Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.

Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví, zejména jeho předmětu, rozsahu, zvláštnostem finančního dohledu a dohledu ve skupině. Významnou část pojistného trhu tvoří i pojišťovací zprostředkovatelé. Právní úpravě této činnosti je věnována kapitola popisující základní podmínky přístupu k této činnosti a její výkon, to vše v rámci procesu implementace nové unijní úpravy.

Další kapitola se zabývá právní úpravou pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy. Jde zejména o problematiku vzniku, trvání a zániku pojištění podle nové právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je podán výklad i všech důležitých institutů škodového a obnosového pojištění, pojištění věci, majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění osob. Publikace rovněž poskytuje základní přehled povinných pojištění. Obsahově významnou část tvoří popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla včetně organizace a působnosti České kanceláře pojistitelů.

Publikace může sloužit jako studijní pomůcka pro posluchače vysokých škol právního a ekonomického zaměření, nalezne však nepochybně uplatnění i pro pracovníky v oblasti pojišťovnictví, pro pojišťovací zprostředkovatele, likvidátory pojistných událostí a další osoby, které se chtějí seznámit uceleně s problematikou soukromého pojišťovnictví a pojištění.

Autorský kolektiv je tvořen předními odborníky z řad právní teorie i aplikační praxe.

autoři: Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 3. 2018, 440 stran
ISBN: 978-80-7502-271-4

