístěním vodovodu a kanalizace - str. 384
Díl 10. Oprávnění k užívání pozemku v souvislosti s umístěním přenosových soustav - str. 387
Díl 11. Oprávnění ke vstupu na pozemek v souvislosti se zajištěním výkonu veřejné moci - str. 389
Díl 12. Vstupy na pozemek v rámci sousedských práv - str. 390
12.1. Úvod  - str. 390
12.2 Stíhání věci na pozemku - str. 390
12.3. Vstup na pozemek v souvislosti s údržbou a hospodařením - str. 392
12.4. Užití pozemku k provádění stavebních prací - str. 393
Díl 13. Výlučné vlastnictví pozemků a zákaz jejich zcizení  - str. 398
Díl 14. Zákonná předkupní práva - str. 401
Díl 15. Chráněná území - str. 406
Díl 16. Ochranná pásma - str. 414
Díl 17. Povinnosti přikazující aktivní jednání - str. 419
Díl 18. Omezení dané charakterem pozemku a územně plánovací dokumentací - str. 424
18.1. Druhy pozemků - str. 424
18.2. Změna způsobu užívání pozemku - str. 425
18.2.1. Plánování budoucího způsobu využití pozemku - str. 428
18.2.2. Kompenzace za omezení územně plánovací dokumentací - str. 432
Díl 19. Dočasné omezení stavební činnosti a investic - str. 435
V. kapitola Nástroje ochrany vlastnického práva  - str. 441
Díl 1. K ochraně vlastnického práva - str. 443
1.1. Svépomoc  - str. 444
1.2. Soudní ochrana - str. 446
Díl 2. Pojem a rozlišení vlastnických žalob - str. 448
2.1. Vzájemné odlišení vlastnických žalob - str. 448
2.2. Společné prvky vlastnických žalob - str. 450
Díl 3. Reivindikační žaloba - str. 453
3.1. Obrana žalovaného - str. 455
3.2. Vztah reivindikační žaloby a nároků obligačních - str. 460
3.3. Vztah reivindikační žaloby a žaloby na náhradu škody - str. 461
Díl 4. Negatorní žaloba - str. 463
4.1. Obrana žalovaného - str. 465
4.2. Vztah negatorní žaloby a žaloby na náhradu škody - str. 469
Díl 5. Určovací žaloba - str. 472
5.1. Obecně - str. 472
5.2. Naléhavý právní zájem - str. 475
5.3. Vymezení předmětu řízení - str. 477
5.4. Vztah určovací žaloby a vlastnických žalob - str. 479
5.5. Určovací žaloba a restituce - str. 480
5.6. Zvláštní určovací žaloby - str. 482
Díl 6. Žaloba na stanovení hranice pozemku - str. 484
6.1. Uvedení do problému - str. 484
6.2. Obecné otázky týkající se stanovení vlastnické hranice - str. 485
6.3. Kritéria pro stanovení vlastnické hranice  - str. 488
Díl 7. Posesorní a publiciánská ochrana - str. 490
7.1. Úvod - str. 490
7.2. Publiciánská ochrana - str. 490
7.2.1. Podstata publiciánské ochrany - str. 490
7.2.2. Žalobní požadavek - str. 492
7.2.3. Slabší nebo stejně silný právní důvod - str. 492
7.3. Posesorní ochrana - str. 493
7.3.1. Svépomoc - str. 493
7.3.2. Soudní ochrana držby - str. 494
7.3.2.1. Držba - str. 494
7.3.2.2. Aktivně legitimovaná a pasivně legitimovaná osoba - str.  494
7.3.2.3. Petitorní a posesorní ochrana - str. 495
7.3.2.4. Svémoc - str.  496
7.3.3. Procesní aspekty žaloby na ochranu držby - str. 497
7.3.4. Žaloba na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby  - str. 498
Díl 8. Ochrana před rušivými vlivy ze sousedních pozemků - str. 501
8.1. Ochrana před imisemi - str. 501
8.1.1. Obecná východiska - str. 501
8.1.2. Obtěžující a obtěžovaný - str. 502
8.1.3. Obtěžování nepřímými imisemi - str. 504
8.1.3.1. Nepřiměřenost poměrům - str. 504
8.1.3.2. Zohlednění limitů daných veřejným právem - str. 506
