Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové perspektivě a s novými akcenty tradiční témata jako je povinnosti a odpovědnost rodičů, sousedů, vlastníků jednotky, zaměstnavatelů, členů orgánů obchodních korporací či právníků aj. V rámci části věnující se problémům civilního práva procesního jsou zpracována některá témata zaměřená na povinnost a odpovědnost procesních stran a soudu, stejně jako některé otázky odpovědnosti v insolvenčním řízení. Publikace se však snaží tematizovat aktuální problémy a hledět do budoucna; analyzuje tak otázky povinnosti a odpovědnosti spojené s online obsahem a umělou inteligencí. Adresátem textů obsažených v publikaci jsou právníci teoretizující i právníci praktikující, a to ti, kteří se zajímají o hlubší řešení problémů spojených s otázkami o povinnosti a odpovědnosti; ty jsou trvalou výzvou pro teorii a praxi.
autoři: Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 2. 2022, 388 stran
ISBN: 978-80-7676-244-2

Cena: 825 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  XIV
Předmluva - str.  XVIII
Část první
Odpovědnost v právu občanském

1 Odpovědnost založená na pravděpodobnosti - str.  3
1.1 Úvod - str.  3
1.2 Probabilisticko-proporcionální odpovědnost - str.  3
1.3 Teorie ztráty šancí - str.  7
1.3.1 Problematika vyčíslení a odškodnění ztráty šance - str.  8
1.4 Závěr - str.  9
2 Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem - str.  11
2.1 Úvod - str.  11
2.2 Základní hmotněprávní problematika odpovědnosti advokáta - str.  12
2.3 Povaha odpovědnosti advokáta za újmu - str.  14
2.4 Předpoklady vzniku odpovědnosti advokáta za újmu - str.  16
2.5 Odpovědnost advokáta za rizikovou procesní strategii - str.  18
2.6 Závěr - str.  19
3 Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou ve světle aktuální judikatury - str.  21
3.1 Úvod - str.  21
3.2 Odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku - str.  21
3.3 Odpovědnost za škodu dle zákona o advokacii - str.  23
3.4 Závěr - str.  26
4 Alternativní pohled na běh lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění v případě výměny věci - str.  29
4.1 Úvod - str.  29
4.2 Obecné terminologické předznamenání – pábení kolem pojmu odpovědnost - str.  29
4.3 Bližší představení a rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu - str.  30
4.3.1 Představení právního případu - str.  30
4.4 Soudní rozhodnutí - str.  31
4.5 Závěrečné shrnutí - str.  33
5 Meze povinnosti k náhradě újmy vlastníka jednotky - str.  35
5.1 Úvod - str.  35
5.1.1 Povinnost k náhradě újmy vzniklé na společných částech domu a pozemku - str.  36
5.1.2 Ohrožení, změna a poškození společných částí - str.  37
5.2 Újma na společných částech domu a pozemku způsobená jednáním třetích osob - str.  38
5.2.1 Povinnost k náhradě újmy na majetku - str.  39
5.2.2 Újma způsobená jednáním vlastníka - str.  39
5.3 Újma způsobená jednáním třetích osob - str.  40
5.4 Povinnost k náhradě újmy na zdraví - str.  41
5.4.1 Újma na zdraví způsobená v souvislosti s užíváním jednotky - str.  41
5.4.2 Újma na zdraví způsobená nájemcem - str.  42
5.5 Závěr - str.  43
6 Povinnosti souseda při výsadbě rostlin na svém pozemku ve vztahu k pozemku sousednímu - str.  45
6.1 Úvod - str.  45
6.2 Východiska současné právní úpravy ochrany sousedských práv - str.  45
6.3 K samotné právní úpravě - str.  46
6.3.1 Obecné omezení vlastnického práva v § 1012 obč. zák. - str.  46
6.3.2 Speciální omezení vlastnického práva - str.  47
6.3 Povinnosti souseda při výsadbě rostlin dle § 1017 obč. zák. - str.  48
6.3.1 Obecný výklad ust. § 1017 obč. zák. - str.  48
6.3.2 Zvláštní podmínky pro uplatnění ochrany sousedských práv - str.  49
6.4 Kazuistika k § 1017 obč. zák. - str.  52
6.5 Závěr - str.  54
7 Vývoj institutu ručení v českém právu - str.  57
7.1 Úvod - str.  57
7.2 Použití ručení na území Česka ve středověku - str.  57
7.3 Pojem ručení v českých občanských zákonících různých dob - str.  59
7.3.1 Regulace fideiussio ve Všeobecném zákoníku občanském - str.  60
7.3.2 Regulace ručení v občanském zákoníku z roku 1964 a v obchodním zákoníku z roku 1991 - str.  61
7.3.3 Regulace v platném občanském zákoníku z roku 2012 - str.  63
7.4 Závěr - str.  63
8 Předpoklady vzniku nároku na ušlý zisk za mimořádných okolností s ohledem na dosavadní judikaturu českých soudů - str.  65
8.1 Úvod - str.  65
8.2 Hypotetičnost ušlého zisku - str.  65
8.3 Nutnost prokázání existujících či reálně dosažitelných okolností - str.  66
8.4 Ušlý zisk spočívající ve znemožnění pravidelných či standardních výnosů - str.  68
8.5 Proč je nezbytné prokázání existujících nebo reálně dosažitelných okolností? - str.  69
8.6 Vliv mimořádných okolností na posuzování budoucího pravidelného běhu věcí - str.  71
8.7 Závěr - str.  72
9 Odpovědnost obce za újmu vzniklou při činnosti obecní policie - str.  73
9.1 Úvod - str.  73
9.2 Podmínky odpovědnosti obce podle zákona o obecní policii - str.  74
9.3 Strážník obecní policie - str.  75
9.4 Škoda - str.  76
9.5 Souvislost s plněním úkolů obecní policie - str.  77
9.6 Liberace - str.  78
9.7 Podmínky odpovědnosti obce podle zákona o odpovědnosti za škodu - str.  79
9.8 Vztahy vybraných právních předpisů upravujících odpovědnost obce - str.  80
9.9 Závěr - str.  82
Část druhá
Odpovědnost v právu rodinném

