Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do některého ze jmenovaných soudních řízení. Ke každé kapitole jsou přiřazeny konkrétní vzory, v součtu jich v knize naleznete více jako 40.

Další, okrajová témata představují vymáhání pohledávky ve vykonávacím a dědickém řízení, konsenzuální způsob uplatnění nároku či veřejnoprávní pohledávky z trestného činu. Byť je obsah publikace orientován především k restitutivní spravedlnosti, je zde krátce pojednáno i o postupech při uplatnění pohledávky spoluobviněného vůči jinému spoluobviněnému.
autor: Jan Zůbek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2022, 296 stran
ISBN: 978-80-7676-370-8

Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XII
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XVI
Část první Adhezní řízení - str. 1
I. Pojem adhezního řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 1
1. Pojem adhezního řízení - str. 1
2. Vztah adhezního a trestního řízení - str. 2
II. Legitimace k uplatnění nároku v adhezním řízení - str. 4
1. Kdo je osobou poškozenou trestným činem - str. 4
2. Který poškozený není oprávněn uplatnit nárok v adhezním řízení - str. 8
III. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v adhezním řízení? - str. 9
1. Jednotlivé občanskoprávní nároky - str. 9
1.1 Příslušenství pohledávky - str. 14
2. Jakých pohledávek se v trestním řízení nelze domáhat - str. 16
IV.  Jak, kdy a kde se pohledávky v adhezním řízení uplatňují - str. 17
1. Litispendence a paralelní stíhání fyzické a právnické osoby - str. 19
2. Opatření ke zjištění a zajištění majetku - str. 21
3. Co s odmítnutím dědictví? - str. 25
4. Břemeno tvrzení, břemeno důkazní - str. 25
V.  Rozhodnutí soudu v trestním řízení - str. 27
1. Promlčení nároku poškozeného - str. 29
2. Povinnost soudu rozhodnout o žalobě jako subjektivní právo poškozeného - str. 29
A) Soud na uplatněný nárok v rozsudku nijak nereaguje - str. 29
B) Povinnost podle svých sil nahradit způsobenou škodu namísto výroku o náhradě škody - str. 34
3. Adhezní a insolvenční řízení – zákaz vydat rozhodnutí - str. 34
VI. Opravné prostředky proti rozhodnutí o návrhu poškozeného - str. 35
VII. Mimosoudní uplatnění pohledávky - str. 36
VIII. Vzory pro adhezní řízení - str. 38
1a. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody přiznán, náklady vzniklé přibráním zmocněnce) - str. 38
1b. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody poškozenému nebyl přiznán, náklady vznikly přibráním zmocněnce) - str. 40
2a. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného v rámci přípravného řízení (určení věcí, 
které mají být zajištěny) - str. 42
2b. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obžalovaného – řízení před soudem (bez konkretizace 
věcí, které mají být zajištěny) - str. 44
3. Odvolání poškozeného proti výroku rozsudku o náhradě škody - str. 46
4a. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady 
na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci řízení před soudem - str. 48
4b. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 50
5. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zrušení zajištění majetku obžalovaného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody v rámci řízení před soudem [z důvodu pominutí nařízení zajištění – § 48 odst. 1 písm. a) trestního řádu] - str. 52
6a. Žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který poškozený vyžádá - str. 54
6b.Žádost poškozeného na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 56
7. Žádost poškozeného o využití peněžité záruky k úhradě pohledávky - str. 58
8a. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 60
8b. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci přípravného řízení - str. 62
8c. Nárok poškozeného na náhradu nemajetkové újmy uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 64
9a. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v přípravném řízení (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 66
9b. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený uplatnil nárok na náhradu nemajetkové újmy, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť) - str. 68
9c. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem za sníženou odměnu v řízení 
před soudem (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 70
9d. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený neuplatnil nárok na náhradu škody, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť)- str. 72
Část druhá Civilní (občanskoprávní) řízení - str. 75
I. Civilní řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 75
II. Legitimace k uplatnění nároku v civilním řízení, příslušnost soudu a poplatková povinnost - str. 76
1. K legitimaci a procesní způsobilosti - str. 76
2. Příslušnost soudu - str. 78
3. Poplatková povinnost - str. 80
III. Uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy v přeshraničních občanských soudních sporech - str. 81
IV. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v civilním řízení? - str. 86
1. Skutečná škoda - str. 86
2. Ušlý zisk - str. 88
3. Nemajetková újma - str. 89
3.1 Náhrada nemajetkové újmy na zdraví - str. 90
4. Další nemajetková újma dle § 2958 obč. zák. - str. 93
5. Nemajetková újma u sekundární oběti - str. 94
6. Náklady na péči - str. 97
7. Další náhrady při ublížení na zdraví či usmrcení - str. 98
8. Bezdůvodné obohacení - str. 99
9. Příslušenství pohledávky - str. 101
V. K předpokladu zavinění – objektivní vs subjektivní odpovědnost - str. 101
VI. K uplatnění pohledávky žalobou na plnění - str. 103
1. Nalézací řízení - str. 103
2. Předběžné opatření - str. 106
3. Mediace - str. 108
4. K důkaznímu břemenu - str. 108
VII. Rozhodnutí soudu o žalobním návrhu - str. 110
1. Litispendence a res iudicata - str. 110
2. Promlčení pohledávky - str. 111
3. K solidární a výlučné odpovědnosti - str. 117
4. Odmítnutí návrhu - str. 118
5. Rozsudek - str. 119
