Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s přijetím zákona č. 349/2023 Sb., o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidačního balíčku veřejných financí, a to ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy v platném znění.

Zvládněte podvojné účetnictví raz dva díky této praktické příručce
Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a České účetní standardy a u vybraných oblastí také s vazbou na problematiku daně z příjmů. Podrobně jsou okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech, a jednak změny související s přijetím konsolidačního balíčku veřejných financí platné od 1. 1. 2024, zejména vedení účetnictví v cizí měně, odložená daň, vymezení ukazatele čistého obratu či zprávy o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů a jejich audit (platnost až pro účetní závěrku roku 2024).

Hravě si poradíte i s obtížnými účetními případy
Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účtování nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí, problematiku náhrad a dotací, změny limitů pro účtování o dlouhodobém majetku apod.

Účetní závěrka 2023 může pro vás být díky této knize hračkou
Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2023, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový účetní rozvrh.

autor: Ing. Petr Ryneš; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, 1296 stran
ISBN: 978-80-7554-405-6

Cena: 799 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Nejčastěji citované předpisy - str. 11
Úvod - str. 12
Metodická část - str. 15
I. Výklad k zákonu o účetnictví - str. 16
1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy pro podnikatele - str. 16
1.1 Zákon o účetnictví - str. 16
1.2 Vyhláška pro podnikatele - str. 19
1.3 České účetní standardy - str. 20
1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo - str. 21
1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví - str. 23
2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií - str. 29
2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 29
2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti a osvobození - str. 31
2.2.1 Kategorie účetních jednotek - str. 31
2.2.2 Vymezení kritéria čistý obrat a dalších kritérií pro zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie - str. 34
2.2.3 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií a případné úlevy - str. 36
3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví - str. 38
3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví - str. 38
3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady - str. 40
4. Měna účetnictví a přechod na novou funkční měnu - str. 46
5. Účetní období a zdaňovací období - str. 48
5.1 Účetní období u pokračující účetní jednotky - str. 48
5.2 Účetní období u zúčastněných obchodních korporací při přeměně - str. 50
5.3 Zdaňovací období - str. 51
6. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih - str. 53
6.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) - str. 53
6.2 Otevírání účetních knih - str. 55
6.3 Uzavírání účetních knih - str. 56
7. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy - str. 59
7.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 59
7.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví - str. 61
8. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky - str. 63
8.1 Typy účetních závěrek - str. 63
9. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti - str. 65
9.1 Účetní záznamy - str. 65
9.2 Účetní doklady - str. 69
9.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů - str. 72
10. Oceňování v účetnictví - str. 74
10.1 Obecně - str. 74
10.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) - str. 74
10.3 Ocenění k rozvahovému dni - str. 77
11. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv - str. 81
11.1 Pojem „inventarizace“ - str. 81
11.2 Periodické a průběžné inventarizace - str. 83
11.3 Inventarizační rozdíly - str. 84
11.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku - str. 87
12. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce) za porušení zákona o účetnictví - str. 90
II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 95
1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele - str. 95
1.1 Předmět vyhlášky - str. 95
1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce - str. 96
1.3 Struktura a obsah vyhlášky - str. 96
2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh - str. 98
2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele - str. 98
2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky - str. 99
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) - str. 116
3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví - str. 116
3.2 Vykazování a oceňování hmotných movitých věcí - str. 118
3.3 Pozemky, stavby a technické zhodnocení - str. 121
3.3.1 Nemovité věci - str. 121
3.3.2 Právo stavby - str. 123
3.3.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci - str. 125
3.3.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku - str. 125
3.3.5 Úplatně nabytá věcná břemena - str. 127
3.3.6 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání a zařazení do aktiv - str. 128
3.4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 130
3.4.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví - str. 130
3.4.2 Nehmotné výsledky vývoje - str. 132
3.4.3 Software a ocenitelná práva - str. 133
3.4.4 Goodwill - str. 134
3.4.5 Povolenky na emise a preferenční limity - str. 134
3.5 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví - str. 138
3.6 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - str. 139
3.6.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 139
3.6.2 Ocenění vlastními náklady - str. 145
3.6.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou - str. 145
3.7 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 146
3.7.1 Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku včetně poskytnutých záloh či závdavků - str. 146
3.7.2 Odpisování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku - str. 147
3.7.3 Snížení hodnoty (znehodnocení) dlouhodobého majetku - str. 152
3.7.4 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 155
3.8 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu - str. 157
3.8.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) - str. 157
3.8.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) - str. 162
3.8.3 Pacht obchodního závodu - str. 163
3.9 Analytická evidence dlouhodobého majetku - str. 165
4. Zásoby - str. 166
4.1 Obecná část – vymezení zásob - str. 166
4.2 Oceňování zásob - str. 167
4.2.1 Nakupované zásoby - str. 167
4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 169
4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob - str. 171
4.3 Způsoby a postupy účtování zásob - str. 173
4.3.1 Způsob A evidence zásob - str. 173
4.3.2 Způsob B evidence zásob - str. 174
4.3.3 Digitální měny a jejich účtování - str. 175
4.3.4 Inventarizace a manka a škody - str. 176
5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, směnky, zlato a drahé kovy) - str. 179
5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účetnictví - str. 179
5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů - str. 184
5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí - str. 184
5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne - str. 185
5.3 Způsob vypořádání rozdílu mezi oceněním ke dni pořízení a oceněním k rozvahovému dni - str. 188
5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry - str. 188
5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí - str. 190
5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů - str. 192
5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů - str. 192
5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů - str. 193
5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech (účetní provedení z hlediska právnické osoby – držitele cenného papíru) - str. 194
