Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Již 20. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2020 a sestavováním účetní závěrky za rok 2019 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2020 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2020.

Podrobněji k obsahu

Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Podrobně jsou okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech, a jednak změny připravované od 1. 1. 2020. Výklad je věnován např. vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.

Řešení i málo obvyklých či problematických otázek

Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účtování nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod.

Účetní závěrka 2019

Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2019, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2019 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.

autor: Ing. Petr Ryneš; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, 1120 stran
ISBN: 978-80-7554-254-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Nejčastěji citované předpisy - str. 11
Úvod - str. 12
I. Výklad k zákonu o účetnictví - str. 14
1. Legislativní úprava účetnictví v české republice a navazující právní předpisy pro podnikatele - str. 14
1.1 Zákon o účetnictví - str. 14
1.2 Vyhláška pro podnikatele - str. 17
1.3 České účetní standardy - str. 18
1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo - str. 19
1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví - str. 20
2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií - str. 27
2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 27
2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti a osvobození - str. 29
2.2.1 Kategorie účetních jednotek - str. 29
2.2.2 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií a případné úlevy - str. 33
3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví - str. 35
3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví - str. 35
3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady- str. 37
4. Účetní období a zdaňovací období - str. 42
4.1 Účetní období u pokračující účetní jednotky - str. 42
4.2 Účetní období u zúčastněných obchodních korporací při přeměně - str. 44
4.3 Zdaňovací období - str. 45
5. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih - str. 47
5.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) - str. 47
5.2 Otevírání účetních knih - str. 49
5.3 Uzavírání účetních knih - str. 50
6. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy- str. 52
6.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 52
6.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví - str. 55
7. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky - str. 56
7.1 Typy účetních závěrek - str. 57
8. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti - str. 58
8.1 Účetní záznamy - str. 58
8.2 Účetní doklady - str. 62
8.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů - str. 65
9. Oceňování v účetnictví - str. 66
9.1 Obecně - str. 66
9.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) - str. 67
9.3 Ocenění k rozvahovému dni - str. 70
10. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv - str. 73
10.1 Pojem inventarizace - str. 73
10.2 Periodické a průběžné inventarizace - str. 75
10.3 Inventarizační rozdíly - str. 6
10.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku - str. 79
11. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce) a porušení zákona o účetnictví - str. 81
II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 86
1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele - str. 86
1.1 Předmět vyhlášky - str. 86
1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce - str. 86
1.3 Struktura a obsah vyhlášky - str. 87
2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh - str. 88
2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele - str. 88
2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky - str. 90
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) - str. 105
3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví - str. 105
3.2 Pozemky, stavby a technické zhodnocení - str. 108
3.2.1 Nemovité věci - str. 108
3.2.2 Právo stavby - str. 110
3.2.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci - str. 112
3.2.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku - str. 113
3.2.5 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání a zařazení do aktiv - str. 115
3.3 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 117
3.3.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví - str. 117
3.3.2 Povolenky na emise a preferenční limity - str. 121
3.4 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví - str. 124
3.5 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - str. 126
3.5.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 126
3.5.2 Ocenění vlastními náklady - str. 131
3.5.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou - str. 131
3.6 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 132
3.7 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu - str. 141
3.7.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) - str. 141
3.7.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) - str. 146
3.7.3 Pacht obchodního závodu - str. 147
3.8 Analytická evidence dlouhodobého majetku - str. 149
4. Zásoby - str. 150
4.1 Obecná část - str. 150
4.2 Oceňování zásob - str. 152
4.2.1 Nakupované zásoby - str. 152
4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 153
4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob - str. 156
4.3 Způsoby a postupy účtování zásob - str. 156
4.3.1 Způsob A evidence zásob - str. 157
4.3.2 Způsob B evidence zásob - str. 158
4.3.3 Digitální měny a jejich účtování- str. 159
4.3.4 Inventarizace a manka a škody - str. 160
5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, směnky, zlato a drahé kovy) - str. 163
5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účetnictví - str. 163
5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů - str. 167
5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí- str. 168
5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne - str. 169
5.3 Způsob vypořádání rozdílu z ocenění k rozvahovému dni - str. 172
5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry - str. 172
5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí - str. 174
5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů - str. 175
5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů - str. 175
5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů - str. 177
5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech - str. 178
5.6 Směnky - str. 180
5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu nebo vystavení směnky k rozvahovému dni- str. 181