VIII. Opravná řízení - str. 121
1. Odvolání - str. 121
2. Dovolání - str. 122
IX. Vykonávací řízení - str. 124
X.  Dědické řízení (pachatele) - str. 127
XI. Vzory pro civilní řízení - str. 130
1. Návrh na vydání předběžného opatření § 74 a § 102 o. s. ř. - str. 130
2. Výzva k náhradě škody - str. 133
3. Žaloba o náhradu škody z provozní činnosti - str. 135
4. Žaloba o náhradu škody a nemajetkové újmy - str. 139
5a. Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - str. 142
5b.Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - str. 143
Část třetí Insolvenční řízení - str. 147
I. Obecně k insolvenčnímu řízení - str.147
II. Úpadek, problém společného zdroje a jeho ochrana - str. 148
III. Obecně k pohledávkám uplatňovaným v insolvenčním řízení - str. 150
IV.  Pohledávky (obecných věřitelů) uplatňované přihláškou - str. 151
1. Ručitelé - str. 155
2. Manžel/ka pachatele - str. 155
3. Zajištěné pohledávky - str. 157
4. Dispozice s přihláškou - str. 158
5. Pohledávky na náhradu újmy z trestného činu - str. 159
V. Pohledávky přihlášené ex lege - str. 159
VI. Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení - str. 160
VII. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 161
1. Pohledávky poškozených na náhradu nemajetkové újmy na zdraví - str. 162
2. Pohledávky na výživném - str. 163
2.1 Úroky z prodlení z výživného  - str. 165
3. Pracovněprávní pohledávky  - str. 165
VIII. K přezkumu a dalšímu posouzení pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení  - str. 167
1. Vady při uplatnění pohledávek  - str. 167
2. Neúplnost a vadnost přihlášky  - str. 168
3. Vady důkazů  - str. 169
4. Přezkum pohledávky uplatňované přihláškou  - str. 169
IX.  Incidenční spory o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky (odporové spory)  - str. 172
1. Odporový spor o nevykonatelnou pohledávku  - str. 172
2. Odporový spor o pravost a výši vykonatelné pohledávky  - str. 173
X. Zjištění nebo odmítnutí přihlašované pohledávky - str. 174
1. Sankce při neoprávněném přihlášení pohledávky  - str. 175
XI.  Přezkum pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň  - str. 177
XII. Majetek dlužníka – pachatele trestného činu  - str. 178
1. Prohlášení o majetku  - str. 179
2. Neposkytování součinnosti insolvenčnímu správci  - str. 180
XIII. K uspokojování pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení - str. 180
1. Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň - str. 180
2. Uspokojování pohledávky zajištěné majetkem dlužníka - str. 182
2.1 Kdo je považován za zajištěného věřitele  - str. 182
2.2 Ke vzniku práva zajištěného věřitele - str. 184
2.3 K právu na uspokojení ze zajištění  - str. 185
2.4 Zpětvzetí práva a zánik zajištění - str. 187
3. Uspokojování (nepřednostních) přihlašovaných pohledávek (pohledávek obecných věřitelů)  - str. 187
3.1 Obecně  - str. 187
3.2 V konkurzu a reorganizaci  - str. 187
3.3 V oddlužení  - str. 188
XIV. Osvobození dlužníka od placení pohledávek  - str. 191
XV. Vymáhání pohledávky po skončení insolvenčního řízení - str.  194
XVI. Vzory pro insolvenční řízení  - str. 196
1. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky - str. 196
2. Žaloba o určení pravosti přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 198
3. Žaloba o určení výše přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 201
4. Návrh na odejmutí osvobození dlužníka od placení pohledávek - str. 204
Část čtvrtá Konsenzuální odškodnění - str. 207
I. Obecně k mimosoudnímu řešení nároků poškozeného - str. 207
II.  Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu  - str. 209
1. Instituty podporující konsenzuální kompenzaci škody (nemajetkové újmy, vydání BO) - str. 210
1.1 Dohoda o vině a trestu (§ 175a odst. 5 tr. řádu) - str. 210
1.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání § 307, § 308 tr. řádu  - str. 211
1.3 Narovnání § 309, § 310 tr. řádu  - str. 213
1.4 Odstoupení od trestního stíhání  - str. 213
1.5 Zastavení trestního stíhání § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu  - str. 215
III. K legitimnímu nátlaku na obviněného a opačně  - str. 215
IV.  Vzory pro konsenzuální odškodnění  - str. 219
1. Dohoda o náhradě škody uzavřena podle § 307 odst. 1 tr. řádu mezi obviněným a poškozeným  - str. 219
2. Kvitance  - str. 221
3a. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu – v rámci přípravného řízení  - str. 222
3b. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu v rámci řízení před soudem  - str. 224
4. Dohoda s ručitelským prohlášením ve smyslu § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2018 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  - str. 226
5. Slib odškodnění  - str. 229
6. Smlouva o zřízení zástavního práva k jednotce  - str. 231
7. Souhlas poškozeného s narovnáním v rámci řízení před soudem  - str. 236
8. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení návrhu na potrestání  - str. 238
9. Uznání dluhu  - str. 240
10. Výzva ručiteli k plnění  - str. 242
11. Dohoda o narovnání - str. 243
12. Dohoda o odčinění následků dopravní nehody - str. 247
13. Dohoda o přistoupení k dluhu  - str. 250
Část pátá Uplatňování veřejnoprávních pohledávek a pohledávky spoluobviněného - str. 253
I. Obecně  - str. 253
II. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v trestním, civilním a vykonávacím řízení  - str. 254
1. Trestní a civilní řízení  - str. 254
2. Vykonávací řízení  - str. 256
III. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v insolvenčním řízení  - str. 257
IV. Pohledávka spoluobviněného  - str. 258
Závěr  - str. 261
Seznam použitých zdrojů  - str. 263
Seznam citovaných soudních rozhodnutí  - str. 269

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Fiducie a svěřenský fond

Fiducie a svěřenský fond

Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 3

Občanské právo hmotné 3

Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.