Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do některého ze jmenovaných soudních řízení. Ke každé kapitole jsou přiřazeny konkrétní vzory, v součtu jich v knize naleznete více jako 40.

Další, okrajová témata představují vymáhání pohledávky ve vykonávacím a dědickém řízení, konsenzuální způsob uplatnění nároku či veřejnoprávní pohledávky z trestného činu. Byť je obsah publikace orientován především k restitutivní spravedlnosti, je zde krátce pojednáno i o postupech při uplatnění pohledávky spoluobviněného vůči jinému spoluobviněnému.

autor: Jan Zůbek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 17. 3. 2022, 296 stran
ISBN: 978-80-7676-370-8

Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XII
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XVI
Část první Adhezní řízení - str. 1
I. Pojem adhezního řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 1
1. Pojem adhezního řízení - str. 1
2. Vztah adhezního a trestního řízení - str. 2
II. Legitimace k uplatnění nároku v adhezním řízení - str. 4
1. Kdo je osobou poškozenou trestným činem - str. 4
2. Který poškozený není oprávněn uplatnit nárok v adhezním řízení - str. 8
III. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v adhezním řízení? - str. 9
1. Jednotlivé občanskoprávní nároky - str. 9
1.1 Příslušenství pohledávky - str. 14
2. Jakých pohledávek se v trestním řízení nelze domáhat - str. 16
IV.  Jak, kdy a kde se pohledávky v adhezním řízení uplatňují - str. 17
1. Litispendence a paralelní stíhání fyzické a právnické osoby - str. 19
2. Opatření ke zjištění a zajištění majetku - str. 21
3. Co s odmítnutím dědictví? - str. 25
4. Břemeno tvrzení, břemeno důkazní - str. 25
V.  Rozhodnutí soudu v trestním řízení - str. 27
1. Promlčení nároku poškozeného - str. 29
2. Povinnost soudu rozhodnout o žalobě jako subjektivní právo poškozeného - str. 29
A) Soud na uplatněný nárok v rozsudku nijak nereaguje - str. 29
B) Povinnost podle svých sil nahradit způsobenou škodu namísto výroku o náhradě škody - str. 34
3. Adhezní a insolvenční řízení – zákaz vydat rozhodnutí - str. 34
VI. Opravné prostředky proti rozhodnutí o návrhu poškozeného - str. 35
VII. Mimosoudní uplatnění pohledávky - str. 36
VIII. Vzory pro adhezní řízení - str. 38
1a. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody přiznán, náklady vzniklé přibráním zmocněnce) - str. 38
1b. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody poškozenému nebyl přiznán, náklady vznikly přibráním zmocněnce) - str. 40
2a. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného v rámci přípravného řízení (určení věcí, 
které mají být zajištěny) - str. 42
2b. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obžalovaného – řízení před soudem (bez konkretizace 
věcí, které mají být zajištěny) - str. 44
3. Odvolání poškozeného proti výroku rozsudku o náhradě škody - str. 46
4a. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady 
na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci řízení před soudem - str. 48
4b. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 50
5. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zrušení zajištění majetku obžalovaného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody v rámci řízení před soudem [z důvodu pominutí nařízení zajištění – § 48 odst. 1 písm. a) trestního řádu] - str. 52
6a. Žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který poškozený vyžádá - str. 54
6b.Žádost poškozeného na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 56
7. Žádost poškozeného o využití peněžité záruky k úhradě pohledávky - str. 58
8a. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 60
8b. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci přípravného řízení - str. 62
8c. Nárok poškozeného na náhradu nemajetkové újmy uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 64
9a. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v přípravném řízení (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 66
9b. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený uplatnil nárok na náhradu nemajetkové újmy, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť) - str. 68
9c. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem za sníženou odměnu v řízení 
před soudem (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 70
9d. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený neuplatnil nárok na náhradu škody, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť)- str. 72
Část druhá Civilní (občanskoprávní) řízení - str. 75
I. Civilní řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 75
II. Legitimace k uplatnění nároku v civilním řízení, příslušnost soudu a poplatková povinnost - str. 76
1. K legitimaci a procesní způsobilosti - str. 76
2. Příslušnost soudu - str. 78
3. Poplatková povinnost - str. 80
III. Uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy v přeshraničních občanských soudních sporech - str. 81
IV. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v civilním řízení? - str. 86
1. Skutečná škoda - str. 86
2. Ušlý zisk - str. 88
3. Nemajetková újma - str. 89
3.1 Náhrada nemajetkové újmy na zdraví - str. 90
4. Další nemajetková újma dle § 2958 obč. zák. - str. 93
5. Nemajetková újma u sekundární oběti - str. 94
6. Náklady na péči - str. 97
7. Další náhrady při ublížení na zdraví či usmrcení - str. 98
8. Bezdůvodné obohacení - str. 99
9. Příslušenství pohledávky - str. 101
V. K předpokladu zavinění – objektivní vs subjektivní odpovědnost - str. 101
VI. K uplatnění pohledávky žalobou na plnění - str. 103
1. Nalézací řízení - str. 103
2. Předběžné opatření - str. 106
3. Mediace - str. 108
4. K důkaznímu břemenu - str. 108
VII. Rozhodnutí soudu o žalobním návrhu - str. 110
1. Litispendence a res iudicata - str. 110
2. Promlčení pohledávky - str. 111