1 Rodičovská odpovědnost pohledem vzájemných povinností a práv - str.  85
1.1 Úvod - str.  85
1.2 Historický exkurs do vývoje povinností a práv rodičů a dětí - str.  85
1.3 Povinnosti a práva rodičů a dětí jako součást rodičovské odpovědnosti - str.  86
1.4 Odpovědnost jako součást rodičovské odpovědnosti - str.  92
1.5 Závěr - str.  93
2 Doktrína private ordering, rodičovská odpovědnost a role státu v rodinné mediaci - str.  95
2.1 Úvod - str.  95
2.2 Vymezení doktríny private ordering - str.  96
2.3 Private ordering v rodinném právu - str.  97
2.4 Proměny diskurzivních formací ve 2. pol. 20. století - str.  98
2.5 Vztahy mezi členy rodiny a mezi rodinou a státem - str.  102
2.6 Individuální vs. relační autonomie - str.  102
2.7 Institucionální role rodičů - str.  105
2.8 Dobrovolnost a mimosmluvní rolové povinnosti - str.  107
2.9 Problém dobrovolnosti rodinné mediace - str.  108
2.10 Závěr - str.  109
3 Nejlepší zájem dítěte v okamžiku rozvodu: Praktická úvaha o rovnováze mezi odpovědností rodičů a povinností státu - str. 111
3.1 Rodičovská odpovědnost - str. 111
3.2 Posílení odpovědnosti rodičů v rozvodovém procesu - str.  113
3.3 Role státu - str.  117
4 Vybrané povinnosti hmotněprávního opatrovníka dospělého člověka - str. 121
4.1 Úvod - str.  121
4.2 Vybrané povinnosti hmotněprávního opatrovníka při zastupování opatrovance - str.  122
4.3 Povinnosti opatrovníka v oblasti pracovněprávní - str.  123
4.4 Povinnosti opatrovníka v oblasti rozhodování o zdraví - str.  125
4.5 Zastoupení při umístění člověka do „ústavního“ zařízení - str.  127
4.6 Závěr - str.  129
5 Náhrada škody za ztrátu života a svobody během druhé světové války - str. 131
5.1 Úvod - str.  131
5.2 Zločin udavačství - str.  131
5.3 Soukromoprávní náhrada škody - str.  133
5.4 Současný právní řád - str.  136
5.4.1 Odškodnění obětí nacistické perzekuce - str.  136
5.4.2 Náhrada škody za křivé obvinění - str.  137
5.5 Závěr - str.  140
Část třetí
Odpovědnost v právu obchodním a pracovním