5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení - str. 182
5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny - str. 185
6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky - str. 185
6.1 Obecná část - str. 185
6.2 Oceňování pohledávek a závazků - str. 187
6.3 Zánik závazků a pohledávek - str. 188
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - str. 188
6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 190
6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti - str. 193
6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti a odpis pohledávek- str. 194
6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek - str. 194
6.7.2 Odpis pohledávek - str. 195
6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám - str. 197
6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti - str. 202
7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení - str. 204
7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření - str. 204
7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 205
7.2.1 Obecná část - str. 205
7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 206
7.2.3 Časové rozlišování nákladů a výnosů v cizí měně - str. 210
8. Rezervy - str. 212
8.1 Obecná část - str. 212
8.2 Zákonné rezervy - str. 213
8.3 Účetní rezervy - str. 219
8.4 Účtování o rezervách - str. 221
9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) - str. 222
10. Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách - str. 225
10.1 Obecná část - str. 225
10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období - str. 226
10.3 Účtování kurzových rozdílů - str. 228
10.3.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období - str. 228
10.3.2 Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih - str. 229
10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů - str. 232
11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění - str. 234
12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování - str. 235
13. Daň z přidané hodnoty - str. 240
13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování - str. 240
13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh - str. 242
13.3 Cizí měna při účtování o DPH - str. 243
14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné  (z pohledu nájemce) - str. 245
15. Účtování v kapitálových společnostech - str. 251
15.1 Vymezení základních pojmů - str. 251
15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha a náklady před založením společnosti) - str. 252
15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 253
15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 253
15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 254
15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností - str. 258
15.3.4 Ážio a příplatky mimo základní kapitál - str. 261
15.4 Snižování základního kapitálu - str. 262
15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů u kapitálových společností - str. 263
15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování - str. 265
15.7 Výsledek hospodaření minulých let - str. 268
16. Účtování individuálního podnikatele - str. 269
17. Splatná a odložená daň z příjmů - str. 270
17.1 Obecně - str. 270
17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů - str. 270
17.3 Odložená daň z příjmů - str. 272
17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech - str. 280
III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih - str. 281
1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů - str. 281
1.1 Postupy při uzavírání účetních knih - str. 281
1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 283
2. Účetní závěrka - str. 285
2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den - str. 285
2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky - str. 287
2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 288
2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah  formální pravidla pro jejich sestavování - str. 288
2.3.2 Události po rozvahovém dni upravující údaje výkazů a běžné období - str. 292
2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období  účetních výkazech - str. 292
2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2020) - str. 296
2.4 Příloha k účetní závěrce - str. 308
2.4.1 Obecně - str. 308
2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele - str. 310
2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele - str. 311
2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 325
2.6 Přehled o peněžních tocích - str. 327
2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky - str. 327
3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit - str. 329
3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek - str. 329
3.2 Výroční zpráva a její obsah u subjektů veřejného zájmu - str. 331
3.3 Zpráva o vztazích - str. 333
3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy - str. 334
3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy - str. 337
4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 340
4.1 Úvod - str. 340
4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) - str. 343
4.2.1 Základní struktura peněžních toků - str. 343
4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti - str. 344
4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 344
4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti - str. 345
4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích - str. 346
4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti - str. 348
4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence- str. 349
4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) - str. 352
5. Konsolidovaná účetní závěrka - str. 373
5.1 Obecná část - str. 373
5.2 Vymezení konsolidačního celku - str. 377
5.3 Konsolidační pravidla - str. 379
5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci - str. 380
5.5 Metody a systém konsolidace - str. 381
5.6 Charakteristika metod konsolidace - str. 382
5.6.1 Metoda plné konsolidace - str. 382
5.6.2 Poměrná metoda konsolidace- str. 383
5.6.3 Metoda ekvivalence - str. 383
5.6.4 Vyloučení vzájemných operací - str. 384
5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - str. 85
Přílohová část – Účetnictví - str. 387
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 388
Vyhláška č. 500/2002 Sb. - str. 442
České účetní standardy – přehled - str. 501
Přílohová část – Daňové zákony - str. 591
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - str. 592
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 616
Pokyn D–332 - str. 862
Pokyn D–333 - str. 883
Pokyn D–334 - str. 887
Pokyn GFŘ D-22 - str. 893
Vyhláška č. 358/2019 Sb. - str. 940
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 941
Přehled platných smluv české republiky o zamezení dvojího zdanění - str. 1113

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.