Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

autor: Lucie Novotná Krtoušová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 184 stran
ISBN: 978-80-7598-039-7

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Poděkování - str. XIII
Úvod - str. 1
1 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 5
1.1 Pojem fiduciárních povinností - str. 5
1.2 Povinnost péče řádného hospodáře a loajality před rekodifikací - str. 6
1.3 Povinnost péče řádného hospodáře po rekodifikaci - str. 8
1.3.1 Fiduciární správa - str. 12
1.3.2 Legalita - str. 13
1.3.3 Profesionalita - str. 14
1.3.4 Pracovní nasazení a delegace - str. 17
1.4 Povinnost péče, schopností a pečlivosti v britském právu  - str. 18
1.4.1 Tradiční subjektivní pojetí  - str. 20
1.4.2 Moderní objektivizované pojetí  - str. 22
1.4.3 Obsah povinnosti péče, schopností a pečlivosti  - str. 23
1.5 Shrnutí - str. 25
2 Povinnost loajality - str. 27
2.1 Funkce a charakter povinnosti loajality - str. 27
2.2 Povinnost loajality v českém právu - str. 29
2.2.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 31
2.2.2 Řešení konfliktu zájmů - str. 32
2.2.3 Následek konfliktu zájmů - str. 33
2.2.3.1 Nezávaznost právního jednání - str. 34
2.2.3.2 Relativní neplatnost právního jednání - str. 35
2.2.3.3 Liberální pojetí - str. 36
2.3 Povinnost loajality v britském právu - str. 37
2.3.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 38
2.3.2 Řešení a následek konfliktu zájmů - str. 40
2.4 Shrnutí - str. 41
3 Podnikatelské uvážení - str. 45
3.1 Česká právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 45
3.2 Německá právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 47
3.3 Jednotlivá kritéria pravidla podnikatelského úsudku - str. 50
3.3.1 Podnikatelské rozhodnutí - str. 50
3.3.2 Nezbytná loajalita - str. 52
3.3.3 Obhajitelný zájem - str. 54
3.3.4 Informovanost - str. 56
3.3.5 Dobrá víra - str. 59
3.4 Britská doktrína jednání v obhajitelném zájmu - str. 59
3.5 Podnikatelské uvážení mimo svět obchodních korporací - str. 63
3.6 Analogická aplikace pravidla podnikatelského úsudku  - str. 67
3.7 Shrnutí - str. 69
4 Teoretická koncepce odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 71
4.1 Odpovědnost členů statutárních orgánů před rekodifikací - str. 71
4.2 Rekodifikační změny v postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 73
4.3 Problém koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů po rekodifikaci - str. 76
4.4 Význam teorií právnických osob - str. 77
4.4.1 Teoretický spor o podstatu právnické osoby v 19. století - str. 78
4.4.2 Recentní skepse k tradičním teoriím právnických osob - str. 80
4.4.3 Pragmatický přístup k pojmu právnické osoby - str. 82
4.4.4 Znovuoživení teorií právnických osob po rekodifikaci - str. 84
4.4.5 Teoretická koncepce právnických osob v platném právu - str. 85
4.5 Spor o povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu - str. 88
4.6 Spor o povahu odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 90
4.7 Vlastní stanovisko: zákonné zastoupení a subjektivní odpovědnost - str. 93
5 Subjektivní odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 101
5.1 Deliktní skutkové podstaty v občanském zákoníku - str. 101
5.2 Inspirační zdroj rekodifikovaného deliktního práva v německém BGB - str. 102
5.3 Předpoklady vzniku povinnosti náhrady škody dle § 2910 obč. zák. - str. 105
5.3.1 Protiprávnost a její vztah k zavinění v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 107
5.3.1.1 Porušení absolutního práva nebo ochranného účelu normy - str. 111
5.3.1.2 Porušení objektivizovaného standardu péče řádného hospodáře - str. 114
5.3.2 Zavinění - str. 117
5.3.2.1 Subjektivní nebo objektivní posuzování nedbalosti - str. 119
5.3.2.2 Nedbalost v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 120
5.3.3 Vztah podnikatelského uvážení a péče řádného hospodáře - str. 124
5.3.4 Rozsah náhrady škody - str. 128
5.4 Shrnutí - str. 129
Závěr - str. 133
Seznam použité literatury - str. 145
Seznam citované judikatury - str. 155
Shrnutí - str. 159
Summary - str. 163
Věcný rejstřík - str. 166

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabude účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která mění všechny části zákona, od jeho obecných ustanovení, přes právní úpravu všech druhů obchodních společností až po družstva. Více než 600 změn mění řadu dosavadních pravidel, z nichž některá se ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva. Najdete zde zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem, dále zákony o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Lenka Veselá - GRADA Publishing, a. s.

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.