5.6 Směnky - str. 196
5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu nebo vystavení směnky k rozvahovému dni - str. 197
5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení - str. 198
5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny - str. 201
6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky - str. 202
6.1 Obecná část - str. 202
6.2 Oceňování pohledávek a závazků - str. 203
6.3 Zánik závazků a pohledávek - str. 204
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - str. 205
6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 206
6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti - str. 210
6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti a odpis pohledávek - str. 211
6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek - str. 211
6.7.2 Odpis pohledávek - str. 212
6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám - str. 213
6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti - str. 219
7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení - str. 221
7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření - str. 221
7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 222
7.2.1 Obecná část - str. 222
7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 223
7.2.3 Časové rozlišování nákladů a výnosů v cizí měně - str. 229
8. Rezervy - str. 230
8.1 Obecná část - str. 230
8.2 Zákonné rezervy - str. 231
8.3 Účetní rezervy - str. 237
8.4 Účtování o rezervách - str. 239
9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) - str. 240
10. Kurzové přepočty, ocenění majetku v cizích měnách a přechod na jinou měnu v účetnictví- str. 244
10.1 Obecná část - str. 244
10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období - str. 245
10.3 Účtování kurzových rozdílů - str. 245
10.3.1 Vymezení a vznik kurzových rozdílů - str. 247
10.3.2 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období - str. 248
10.3.3 Přepočet vybraných aktiv a závazků k rozvahovému dni a účtování kurzového rozdílu při uzavírání účetních knih - str. 249
10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů - str. 252
10.5 Přechod na jinou měnu v účetnictví - str.  254
10.5.1 Funkční měna a pravidla pro přechod na novou měnu účetnictví - str.  254
10.5.2 Postup při přechodu na jinou funkční měnu - str. 255
10.5.3 Příklad přechodu na jinou měnu - str. 258
11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění - str. 262
12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování - str. 264
13. Daň z přidané hodnoty - str. 270
13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování - str. 270
13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh - str. 272
13.3 Cizí měna při účtování o DPH - str. 273
14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné (z pohledu nájemce) - str. 276
15. Účtování v kapitálových společnostech - str. 282
15.1 Vymezení základních pojmů - str. 282
15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha a náklady před založením společnosti) - str. 283
15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 284
15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 284
15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 285
15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností - str. 289
15.3.4 Ážio a příplatky mimo základní kapitál - str. 291
15.4 Snižování základního kapitálu - str. 293
15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů u kapitálových společností - str. 294
15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování - str. 296
15.7 Výsledek hospodaření minulých let - str. 298
16. Účtování individuálního podnikatele - str. 300
17. Splatná a odložená daň z příjmů - str. 302
17.1 Obecně - str. 302
17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů - str. 302
17.3 Odložená daň z příjmů - str. 303
17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech - str. 313
III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih - str. 314
1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů - str. 314
1.1 Postupy při uzavírání účetních knih - str. 314
1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 315
2. Účetní závěrka - str. 318
2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den - str. 318
2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky - str. 320
2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 321
2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah a formální pravidla pro jejich sestavování - str. 321
2.3.2 Události po rozvahovém dni - str. 325
2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období v účetních výkazech - str. 327
2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2024) - str. 331
2.4 Příloha k účetní závěrce - str. 344
2.4.1 Obecně - str. 344
2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele - str. 346
2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele - str. 347
2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 362
2.6 Přehled o peněžních tocích - str. 364
2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky - str. 364
3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit - str. 367
3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek - str. 367
3.2 Výroční zpráva, zpráva o udržitelnosti a další zprávy  sestavované velkými obchodními společnostmi - str. 369
3.2.1 Výroční zpráva a její obsah u emitentů cenných papírů obchodovaných na burze - str. 369
3.2.2 Zpráva o udržitelnosti - str. 370
3.1.3 Zpráva o daních z příjmů - str.  375
3.2.4 Zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země - str.  377
3.3 Zpráva o vztazích - str. 378
3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy - str. 379
3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy - str. 383
4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 387
4.1 Úvod - str. 387
4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) - str. 390
4.2.1 Základní struktura peněžních toků - str. 390
4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti - str. 391
4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 391
4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti - str. 392
4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích - str. 393
4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti - str. 394
4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence - str. 396
4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) - str. 399
4.5.1 Zadání příkladu - str. 400
4.5.2 Sestaveni cash flow čistou přímou metodou (sestaveno z údajů na účtech peněžních prostředků) - str. 408
4.5.3 Sestavení cash flow nepřímou metodou - str.  409
5. Konsolidovaná účetní závěrka - str. 421
5.1 Obecná část - str. 421
5.2 Vymezení konsolidačního celku - str.425
5.3 Konsolidační pravidla - str. 427
5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci - str. 427
5.5 Metody a systém konsolidace - str. 429
5.6 Charakteristika metod konsolidace - str. 430
5.6.1 Metoda plné konsolidace - str. 430
5.6.2 Poměrná metoda konsolidace - str. 430
5.6.3 Metoda ekvivalence - str. 431
5.6.4 Vyloučení vzájemných operací - str. 432
5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - str. 432
Přílohová část - Účetnictví - str. 435
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 436
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  - str. 508
České účetní standardy – přehled - str. 572
Přílohová část – Daňové zákony - str. 663
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - str. 664
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 690
Pokyn D–34 - str. 982
Pokyn D–32 - str. 1016
Pokyn D–334 - str. 1021
Pokyn GFŘ D-59 - str. 1027
Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 - str. 1083
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 1085
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění - str. 1290

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.