1 Vliv změny okolností na povinnosti stran kupní smlouvy podle českého práva a Vídeňské úmluvy - str. 143
1.1 Úvodní vymezení zkoumané oblasti a pojmů - str.  143
1.2 Stručný exkurz do českého řešení změny okolností (§ 1764 a násl. obč. zák.) - str.  144
1.3 Rozhodné právo v kontextu mezinárodní kupní smlouvy - str.  146
1.3.1 Přednostní aplikace Vídeňské úmluvy - str.  146
1.3.2 Smluvní vyloučení aplikace Vídeňské úmluvy - str.  147
1.3.3 Omezená role národního práva - str.  148
1.4 Vliv změny okolností na smluvní povinnosti dle Vídeňské úmluvy - str.  149
1.4.1 Zahrnutí koncepce hardship pod Vídeňskou úmluvu - str.  150
1.4.2 Vyloučení § 1765 obč. zák. v kontextu kupních smluv řídících se Vídeňskou úmluvou - str.  151
1.5 Závěr - str.  151
2 Obrácené důkazní břemeno při porušení péče řádného hospodáře - str.  153
2.1 Úvod - str.  153
2.2 Péče řádného hospodáře - str.  153
2.3 Důkazní břemeno obecně - str. 154
2.4 Obrácené důkazní břemeno - str.  156
2.5 Důkazní břemeno při porušení péče řádného hospodáře - str.  157
2.5.1 Rozsah obrácení důkazního břemene - str.  158
2.6 Navrácení důkazního břemene - str.  159
2.6.1 Typově vymezené situace - str.  160
2.7 Stínový vedoucí - str.  161
2.8 Závěr - str.  162
3 Odpovědnost za škodu v oblasti zprostředkování pojištění - str.  165
3.1 Úvod - str.  165
3.2 Typy zprostředkovatelů - str.  166
3.2.1 Samostatný zprostředkovatel - str.  168
3.2.2 Vázaný zástupce - str.  169
3.2.3 Doplňkový zprostředkovatel - str.  171
3.2.4 Skupinové pojištění - str.  171
3.3 Kombinace odpovědnostních vztahů - str.  172
3.4 Škoda způsobená informací nebo radou - str.  173
3.5 Závěr - str.  177
4 Nekalé obchodné praktiky a povinnosť bdelosti v koncepte priemerného spotrebiteľa - str.  179
4.1 Úvod - str.  179
4.2 Nekalé obchodné praktiky a koncepcia priemerného spotrebiteľa - str.  180
4.3 Miera ostražitosti u priemerného spotrebiteľa - str.  182
4.4 Záver - str.  185
5 Zvláštní povinnosti (nejen) členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace - str.  187
5.1 Úvod - str.  187
5.2 Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace - str.  187
5.3 Incidenční spor - str.  189
5.4 Porušení povinností při úpadku obchodní korporace - str.  190
5.5 Vydání prospěchu z výkonu funkce - str.  191
5.6 Žaloba na doplnění pasiv - str.  192
5.7 Závěr - str.  194
6 Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace - str.  197
6.1 Úvod - str.  197
6.2 Dosavadní právní úprava a její nedostatky - str.  198
6.3 Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace - str. 200
6.4 Časová působnost institutu zvláštní povinnosti doplnit majetkovou podstatu - str. 204
6.5 Závěr - str. 205
7 Pracovní úraz zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele s ním spojené - str.  207
7.1 Úvod - str.  207
7.2 Podstata pracovního úrazu a kdy k němu může dojít? - str.  208
7.3 Povinnosti zaměstnavatele s pracovním úrazem související - str.  210
7.4 Následky pracovního úrazu - str.  213
7.5 Závěr - str.  215
8 Povinnost k zastupování zaměstnance při sdílení pracovního místa v komparativní perspektivě - str. 217
8.1 Úvod - str.  217
8.2 Reglementace sdíleného pracovního místa v zákoníku práce - str.  217
8.3 Zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě - str.  219
8.3.1 Analýza tuzemské koncepce - str.  219
8.3.2 Komparace s přístupy slovenského a německého zákonodárce - str.  221
8.4 Závěr - str.  223
Část čtvrtá
Procesní souvislosti