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Kapitola I. – Pojišťovnictví a pojištění  - str. 13
1. Pojem pojišťovnictví a pojištění - str. 13
1.1 Pojišťovnictví - str. 13
1.2 Pojištění - str. 14
1.3 Formy a druhy pojištění - str. 16
2. Historický vývoj pojišťovnictví a pojištění - str. 20
2.1 Počátky pojišťovnictví a pojištění až do roku 1918 - str. 20
2.2. Období od roku 1918 do roku 1945 - str.  24
2.3 Období od roku 1945 do roku 1990 - str. 26
2.4 Období od roku 1990 do současnosti - str. 30
3. Pojišťovací právo a jeho prameny - str. 35
3.1 Pojišťovací právo - str. 35
3.2 Prameny pojišťovacího práva - str. 37
3.3 Unijní právo - str. 39
4. Pojistný trh, Česká asociace pojišťoven a Asociace českých pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - str. 47
4.1 Pojistný trh a jeho vývoj od počátku 90. let do současnosti - str. 47
4.2 Česká asociace pojišťoven - str. 51
4.2.1 Členové ČAP - str. 52
4.2.2 Poslání, úkoly a struktura ČAP  - str. 53
4.3 Asociace českých pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - str. 55
Kapitola II. – Činnosti pojišťoven a zajišťoven - str. 57
1. Obecné podmínky výkonu pojišťovací a zajišťovací činnosti  - str. 57
1.1 Podstata soukromého pojištění a zajištění - str. 57
1.2 Soukromé pojištění a zajištění jako součást finančního trhu - str. 60
1.3 Právní úprava pojišťovnictví - str. 63
1.4 Jednotný evropský pas - str. 66
1.5 Některé podmínky společné pro výkon pojišťovací a zajišťovací činnosti - str. 69
2. Vymezení pojišťovací a zajišťovací činnosti  - str. 80
2.1 Základní podmínky výkonu pojišťovací činnosti  - str. 82
2.2 Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou  - str. 84
2.3 Oddělené řízení činností v případě souběhu činnosti v životním a neživotním pojištění - str. 89
2.4 Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny na území jiného členského státu - str. 90
2.5 Rozšíření činnosti tuzemské pojišťovny na území jiného členského státu na základě svobody dočasně
poskytovat služby - str. 91
2.6 Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny na území třetího státu  - str. 92
2.7 Doplňkové pojištění v neživotním pojištění - str. 93
2.8 Změny v činnosti tuzemské pojišťovny a změna osoby v jejím orgánu - str. 94
2.9 Účast v tuzemské pojišťovně - str. 94
2.10 Tuzemská pojišťovna ve skupině - str. 97
2.11 Činnost pojišťovny z jiného členského státu na území ČR - str. 102
2.12 Činnost pojišťovny z třetího státu na území ČR - str. 106
3. Základní podmínky výkonu zajišťovací činnosti - str. 111
3.1 Základní charakteristika zajištění  - str. 111
3.2 Zajišťovací činnost a rozlišení zajišťoven - str. 114
3.3 Povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou  - str. 117
3.4 Změny v činnosti tuzemské zajišťovny - str. 121
3.5 Účast v tuzemské zajišťovně - str. 123
3.6 Tuzemská zajišťovna ve skupině - str. 123
3.7 Činnost zajišťovny z jiného členského státu na území ČR - str. 124
3.8 Činnost zajišťovny z třetího státu na území ČR - str. 125
3.9 Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou - str. 127
3.10 Zvláštní účelová osoba - str. 128
4. Technické rezervy pojišťoven a zajišťoven - str. 129
4.1 Inverze výrobního cyklu - str. 129
4.2 Oceňování aktiv a závazků - str. 130
4.3 Technické rezervy - str. 132
4.4 Základní pravidla pro výpočet technických rezerv  - str. 140
5. Investování - str. 144
6. Solventnost pojišťoven a zajišťoven - str. 147
6.1 Kapitálové požadavky - str.  148
6.2 Solventnostní kapitálový požadavek - str. 151
6.3 Solventnostní kapitálový požadavek podle standardního vzorce  - str. 153
6.4 Solventnostní kapitálový požadavek prostřednictvím úplného nebo částečného interního modelu - str. 154
6.5 Minimální kapitálový požadavek - str. 155
6.6 Skupinový solventnostní kapitálový požadavek - str. 157
7. Účetnictví a audit - str. 165
7.1 Mimořádný audit - str. 167
8. Informační povinnosti pojišťovny a zajišťovny - str. 168
8.1 Zpráva o solventnosti a finanční situaci - str. 168
8.2 Informace předávané ČNB - str. 172
Kapitola III. – Dohled v pojišťovnictví  - str. 175
1. Obecné podmínky výkonu dohledu v pojišťovnictví - str. 175
1.1 Charakteristika dohledu v pojišťovnictví a jeho vývoj po roce 1990  - str. 175
1.2 Podstata dohledu v pojišťovnictví - str. 178
1.3 Předmět dohledu v pojišťovnictví - str. 180
1.4 Dohled na místě a na dálku - str. 181
1.5 Dohled nad činností pojišťovny nebo zajišťovny ve skupině - str. 184
