Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech. 
autor: Jana Skálová a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, 192 stran
ISBN: 978-80-2711-034-6

Cena: 239 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví  - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR  - str. 11
1.1.1 Zákon o účetnictví  - str. 11
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví  - str. 13
1.1.3 České účetní standardy  - str. 13
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady  - str. 14
1.2 Obecně uznávané účetní zásady  - str. 14
1.2.1 Zásada účetní jednotky  - str. 14
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky  - str. 15
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech - str. 15
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací - str. 15
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace  - str. 15
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími  - str. 16
1.2.7 Zásada opatrnosti  - str. 16
2. Základní pojmy účetnictví  - str. 17
2.1 Vznik účetnictví  - str. 17
2.2 Bilanční princip a rozvaha  - str. 18
2.3 Náklady  - str. 21
2.3.1 Druhové členění nákladů  - str. 21
2.3.2 Účelové členění nákladů  - str. 21
2.3.3 Daňové kritérium  - str. 21
2.4 Výnosy  - str. 22
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty  - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 23
2.6 Účet a soustava účtů  - str. 24
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu - str. 24
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  - str. 24
2.6.3 Znázornění účtu - str. 25
2.6.4 Nákladové a výnosové účty  - str. 26
2.6.5 Syntetické a analytické účty  - str. 27
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu  - str. 27
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů  - str. 27
2.8 Účetní knihy - str. 28
2.8.1 Deník  - str. 29
2.8.2 Hlavní kniha  - str. 29
2.8.3 Knihy analytických účtů  - str. 30
2.8.4 Storno  - str. 30
2.8.5 Forma účetních knih - str. 30
2.9 Úschova účetních písemností  - str. 30
2.10 Kontrolní prvky účetnictví  - str. 31
2.10.1 Předvaha  - str. 31
2.10.2 Inventarizace  - str. 32
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek  - str. 34
3.1 Obsah účtové třídy - str. 34
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku  - str. 38
3.3 Pořízení majetku  - str. 39
3.4 Odpisování hmotného majetku  - str. 42
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku - str. 44
3.5.1 Odpisové skupiny  - str. 44
3.5.2 Rovnoměrné odpisování  - str. 44
3.5.3 Zrychlené odpisování  - str. 45
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 46
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč  - str. 46
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč - str. 46
3.7 Odpisy nehmotného majetku  - str. 47
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku  - str. 48
3.9 Technické zhodnocení majetku  - str. 50
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku  - str. 50
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 52
3.10 Dlouhodobý finanční majetek  - str. 52
3.10.1 Rozdělení cenných papírů  - str. 52
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku  - str. 54
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů  - str. 54
3.10.4 Podíl na zisku - str. 55
4. Účtová třída 1 – Zásoby  - str. 56
4.1 Oceňování zásob  - str. 57
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách  - str. 57
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách  - str. 57
4.1.3 Technika FIFO - str. 58
4.1.4 Technika LIFO - str. 58
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou  - str. 58
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 60
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 60
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob  - str. 61
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob - str. 64
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky  - str. 65
4.4 Účtování zásob vlastní výroby  - str. 66
4.4.1 Způsob A  - str. 66
4.4.2 Způsob B  - str. 67
4.4.3 Opravné položky k zásobám  - str. 71
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 73
5.1 Peníze  - str. 73
5.2 Účty v bankách - str. 74
5.3 Bankovní úvěry - str. 75
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 76
5.5 Krátkodobé cenné papíry  - str. 77
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy  - str. 80
6.1 Skupina 31 – Pohledávky - str. 80
6.1.1 Účtování o směnkách  - str. 80
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 82
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek  - str. 82
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní - str. 83
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 83
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč  - str. 85
6.5 Podrozvahové účty - str. 86
6.6 Skupina 32 – Závazky  - str. 86
6.7  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 88
6.8 Zúčtování daní a dotací  - str. 90
6.8.1 Přímé daně  - str. 90
6.8.2 Daň z přidané hodnoty  - str. 91
6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky - str. 94
6.8.4 Dotace  - str. 94
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva  - str. 95
6.10 Jiné pohledávky a závazky  - str. 97
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 98
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů  - str. 98
6.11.2 Náklady příštích období  - str. 98
6.11.3 Výdaje příštích období - str. 100
6.11.4 Výnosy příštích období  - str. 100
6.11.5 Příjmy příštích období  - str. 101
6.11.6 Dohadné účty aktivní  - str. 102
6.11.7 Dohadné účty pasivní  - str. 102
6.12 Kurzové rozdíly  - str. 104
6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku  - str. 104
6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne - str. 107
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  - str. 108
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 108
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti  - str. 109
7.1.2 Společnost s ručením omezeným  - str. 110
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 111
7.2.1 Rezervní fond  - str. 111
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let  - str. 112
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 116
7.4 Zálohy na podíly na zisku - str. 118
7.5 Rezervy  - str. 119
7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku  - str. 120
7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží  - str. 121
7.5.3 Rezerva na daň z příjmů  - str. 123
7.6 Bankovní úvěry  - str. 124
7.7 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 124
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka  - str. 126
7.9 Skupina 48 - Individuální podnikatel - str. 128
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6  - str. 129
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty - str. 131
9.1 Otevírání účetních knih - str. 131
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka  - str. 132
9.3 Následující účetní období  - str. 133
9.4 Podrozvahové účty - str. 134
10. Příprava účetní závěrky  - str. 135
10.1 Účetní uzávěrka  - str. 135
10.2 Události po rozvahovém dni - str. 135
11. Druhy účetních závěrek - str. 136
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka  - str. 136
11.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 136
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka  - str. 137
12. Obsah účetní závěrky  - str. 138
12.1 Složky účetní závěrky  - str. 138
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty  - str. 138
12.3 Příloha účetní závěrky  - str. 140
12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami  - str. 140
12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek - str. 141
12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky - str. 142
12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky  - str. 143
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky  - str. 144
13.1 Sestavení výroční zprávy - str. 144
13.2 Sestavení zprávy o vztazích  - str. 144
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy  - str. 145
13.4 Schválení účetní závěrky  - str. 146
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy  - str. 147
14. Přehled o peněžních tocích − cash flow - str. 149
14.1 Základní vymezení  - str. 149
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 153
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou  - str. 159
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 167
15.1 Právní úprava  - str. 167
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu  - str. 169
16. Přílohy  - str. 172
16.1 Účtový rozvrh  - str. 172
16.2 Vzory výkazů  - str. 179

Další nabídka k tématu

Účetní případy pro praxi 2021

Účetní případy pro praxi 2021

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.