1 Modelová evropská pravidla civilního procesu – základní povinnosti stran a soudu - str.  227
1.1 Úvod - str. 227
1.2 Základní představení Modelových evropských pravidel civilního procesu - str. 228
1.3 Povinnosti stran a soudu v Modelových evropských pravidlech civilního procesu - str. 230
1.3.1 Obecně - str. 230
1.3.2 Základní povinnosti stran (a právních zástupců) - str. 232
1.3.3 Základní povinnosti soudu - str. 234
1.4 Pohled české právní vědy na povinnosti stran, jejich právních zástupců a soudu ve světle MERCP - str. 236
1.5 Závěr - str. 237
2 Poučovací povinnost civilního soudu - str. 239
2.1 Úvod - str. 239
2.2 Obecná poučovací povinnost soudu (§ 5 o. s. ř.) - str. 241
2.3 Poučení o následcích zmeškání jednání – možnost vydat kontumační rozsudek (§ 153b odst. 1 o. s. ř.) - str.  245
2.4 Poučovací povinnost de lege ferenda - str.  246
2.5 Závěr - str.  248
3 K poučovací povinnosti soudu podle § 118a odst. 2 o. s. ř. - str.  249
3.1 Úvod - str.  249
3.2 Poučovací povinnost soudu podle § 118a odst. 2 o. s. ř. – hmotněprávní, nebo pouze procesní? - str. 251
3.3 Meze hmotněprávní poučovací povinnosti soudu - str. 254
3.4 Závěr - str. 256
4 Koncept silného sudcu v kontexte materiálneho vedenia sporu - str. 259
4.1 Úvod - str. 259
4.2 Koncepcie civilného procesu - str. 260
4.2.1 Liberálna koncepcia - str. 262
4.2.2 Sociálna koncepcia - str. 263
4.2.3 Anglosaská koncepcia - str. 264
4.3 Koncept silného sudcu - str. 266
4.3.1 Právna debata - str. 268
4.3.2 Dopytovacia, poučovacia a vysvetľovacia povinnosť súdu - str. 270
4.3.3 Štruktúrovanie procesnej látky - str. 272
5 Procesní odpovědnost dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR - str. 275
5.1 Úvod - str. 275
5.2 Odpovědnost účastníků insolvenčního řízení - str. 276
5.2.1 Odpovědnost dlužníka - str. 276
5.2.2 Odpovědnost věřitele - str. 278
5.2.3 Odpovědnost insolvenčního správce - str. 281
5.3 Závěr - str. 283
6 Odpovědnost dlužníka za porušení povinnosti podat insolvenční návrh - str. 285
6.1 Úvod - str. 285
6.2 Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh - str. 286
6.3 Odpovědnost dlužníka za škodu způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh - str. 289
6.4 Závěr - str. 291
7 Povinnosti a limity pravomoci soudů při posuzování rozhodčí smlouvy - str. 293
7.1 Úvod - str. 293
7.2 Stručný přehled doktrinálních požadavků vztahujících se ke konstituování fóra - str. 294
7.3 Vady konstituování fóra jako důvod absolutní neplatnosti rozhodčí smlouvy - str. 296
7.4 Nepodjatost rozhodce - str. 298
7.5 Závěr - str. 301
Část pátá
Odpovědnost a umělá inteligence

1 Koncepce a vývoj právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 305
1.1 Úvod - str. 305
1.2 Povaha umělé inteligence - str. 305
1.3 Koncepce právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 309
1.4 Vývoj právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 311
1.5 Závěrem - str. 313
2 Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty  - str. 315
2.1 Úvod - str. 315
2.2 Právní úprava - str. 316
2.3 Varianty de lege ferenda - str. 317
2.4 Problematické užití umělé inteligence - str. 320
2.5 Za co by sociální síť naopak odpovídat měla? - str. 321
2.6 Závěr - str. 322
3 Povinnost k náhradě újmy na zdraví způsobené při (ne)použití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 323
3.1 Pojem umělé inteligence - str. 323
3.2 Využití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 324
3.3 Újma na zdraví způsobená nesprávnou diagnózou - str. 326
3.4 Postup lege artis v lékařské diagnostice - str. 327
3.5 Odpovědnost při (ne)použití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 328
3.5.1 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při použití umělé inteligence - str. 328
3.5.2 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při odchýlení se od výstupu umělé inteligence - str. 331
3.5.3 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při opomenutí použít umělou inteligenci - str. 332
3.6 Závěr - str. 332
4 Je umelá inteligencia zaujatá? Právna regulácia umelej inteligencie v oblasti práva proti diskriminácii a ochrany osobných údajov - str. 335
4.1 Čo spôsobuje zaujatosť umelej inteligencie? - str. 335
4.2 Rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie - str. 337
4.2.1 Rozsah právnej úpravy zákazu diskriminácie - str. 337
4.3 Priama v. nepriama diskriminácia - str. 338
4.4 Dokazovanie - str. 339
4.5 Právo na ochranu osobných údajov - str. 340
4.5.1 Práva dotknutých osôb - str. 340
4.5.2 Citlivé údaje - str. 342
4.6 Záver - str. 343
Abstrakt - str. 345
Abstract - str. 347
Seznam literatury - str. 349
Věcný rejstřík - str. 363

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.