8.1.3.3. Úředně povolený záměr - str. 506
8.1.3.4. Podstatné omezení obvyklého užívání pozemku - str. 508
8.1.3.5. Zohlednění povahy a významu rušivé aktivity - str. 509
8.1.3.6. Specifika provozu na pozemních komunikacích - str. 510
8.1.4. Přímé imise - str. 512
8.1.5. Privilegované imise - str. 512
8.1.5.1. Obchodní závod nebo podobné zařízení - str. 513
8.1.5.2. Schválení závodu – základní kvalifikační předpoklady - str. 514
8.1.5.3. Posuzování řádnosti schválení závodu z pohledu občanskoprávních sporů - str. 515
8.1.5.4. Schválení a účast sousedů v řízení dle správního řádu a dle zvláštních předpisů - str. 517
8.1.5.5. Účinky schválení na zadržovací nárok - str. 524
8.1.5.6. Kompenzace pro rušeného vlastníka - str. 526
8.2. Ochrana před negativním působením porostů na sousedních pozemcích - str. 527
8.2.1. Obecná východiska - str. 527
8.2.2. Podrosty a převisy - str. 527
8.2.3. Odstranění stromů a keřů u hranic pozemku - str. 529
8.2.3.1. Věcný dopad a časová účinnost zákonné úpravy - str. 529
8.2.3.2. Rozumný důvod jako předpoklad úspěšnosti nároku - str. 530
8.2.3.3. Zohlednění veřejnoprávní regulace kácení - str. 531
8.3. Práva sousedů ve vztahu ke stavebním, terénním a jiným úpravám sousedních staveb a pozemků. - str. 531
8.3.1. Obecná východiska - str. 531
8.3.2. Ztráta opory - str. 533
8.3.2.1. Uplatnění ochrany před ztrátou opory - str. 533
8.3.2.2. Práva ohroženého souseda - str. 533
8.3.3. Ochrana vodních poměrů - str. 534
8.3.3.1. Stékání vody ze stavby a pozemku - str. 534
8.3.3.2. Zachování přítoku vody - str. 535
8.3.4. Zřizování staveb u hranic pozemků - str. 536
8.4. Pozemkový vlastník v procesech dle stavebního zákona - str. 537
8.4.1. Základní východiska - str. 537
8.4.2. Územní řízení - str. 538
8.4.2.1. Věcné zaměření - str. 538
8.4.2.2. Účastníci územního řízení - str. 539
8.4.2.3. Námitky dotčených vlastníků - str. 540
8.4.2.4. Územní souhlas - str. 542
8.4.3. Stavební řízení  - str. 543
8.4.3.1. Sousedé jako účastníci stavebního řízení - str. 543
8.4.3.2. Námitky ve stavebním řízení - str. 543
8.4.3.3. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - str. 544
8.4.3.4. Společné územní a stavební řízení, společný územní souhlas a souhlas s povolením ohlášeného stavebního záměru - str. 545
8.4.4. Regulační plán - str. 545
8.4.5. Vydávání územního plánu a zásad územního rozvoje - str. 546
8.4.5.1. Význam územní dokumentace pro pozemkové vlastníky - str. 546
8.4.5.2. Územní plán - str. 547
8.4.5.3. Zásady územního rozvoje - str. 549
VI. kapitola Oceňování pozemku a práv k nim - str. 551
Díl 1. Úvod - str. 553
Díl 2. Druhy cen - str. 554
2.1. Obvyklá cena - str. 554
2.2. Tržní hodnota - str. 557
2.3. Určování zjištěné ceny - str. 558
2.4. Daň z přidané hodnoty - str. 560
2.5. Mimořádné ceny - str. 560
Díl 3. Oceňování práv k pozemkům - str. 562
Díl 4. Zvláštní případy ocenění - str. 564
Díl 5. Oceňovatelé - str. 566
Díl 6. Cenová regulace - str. 568
VII. kapitola Náhrada škod na pozemku - str. 571
Díl 1. Úvod - str. 573
Díl 2. Předcházení vzniku škod - str. 576
2.1. Prevenční povinnosti - str. 576
2.1.1. Obecná prevenční povinnost - str. 576
2.1.2. Prevenční povinnost vázaná na určité okruhy právních vztahů - str. 577
