Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních korporacíh.

Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech. 
autor: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 3. 2021, 200 stran
ISBN: 978-80-2713-107-5

Cena: 239 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.1.1 Zákon o účetnictví - str. 11
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví - str. 12
1.1.3 České účetní standardy - str. 13
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady - str. 13
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 13
1.2.1 Zásada účetní jednotky - str. 14
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky - str. 14
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech - str. 14
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací - str. 14
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace - str. 15
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími - str. 15
1.2.7 Zásada opatrnosti - str. 15
2. Základní pojmy účetnictví - str. 17
2.1 Vznik účetnictví - str. 17
2.2 Bilanční princip a rozvaha - str. 18
2.3 Náklady - str. 21
2.3.1 Druhové členění nákladů - str. 21
2.3.2 Účelové členění nákladů - str. 21
2.3.3 Daňové kritérium - str. 21
2.4 Výnosy - str. 22
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 23
2.6 Účet a soustava účtů - str. 24
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu - str. 24
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 24
2.6.3 Znázornění účtu - str. 25
2.6.4 Nákladové a výnosové účty - str. 26
2.6.5 Syntetické a analytické účty - str. 27
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu - str. 27
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 27
2.8 Účetní knihy - str. 28
2.8.1 Deník - str. 29
2.8.2 Hlavní kniha - str. 29
2.8.3 Knihy analytických účtů - str. 30
2.8.4 Storno - str. 30
2.8.5 Forma účetních knih - str. 30
2.9 Úschova účetních písemností - str. 30
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 31
2.10.1 Předvaha - str. 31
2.10.2 Inventarizace - str. 32
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek - str. 34
3.1 Obsah účtové třídy - str. 34
3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - str. 38
3.3 Pořízení majetku - str. 39
3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku - str. 42
3.5 Daňové odpisy hmotného majetku - str. 44
3.5.1 Odpisové skupiny - str. 44
3.5.2 Rovnoměrné odpisování - str. 44
3.5.3 Zrychlené odpisování - str. 45
3.5.4 Mimořádné odpisy hmotného majetku - str. 46
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 80 000 Kč - str. 47
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 80 000 Kč - str. 48
3.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku - str. 49
3.7.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 - str. 49
3.7.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 - str. 49
3.7.3 Goodwill - str. 50
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 50
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 53
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 53
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 54
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 55
3.10.1 Rozdělení cenných papírů - str. 55
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku - str. 57
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů - str. 57
3.10.4 Podíl na zisku - str. 58
4. Účtová třída 1 – Zásoby - str. 59
4.1 Oceňování zásob - str. 60
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách - str. 60
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách - str. 60
4.1.3 Technika FIFO - str. 61
4.1.4 Technika LIFO - str. 61
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou - str. 61
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 63
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 64
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob - str. 64
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob  - str. 67
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky - str. 68
4.4 Účtování zásob vlastní činnosti - str. 69
4.4.1 Způsob A 9 - str. 69
4.4.2 Způsob B - str. 70
4.4.3 Opravné položky k zásobám - str. 74
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 76
5.1 Peníze - str. 76
5.2 Účty v bankách - str. 77
5.3 Bankovní úvěry - str. 78
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 79
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 80
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 84
6.1 Skupina 31 – Pohledávky - str. 84
6.1.1 Účtování o směnkách - str. 84
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 86
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek - str. 86
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní - str. 87
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 87
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str. 89
6.5 Podrozvahové účty - str. 90
6.6 Skupina 32 – Závazky - str. 90
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 92
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 95
6.8.1 Daň z příjmů - str. 95
6.8.2 Srážení daně jiným subjektům - str. 96
6.8.3 Daň z přidané hodnoty - str. 97
6.8.4 Ostatní nepřímé daně a poplatky - str. 100
6.8.5 Dotace - str. 100
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva - str. 102
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 103
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 104
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 105
6.11.2 Náklady příštích období - str. 105
6.11.3 Výdaje příštích období - str. 106
6.11.4 Výnosy příštích období - str. 107
6.11.5 Příjmy příštích období - str. 108
6.11.6 Dohadné účty aktivní - str. 109
6.11.7 Dohadné účty pasivní - str. 110
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 112
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 112
7.1.1 Změny základního kapitálu akciové společnosti - str. 113
7.1.2 Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - str. 114
7.2 Kapitálové fondy - str. 114
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku - str. 115
7.4 Fondy ze zisku a nerozdělený zisk - str. 116
7.4.1 Rezervní fond - str. 117
7.4.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 118
7.5 Pravidla pro výplatu vlastního kapitálu - str. 120
7.5.1 První bilanční test pro výplatu podílu na zisku - str. 120
7.5.2 Druhý bilanční test na celkový vlastní kapitál - str. 122
7.5.3 Třetí bilanční test na vykazované výsledky vývoje - str. 124
7.6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 126
7.7 Zálohy na podíly na zisku - str. 127
7.8 Rezervy - str. 129
7.8.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 130
7.8.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží - str. 131
7.8.3 Rezerva na daň z příjmů - str. 133
7.9 Bankovní úvěry - str. 134
7.10 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 134
7.11 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 135
7.11.1 Kdo účtuje o odložené dani? - str. 135
7.11.2 Proč se účtuje odložená daň? - str. 135
7.11.3 Odložená daňová pohledávka - str. 136
7.11.4 První účtování odložené daně - str. 138
7.12 Skupina 49 – Individuální podnikatel - str. 140
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6 - str. 141
9. Používání cizí měny v účetnictví - str. 143
9.1 Co musí být evidováno v cizí měně v účetnictví - str. 143
9.2 Příklady cizoměnových operací - str. 144
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty - str. 145
10.1 Otevírání účetních knih - str. 145
10.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 146
10.3 Následující účetní období - str. 147
10.4 Podrozvahové účty - str. 148
11. Příprava účetní závěrky - str. 149
11.1 Účetní uzávěrka - str. 149
11.2 Události po rozvahovém dni - str. 149
12. Druhy účetních závěrek - str. 151
12.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 151
12.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 151
12.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 152
13. Obsah účetní závěrky - str. 153
13.1 Složky účetní závěrky - str. 153
13.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 153
13.3 Příloha účetní závěrky - str. 155
13.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami - str. 155
13.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek - str. 156
13.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky - str. 157
13.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky - str. 158
14. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky - str. 159
14.1 Sestavení výroční zprávy - str. 159
14.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 159
14.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 160
14.4 Schválení účetní závěrky - str. 162
14.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 162
15. Přehled o peněžních tocích − cash flow - str. 164
15.1 Základní vymezení - str. 164
15.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 168
15.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou - str. 174
16. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 182
16.1 Právní úprava - str. 182
16.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 184
17. Přílohy - str. 187
17.1 Účtový rozvrh - str. 187
17.2 Vzory výkazů - str. 194

Další nabídka k tématu

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.