3. K solidární a výlučné odpovědnosti - str. 117
4. Odmítnutí návrhu - str. 118
5. Rozsudek - str. 119
VIII. Opravná řízení - str. 121
1. Odvolání - str. 121
2. Dovolání - str. 122
IX. Vykonávací řízení - str. 124
X.  Dědické řízení (pachatele) - str. 127
XI. Vzory pro civilní řízení - str. 130
1. Návrh na vydání předběžného opatření § 74 a § 102 o. s. ř. - str. 130
2. Výzva k náhradě škody - str. 133
3. Žaloba o náhradu škody z provozní činnosti - str. 135
4. Žaloba o náhradu škody a nemajetkové újmy - str. 139
5a. Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - str. 142
5b.Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - str. 143
Část třetí Insolvenční řízení - str. 147
I. Obecně k insolvenčnímu řízení - str.147
II. Úpadek, problém společného zdroje a jeho ochrana - str. 148
III. Obecně k pohledávkám uplatňovaným v insolvenčním řízení - str. 150
IV.  Pohledávky (obecných věřitelů) uplatňované přihláškou - str. 151
1. Ručitelé - str. 155
2. Manžel/ka pachatele - str. 155
3. Zajištěné pohledávky - str. 157
4. Dispozice s přihláškou - str. 158
5. Pohledávky na náhradu újmy z trestného činu - str. 159
V. Pohledávky přihlášené ex lege - str. 159
VI. Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení - str. 160
VII. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 161
1. Pohledávky poškozených na náhradu nemajetkové újmy na zdraví - str. 162
2. Pohledávky na výživném - str. 163
2.1 Úroky z prodlení z výživného  - str. 165
3. Pracovněprávní pohledávky  - str. 165
VIII. K přezkumu a dalšímu posouzení pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení  - str. 167
1. Vady při uplatnění pohledávek  - str. 167
2. Neúplnost a vadnost přihlášky  - str. 168
3. Vady důkazů  - str. 169
4. Přezkum pohledávky uplatňované přihláškou  - str. 169
IX.  Incidenční spory o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky (odporové spory)  - str. 172
1. Odporový spor o nevykonatelnou pohledávku  - str. 172
2. Odporový spor o pravost a výši vykonatelné pohledávky  - str. 173
X. Zjištění nebo odmítnutí přihlašované pohledávky - str. 174
1. Sankce při neoprávněném přihlášení pohledávky  - str. 175
XI.  Přezkum pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň  - str. 177
XII. Majetek dlužníka – pachatele trestného činu  - str. 178
1. Prohlášení o majetku  - str. 179
2. Neposkytování součinnosti insolvenčnímu správci  - str. 180
XIII. K uspokojování pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení - str. 180
1. Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň - str. 180
2. Uspokojování pohledávky zajištěné majetkem dlužníka - str. 182
2.1 Kdo je považován za zajištěného věřitele  - str. 182
2.2 Ke vzniku práva zajištěného věřitele - str. 184
2.3 K právu na uspokojení ze zajištění  - str. 185
2.4 Zpětvzetí práva a zánik zajištění - str. 187
3. Uspokojování (nepřednostních) přihlašovaných pohledávek (pohledávek obecných věřitelů)  - str. 187
3.1 Obecně  - str. 187
3.2 V konkurzu a reorganizaci  - str. 187
3.3 V oddlužení  - str. 188
XIV. Osvobození dlužníka od placení pohledávek  - str. 191
XV. Vymáhání pohledávky po skončení insolvenčního řízení - str.  194
XVI. Vzory pro insolvenční řízení  - str. 196
1. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky - str. 196
2. Žaloba o určení pravosti přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 198
3. Žaloba o určení výše přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 201
4. Návrh na odejmutí osvobození dlužníka od placení pohledávek - str. 204
Část čtvrtá Konsenzuální odškodnění - str. 207
I. Obecně k mimosoudnímu řešení nároků poškozeného - str. 207
II.  Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu  - str. 209
1. Instituty podporující konsenzuální kompenzaci škody (nemajetkové újmy, vydání BO) - str. 210
1.1 Dohoda o vině a trestu (§ 175a odst. 5 tr. řádu) - str. 210
1.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání § 307, § 308 tr. řádu  - str. 211
1.3 Narovnání § 309, § 310 tr. řádu  - str. 213
1.4 Odstoupení od trestního stíhání  - str. 213
1.5 Zastavení trestního stíhání § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu  - str. 215
III. K legitimnímu nátlaku na obviněného a opačně  - str. 215
IV.  Vzory pro konsenzuální odškodnění  - str. 219
1. Dohoda o náhradě škody uzavřena podle § 307 odst. 1 tr. řádu mezi obviněným a poškozeným  - str. 219
2. Kvitance  - str. 221
3a. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu – v rámci přípravného řízení  - str. 222
3b. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu v rámci řízení před soudem  - str. 224
4. Dohoda s ručitelským prohlášením ve smyslu § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2018 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  - str. 226
5. Slib odškodnění  - str. 229
6. Smlouva o zřízení zástavního práva k jednotce  - str. 231
7. Souhlas poškozeného s narovnáním v rámci řízení před soudem  - str. 236
8. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení návrhu na potrestání  - str. 238
9. Uznání dluhu  - str. 240
10. Výzva ručiteli k plnění  - str. 242
11. Dohoda o narovnání - str. 243
12. Dohoda o odčinění následků dopravní nehody - str. 247
13. Dohoda o přistoupení k dluhu  - str. 250
Část pátá Uplatňování veřejnoprávních pohledávek a pohledávky spoluobviněného - str. 253
I. Obecně  - str. 253
II. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v trestním, civilním a vykonávacím řízení  - str. 254
1. Trestní a civilní řízení  - str. 254
2. Vykonávací řízení  - str. 256
III. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v insolvenčním řízení  - str. 257
IV. Pohledávka spoluobviněného  - str. 258
Závěr  - str. 261
Seznam použitých zdrojů  - str. 263
Seznam citovaných soudních rozhodnutí  - str. 269

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.