Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

autor: Lucie Novotná Krtoušová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 184 stran
ISBN: 978-80-7598-039-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Poděkování - str. XIII
Úvod - str. 1
1 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 5
1.1 Pojem fiduciárních povinností - str. 5
1.2 Povinnost péče řádného hospodáře a loajality před rekodifikací - str. 6
1.3 Povinnost péče řádného hospodáře po rekodifikaci - str. 8
1.3.1 Fiduciární správa - str. 12
1.3.2 Legalita - str. 13
1.3.3 Profesionalita - str. 14
1.3.4 Pracovní nasazení a delegace - str. 17
1.4 Povinnost péče, schopností a pečlivosti v britském právu  - str. 18
1.4.1 Tradiční subjektivní pojetí  - str. 20
1.4.2 Moderní objektivizované pojetí  - str. 22
1.4.3 Obsah povinnosti péče, schopností a pečlivosti  - str. 23
1.5 Shrnutí - str. 25
2 Povinnost loajality - str. 27
2.1 Funkce a charakter povinnosti loajality - str. 27
2.2 Povinnost loajality v českém právu - str. 29
2.2.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 31
2.2.2 Řešení konfliktu zájmů - str. 32
2.2.3 Následek konfliktu zájmů - str. 33
2.2.3.1 Nezávaznost právního jednání - str. 34
2.2.3.2 Relativní neplatnost právního jednání - str. 35
2.2.3.3 Liberální pojetí - str. 36
2.3 Povinnost loajality v britském právu - str. 37
2.3.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 38
2.3.2 Řešení a následek konfliktu zájmů - str. 40
2.4 Shrnutí - str. 41
3 Podnikatelské uvážení - str. 45
3.1 Česká právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 45
3.2 Německá právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 47
3.3 Jednotlivá kritéria pravidla podnikatelského úsudku - str. 50
3.3.1 Podnikatelské rozhodnutí - str. 50
3.3.2 Nezbytná loajalita - str. 52
3.3.3 Obhajitelný zájem - str. 54
3.3.4 Informovanost - str. 56
3.3.5 Dobrá víra - str. 59
3.4 Britská doktrína jednání v obhajitelném zájmu - str. 59
3.5 Podnikatelské uvážení mimo svět obchodních korporací - str. 63
3.6 Analogická aplikace pravidla podnikatelského úsudku  - str. 67
3.7 Shrnutí - str. 69
4 Teoretická koncepce odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 71
4.1 Odpovědnost členů statutárních orgánů před rekodifikací - str. 71
4.2 Rekodifikační změny v postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 73
4.3 Problém koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů po rekodifikaci - str. 76
4.4 Význam teorií právnických osob - str. 77
4.4.1 Teoretický spor o podstatu právnické osoby v 19. století - str. 78
4.4.2 Recentní skepse k tradičním teoriím právnických osob - str. 80
4.4.3 Pragmatický přístup k pojmu právnické osoby - str. 82
4.4.4 Znovuoživení teorií právnických osob po rekodifikaci - str. 84
4.4.5 Teoretická koncepce právnických osob v platném právu - str. 85
4.5 Spor o povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu - str. 88
4.6 Spor o povahu odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 90
4.7 Vlastní stanovisko: zákonné zastoupení a subjektivní odpovědnost - str. 93
5 Subjektivní odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 101
5.1 Deliktní skutkové podstaty v občanském zákoníku - str. 101
5.2 Inspirační zdroj rekodifikovaného deliktního práva v německém BGB - str. 102
5.3 Předpoklady vzniku povinnosti náhrady škody dle § 2910 obč. zák. - str. 105
5.3.1 Protiprávnost a její vztah k zavinění v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 107
5.3.1.1 Porušení absolutního práva nebo ochranného účelu normy - str. 111
5.3.1.2 Porušení objektivizovaného standardu péče řádného hospodáře - str. 114
5.3.2 Zavinění - str. 117
5.3.2.1 Subjektivní nebo objektivní posuzování nedbalosti - str. 119
5.3.2.2 Nedbalost v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 120
5.3.3 Vztah podnikatelského uvážení a péče řádného hospodáře - str. 124
5.3.4 Rozsah náhrady škody - str. 128
5.4 Shrnutí - str. 129
Závěr - str. 133
Seznam použité literatury - str. 145
Seznam citované judikatury - str. 155
Shrnutí - str. 159
Summary - str. 163
Věcný rejstřík - str. 166

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák -

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.