2. Opatření k nápravě při výkonu dohledu nad činností pojišťovny a zajišťovny - str. 187
2.1 Výkon dohledu nad činností tuzemské pojišťovny a zajišťovny - str. 187
2.2 Obecně k výkonu dohledu nad přeshraničním působením pojišťoven a zajišťoven - str. 197
2.3 Výkon dohledu nad činností pojišťovny a zajišťovny z jiného členského státu - str. 198
2.4 Výkon dohledu nad činností pojišťovny a zajišťovny z třetího státu - str. 199
3. Přestupky v pojišťovnictví - str. 200
4. Přeměna tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny - str. 203
5. Likvidace pojišťovny nebo zajišťovny  - str. 204
6. Povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu - str. 205
Kapitola IV. – Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví - str. 207
1. Současná právní úprava zprostředkování v pojišťovnictví  - str. 207
1.1 Obecně k současné úpravě - str. 207
1.2 Kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů - str. 211
1.3 Samostatní likvidátoři pojistných událostí  - str. 217
1.4 Společné otázky - str. 218
2. Zprostředkování v pojišťovnictví na základě směrnice IDD - str. 227
2.1 Obecně k právní úpravě zprostředkování v pojišťovnictví na základě směrnice IDD  - str. 227
2.2 Regulované činnosti a výjimky z regulace - str. 229
2.3 Základní pojmy - str. 232
2.4 Podmínky činnosti distributorů pojištění a zajištění - str. 236
2.5 Přeshraniční činnost - str. 239
2.5.1 Volný pohyb služeb - str. 239
2.5.2 Svoboda usazování - str. 240
2.6 Požadavky na distribuční činnost v pojištění a zajištění - str. 242
2.6.1 Požadavky na profesní a organizační způsobilost - str. 242
2.6.2 Požadavky na ochranu zákazníků - str. 246
2.7 Požadavky na činnost distributorů pojištění a zajištění - str. 248
2.7.1 Obecné zásady - str. 248
2.7.2 Obecné informace poskytované zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou - str. 248
2.7.3 Střet zájmů a transparentnost  - str. 249
2.7.4 Pravidla pro prodej pojistných produktů a poradenství - str. 250
2.7.5 Výjimky z informační povinnosti a doložka flexibility  - str. 252
2.7.6 Podmínky poskytování informací - str. 253
2.7.7 Zvláštní ustanovení pro vázaný a spojený prodej - str. 255
2.7.8 Zvláštní požadavky na distribuci pojistných produktů s investiční složkou - str. 255
2.8 Dohled nad distribucí pojištění a zajištění - str. 261
2.8.1 Příslušné orgány - str. 261
2.8.2 Spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány členských států  - str. 262
2.8.3 Dohled nad činností distributorů pojištění a zajištění vykonávajících činnost v různých členských státech  - str. 262
2.8.4 Pravomoci týkající se vnitrostátních předpisů přijatých v obecném zájmu  - str. 265
2.8.5 Dohled nad produktem a požadavky na řízení produktu - str. 266
2.9 Stížnosti a mimosoudní řešení sporů - str. 266
2.10 Sankce a nápravná opatření - str. 267
2.10.1 Uplatňování správních sankcí a nápravných opatření - str. 268
2.10.2 Porušení právních předpisů ve vztahu k distribuci pojistných produktů s investiční složkou  - str. 269
2.10.3 Okolnosti zohledňované při ukládání sankcí a nápravných opatření - str. 270
2.10.4 Informace o sankcích a nápravných opatřeních předkládané EIOPA - str. 271
2.11 Přechodné období - str. 271
2.12 Lhůta k provedení směrnice IDD - str. 271
Kapitola V. – Pojistná smlouva - str. 273
1. Vznik, trvání a zánik pojištění - str. 273
1.1 Základní principy a pojmy - str. 273
1.1.1 Právní úprava a vymezení pojistné smlouvy - str. 273
1.1.2 Smluvní strany a další účastníci pojištění, pojištění ve prospěch třetí osoby a pojištění cizího pojistného rizika - str. 277
1.1.3 Základní pojmy pojištění - str. 280
1.1.4 Náležitosti pojistné smlouvy, forma právních jednání  - str. 283
1.1.5 Promlčení - str. 285
1.1.6 Pojistné - str. 286
1.2 Vznik a změna pojištění, přerušení pojištění - str. 289
1.2.1 Práva a povinnosti před uzavřením pojistné smlouvy - str. 289
1.2.2 Uzavření pojistné smlouvy  - str. 292
1.2.3 Pojistka - str. 293
1.2.4 Změna pojistného rizika - str. 294
1.2.5 Přerušení pojištění - str. 296
1.3 Šetření pojistné události  - str. 297
1.3.1 Oznámení pojistné události - str. 297
1.3.2 Šetření pojistitele - str. 298
1.3.3 Pojistné plnění - str. 299
1.4 Zánik pojištění  - str. 300
1.4.1 Zánik pojištění dohodou - str. 301
1.4.2 Zánik pojištění výpovědí - str. 301
1.4.3 Zánik pojištění uplynutím doby - str. 302
1.4.4 Zánik pojištění pro neplacení pojistného - str. 303
1.4.5 Zánik pojištění odstoupením od smlouvy, odmítnutím pojistného plnění - str. 304
