Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2022

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2022

Již 22. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2022 a sestavováním účetní závěrky za rok 2021 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2022 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2022.

Podrobněji k obsahu publikace
Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a ČÚS. Podrobně jsou okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech, a jednak změny připravované od 1. 1. 2022. Výklad je věnován např. vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.

Řešení i málo obvyklých či problematických otázek
Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účtování nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí, problematiku náhrad a dotací vyplácených v souvislosti pandemií Covid-19, změny limitů pro účtování o dlouhodobém majetku apod.

Účetní závěrka 2021
Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2021, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2021 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.

autor: Ing. Petr Ryneš; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, 1184 stran
ISBN: 978-80-7554-348-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Nejčastěji citované předpisy - str. 11
Úvod - str. 12
Metodická část - str. 15
I. Výklad k zákonu o účetnictví - str. 16
1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy pro podnikatele - str. 16
1.1 Zákon o účetnictví - str. 16
1.2 Vyhláška pro podnikatele - str. 19
1.3 České účetní standardy - str. 20
1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo - str. 21
1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví - str. 23
2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií - str. 29
2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 29
2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti a osvobození - str. 31
2.2.1 Kategorie účetních jednotek - str. 31
2.2.2 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií a případné úlevy - str. 35
3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví - str. 37
3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví - str. 37
3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady - str. 39
4. Účetní období a zdaňovací období - str. 44
4.1 Účetní období u pokračující účetní jednotky - str. 44
4.2 Účetní období u zúčastněných obchodních korporací při přeměně - str. 46
4.3 Zdaňovací období - str. 47
5. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih - str. 49
5.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) - str. 49
5.2 Otevírání účetních knih - str. 51
5.3 Uzavírání účetních knih - str. 52
6. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy - str. 54
6.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 54
6.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví - str. 57
7. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky - str. 58
7.1 Typy účetních závěrek - str. 59
8. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti - str. 60
8.1 Účetní záznamy - str. 60
8.2 Účetní doklady - str. 64
8.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů - str. 67
9. Oceňování v účetnictví - str. 68
9.1 Obecně - str. 68
9.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) - str. 69
9.3 Ocenění k rozvahovému dni - str. 72
10. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv - str. 75
10.1 Pojem „inventarizace“ - str. 75
10.2 Periodické a průběžné inventarizace - str. 77
10.3 Inventarizační rozdíly - str. 78
10.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku - str. 81
11. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce) za porušení zákona o účetnictví - str.  83
II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů  - str.  88
1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele - str. 88
1.1 Předmět vyhlášky - str. 88
1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce - str. 88
1.3 Struktura a obsah vyhlášky - str. 89
2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh - str.  90
2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele - str. 90
2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky - str. 92
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) - str. 107
3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví - str. 107
3.2 Vykazování a oceňování hmotných movitých věcí - str. 109
3.3 Pozemky, stavby a technické zhodnocení - str. 112
3.3.1 Nemovité věci - str. 112
3.3.2 Právo stavby - str. 114
3.3.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci - str. 116
3.3.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku - str. 116
3.3.5 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání a zařazení do aktiv - str. 118
3.4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 120
3.4.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví - str. 120
3.4.2 Povolenky na emise a preferenční limity - str. 125
3.5 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví - str. 129
3.6 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - str. 130
3.6.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 130
3.6.2 Ocenění vlastními náklady - str. 136
3.6.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou - str. 136
3.7 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 137
3.7.1 Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku včetně poskytnutých záloh či závdavků - str. 137
3.7.2 Odpisování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku - str. 138
3.7.3 Snížení hodnoty (znehodnocení) dlouhodobého majetku - str. 143
3.7.4 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 146
3.8 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu - str. 148
3.8.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) - str. 148
3.8.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) - str. 153
3.8.3 Pacht obchodního závodu - str. 154
3.9 Analytická evidence dlouhodobého majetku - str. 156
4. Zásoby - str. 157
4.1 Obecná část – vymezení zásob - str. 157
4.2 Oceňování zásob - str. 158
4.2.1 Nakupované zásoby - str. 158
4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 160
4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob - str. 163
4.3 Způsoby a postupy účtování zásob - str. 164
4.3.1 Způsob A evidence zásob - str. 164
4.3.2 Způsob B evidence zásob - str. 166
4.3.3 Digitální měny a jejich účtování - str. 167
4.3.4 Inventarizace a manka a škody - str. 168
5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, směnky, zlato a drahé kovy) - str. 170
5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účetnictví - str. 170
5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů - str. 175
5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí - str. 175
5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne - str. 176
5.3 Způsob vypořádání rozdílu mezi oceněním ke dni pořízení a oceněním k rozvahovému dni - str. 180
5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry - str. 180
5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí - str. 182
5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů - str. 183
5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů - str. 183
