Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Použitelnost nového stavebního zákona
v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024

18. 5. 2023

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. byl resp. bude ještě před nabytím své účinnosti novelizován:

  1. zákonem č. 195/2022 Sb., kterým do něj byl mj. vložen § 334a, který fakticky zakotvil postupný náběh nového stavebního zákona do praxe, a to prostřednictvím použitelnosti zákona v přechodném období,
  2. zákonem č. 152/2023 Sb. (zde), který stanoví účinnost nového stavebního zákona na 1. 1. 2024 (původní účinnost nového stavebního zákona byla od 1. 7. 2023).

(nový stavební zákon ve znění výše uvedených novel dále označujeme jako „NStZ“)

Přechodným obdobím se podle § 334a odst. 1 NStZ rozumí v oblasti územního plánování a povolování staveb období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Paragraf 334a NStZ v odstavci 2 a 3 stanoví principy použitelnosti NStZ pro oblast územního plánování a pro povolování staveb.

V přechodném období se v oblasti územního plánování postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „StZ“) včetně jeho prováděcích právních předpisů, ve znění do 31. 12. 2023 a podle těch ustanovení NStZ, která již nabyla účinnosti (§ 322, 324 a 326 NStZ), s tím, že pro účely povolování vyhrazených staveb (stavby uvedené v příloze č. 3 k NStZ) a staveb s nimi souvisejících nelze zahajovat územní řízení.

Vyhrazené stavby a stavby s nimi související se tudíž nebudou umísťovat na základě územního rozhodnutí, ale bude se pro účely jejich povolování vydávat pouze závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b StZ.

V oblasti povolování staveb je procesní režim rozdělen podle typu záměrů resp. staveb. U vyhrazených staveb, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb (§ 5 odst. 4 NStZ) platí, že v přechodném období se na něj již plně vztahuje NStZ s výjimkou § 172, 173, § 185 odst. 3 písm. c) a části sedmé (digitalizace stavebního řízení). Jako podklad pro povolení vyhrazené stavby podle NStZ v přechodném období bude sloužit závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b StZ.

U jiných záměrů a staveb (tedy všech jiných než vyhrazených staveb, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb) se bude postupovat v přechodném období podle StZ včetně jeho prováděcích právních předpisů ve znění do 31. 12. 2023.

Po skončení přechodného období, tj. od 1. 7. 2024, se řízení zahájená u jiných záměrů a staveb ale neskončená v přechodném období, dokončí v souladu s § 330 odst. 1 a 334a odst. 3 NStZ podle dosavadních právních předpisů, tj. podle StZ a jeho prováděcích právních předpisů ve znění do 31. 12. 2023.

V souvislosti s přechodnými ustanovení je nutné uvést, že podle 334a odst. 2 a 3 NStZ pro oblast územního plánování a pro jiné záměry a stavby se považuje za datum nabytí účinnosti NStZ datum 1. 7. 2024. Tato právní fikce v kombinaci s ustanoveními o použitelnosti NStZ v přechodném období znamená, že přestože NStZ nabude podle § 335 plné účinnosti 1. 1. 2024, ve výše uvedených oblastech se bude postupovat podle dosavadního StZ; jinými slovy, pro tyto oblasti jako by NStZ v přechodném období nenabyl účinnosti, ale nabýval jí až k 1. 7. 2024.

Použitelnost NStZ, StZ a zákona o jednotném environmentálním stanovisku:

Postup Právní úprava
období
do 31. 12. 2023
přechodné období
od 1. 1. do 30. 6. 2024

Územní plánování

StZ ve znění do 31. 12. 2023

StZ ve znění do 31. 12. 2023

Povolení vyhrazené stavby (příloha č. 3 k NStZ), staveb s ní souvisejících nebo staveb tvořících s ní soubor staveb

StZ ve znění do 31. 12. 2023

StZ – § 96b
NStZ – část I, II, IV, V, VI s výjimkou § 172, 173, § 185 odst. 3 písm. c), VIII, IX, X, XI, XII
Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (zde)

Povolení jiných staveb

StZ ve znění do 31. 12. 2023

StZ ve znění do 31. 12. 2023


V oblasti prováděcích právních předpisů, tj. zejména vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky o požadavcích na výstavbu, platí ustanovení § 332a NStZ, podle kterého se do doby vydání nových prováděcích právních předpisů, nejpozději však do 1. července 2027, použijí dosavadní právní prováděcí právní předpisy, tj. prováděcí právní předpisy vydané k provedení § 194 StZ.

V případě dosavadních právních předpisů půjde zejména o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ale také Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Novými právními prováděcími předpisy jsou myšleny prováděcí právní předpisy vydané podle § 152 a 333 NStZ.

Přechodné ustanovení podle § 332a NStZ se týká i vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dalších prováděcích právních předpisů, které stanoví požadavky na dokumentaci či požadavky na výstavbu např. staveb dopravních, vodních děl, staveb pro plnění funkcí lesa apod. (např. vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa).

V případě dosavadních prováděcích právních předpisů ke StZ je však vždy při jejich aplikaci nutno zohlednit zejména zákonné vymezení pojmů v § 4 až 14 NStZ a zákonné požadavky na výstavbu, tedy požadavky na vymezování pozemků, umisťování staveb a technické požadavky na stavby, uvedené v části čtvrté NStZ. Zákonné požadavky na výstavbu budou mít totiž vždy podle § 332a NStZ přednost před zněním dosavadních prováděcích právních předpisů.

 

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Legislativně právní odbor MMR

Novinky

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář Zakládání demokratických politických stran je v České republice součástí politických práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a je vyhrazeno občanům České republiky. Pluralita politických stran patří k definičním znakům ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictvíKniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká republika chrání právo k obchodnímu jménu správně, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydáníPublikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.