1.4.6 Zánik pojištění odstoupením od smlouvy životního pojištění a smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku - str. 305
1.4.7 Další důvody zániku pojištění - str. 306
2. Pojištění škodové a obnosové - str. 307
2.1 Základní principy škodového pojištění - str. 307
2.1.1 Podstata škodového pojištění - str. 307
2.1.2 Změna vlastnictví pojištěného majetku - str. 308
2.1.3 Hranice pojistného plnění - str. 309
2.1.4 Množné pojištění - str. 311
2.1.4.1 Soupojištění - str. 311
2.1.4.2 Souběžné pojištění - str. 312
2.1.4.3 Vícenásobné pojištění - str. 312
2.1.5 Zachraňovací náklady - str. 314
2.1.6 Přechod práva na pojistitele - str. 314
2.1.7 Pojištění velkého pojistného rizika - str. 316
2.2 Základní principy obnosového pojištění  - str. 317
3. Pojištění osob - str. 318
3.1 Úvod - str. 318
3.2 Obecné principy pojištění osob  - str. 321
3.2.1 Skupinové pojištění  - str.  322
3.2.2 Právo pojistitele související se zjišťováním a přezkoumáním zdravotního stavu - str. 322
3.2.3 Postup pojistitele po ocenění zdravotního rizika - str. 323
3.2.4 Zjišťování příčiny smrti a zdravotního stavu při šetření pojistné události - str. 324
3.2.5 Právo na plnění v případě smrti pojištěného - str. 325
3.3 Životní pojištění - str. 326
3.3.1 Jednotlivé druhy životního pojištění - str.  326
3.3.2 Pojištění pro případ smrti dítěte - str. 329
3.3.3 Nesprávné datum narození - str. 330
3.3.4 Sebevražda – výluka z pojištění - str. 330
3.3.5 Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby  - str. 331
3.3.6 Odkupné - str. 333
3.4 Úrazové pojištění - str. 335
3.4.1 Úvod - str. 335
3.4.2 Jednotlivé druhy úrazového pojištění - str. 337
3.4.3 Odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení - str. 338
3.5 Pojištění pro případ nemoci - str. 339
4. Ostatní druhy pojištění - str. 342
4.1 Pojištění majetku - str. 342
4.1.1 Předmět pojištění - str. 342
4.1.1.1 Pojištění věcí, pojištění jiného majetku, hromadná věc, soubor věcí  - str. 342
4.1.1.2 Pojistná nebezpečí - str. 345
4.1.1.3 Podmínky pojištění - str. 346
4.1.1.4 Pojištěná zástava - str. 346
4.1.2 Pojistná událost - str. 347
4.1.3 Přepojištění - str. 349
4.1.4 Podpojištění - str. 350
4.2 Pojištění právní ochrany - str. 351
4.3 Pojištění odpovědnosti  - str. 353
4.3.1 Podstata pojištění odpovědnosti - str. 353
4.3.2 Rozsah pojistné ochrany - str. 354
4.3.3 Oprávněná osoba, poškozený - str.  356
4.3.4 Šetření škodné události - str. 357
4.3.5 Právo pojistitele na náhradu vůči pojištěnému - str. 358
4.3.6 Zánik vlastnictví věci  - str. 358
4.3.7 Promlčení práva na náhradu škody vs. promlčení práva na pojistné plnění  - str. 359
4.4 Pojištění úvěru nebo záruky  - str. 359
4.5 Pojištění finančních ztrát - str. 360
Kapitola VI.– Povinná pojištění, zákonné pojištění a pojištění se zárukou státu - str. 361
1. Povinné pojištění a zákonné pojištění  - str. 361
1.1 Povinné pojištění - str. 361
1.2 Zákonné pojištění  - str. 366
2. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - str. 367
2.1 Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - str. 367
2.2 Provoz vozidla a povinnost nahradit újmu tímto provozem způsobenou  - str. 369
2.3 Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti - str. 374
2.4 Vozidla a základní povinnosti členských států ve vztahu k pojištění odpovědnosti z jejich provozu - str. 377
2.4 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - str. 380
2.5 Příspěvek ČKP - str. 386
2.6 Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  - str. 388
2.7 Pojištění odpovědnosti z provozu cizozemského vozidla - str. 389
2.8 Pojistné plnění - str. 390
2.9 Přímý nárok poškozeného na plnění - str. 393
2.10 Povinnosti pojištěného a následky jejich porušení - str. 394
2.11 Informační středisko  - str. 397
2.12 Škodní zástupce - str. 398
2.13 Kontrola plnění povinností pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - str. 399
3. Česká kancelář pojistitelů - str. 400
3.1 Vznik, postavení a působnost ČKP - str. 401
3.2 Vznik, zánik členství v ČKP a práva a povinnosti jejích členů - str. 402
3.3 Orgány ČKP - str. 402
3.4 Garanční fond  - str. 405
3.5 Fond zábrany škod - str. 411
4. Povinné pojištění cestovních kanceláří - str. 413
5. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - str. 416
6. Pojištění vývozních úvěrových rizik - str. 422
Seznam použité literatury - str. 429
Annotation - str.  431

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.