Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

autor: Lucie Novotná Krtoušová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 184 stran
ISBN: 978-80-7598-039-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Poděkování - str. XIII
Úvod - str. 1
1 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 5
1.1 Pojem fiduciárních povinností - str. 5
1.2 Povinnost péče řádného hospodáře a loajality před rekodifikací - str. 6
1.3 Povinnost péče řádného hospodáře po rekodifikaci - str. 8
1.3.1 Fiduciární správa - str. 12
1.3.2 Legalita - str. 13
1.3.3 Profesionalita - str. 14
1.3.4 Pracovní nasazení a delegace - str. 17
1.4 Povinnost péče, schopností a pečlivosti v britském právu  - str. 18
1.4.1 Tradiční subjektivní pojetí  - str. 20
1.4.2 Moderní objektivizované pojetí  - str. 22
1.4.3 Obsah povinnosti péče, schopností a pečlivosti  - str. 23
1.5 Shrnutí - str. 25
2 Povinnost loajality - str. 27
2.1 Funkce a charakter povinnosti loajality - str. 27
2.2 Povinnost loajality v českém právu - str. 29
2.2.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 31
2.2.2 Řešení konfliktu zájmů - str. 32
2.2.3 Následek konfliktu zájmů - str. 33
2.2.3.1 Nezávaznost právního jednání - str. 34
2.2.3.2 Relativní neplatnost právního jednání - str. 35
2.2.3.3 Liberální pojetí - str. 36
2.3 Povinnost loajality v britském právu - str. 37
2.3.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 38
2.3.2 Řešení a následek konfliktu zájmů - str. 40
2.4 Shrnutí - str. 41
3 Podnikatelské uvážení - str. 45
3.1 Česká právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 45
3.2 Německá právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 47
3.3 Jednotlivá kritéria pravidla podnikatelského úsudku - str. 50
3.3.1 Podnikatelské rozhodnutí - str. 50
3.3.2 Nezbytná loajalita - str. 52
3.3.3 Obhajitelný zájem - str. 54
3.3.4 Informovanost - str. 56
3.3.5 Dobrá víra - str. 59
3.4 Britská doktrína jednání v obhajitelném zájmu - str. 59
3.5 Podnikatelské uvážení mimo svět obchodních korporací - str. 63
3.6 Analogická aplikace pravidla podnikatelského úsudku  - str. 67
3.7 Shrnutí - str. 69
4 Teoretická koncepce odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 71
4.1 Odpovědnost členů statutárních orgánů před rekodifikací - str. 71
4.2 Rekodifikační změny v postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 73
4.3 Problém koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů po rekodifikaci - str. 76
4.4 Význam teorií právnických osob - str. 77
4.4.1 Teoretický spor o podstatu právnické osoby v 19. století - str. 78
4.4.2 Recentní skepse k tradičním teoriím právnických osob - str. 80
4.4.3 Pragmatický přístup k pojmu právnické osoby - str. 82
4.4.4 Znovuoživení teorií právnických osob po rekodifikaci - str. 84
4.4.5 Teoretická koncepce právnických osob v platném právu - str. 85
4.5 Spor o povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu - str. 88
4.6 Spor o povahu odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 90
4.7 Vlastní stanovisko: zákonné zastoupení a subjektivní odpovědnost - str. 93
5 Subjektivní odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 101
5.1 Deliktní skutkové podstaty v občanském zákoníku - str. 101
5.2 Inspirační zdroj rekodifikovaného deliktního práva v německém BGB - str. 102
5.3 Předpoklady vzniku povinnosti náhrady škody dle § 2910 obč. zák. - str. 105
5.3.1 Protiprávnost a její vztah k zavinění v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 107
5.3.1.1 Porušení absolutního práva nebo ochranného účelu normy - str. 111
5.3.1.2 Porušení objektivizovaného standardu péče řádného hospodáře - str. 114
5.3.2 Zavinění - str. 117
5.3.2.1 Subjektivní nebo objektivní posuzování nedbalosti - str. 119
5.3.2.2 Nedbalost v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 120
5.3.3 Vztah podnikatelského uvážení a péče řádného hospodáře - str. 124
5.3.4 Rozsah náhrady škody - str. 128
5.4 Shrnutí - str. 129
Závěr - str. 133
Seznam použité literatury - str. 145
Seznam citované judikatury - str. 155
Shrnutí - str. 159
Summary - str. 163
Věcný rejstřík - str. 166

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Sagit, a. s.

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.