2.2. Svépomoc - str. 579
2.3. Zakročovací a ohlašovací povinnost - str. 581
2.4. Preventivní opatření nařízené soudem - str. 583
2.4.1. Vážné ohrožení - str. 583
2.4.2. Ohrožení imisemi - str. 584
2.4.3. Ochrana v případě oprávněné a povolené činnosti - str. 585
2.4.4. Opatření v rámci ochrany před vážným ohrožením - str. 586
2.4.5. Vydání předběžného opatření - str. 587
Díl 3. Náhrada škody způsobené zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem - str. 589
3.1. Základní východiska - str. 589
3.2. Porušení zákonné povinnosti - str. 589
3.3. Zavinění - str. 590
3.4. Vznik újmy  - str. 591
3.4.1. Újma zásahem do absolutního práva - str. 591
3.4.2. Újma zásahem do jiného práva - str. 592
3.5. Příčinná souvislost - str. 594
3.5.1. Pojetí příčinné souvislosti - str. 594
3.5.2. Doložení příčin vzniku škody - str. 595
Díl 4. Škoda z provozní činnosti - str. 599
4.1. Předpoklady uplatnění - str. 599
4.2. Závod a jeho vliv na okolí - str. 600
4.3. Liberační důvod - str. 601
4.4. Vztah k ochraně před imisemi - str. 603
Díl 5. Provoz zvláště nebezpečný - str. 605
5.1. Nebezpečnost provozu - str. 605
5.2. Předpoklady liberace - str. 607
5.3. Mnohost příčin - str. 608
Díl 6. Škoda způsobená na nemovité věci - str. 610
Díl 7. Škoda způsobená budovou - str. 612
Díl 8. Náhrada škody - str. 613
8.1. Naturální a relutární restituce - str. 613
8.2. Skutečná škoda a ušlý zisk - str. 615
8.2.1. Rozsah nahrazovaných hodnot - str. 615
8.2.2. Obvyklá cena - str. 615
8.3. Stanovení výše škody úvahou soudu - str. 616
8.4. Snížení náhrady škody rozhodnutím soudu - str. 618
8.5. Určení rozsahu náhrady škody s přihlédnutím ke zvláštním předpisům - str. 618
Díl 9. K problematice realizace práva na náhradu škody - str. 620
9.1. Ke způsobům uplatnění nároku na náhradu škody - str. 620
9.2. Vztah k dalším možnostem zjednání nápravy - str. 622
Díl 10. Specifika škod na lesních pozemcích - str. 625
10.1. Základní východiska - str. 625
10.2. Poškození v důsledku působení chemických látek - str. 625
10.3. Škody způsobené zvěří - str. 627
10.4. Specifika vyčíslení výše škody - str. 629
10.5. Časové ukotvení vzniku škody při postupném vzniku škod - str. 630
Díl 11. Specifika škod na zemědělských pozemcích - str. 632
11.1. Poškozování půdy - str. 632
11.2. Postihnutí škody vzniklé v souvislosti se zemědělským hospodařením - str. 633
11.3. Základní zákonná východiska pro uplatnění nároku na náhradu škody - str. 634
11.4. Škody způsobené zvěří - str. 636
Díl 12. Škody způsobené při vstupu na pozemky - str. 639
12.1. Obecná východiska - str. 639
12.2. Vstup z titulu sousedského práva - str. 640
12.3. Vstupy spojené s péčí o veřejně prospěšné komunikace, sítě a další obdobná zařízení - str.  640
12.4. Oprávnění ke vstupu spojené s péčí o přírodní zdroje a jejich využívání - str. 643
12.5. Vstupy spojené s realizací veřejné správy - str. 644
Díl 13. Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku - str. 647
13.1. Základní východiska - str. 647
13.2. Vzdání se práva jako řádné, platné a účinné právní jednání - str. 647
13.3. Zápis do katastru nemovitostí - str. 650
13.4. Osoby podléhající dané úpravě - str. 651
VIII. kapitola Proměny pozemkového vlastnictví:
Vytvoření majetkového základu územní samosprávy, restituce a privatizace
- str. 653
Díl 1. Úvod - str.  655
Díl 2. Obnovení majetkového základu územní samosprávy - str. 657
Díl 3. Přechod majetku na obce dle zákona č. 172/1991 Sb. - str. 658
3.1. Obecný výklad - str. 658
3.2. Přechod fakticky využívaného majetku dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb.  - str. 662
3.3. Přechod historického majetku obcí dle § 2 zákona č. 172/1991 Sb. - str. 664
3.4. Přechod přídělového majetku obcí dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. - str. 667
3.5. Přechod majetku lesních družstev dle § 2b zákona č. 172/1991 Sb.  - str. 670
3.6. Přechod majetku dříve vlastněného ČSFR dle § 2c zákona č. 172/1991 Sb. - str. 673
3.7. Přechod bytového fondu dle § 3 zákona č. 172/1991 Sb. - str. 674
3.8. Přechod na základě rozhodnutí správního orgánu dle § 5 a 6 zákona č. 172/1991 Sb.  - str.  676
3.9. Výluky z přechodu majetku na obce dle zákona č. 172/1991 Sb. - str. 677
Díl 4. Přechod majetku na kraje a obce dle zákonů č. 157/2000 Sb. a č. 290/2002 Sb. - str. 681
Díl 5. Převod majetku na obce a kraje na základě zákona č. 174/2003 Sb.  - str. 683
Díl 6. Převod zemědělského majetku na obce a kraje dle zákonů č. 569/1991 Sb., č. 95/1999 Sb. a č. 503/2012 Sb. - str. 684
Díl 7. Obecně k restitučnímu zákonodárství - str. 687
7.1. Smysl restitučního zákonodárství - str. 688
7.2. Specialita a výlučnost restitučních předpisů - str. 690
7.3. Soukromoprávní povaha restitučních předpisů - str. 694
7.4. Procesní důsledky soukromoprávní povahy restitučních předpisů - str. 696
7.5. Samostatnost jednotlivých restitučních předpisů - str. 698
7.6. Priorita restitučních nároků - str. 701
7.7. Procesní aspekty restitučních kauz - str. 704
Díl 8. Restituce podle zákona č. 229/1991 Sb. - str. 706
8.1. Restituční skutkové podstaty - str. 708
8.2. Oprávněné osoby - str. 713
8.3. Povinné osoby - str. 715
8.4. Rozhodování o restitučních nárocích - str. 717
8.5. Překážky vydání věci - str. 718
8.6. Náhrada poskytovaná v případě nemožnosti vydat původně odňatý pozemek  - str. 723
Díl 9. Restituce podle zákona č. 428/2012 Sb. - str. 730
9.1. Restituční skutkové podstaty - str. 732
9.2. Oprávněné osoby - str. 739
9.3. Povinné osoby - str. 740
9.4. Rozhodování o restitučních nárocích - str. 743
9.5. Překážky vydání věci - str. 747
9.6. Blokace historického majetku církví a určování vlastnictví státu k němu - str. 753
Díl 10. Privatizace - str. 759
Díl 11. Privatizace dle zákona č. 427/1990 Sb. (tzv. malá privatizace).  - str. 760
Díl 12. Privatizace dle zákona č. 92/1991 Sb. (tzv. velká privatizace). - str. 762
Díl 13. Privatizace zemědělských pozemků dle zákonů č. 95/1999 Sb. a č. 503/2012 Sb. - str.  766
Díl 14. Obecná úprava převodu nezemědělských pozemků ve vlastnictví státu - str. 769
Díl 15. Transformace práva trvalého užívání na právo vlastnické ve smyslu § 879c zákona č. 40/1964 Sb.  - str. 772
Díl 16. Převod státního majetku dle § 60a až 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích - str. 776
Díl 17. Přechod majetku na občanská sdružení dle zákona č. 290/2002 Sb. - str. 778
Seznam citované literatury - str. 780
Věcný rejstřík - str. 791

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.