5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů - str. 185
5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech (účetní provedení z hlediska právnické osoby – držitele cenného papíru) - str. 186
5.6 Směnky - str. 188
5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu nebo vystavení směnky k rozvahovému dni - str. 189
5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení - str. 190
5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny - str. 193
6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky - str. 193
6.1 Obecná část - str. 193
6.2 Oceňování pohledávek a závazků - str. 195
6.3 Zánik závazků a pohledávek - str. 196
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - str. 197
6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 198
6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti - str. 201
6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti a odpis pohledávek - str.  203
6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek - str.  203
6.7.2 Odpis pohledávek - str. 203
6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám - str. 205
6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti - str. 210
7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení - str. 212
7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření - str. 212
7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 213
7.2.1 Obecná část - str. 213
7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 214
7.2.3 Časové rozlišování nákladů a výnosů v cizí měně - str. 220
8. Rezervy - str. 221
8.1 Obecná část - str. 221
8.2 Zákonné rezervy - str.  222
8.3 Účetní rezervy - str.  228
8.4 Účtování o rezervách - str.  230
9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) - str. 231
10. Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách - str.  234
10.1 Obecná část - str.  234
10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období - str.  235
10.3 Účtování kurzových rozdílů - str. 237
10.3.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období - str. 238
10.3.2 Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih - str. 239
10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů - str.  242
11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění - str.  244
12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování - str.  245
13. Daň z přidané hodnoty - str.  252
13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování - str. 252
13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh - str.  254
13.3 Cizí měna při účtování o DPH - str.  255
14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné (z pohledu nájemce) - str. 257
15. Účtování v kapitálových společnostech - str.  263
15.1 Vymezení základních pojmů - str. 263
15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha a náklady před založením společnosti) - str. 264
15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str.  265
15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str.  265
15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 267
15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností - str. 270
15.3.4 Ážio a příplatky mimo základní kapitál - str. 273
15.4 Snižování základního kapitálu - str. 274
15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů u kapitálových společností - str. 276
15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování - str. 278
15.7 Výsledek hospodaření minulých let - str. 280
16. Účtování individuálního podnikatele - str. 281
17. Splatná a odložená daň z příjmů - str. 282
17.1 Obecně - str. 282
17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů - str. 283
17.3 Odložená daň z příjmů - str.  284
17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech - str.  292
III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih - str. 293
1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů - str.  293
1.1 Postupy při uzavírání účetních knih - str. 293
1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 295
2. Účetní závěrka - str. 297
2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den - str. 297
2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky - str. 299
2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 300
2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah a formální pravidla pro jejich sestavování - str. 300
2.3.2 Události po rozvahovém dni - str. 304
2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období v účetních výkazech - str. 305
2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2022) - str. 309
2.4 Příloha k účetní závěrce - str. 321
2.4.1 Obecně - str. 321
2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele - str. 323
2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele - str. 324
2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 339
2.6 Přehled o peněžních tocích - str. 340
2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky - str. 341
3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit - str. 343
3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek - str. 343
3.2 Výroční zpráva a její obsah u subjektů veřejného zájmu - str. 345
3.3 Zpráva o vztazích - str. 347
3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy - str. 348
3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy - str. 351
4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 355
4.1 Úvod - str. 355
4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) - str. 358
4.2.1 Základní struktura peněžních toků - str. 358
4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti - str.  359
4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 359
4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti - str. 360
4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích - str. 361
4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti - str. 363
4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence - str.  364
4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) - str. 367
5. Konsolidovaná účetní závěrka - str.  388
5.1 Obecná část - str.  388
5.2 Vymezení konsolidačního celku - str.  392
5.3 Konsolidační pravidla - str.  394
5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci - str.  395
5.5 Metody a systém konsolidace - str.  396
5.6 Charakteristika metod konsolidace - str. 397
5.6.1 Metoda plné konsolidace - str. 397
5.6.2 Poměrná metoda konsolidace - str. 398
5.6.3 Metoda ekvivalence - str. 398
5.6.4 Vyloučení vzájemných operací - str.  399
5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - str.  400
Přílohová část – Účetnictví - str. 401
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 402
Vyhláška č. 500/2002 Sb. - str. 457
České účetní standardy – přehled - str. 516
Přílohová část – Daňové zákony - str. 607
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - str. 608
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 632
Pokyn D–34 - str.  891
Pokyn D–32 - str. 924
Pokyn D–334 - str. 929
Pokyn GFŘ D-22 - str. 935
Vyhláška č. 511/2021 Sb. - str. 981
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 983
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění - str. 1173

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.